Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

předpis č. 221/2017 Sb.


Obsah

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Fotografie žadatele
ČÁST DRUHÁ - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU
§ 3 - Průběh zkoušky
§ 4 - Obsahová náplň teoretické části zkoušky
§ 5, § 6, § 7 - Vyhodnocení teoretické části zkoušky
§ 8 - Vyhodnocení praktické části zkoušky
§ 9 - Celkové hodnocení zkoušky
§ 10 - Opakování praktické části zkoušky
§ 11 - Odměna zkušebního komisaře
HLAVA II - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE
§ 12 - Obsahová náplň teoretické části zkoušky
§ 13 - Obsahová náplň praktické části zkoušky
§ 14 - Vyhodnocení teoretické části zkoušky
§ 15 - Vyhodnocení praktické části zkoušky
§ 16 - Celkové hodnocení zkoušky
§ 17 - Vydání průkazu zkušebního komisaře
HLAVA III - ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ VYŠŠÍHO MUNIČNÍHO PRŮKAZU A PRŮKAZU PRO PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU
§ 18 - Obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
§ 19 - Obsahová náplň praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
§ 20 - Vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
§ 21 - Vyhodnocení praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
§ 22 - Celkové hodnocení zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
§ 23 - Opakování praktické části zkoušky
§ 24 - Zkušební řád
ČÁST TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ ZBRANÍ, STŘELIVA A MUNICE V PRŮBĚHU PŘEPRAVY ČÁST PÁTÁ - ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE
§ 29 - Záznamní knihy
§ 30 - Evidenční kniha zbraní a evidenční kniha střeliva
§ 31 - Kniha výdeje a příjmu
§ 32 - Kniha střeleb
§ 33 - Evidenční kniha munice
§ 34 - Předepsané elektronické formuláře a některé další náležitosti vedení evidencí v centrálním registru zbraní
§ 35 - Společná ustanovení pro evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní
ČÁST ŠESTÁ - VZORY TISKOPISŮ, DOKLADŮ A ELEKTRONICKÝCH FORMULÁŘŮ
§ 36 - Přehled vzorů tiskopisů, dokladů a elektronických formulářů
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 37 - Přechodná ustanovení
§ 38 - Zrušovací ustanovení
§ 39 - Účinnost

221

VYHLÁŠKA

ze dne 19. července 2017

o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 a 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 13, § 39a odst. 4, § 50b, § 52 odst. 7, § 70f odst. 7, § 70n odst. 5 a § 73a odst. 10 zákona:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví

a) požadavky technického provedení fotografie zobrazující žadatele,

b) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti, celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a výše odměny zkušebního komisaře,

c) obsahová náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře,

d) obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád pro tyto zkoušky,

e) požadavky na zabezpečení zbraní, střeliva a munice v průběhu přepravy,

f) způsob vedení evidencí o zbraních, střelivu a munici při podnikání v oblasti zbraní a střeliva nebo při nakládání s municí a o provedení cvičných střeleb a

g) vzory průkazů, žádostí, přihlášek, osvědčení, oznámení a předepsaný elektronický formulář podle § 73a odst. 7 zákona.

§ 2

Fotografie žadatele

[K § 17 odst. 2 písm. c) zákona]

(1) Fotografie má hladký povrch a je v barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s rádiem R = 3 mm +/- 0,5 mm o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.

(2) Fotografie zobrazuje žadatele v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrýt obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci osoby. Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby a odpovídá současné podobě osoby. Osoba je zobrazena v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

(3) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.

(4) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše a jiné úpravy fotografie.

ČÁST DRUHÁ

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA I

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

(K § 21 odst. 9 zákona)

§ 3

Průběh zkoušky

Průběh zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a přehled některých pokynů a úkonů v rozsahu činností k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem upravuje jiný právní předpis1).

§ 4

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

(1) Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem trvajícím nejdéle 40 minut, který je složen z 30 otázek, z nichž je 22 otázek ze znalosti právních předpisů hodnocených po 3 bodech, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených po 2 bodech a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima hodnocených po 1 bodě.

(2) Žadatel vypracovává test samostatně a bez pomůcek, které nebyly zkušebním komisařem připuštěny.

Obsahová náplň praktické části zkoušky

§ 5

(1) V praktické části zkoušky žadatel k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem samostatně předvede

a) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,

b) částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě, a

c) postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, postup při zjištění závady na zbrani při střelbě a postup při ukončení střelby.

(2) Zbraň nebo zbraně k předvedení činností uvedených v odstavci 1 a ke střelbě na pevný cíl podle § 6 určí žadateli zkušební komisař.

(3) K předvedení činností uvedených v odstavci 1 se použije zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce.

(4) Při předvádění činností uvedených v odstavci 1 se použijí jako střelivo náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.

(5) K prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem nelze připustit pouze slovní popis činností uvedených v odstavci 1.

