Novela zákona o zbraních a nové testové otázky od srpna 2016


Příští měsíc, od 6. srpna 2016, vstupuje v platnost další novela zákona o zbraních. Co se mění?

Změny, které vstoupí v platnost v zákoně od srpna si můžete prohlédnout např. zde. Brzy poté, od 1. října 2016 vstoupí v platnost další novela (změny) s některými drobnějšími změnami. Za rok nás čeká další novela (změny), která přinese mimo jiné odloučení skupiny F (k provádění pyrotechnického průzkumu) ze zákona o zbraních, což jej částečně zpřehlední. Mnohými toužebně očekávaná změna bude také zrušení zákazu laserových značkovačů. Ale na to si ještě musíme počkat.

Od 6. srpna 2016 vstupují v platnost také nové testové otázky. Změn naštěstí není mnoho.

Změny v otázkách

Poznámka: U otázek, kde se původní číslo otázky liší od nového, je číslo uvedeno jako "původní číslo / nové číslo".

Z otázky č. 10 vypadly zbraně s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači. Tyto zbraně jsou sice povolené až od příštího roku, ale otázka, tak jak je nově položená, je správně a nebude třeba ji měnit ani po novele příští rok. Podobně byla upravena i otázka č. 13, která se doteď ptá na zařazení laserových zaměřovačů do kategorie.

Otázka č. 17 se doteď ptala na kategorizaci munice, nově na kategorizaci nábojů se svítící střelou.

V otázce č. 38 je namísto "neaktivního střeliva a munice" nově "znehodnocené střelivo".

Nové formulace se dočkala otázka č. 70.

Z otázky č. 81 byla vyjmuta skupina zbrojního průkazu F, v přípravě na její budoucí vyjmutí ze zákona o zbraních (viz výše).

V otázce č. 87 je namísto "posuzujícího lékaře" nově "registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství".

Přibyla nová otázka č. 88:

Otázka č. 88: Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti je oprávněn vydat rovněž
a) oční lékař na základě komplexní diagnostiky zraku,
b) poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu,
c) odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.

Změněné jsou také otázky č. 88/89 a 89/90 (původní/nové číslo).

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je nově povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře "ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu" oproti původní formulaci "do 1 měsíce po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu" (otázka č. 90/91). S tím souvisí i změna otázky č. 164/165 (zde bohužel nadále zůstala zmínka o ZP sk. F).

Mírně se změnila formulace otázky č. 91/92, kdy nyní policie neurčuje "zkušebního komisaře", ale "místo a čas konání" zkoušky.

Z otázky č. 132/133 byla ze správné odpovědi odstraněna poznámka, že občanské sdružení nemusí informovat policii, pokud k zániku členství osoby mladší 18 let došlo díky úspěšně ukončenému příslušnému vzdělávacímu programu středního vzdělávání.

V otázce č. 133/134 je správná odpověď rozšířena tak, že po rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu musí držitel neprodleně policii odevzdat nejen zbrojní průkaz, ale i "průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně".

Otázky č. 138/139 a 139/140, týkající se přebíjení nábojů, získali částečně novou podobu.

V otázce č. 142/143 se změnila formulace z "...smí jen držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C" na "...smí jen držitel zbrojního průkaz_, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraně příslušné kategorie, který je".

Drobné změny přibyly v odpovědích k otázce č. 155/156.

Zcela změněné jsou otázky č. 170 a 171:

Otázka č. 170: Držitel zbrojního průkazu skupiny B je mimo jiné oprávněn
a) nosit na místech veřejnosti přístupných za účelem ochrany života, zdraví nebo majetku skrytě nejvýše 2 sportovní zbraně,
b) používat dlouhou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo kategorie C k lovu, je-li držitelem loveckého lístku podle zvláštního právního předpisu, vždy však pouze v doprovodu držitele zbrojního průkazu skupiny C nebo zbrojní licence skupiny J,
c) nosit zbraň kategorie B, na kterou mu byl vydán průkaz zbraně, nebo kategorie C na místech, kde je k tomu oprávněn, a to například na střelnici; zbraň není povinen na takových místech nosit skrytě.

Otázka č. 171: Držitel zbrojního průkazu skupiny C je oprávněn lovit zvěř
a) na schválené střelnici,
b) pouze v souladu se zvláštním právním předpisem, kterým je zákon o myslivosti,
c) pouze zbraní kategorie C v odpovídajícím technickém stavu.

V otázce č. 199/200 se nově mluví jen o "provedení řezu zbraně nebo střeliva" namísto původním "znehodnocení zbraně nebo střeliva anebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva".

Znění otázky č. 234/235 o zadržení zbraně, střeliva ap. příslušníkem policie bylo rozšířeno. Stejně tak otázka č. 235/241 o zajištění zbraně, střeliva ap.

Nově přibyly otázky č. 236 až 240, které se týkají zejména možností zadržení zbraně, střeliva ap., mimo jiné v souvislosti se změnou zdravotního stavu držitele nebo držitelky zbraně, včetně možnosti vstupu do jeho resp. jejího obydlí. O této problematice jste zřejmě četli i v médiích.

Otázka č. 236: Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, pokud
a) existuje důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob,
b) kdykoli, pokud je na držitele zbrojního průkazu podáno anonymní oznámení, že je ve špatném psychickém stavu,
c) pouze, doloží-li policie držiteli zbrojního průkazu, že mu byla pozastavena platnost lékařského posudku, kterým se osvědčuje jeho zdravotní způsobilost pro potřeby vydání zbrojního průkazu.

