Novela zákona o zbraních


Dnes vstoupila v účinnost novela zákona o zbraních č. 119/2002 Sb. Co přináší?

V médiích jste se mohli dočíst či slyšet zejména o spuštění Centrálního registru zbraní. Ten by měl Policii i prodejcům usnadnit administrativu, snížit papírování a umožnit snadnější rychlejší přehled nad zbraňovou agendou v České republice.

Cílem je sledovat zbraň od její výroby až po znehodnocení nebo vývoz z České republiky.

„Hlavním motivem, proč centrální registr zbraní vzniká, je lepší a ucelenější přehled o veškerých evidovaných zbraních držitelů zbrojních licencí na území České republiky,“ vysvětluje tiskový mluvčí Policejního prezidia České republiky Josef Bocán.

Český rozhlas: Novela zákona o zbraních usnadní práci výrobcům, prodejcům i majitelům

Samozřejmě jako každý projekt ho provázejí problémy, ale pokud se podaří vychytat problémy a vše zprovoznit, mohlo by to pro všechny znamenat urychlení byrokracie, která je bohužel se zbraněmi spjatá. Obchodníci mají tři měsíce na to, aby na nový systém přešli. Sami běžní střelci se však se systémem do přímého kontaktu nedostanou, přístup do něj má jen Policie a prodejci.

Novelu zákona provází opět i amnestie pro nelegálně držené zbraně. V následujících šesti měsících je tedy možné policii beztrestně odevzdat jakoukoli nelegálně drženou zbraň, případně si její držení i zlegalizovat. K amnestii se ještě vrátíme v dalším článku.

Pozitivní změnou pro nás střelce je prodloužení platnosti zbrojních průkazů na dvojnásobek, tj. 10 let (pro držitele ZP sk. D se prodlužuje i doba, po které musí jít znovu k lékaři, ze 30 měsíců na pět let). Znamená to tak méně administrativy pro střelce i policii a také menší výdaje za lékaře i poplatky. Bohužel se tato změna netýká již vydaných zbrojních průkazů, ale teprve těch, které budou vydány od dnešního dne. Doba platnosti, kterou máte vyznačenou ve svém zbrojním průkazu, tak v každém případě platí.

K držení zbrojního průkazu skupiny C (k loveckým účelům) nově již není třeba mít platný lovecký lístek. Už tak není problém si při získání nového ZP zažádat i o skupinu C "pro strýčka příhodu", kdyby se jednou hodila.

Lovcům je nově umožněno zažádat si o výjimku na puškohledy s "nočním viděním", které jinak spadají do kategorie A, tj. mezi zakázané doplňky zbraní.

Oprávnění nosit zbraň kategorie B se již nebude zaznamenávat do zbrojního průkazu. Odpadá tak nesmyslná aktivita, kdy se kvůli jedné "kouzelné větičce" musel dělat nový zbrojní průkaz.

K žádostem o vydání zbrojního průkazu, rozšíření skupin atd. nově již stačí jen jedna fotografie namísto dvou.

Zájemce o vykonání zkoušky odborné způsobilosti může nově na termín zkoušky čekat až dva měsíce namísto současného jednoho.

Trochu spornou je pasáž doplněná do paragrafu o spolehlivosti fyzické osoby, kde nově může být za nespolehlivého označen mimo jiné ten, kdo se v posledních třech letech dopustil více než jednoho přestupku "na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích".
Aktualizace: Protože tato změna vyvolala polemiku, popíšeme ji detailněji (děkujeme Čertovi, že nás na FB upozornil na přesnou pasáž důvodové zprávy). Přesné znění v zákoně zní:

§ 23
Spolehlivost fyzické osoby
(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,
...
c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku
...
3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Protože to vyznívá trochu nejasně, citujme ještě z důvodové zprávy předložené novely:

Obecně jsou přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi upraveny v ustanovení § 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. K těmto přestupkům se při posuzování spolehlivosti žadatele o vydání nebo držitele zbrojního průkazu přihlíží, přičemž se zvažuje nebezpečnost konkrétního jednání. Přestupky související s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky nebo se zjišťováním jejich přítomnosti jsou na úseku provozu na pozemních komunikacích upraveny ve zvláštním právním předpise, konkrétně v ustanovení § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Protože i tyto přestupky považuje předkladatel z hlediska posuzování spolehlivosti za významné a protože jsou tyto přestupky upraveny ve zvláštním právním předpise, bylo nutné tyto přestupky v zákoně o zbraních výslovně zmínit. Není tedy pochyb, že pro účely zákona o zbraních se za spolehlivého nepovažuje také ten, kdo se dopustí přestupku na úseku provozu na pozemních komunikacích souvisejícího s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky nebo zjišťováním jejich přítomnosti.

Podařilo se zaplnit určité vakuum, kdy zákon nepamatoval na to, že někdo již zbrojní průkaz nebo některou jeho skupinu nechce. Možnost vzdát se zbrojního průkazu či některých skupin tak nově řeší paragraf 26a.

Držitelé ZP skupiny E smí nově (pro vlastní potřebu) přebíjet náboje.

Současně s novelou zákona o zbraních (č. 119/2002 Sb.) byla také zrušena vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních, a její místo zaujala vyhláška č. 115/2014 Sb. Zajímavou částí je zde detailnější popis toho, jak by měla vypadat přeprava zbraní a jejich zabezpečení při transportu.

Mění se také testové otázky ke zkoušce odborné způsobilosti. U nás máte možnost si je prohlédnout a trénovat již více než měsíc.