§ 6

(1) Žadatel provede po předvedení činností uvedených v § 5 odst. 1 střelbu na pevný cíl. Ke střelbě na pevný cíl se použijí zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce. Přitom se vždy použije v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu

a) skupiny A a B dlouhá kulová nebo krátká kulová zbraň,

b) skupiny C dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň, nebo

c) skupiny D a E krátká kulová zbraň.

(2) Střelba na pevný cíl se provádí na střelnici podle § 1 odst. 3 písm. e) nebo § 52 zákona v poloze vstoje. Žadatel o vydání zbrojního průkazu je povinen při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které určí zkušební komisař nebo které jsou stanoveny provozním řádem střelnice. Žadatel je bez ohledu na předchozí větu oprávněn při střelbě používat zdravotnické prostředky2), které běžně využívá, nebrání-li jejich použití zachování zásad bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a dodržení bezpečnostních pravidel střelby. Oporu zbraně při střelbě může použít pouze žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C, jde-li o střelbu z dlouhé kulové zbraně.

(3) Ke střelbě z dlouhé nebo krátké kulové zbraně je možné namísto zbraně pro náboj se středovým zápalem použít dlouhou nebo krátkou kulovou zbraň ráže .22 LR; ke střelbě z dlouhé a krátké kulové zbraně se použijí kulové náboje s jednotnou střelou. Ke střelbě z dlouhé brokové zbraně se použije dlouhá broková nebo kombinovaná zbraň s hlavní ráže 12 nebo 16 a brokové náboje s hromadnou střelou s broky velikosti 2 mm až 3,5 mm.

(4) Při střelbě z krátké kulové zbraně se jako cíl použije pistolový mezinárodní terč 50/20 nebo bílý terč o rozměru 550 mm x 550 mm se soustřednými kruhy o vnějším průměru 500 mm a s černým kruhovým středem o průměru 200 mm a při střelbě z dlouhé kulové a brokové zbraně se jako cíl použije malorážkový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 250 mm x 250 mm se soustřednými kruhy o vnějším průměru 155 mm a s černým kruhovým středem o průměru 112 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice. Pokud se nepoužijí papírové terče, musí terčové zařízení umožňovat vytištění série hodnocené střelby včetně grafické podoby terče s vyznačenými zásahy.

(5) Před zahájením hodnocené střelby je žadatel o vydání zbrojního průkazu oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně třemi výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem.

§ 7

Vyhodnocení teoretické části zkoušky

(1) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže získá z písemného testu nejméně

a) 67 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,

b) 71 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin B a C, nebo

c) 74 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin D a E.

(2) Jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu s více skupinami, je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže dosáhne v písemném testu nejméně tolik bodů, kolik jich je třeba získat v případě skupiny, u které je požadováno dosažení nejvíce bodů.

(3) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm „neprospěl“, praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm „neprospěl“.

§ 8

Vyhodnocení praktické části zkoušky

(1) Žadatel, který řádně a v dostatečném rozsahu nepředvede, že ovládá bezpečnou manipulaci se zbraní při činnostech uvedených v § 5 odst. 1, je hodnocen stupněm „neprospěl“.

(2) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže vedle zvládnutí činností uvedených v § 5 odst. 1 při střelbě na pevný cíl podle § 6 dosáhne

a) nejméně 2 zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut nebo nejméně 2 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,

b) nejméně 4 zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut nebo nejméně 4 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B,

c) nejméně 4 zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut a nejméně 3 zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m z 2 možných výstřelů v čase nejdéle 3 minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny C,

d) nejméně 4 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 2 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D, nebo

e) nejméně 4 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 3 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny E.

(3) Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo jednotlivým brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů.

(4) Zkušební komisař zkoušku ukončí a v praktické části zkoušky ohodnotí žadatele stupněm „neprospěl“, pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním

a) poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem, čímž bezprostředně ohrozí, nebo by v praxi bezprostředně ohrozil bezpečnost osob, nebo

b) opakovaně poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem.

§ 9

Celkové hodnocení zkoušky

(1) Celkové hodnocení zkoušky se skládá z vyhodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komisař stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu „Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu“, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Zkoušku hodnotí zkušební komisař stupněm „prospěl“ v případě, dosáhne-li žadatel z obou částí zkoušky hodnocení stupněm „prospěl“.

§ 10

Opakování praktické části zkoušky

(1) Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“ a v praktické části zkoušky stupněm „neprospěl“, může praktickou část zkoušky jednou opakovat nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději 2 měsíce ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm „neprospěl“. Termín pro opakování praktické části zkoušky určí příslušný útvar policie bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dní ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl žadatel hodnocen stupněm „neprospěl“. Požádá-li pro opakování praktické části zkoušky žadatel o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví.

(2) Pokud se žadatel na opakování praktické části zkoušky nedostaví, má se za to, že jeho zkouška byla celkově hodnocena stupněm „neprospěl“.