Otázka č. 237: Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, pokud
a) držitel zbrojního průkazu nemůže doložit důvod, pro který má u sebe zbraň kategorie B nebo C a střelivo do ní,
b) byl odňat zbrojní průkaz a dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně příslušnému útvaru policie,
c) držitel zbrojního průkazu v rozporu se zákonem o zbraních nosí současně se zbraní kategorie B nebo C střelivo, které přebila jiná osoba, která dané střelivo nepřebíjela výhradně pro svou potřebu.

Otázka č. 238: Pokud existuje důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob
a) příslušný útvar policie odejme zbrojní průkaz, současně je oprávněna provést domovní prohlídku v jakýchkoli prostorách, kde se držitel zbrojního průkazu v posledních 6 měsících zdržoval,
b) příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz a průkaz zbraně; má-li být následně vedeno řízení o odnětí zbrojního průkazu, příslušný útvar policie bez zbytečného odkladu rozhodne o zajištění těchto věcí,
c) příslušník policie uvědomí příslušný útvar policie, který bez zbytečného odkladu zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz a průkaz zbraně zajistí a zahájí řízení o odnětí zbrojního průkazu.

Otázka č. 239: Pokud držitel zbrojního průkazu na výzvu příslušníka policie neprodleně neodevzdá zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz a průkaz zbraně, které mají být zadrženy, nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií
a) je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají, a zadržet je,
b) příslušný útvar policie odejme zbrojní průkaz a současně rozhodne o zajištění zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně a průkazu zbraně,
c) je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek a provést zde domovní prohlídku, souhlas soudu s domovní prohlídkou lze v takovém případě nahradit souhlasem Ministerstva vnitra.

Otázka č. 240: Příslušný útvar policie je oprávněn za účelem zajištění zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně nebo doklad odebrat, a přitom je oprávněn vstoupit do obydlí, pokud
a) držitel zbraně kategorie A odmítl umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly technického stavu zbraně kategorie A,
b) držitel zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, je na výzvu příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí, přitom je příslušný útvar policie oprávněn vstoupit do obydlí držitele zbrojního průkazu pouze tehdy, má-li na tomto místě držitel zbrojního průkazu trvalý pobyt,
c) držitel zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, je na výzvu příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí, přitom je příslušný útvar policie oprávněn vstoupit do obydlí držitele zbrojního průkazu pouze tehdy, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají.

Mírně upravené byly otázky č. 251/257 až 253/259, týkající se znehodnocování zbraní, jejich řezů, ničení ap. Zároveň přibyla otázka č. 260:

Otázka č. 260: Znehodnocování kompletních zbraní upravuje kromě zákona o zbraních současně také
a) prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně neschopné střelby,
b) zákon o ověřování střelných zbraní neschopných střelby,
c) Vyhláška Ministerstva obrany č.628/2006 Sb., kterou se stanoví společné podmínky pro znehodnocování a ničení kompletních zbraní, malorážového, středorážového a velkorážového střeliva, ostatní munice a výbušnin a o provedení některých ustanovení Smlouvy o konvenčních silách v Evropě.

Mírná úprava proběhla v otázce č. 255/262, kde bylo mimo jiné doplněno doteď chybějící slovo "měsíců" do odpovědi c).

Odstraněna byla otázka č. 262 o povinném odevzdání zbraní v době ohrožení státu nebo válečného stavu, pokud tak nařídí vláda.

Rozšířena byla správná odpověď v otázce č. 296/302, specifikující přesněji právní předpisy pro znehodnocování zbraní.

Ostatní změny byly jen kosmetické.


vynecháno prvních 40 komentářů

Komentáře

Avatar
HawkCZ
Platí už pasáž z novely o zdravotním posudku? Tj. musí být dodán při podání žádosti o ZoZ nebo ještě platí, že až s papírem o zkoušce jdu k doktorovi?

Avatar
marinakus
Nepleť si platnosti jednotlivých částí novely. Ke zkoušce OZ je doktor povinný až od 1. 8. 2017. Taky nechápu, proč nezačalo platit vše najednou.

Giovani119
V testu je jako správná odpověd na platnost zp. 10 let. Není to jenom 5 let? podle poslední novelizace?

Avatar
Serz
Podle poslední prave 10. To neimplementovana smernice eu to zase omezuje na max 5

Avatar
marinakus
Serz : To není tak úplně pravda. Pořád mají svrchované státy možnost nechat to na deset let. A to snad ještě jsme. I když už nic moc.

jonda
Prosím pěkně, kdy přesně končí zákaz vlastnictví/nošení laserových značkovačů?? Týká se pouze pevně vestavěných nebo všech? Např. na krátké zbrani si pevně vestavěný ani nedokážu představit...

Měl jsem za to, že to skončí už nyní v srpnu 2017, ale nebyl jsem schopen dohledat přesné datum.... Prosím znalejší o laskavou odpověď, děkuji.

Avatar
marinakus
1. 8. 2017, tudíž dnes. Předpokládám, že myslíš laserové zaměřovače.

jonda
Ano, dekuji, presne to mam na mysli :-) tedy ode dneska zcela bez omezeni, vyborne.

Avatar
Igrlik
...Např. na krátké zbrani si pevně vestavěný ani nedokážu představit...

Čo tak napr. lasergrips? https://www.crimsontrace.com/products/type/lasergrips :shock:

DJ Die
SW Bodyguard 380 má vestavěný laser. Zatím ho sem mohli vozit jen v MP verzi, která laser nemá.