Závěrem si připoneme, že peníze jsou vždy až na prvním místě - poplatky se opět o něco zvyšují:

Položka 30

a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 700
b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 1500
c) Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně Kč 300
d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 700
e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 1500

Zmocnění
  1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) nebo c) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
  2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) nebo c) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.
  3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
  4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.
Poznámky
  1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
  2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 31

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na
– týden Kč 300
– měsíc Kč 800
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou Kč 1500
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň Kč 300
d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu Kč 100
e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem Kč 200
f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A Kč 1000
g) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B Kč 200
h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní Kč 1500

Položka 32

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně Kč 10000
b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně Kč 150
c) Ověřování zbraně opatřené zkušební značkou Kč 500
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení Kč 100
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie Kč 500
f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva Kč 10000
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobkunebo certifikátu o posouzení shody Kč 10000
h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku 50 % ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)
i) Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně Kč 300
j) Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou Kč 1000

Položka 33

a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva Kč 800
b) Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva Kč 300
c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo Kč 150
d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu Kč 700
e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu Kč 700
f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu Kč 100

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

Osvobození
  1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
  2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Zákon o správních poplatcích, část 2

Současně se také zvyšuje odměna zkušebnímu komisaři za vykonání zkoušky nebo opakování její praktické části na 600 Kč (z dosavadních 300 Kč).

Nové jsou i formuláře. Všechny, které potřebujete, jsme aktualizovali a můžete si je u nás snadno stáhnout. Potěšující změnou je, že i formuláře přímo od Policie jsou vyplnitelné přímo na počítači před samotným tiskem! Hurá!

Změn je samozřejmě mnohem více, ale pokusili jsme se pro vás vypíchnout ty nejdůležitější. Našli jste další důležité změny? A co říkáte na změny? Vyjádřete se v komentářích!


vynecháno prvních 48 komentářů

Komentáře

Avatar
tslaby
Plati nova doba platnosti prohlidky, takze v podstate, az budes menit ZP. Taky jsem si s tim nevedel rady a ptal se u nas na zbranich a tam mi to rekli takto :-)

Quilgen
Nevím jestli to tady zaznělo, ale bacha hoši !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Registr je svině, předtím Kulovnice/puška jedno jak druhé a nikdo to neřešil.
Teď Kulovnice jsou lovecké zbraně a pušky v podstatě všechny ostatní, hlavně tedy zbraně původně vojenské nebo jejich klony atd.
Tak bacha až budete dělat nákupky ! Se mnou už bylo takto vy..... vy víte co ;) a dal jsem další 200 za novou nákupku a tu na kulovnici mám na utření zadku ( loveckou bych koupil jen sjetý :D nelovím a je mi na nic )

Patrik
Tos tam napsal kulovnice samonabíjecí?

Avatar
Mobster
Nedám ti to se zdrojem, tak nějak matně lovím z paměti:
0,2 promile v krvi je u některých jedinců fyziologická hodnota a proto nemůže být použita jako důkaz, že dotyčný pil. 4 setiny pak jsou nějaká tolerance metody měření. Na základě uvedeného tedy má existovat nějaký interní pokyn, že pod hodnoty pod 0,24 se neřeší, protože i případné vyšetření krve bude neprůkazné.


Fyziologická hladina alkoholu je asi 0,02 promile. Tento alkohol se ovšem vyskytuje v krvi, ne v dechu. Pokud člověk nepožil alkohol, nemůže nadýchat. Pokud by se dělaly krevní testy, fyziologická hladina alkoholu se automaticky odečítá.

Edit: Co jsem se tak díval různě po netu, téměř všude se uvádí 0,2 promile. Z hodin farmakologie si ale pamatuju 0,02 promile.

Avatar
Int1m1thy
tak to je blbost mobstere, pokud je v krvi mas ho i v dechu. Uz z logiky fungovani tela. Pokud nepozijes usty tak taky nadejchas kdyz ti to dam do zily ;) nebo myslis ze kdyz foukas tak se meri alkohol v hube ? :D

Avatar
Mobster
Tak to schválně zkus! Říkám ti, že nenadejcháš.

Avatar
Int1m1thy
Omg alkohol ti proudi v krvi, krev ti proudi zkrz plice z plic vydechechujes vzduch kterej ma v sobe kdyz ses i nalitej alkohol. Kdyby to bylo jak to rikas ty tak staci si vyplachnout drzku a muzu jezdit s 4 promilema ;)

Plíce nasávají vzduch, aby se do těla dostal kyslík a vyloučil nepotřebný oxid uhličitý.
Když se alkohol obsažený v krvi dostane prostřednictvím krevního oběhu do plic, část z něj prostoupí do plicních sklípků a poté se odpaří. Následně je vyloučen z těla dýcháním.
Právě tento alkohol, který je v dechu cítit, je detekován pomocí přístrojů na dechovou zkoušku.

Avatar
Mobster
Já vím. :) Jenže metabolismus fyziologického alkoholu se v dechu prakticky nijak neprojevuje, protože je ho naprosto zanedbatelné množství. Když použiješ kalibrovaný přístroj, tak nic nenadýcháš.

Avatar
MarK
Zpět k tématu článku.
Byť alkohol je určitě také zajímavé téma :mrgreen:

Avatar
marinakus
S tou puškou / kulovnicí je to jednoduše tak, že pokud má prodejce zbraň zbraň zapsanou do registru pod jiným názvem než ji máte v nákupce, registr to povolení prostě neakceptuje a napíše, že nemáte povolení na příslušnou zbraň. Takže ji na vás nelze převést. Třeba JGS měla nějakou dobu
zbraň 858 Tactical vedenou jako kulovnici samonabíjecí a s povolením na pušku samonabíjecí jste si ji prostě nekoupili. Dneska už to maj v pořádku - nechali překlasifikovat.