§ 11

Odměna zkušebního komisaře

Zkušebnímu komisaři za provedení zkoušky nebo opakované praktické části zkoušky žadatele o zbrojní průkaz náleží odměna. Odměna zkušebního komisaře za provedení zkoušky nebo opakované praktické části zkoušky činí 600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu.

HLAVA II

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE

(K § 30 odst. 13 zákona)

§ 12

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

(1) Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem trvajícím nejdéle 80 minut, který je složen z 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima, a z ústního pohovoru trvajícího zpravidla nejdéle 30 minut, kterým žadatel osvědčuje znalosti podle § 30 odst. 7 zákona.

(2) Žadatel vypracovává test samostatně a bez pomůcek, které nebyly zkušební komisí připuštěny.

§ 13

Obsahová náplň praktické části zkoušky

(1) V praktické části zkoušky žadatel postupně a) předvede prohlídku nejméně dvou zbraní určených zkušební komisí za účelem zjištění, zda zbraň není v nabitém stavu,

b) předvede částečné rozebrání a složení nejméně dvou různých druhů zbraní určených zkušební komisí v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyčištění zbraně po střelbě,

c) předvede postup při

1. přípravě zbraně a střeliva ke střelbě,

2. přerušení střelby z důvodu, že do cílového prostoru vstoupí osoba nebo dojde k jiné nepředpokládané události, která neumožní bezpečné pokračování ve střelbě,

3. zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby a

d) prokáže znalosti z postupu řídícího střelby.

(2) K předvádění činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) se použijí zbraně, které z hlediska druhu a typu odpovídají kterékoli skupině zbrojního průkazu a s ohledem na jejich konstrukci, dostupnost na trhu nebo jejich počet v držení držitelů zbrojních průkazů je lze považovat za obvyklé.

§ 14

Vyhodnocení teoretické části zkoušky

(1) Teoretická část zkoušky je hodnocena stupněm „prospěl“ v případě, že žadatel bez nápovědy a pomůcek zodpoví správně nejméně 57 otázek z písemného testu a následně osvědčí znalosti podle § 30 odst. 7 zákona při ústním pohovoru.

(2) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm „neprospěl“, praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm „neprospěl“.

§ 15

Vyhodnocení praktické části zkoušky

Praktická část zkoušky je hodnocena stupněm „prospěl“, jestliže žadatel prokáže zvládnutí činností uvedených v § 13 odst. 1.

§ 16

Celkové hodnocení zkoušky

(1) Zkušební komise zkoušku ukončí a ohodnotí zkoušku stupněm „neprospěl“, pokud žadatel při zkoušce vlastním zaviněním

a) poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem, čímž bezprostředně ohrozí, nebo by v praxi bezprostředně ohrozil bezpečnost osob, nebo

b) opakovaně poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem.

(2) Celkové hodnocení zkoušky se skládá z vyhodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“.

(3) Zkoušku hodnotí zkušební komise stupněm „prospěl“ v případě, dosáhne-li žadatel z obou částí zkoušky hodnocení stupněm „prospěl“.

§ 17

Vydání průkazu zkušebního komisaře

(1) Ministerstvo vystaví zkušebnímu komisaři po jeho jmenování průkaz zkušebního komisaře.

(2) Ministerstvo informuje policii o

a) jmenování zkušebního komisaře a o vydání průkazu zkušebního komisaře nebo nového průkazu zkušebního komisaře a

c) odvolání nebo pozastavení činnosti zkušebního komisaře.

(3) V informaci podle odstavce 2 ministerstvo uvede titul, jméno, příjmení a datum narození zkušebního komisaře a číslo a dobu platnosti průkazu zkušebního komisaře.

HLAVA III

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ VYŠŠÍHO MUNIČNÍHO PRŮKAZU A PRŮKAZU PRO PROVÁDĚNÍ PYROTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

(K § 70f odst. 7 zákona)

§ 18

Obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

(1) Zkouška žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretická část zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se provádí písemným testem trvajícím nejdéle 60 minut, který je složen z 50 otázek, z nichž 22 otázek je ze znalosti relevantních právních předpisů, 25 otázek je ze znalosti nauky o munici, výbušninách a 3 otázky jsou ze znalosti zdravotnického minima. Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 3 body s výjimkou správných odpovědí na otázky ze znalosti zdravotnického minima, jež jsou hodnoceny 1 bodem. Součástí teoretické zkoušky je i ústní pohovor trvající zpravidla nejdéle 30 minut, jímž žadatel osvědčuje znalosti podle § 70f odst. 2 zákona.

(2) Obsahová náplň teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu podle odstavce 1 zahrnuje též problematiku provádění pyrotechnického průzkumu včetně oblasti detekční techniky.

(3) Žadatel vypracovává test samostatně a bez pomůcek, které nebyly zkušební komisí připuštěny.

§ 19

Obsahová náplň praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

V praktické části zkoušky žadatel o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu postupně předvede úkony uvedené v § 70f odst. 3 zákona.

§ 20

Vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

(1) Při zkoušce žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a v teoretické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže bez nápovědy a pomůcek získá nejméně 135 bodů z písemného testu a následně osvědčí znalosti podle § 70f odst. 2 zákona při ústním pohovoru.

