Zbraňová amnestie


Od 1. února tohoto roku probíhá v České republice "zbraňová amnestie". Rád bych všem váhajícím zájemcům připomněl, že možnost beztrestně odevzdat a případně zlegalizovat nelegálně držené zbraně bude trvat již jen poslední dva týdny (do konce července 2009).

Zákon č. 484/2008, Část první, článek II, odstavec 1:
Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B anebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie, předá-li je ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 01.02.2009) dobrovolně do úschovy kterémukoli útvaru policie; ten o převzetí vydá potvrzení. Ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B anebo C nebo jejich hlavní část, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejich držení. Nepožádá-li o vydání uvedených dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.

Více na našem střeleckém fóru.