Podmínky pro získání zbrojního průkazu

Zákon o zbraních jasně předepisuje podmínky pro získání zbrojního průkazu (ZP). Jsou to zejména požadavky na dosažený minimální věk, trestní bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní a odbornou způsobilost.

Věková hranice

Obecně platí, že o zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E může zažádat osoba starší 21 let a o zbrojní průkaz skupiny B nebo C osoba starší 18 let.

Výjimky:

 • Pokud je žadatel členem sportovní organizace zabývající se střelbou, může mu být ZP sk. B vydán po dosáhnutí 15 let,
 • pokud je žadatel žákem školy, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti, může zístkat ZP sk. C od 16 let věku,
 • pokud je žadatel žákem školy, kde je v osnovách zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, může mu být vydán ZP sk. D je-li starší 18 let.

V prvních dvou jmenovaných případech je navíc vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce (rodičů) a doporučení příslušného sportovního sdružení respektive školy. Držitel ZP mladší 18 let smí se zbraní a/nebo střelivem manipulovat jen pod dohledem (viz § 19, odst. 6 zákona o zbraních).

Odborná způsobilost

Pro získání osvědčení o odborné způsobilosti musí žadatel o zbrojní průkaz úspěšně složit zkoušku odborné způsobilosti. Zkouška odborné způsobilosti se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje znalost:

 • zákona o zbraních a souvisejících předpisů,
 • právní definice nutné obrany a krajní nouze,
 • nauky o zbraních a střelivu,
 • zdravotnického minima.

Praktická část zkoušky se skládá z:

 • prozkoušení znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem,
 • střelby na pevný cíl.

Více v sekci o postupu získání zbrojního průkazu či § 21 zákona o zbraních, druhé části zákona č. 115/2014 Sb a zákonu č. 315/2011 Sb..

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost se musí prokazovat každých deset let při obnovování zbrojního průkazu, držitelé ZP sk. D pak každých pět let. Více viz § 20 zákona o zbraních.

K držení ZP musíte být samozřejmě v přiměřeném zdravotním stavu. Nemoci vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost jsou popsány v příloze k vyhlášce MZ č. 493/2002 Sb.

Příloha 1 - ČÁST I

Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin A a B

Oddíl 1 - Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost

 1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,
 2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované intoxikace),
 3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy.

Oddíl 2 - Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost

 1. postencefalitický syndrom,
 2. poruchy duševní a poruchy chování:
  a) poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace) v anamnéze.
  Poznámka: Posouzení eventuální způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací léčby a je podmíněno posouzením psychiatra i psychologa
  b) afektivní poruchy (poruchy nálady),
  c) závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, poruchy přizpůsobení,
  d) poruchy osobnosti a chování,
  e) závažné syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,
  f) poruchy v oblasti struktury a dynamiky osobnosti:
  fa) poruchy pozornosti u déle trvající zátěže,
  fb) poruchy psychomotoriky,
  fc) poruchy v oblasti vnímání, myšlení, paměti, rozhodování,
  fd) poruchy emocí: - sklon k patickým úzkostným reakcím, - nezvládaná agresivita, automutilace, hostilita, destruktivita či nezvládané sebedestruktivní sklony, - explozivita, impulzivita aj.,
  fe) poruchy sociálního přizpůsobení: - sklon k přestupování norem, předpisů a zákonů, - opakující se konflikty s autoritami, - sklon k vyvolávání konfliktů s druhými aj.,
  ff) poruchy sebehodnocení: narušené schopnosti přiměřeně hodnotit své tělesné a psychické možnosti (například sebepřeceňování, silácké chování, nadměrný sklon riskovat a předvádět se aj.),
  fg) narušená schopnost řídit se v jednání principem reality a předvídat vývoj sociálních situací a důsledků vlastního jednání,
 3. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,
 4. snížená úroveň intelektu,
 5. epilepsie, epileptické syndromy nekompenzované nebo částečně kompenzované, tzn. že délka bezzáchvatového období je kratší než 1 rok nebo stav po prvním epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po dobu minimálně 1 roku od tohoto záchvatu,
 6. nemoci neuvedené v tomto oddílu, které vzhledem ke svému charakteru omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem ke sběratelským a sportovním účelům.

Příloha 1 - ČÁST II

Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin C, D, E a F

Oddíl 1 - Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost

 1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,
 2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace),
 3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy,
 4. mentální retardace,
 5. systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,
 6. extrapyramidové a pohybové poruchy,
 7. degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené výše,
 8. epilepsie, epileptické syndromy, kataplexie,
 9. snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci,
 10. poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 6 metrů,
 11. nemoci vnitřního ucha provázené poruchami rovnováhy.

Oddíl 2 - Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost

 1. postencefalitický syndrom,
 2. poruchy duševní a poruchy chování - viz část I oddíl 2 položka 2,
 3. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,
 4. snížená úroveň intelektu,
 5. nemoci nervové soustavy:
  a) demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,
  b) onemocnění, která nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem: - onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení, - polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy,
  c) epilepsie, epileptické syndromy nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po 10 letech od vysazení léčby,
 6. nemoci oka a očních adnex:
  a) jiné nemoci oka a očních adnex, které nesporně omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem,
  b) snížení zrakové ostrosti nedosahující snížení zrakové ostrosti podle oddílu 1, přičemž jednookost se připouští, je-li na zbývajícím oku zraková ostrost 6/6 s korekcí,
 7. nemoci ucha a bradavkového výběžku:
  a) nedoslýchavost,
  b) jiná onemocnění ucha, která omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem. Poznámka: Ve sporných případech je nutné podrobné audiologické a vestibulární vyšetření,
 8. nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně ovlivňující funkci horních končetin, nemoci endokrinní a přeměny látek, jakož i další nemoci, které nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem.

Bezúhonnost

Bezúhonnost zajišťuje, aby zbrojní průkaz nemohla získat osoba, která se v minulosti dopustila závažné trestné činnosti (pokud od rozsudku či ukončení výkonu trestu neuběhla předepsaná doba).
Viz § 22 zákona o zbraních:

§ 22
Bezúhonnost fyzické osoby

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem

a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na organizované zločinecké skupině, obecného ohrožení, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,

b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,

c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,

 1. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
 2. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo
 3. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného11e), nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu11f), nebo

d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.

(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.

(3) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem, násilí proti orgánu veřejné moci, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci, násilí proti úřední osobě, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, perzekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní.

(4) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu13) ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen13a).

Spolehlivost

Požadavek na spolehlivost brání získat ZP "problémovým" osobám, které např. nadměrně pijí alkohol, požívají drogy nebo se opakovaně dopouští závažnějších přestupků.
Viz § 23 zákona o zbraních:

§ 23 Spolehlivost fyzické osoby

(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,

b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky11), nebo

c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku

 1. na úseku zbraní a střeliva,
 2. na úseku používání výbušnin,
 3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 4. na úseku obrany České republiky,
 5. proti veřejnému pořádku,
 6. proti občanskému soužití,
 7. proti majetku, nebo
 8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.

(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku výbušnin.

(3) Příslušný útvar policie je oprávněn požádat obecní úřad a orgán státní báňské správy o údaje umožňující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c). Obecní úřad a orgán státní báňské správy žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.