(2) Stupeň hodnocení žadatele o vydání vyššího muničního průkazu se uvede do tiskopisu „Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu“, jehož vzor je uveden v příloze č. 21 k této vyhlášce.

(3) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu hodnocen stupněm „neprospěl“, praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm „neprospěl“.

§ 21

Vyhodnocení praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

(1) V praktické části zkoušky je žadatel o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže zvládne činnosti uvedené v § 19.

(2) Zkušební komise zkoušku ukončí a v praktické části zkoušky žadatele ohodnotí stupněm „neprospěl“, pokud žadatel o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu při praktické části zkoušky vlastním zaviněním poruší

a) zásady pro bezpečné zacházení s municí a výbušninami, čímž by v praxi bezprostředně ohrozil bezpečnost osob, nebo

b) opakovaně zásady pro bezpečné zacházení s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.

§ 22

Celkové hodnocení zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu

(1) Celkové hodnocení zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise stupněm hodnocení „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu „Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu“, jehož vzor je uveden v příloze č. 21 k této vyhlášce.

(2) Zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu hodnotí zkušební komise stupněm „prospěl“, dosáhne-li žadatel o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu z obou částí zkoušky hodnocení stupněm „prospěl“.

§ 23

Opakování praktické části zkoušky

Žadatel o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“ a v praktické části stupněm „neprospěl“, může praktickou část zkoušky jednou opakovat na základě písemné žádosti podané ministerstvu do 2 měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky neuspěl.

§ 24

Zkušební řád

(1) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se provádí na místě, které ministerstvo uvede v pozvánce ke zkoušce. V případě zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se zkouška obvykle provádí na stálé trhací jámě zřizované policií.

(2) Před začátkem zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu zkušební komise ověří totožnost žadatelů.

(3) Při zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je zakázáno používat nedovolené pomůcky, opouštět místo konání zkoušky nebo rušit její řádný průběh; žadatel, který uvedená pravidla poruší, je z dalšího průběhu zkoušky vyloučen a hodnocen stupněm „neprospěl“.

(4) Správné odpovědi na testové otázky v rámci písemného testu žadatel vyznačuje do příslušné tabulky na tiskopisu „Přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu“, jehož vzor je uveden v příloze č. 21 k této vyhlášce. K vyznačení správných odpovědí použije žadatel psací potřeby umožňující nesmazatelný písemný záznam.

(5) Praktická část zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se koná ve stejný den jako teoretická část zkoušky, nebrání-li tomu vážné důvody.

(6) Při praktické části zkoušky žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu může žadatel použít svou detekční techniku nebo detekční techniku poskytnutou pro potřeby zkoušky policií.

ČÁST TŘETÍ

ZABEZPEČENÍ ZBRANÍ, STŘELIVA A MUNICE V PRŮBĚHU PŘEPRAVY

(K § 50b a § 70n odst. 5 zákona)

§ 25

(1) Ustanovení této části se nepoužijí na zabezpečení zbraní, střeliva nebo munice při letecké přepravě.

(2) Ustanovení této části se nepoužijí, jsou-li střelivo nebo munice při přepravě zabezpečeny v souladu s požadavky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)3). Munice se vždy přepravuje v obalech schválených pro přepravu daného druhu a typu munice podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)3).

§ 26

(1) Zbraně kategorie A-I, B nebo C v počtu do 20 kusů nebo střelivo v počtu do 20000 nábojů se v průběhu přepravy zabezpečují zajištěním neustálé kontroly přepravovaných zbraní a střeliva osobou provádějící přepravu, nejsou-li zabezpečeny podle odstavce 2 nebo 3.

(2) Zbraně kategorie A nebo zbraně kategorie A-I, B nebo C v počtu do 100 kusů nebo střelivo v počtu do 200000 nábojů se v průběhu přepravy zabezpečují, nejsou-li zabezpečeny podle odstavce 3,

a) zajištěním neustálé kontroly přepravovaných zbraní a střeliva alespoň 2 osobami provádějícími přepravu,

b) uzamčením v pevné přepravní schráně,

c) použitím zvláštního uzamčeného zařízení, které znemožňuje manipulaci s přepravovanými zbraněmi a střelivem a zabraňuje oddělení jakékoli hlavní části zbraně, není-li jiným způsobem zajištěno, že s přepravovanými zbraněmi nebo střelivem nelze běžnými prostředky manipulovat, nebo

d) vybavením dopravního prostředku zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu a které je po celou dobu přepravy přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno; tento způsob zabezpečení přepravovaných zbraní a střeliva lze použít po dohodě s policií, přičemž je třeba jí předat údaje v rozsahu § 50a odst. 1 zákona.

(3) Zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v počtu více než 100 zbraní anebo střelivo v počtu více než 200000 kusů nábojů nebo jakékoli množství munice se zabezpečují

a) uzamčením v nákladním prostoru a zajištěním

1. neustálé kontroly přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice alespoň 2 osobami provádějícími přepravu,

2. ochrany nákladního prostoru nebo přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice elektronickým zabezpečovacím zařízením, které v případě detekce události představující riziko pro přepravované zbraně, střelivo nebo munici aktivuje akustické výstražné zařízení nebo umožňuje přenést hlášení o takové události poplachovým přenosovým systémem osobě, která je oprávněna přijmout opatření k zajištění bezpečnosti přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice, nebo

3. takového zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice, které zamezuje běžné manipulaci s nákladem a brání oddělení jeho části, například upevnění přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice na paletě nebo obdobné přepravní pomůcce, nebo

b) uzamčením v kontejneru schváleném pro intermodální přepravu4).

(4) Osobou provádějící přepravu je osoba přítomná v dopravním prostředku, zejména řidič, člen osádky, člen ostrahy, nebo v doprovodném vozidle.

(5) Přepravovaná zbraň musí být v nenabitém stavu. Jsou-li přepravovány zbraně stejným dopravním prostředkem jako střelivo, přepravuje se střelivo odděleně od zbraní.

§ 27

Po dohodě s příslušným útvarem policie lze použít též jiný způsob zabezpečení zbraní, střeliva nebo munice v průběhu přepravy, než který stanovuje tato část, jestliže tak bude zajištěno řádné zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice v průběhu přepravy proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a bezpečnosti přepravované munice z hlediska rizika vzniku nebo rozšíření požáru nebo výbuchu.

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

ČÁST PÁTÁ

ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE

§ 29

Záznamní knihy

(K § 39a odst. 1 zákona)

(1) V evidenci zbraní kategorie A, A-I, B nebo C, které vlastní držitel zbrojní licence a na které má vydán průkaz zbraně (dále jen „záznamní kniha zbraní“), a v evidenci střeliva do těchto zbraní (dále jen „záznamní kniha střeliva“) se uvádí

a) pořadové číslo zápisu,

b) datum nabytí nebo převedení zbraně nebo střeliva,

c) datum registrace zbraně a číslo průkazu zbraně,

d) údaje o zbrani nebo střelivu,

e) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které držitel zbrojní licence zbraň nebo střelivo nabyl,

f) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani nebo střelivu převedeno, a

g) jméno, případně jména, příjmení a podpis nebo uznávaný elektronický podpis osoby, která provedla zápis.

(2) V záznamní knize zbraní, která je vedena s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní, se vedou údaje podle odstavce 1 písm. c) a d) a tato záznamní kniha slouží osobě uvedené v § 35 odst. 1 výhradně pro náhled.

(3) Do záznamní knihy střeliva zapisuje osoba uvedená v § 34 odst. 1 údaje podle odstavce 1 písm. b) a d) až f).

§ 30

Evidenční kniha zbraní a evidenční kniha střeliva

[K § 73a odst. 10 písm. b) zákona]

(1) Evidence zbraní kategorie A, A-I, B C nebo C-I, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona nebo které jsou u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva za účelem jejich ověření, (dále jen „evidenční kniha zbraní“) a evidence střeliva do těchto zbraní, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek (dále jen „evidenční kniha střeliva“) se vedou s využitím předepsaných elektronických formulářů podle § 34.

(2) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva provádí v evidenční knize zbraní s využitím předepsaných elektronických formulářů podle § 34

1. zápis údaje o značce zkušebny,

2. zápis údaje o zkušební značce nebo kontrolní značce,

3. zápis údaje o roku ověření nebo roku kontroly identifikačních údajů a

4. opravu údajů o zbrani, zjistí-li nesoulad údajů o zbrani uvedených v evidenční knize zbraní se skutečným stavem.

(3) Evidenční kniha zbraní a evidenční kniha střeliva jsou vedeny zvlášť pro každou provozovnu držitele zbrojní licence nebo, nachází-li se v rámci provozovny více než jeden samostatný objekt, pro každý konkrétní objekt v rámci provozovny držitele zbrojní licence.

(4) Údaje identifikující konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny, se uvedou pomocí lokalizačních údajů globálního družicového navigačního systému a v případě objektu umístěného v uzavřeném areálu též uvedením vnějšího identifikačního označení objektu, které se umístí u každého vchodu do konkrétního objektu.

§ 31

Kniha výdeje a příjmu

(K § 39a odst. 2 zákona)

(1) V evidenci vydaných a přijatých zbraní a střeliva (dále jen „kniha výdeje a příjmu“) se zaznamenávají údaje o zbraních a střelivu přenechaných osobě, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, nebo jiné osobě odlišné od držitele zbrojní licence nebo jeho zbrojíře. Kniha výdeje a příjmu je členěna na oddíly „Vydáno“ a „Vráceno“; kniha výdeje a příjmu vedená v elektronické podobě musí umožňovat obdobné členění zápisů.

(2) V knize výdeje a příjmu se při výdeji zbraní a střeliva kategorie A, A-I, B nebo C uvádí

a) pořadové číslo zápisu,

b) datum vydání zbraně a střeliva,

c) údaje o zbrani,

d) druh a počet vydaného střeliva a

e) jméno, případně jména, příjmení, číslo zbrojního průkazu a podpis osoby, která přijala zbraň nebo střelivo; v případě záznamů vedených v elektronické evidenci, které jsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které bylo vydáno kvalifikované časové razítko, postačuje, podepíše-li zápis o výdeji zbraní a střeliva uznávaným elektronickým podpisem zbrojíř.

(3) V knize výdeje a příjmu se při příjmu zbraní a střeliva uvádí

a) pořadové číslo zápisu,

b) datum vrácení zbraně nebo střeliva,

c) počet vrácených zbraní nebo střeliva a

d) podpis nebo uznávaný elektronický podpis osoby, která převzala vrácenou zbraň nebo střelivo.

§ 32

Kniha střeleb

(K § 39a odst. 3 zákona)

(1) V evidenci o provedených střelbách (dále jen „kniha střeleb“) se uvádí

a) pořadové číslo zápisu,

b) datum provedení střelby a

c) jméno, případně jména, příjmení a datum narození osoby provádějící střelbu.

(2) Kontrolu údajů v knize střeleb potvrdí svým podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zbrojíř.

§ 33

Evidenční kniha munice

[K § 73a odst. 10 písm. d) zákona]

(1) Evidenční kniha munice v centrálním registru zbraní (dále jen „evidenční kniha munice“) se vede s využitím předepsaných elektronických formulářů podle § 34.

(2) V evidenční knize munice se uvádí

a) druh munice uvedením skupiny dle bodu 1 přílohy č. 2 zákona,

b) typ munice uvedením typového označení a názvu typu munice podle číselníku munice vedeném v centrálním registru zbraní,

c) výrobní provedení munice uvedením kódu výrobce a označení výrobní série munice,

d) původ munice uvedením údaje o zemi (státu) výroby munice,

e) datum výroby uvedením roku, kdy byla munice vyrobena,

f) datum expirace,

g) množství zalaborované výbušniny uvedením čisté hmotnosti výbušniny (NEQ), a to všech výbušnin zalaborovaných v daném druhu munice nebo hmotnosti výbušniny tvořící munici; čistá hmotnost výbušniny se uvede v kilogramech,

h) UN číslo, třída a podtřída nebezpečnosti a skupina snášenlivosti podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)3) a

i) způsob uložení munice uvedením údaje identifikujícího konkrétní část muničního skladiště (skladové místo, kobka, kóje) podle dokumentace muničního skladiště, v němž je munice uložena.

(3) Nemůže-li držitel obecné muniční licence některý z údajů o munici uvedený v odstavci 2 uvést, protože tento údaj nelze ani při vynaložení dodatečného úsilí zjistit, zapíše držitel obecné muniční licence do evidenční knihy o tomto údaji „nezjištěn“. Údaj o druhu munice, jejím typu, množství zalaborované výbušniny uvedením čisté hmotnosti výbušniny (NEQ) a třídě a podtřídě nebezpečnosti a skupině snášenlivosti se bez ohledu na větu první uvede vždy.

(4) Evidenční kniha munice je vedena zvlášť pro každý konkrétní objekt, v němž je umístěno muniční skladiště.

(5) Údaje identifikující konkrétní objekt, ve kterém je muniční skladiště umístěno, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny, se uvedou pomocí lokalizačních údajů globálního družicového navigačního systému a v případě objektu umístěného v uzavřeném areálu též uvedením vnějšího identifikačního označení objektu, které se umístí u každého vchodu do konkrétního objektu.

§ 34

Předepsané elektronické formuláře a některé další náležitosti vedení evidencí v centrálním registru zbraní

(K § 73a odst. 7)

(1) Předepsané elektronické formuláře, kterými držitelé zbrojních licencí a jimi pověřené osoby zaznamenávají v centrálním registru zbraní každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek, a kterými držitelé obecné muniční licence a jimi pověřené osoby zaznamenávají v centrálním registru zbraní každou změnu munice, tvoří sady webových formulářů pro ruční vkládání záznamů a jejich editaci. Sady webových formulářů jsou součástí

a) evidenční knihy zbraní,

b) evidenční knihy střeliva,

c) evidenční knihy munice.

(2) Individualizovanými přístupovými údaji, kterými se držitel zbrojní licence, držitel obecné muniční licence nebo pověřená osoba přihlašuje do centrálního registru zbraní, jsou certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, uživatelské jméno a heslo. Součástí individualizovaných přístupových údajů je bezpečnostní kód (PUK), který pověřená osoba použije při prokazování totožnosti v případě zapomenutého hesla. Správce centrálního registru zbraní může přístup do centrálního registru zbraní umožnit také prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo popřípadě jiného prostředku pro elektronickou identifikaci.

(3) Evidenční kniha zbraní umožňuje vyhledávání zbraně podle zadaných kritérií, předání zbraně z evidenční knihy zbraní, převzetí zbraně na evidenční knihu zbraní, vložení údajů o vyrobené zbrani a zbrani dovezené na území České republiky, údajů o úpravě a opravě zbraně, znehodnocení zbraně, záznam o předání zbraně k úřednímu zničení nebo výrobě řezu zbraně. Evidenční kniha umožňuje také editaci záznamu zbraně.

(4) Evidenční kniha střeliva umožňuje vyhledávání střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného loveckého prachu nebo zápalek podle zadaných kritérií, jejich předání z evidenční knihy střeliva, převzetí na evidenční knihu střeliva, vložení údajů o vyrobeném nebo na území České republiky dovozeném střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném loveckém prachu nebo zápalkách, údajů o jejich spotřebě nebo vývozu, znehodnocení střeliva, zničení střeliva, záznam o předání střeliva k úřednímu zničení nebo výrobě řezu střeliva. Evidenční kniha střeliva umožňuje také editaci záznamu střeliva.

(5) Evidenční kniha munice umožňuje vyhledávání munice podle zadaných kritérií, předání munice z evidenční knihy munice, převzetí munice na evidenční knihu munice, vložení údajů o vyrobené munici a munici dovezené na území České republiky, údajů o spotřebě nebo vývozu munice, delaboraci a skládání munice, znehodnocení munice, zničení munice nebo výrobě řezu munice. Evidenční kniha munice umožňuje také editaci záznamu munice.

§ 35

Společná ustanovení pro evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní

(1) Zápisy do evidencí podle § 29, 31 a 32 provádí zbrojíř nebo osoby uvedené v § 32 odst. 1 písm. e) zákona a do knihy nálezů držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Je-li záznamní kniha vedena jako samostatná evidence v centrálním registru zbraní, provádí zápisy pověřená osoba podle § 73a odst. 6 zákona. K zapisování údajů do evidencí vedených v listinné podobě se používají psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam a jsou viditelné pouhým okem, bez použití dalších pomůcek. V případě opravy zápisu se tento škrtne tak, aby zápis zůstal čitelný, evidence vedené pouze v elektronické podobě musí umožňovat zobrazení opravených zápisů.

(2) Evidence vedené v listinné podobě se upraví a zabezpečí tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, ztrátě, neoprávněnému zápisu nebo výměně jednotlivých listů. Na přední straně titulní desky evidence vedené v listinné podobě se uvede její název a pro jakou kategorii zbraní je vedena. Jednotlivé listy evidence vedené v listinné podobě se označí pořadovými čísly listů.

(3) Na přední straně titulní desky evidence vedené v listinné podobě se uvádí

a) pořadové číslo,

b) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, která vede evidenci,

c) počet listů evidence vedené v listinné podobě,

d) datum vzetí evidence vedené v listinné podobě do používání a datum jejího uzavření a

e) podpis zástupce fyzické nebo právnické osoby.

ČÁST ŠESTÁ

VZORY TISKOPISŮ, DOKLADŮ A ELEKTRONICKÝCH FORMULÁŘŮ

(K § 79 odst. 3 zákona)

§ 36

Přehled vzorů tiskopisů, dokladů a elektronických formulářů

(1) V přílohách k této vyhlášce se stanoví vzor

a) zbrojního průkazu, žádosti o vydání zbrojního průkazu a přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu,

b) zbrojní licence a žádosti o vydání zbrojní licence,

c) průkazu zkušebního komisaře a žádosti o jmenování zkušebním komisařem,

d) evropského zbrojního pasu a žádosti o vydání evropského zbrojního pasu,

e) průkazu zbraně, žádosti o udělení výjimky, žádosti o povolení, žádosti o znehodnocení, výrobu řezu zbraně nebo převodu vlastnictví zbraně kategorie A, A-I, B a C,

f) zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, elektronického formuláře žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva a elektronického formuláře hlášení přepravy zbraní a střeliva,

g) žádosti o povolení k provozování střelnice,

h) muničního průkazu, žádosti o vydání muničního průkazu a přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu,

i) muniční licence a žádosti o vydání muniční licence,

j) elektronického formuláře žádosti o povolení přepravy munice a elektronického formuláře hlášení přepravy munice,

k) žádosti o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a

l) kontrolního průkazu.

(2) Tiskopisy podle vzorů stanovených podle odstavce 1 a zveřejněné v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva mohou být vytištěny do listinné podoby v barevném nebo černobílém provedení.

ČÁST SEDMÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 37

Přechodná ustanovení

(1) Tiskopisy a doklady vytištěné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadních právních předpisů lze použít do 1. srpna 2022. Vyžadují-li tiskopisy a doklady podle věty první uvedení údajů nebo přiložení jiných dokladů, než stanoví zákon nebo tato vyhláška, informuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobu použití těchto tiskopisů a dokladů v souladu se zákonem a touto vyhláškou.

(2) Změny stavu munice držené držitelem zbrojní licence ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky lze s výjimkou převodu munice z evidenční knihy střeliva do evidenční knihy munice provádět pouze v evidenční knize munice vedené podle této vyhlášky pro každý konkrétní objekt identifikovaný údaji uvedenými v § 33 odst. 5.

(3) V záznamní knize zbraní, která není vedena s využitím elektronické aplikace Centrálního registru zbraní, se údaj o datu registrace zbraně a číslu průkazu zbraně uvede pouze v případě zbraní nabytých držitelem zbrojní licence po dnu nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 38

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

§ 39

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 28/2021 Sb. Čl. II

1. Tiskopisy a doklady podle vyhlášky č. 221/2017 Sb., ve znění přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze použít do dne 1. srpna 2022.

2. Na průkaz zkušebního komisaře vydaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se hledí jako na průkaz zkušebního komisaře vydaný podle vyhlášky č. 221/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; průkaz zkušebního komisaře vydaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ve kterém nebyla zohledněna změna místa pobytu zkušebního komisaře, se nepovažuje za průkaz obsahující nesprávné údaje.

Ministr:

Chovanec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor zbrojního průkazu

Vzor zbrojního průkazu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání zbrojního průkazu

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

VZOR - PŘIHLÁŠKA ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a VYHODNOCENÍ zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor zbrojní licence

VZOR - ZBROJNÍ LICENCE

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání zbrojní licence

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZBROJNÍ LICENCE a PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZBROJNÍ LICENCE

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor průkazu zkušebního komisaře

VZOR - PRŮKAZ ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem

VZOR - ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ ZKUŠEBNÍM KOMISAŘEM

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor evropského zbrojního pasu

Vzor evropského zbrojního pasu

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ EVROPSKÉHO ZBROJNÍHO PASU

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor průkazu zbraně

Vzor průkazu zbraně

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A

VZOR - ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY PRO ZBRAŇ KATEGORIE A

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o povolení ke zbrani kategorie B

VZOR - ŽÁDOST O POVOLENÍ KE ZBRANI KATEGORIE B

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně

VZOR - ŽÁDOST O ZNEHODNOCENÍ, ZNIČENÍ NEBO O VÝROBU ŘEZU ZBRANĚ

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

VZOR - OZNÁMENÍ O NABYTÍ VLASTNICTVÍ NEBO PŘEVODU VLASTNICTVÍ ZBRANĚ

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

VZOR - ZBROJNÍ PRŮVODNÍ LIST PRO TRVALÝ VÝVOZ, TRVALÝ DOVOZ NEBO TRANZIT ZBRANÍ NEBO STŘELIVA

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮVODNÍHO LISTU PRO TRVALÝ VÝVOZ, TRVALÝ DOVOZ NEBO TRANZIT ZBRANÍ NEBO STŘELIVA

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

VZOR - ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY ZBRANÍ NEBO STŘELIVA

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář hlášení přepravy zbraní a střeliva

VZOR - ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ HLÁŠENÍ PŘEPRAVY ZBRANÍ NEBO STŘELIVA“.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice

VZOR - ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ STŘELNICE

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor muničního průkazu

Vzor muničního průkazu

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání muničního průkazu

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ MUNIČNÍHO PRŮKAZU

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu

VZOR - PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ MUNIČNÍHO PRŮKAZU

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor muniční licence

Vzor muniční licence

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o vydání muniční licence

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ MUNIČNÍ LICENCE a PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ MUNIČNÍ LICENCE

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář žádosti o povolení přepravy munice

VZOR - ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POVOLENÍ PŘEPRAVY MUNICE

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Elektronický formulář hlášení přepravy munice

VZOR - ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ HLÁŠENÍ PŘEPRAVY MUNICE

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

VZOR - ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ STŘELNICE PRO MUNICI, TRHACÍ JÁMY PRO NIČENÍ MUNICE NEBO ZVLÁŠTNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ODPALOVÁNÍ, STŘELBU NEBO NIČENÍ MUNICE

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor kontrolního průkazu

Vzor kontrolního průkazu

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o udělení výjimky pro zbraň kategorie A-I

VZOR - ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY PRO ZBRAŇ KATEGORIE A-I

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o udělení výjimky pro nadlimitní zásobníky

VZOR - ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY PRO NADLIMITNÍ ZÁSOBNÍKY

Příloha č. 31 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor žádosti o povolení přepravy palných zbraní kategorie D

VZOR - ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY PALNÝCH ZBRANÍ KATEGORIE D

Příloha č. 32 k vyhlášce č. 221/2017 Sb.

Vzor ohlášení přepravy palných zbraní kategorie D

VZOR - OHLÁŠENÍ PŘEPRAVY PALNÝCH ZBRANÍ KATEGORIE D

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.

2) Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., v platném znění. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., v platném znění. Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), vyhlášená pod č. 102/2011 Sb. m. s., v platném znění.

4) Například Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), sjednaná v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., v platném znění.