Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Držitel zbraně kategorie D nesmí mimo jiné
a) zbraň držet, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci,
b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
c) zbraň vlastnit a manipulovat s ní, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci.
2. Posudek o zdravotní způsobilosti, který se přikládá dle § 21a zákona o zbraních k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a) 1 měsíc,
b) 3 měsíce,
c) 6 měsíců.
3. Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku pro žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu je
a) internista nebo psychiatr, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči,
b) praktický lékař nebo psychiatr, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu v závodní preventivní péči nebo psychiatrické péči,
c) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.
4. Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje
a) na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis,
b) na tiskopise, jehož vzor stanoví příslušný útvar policie,
c) osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
5. Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky
a) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého,
c) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
6. Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo obsahuje nesprávné údaje, které nejsou způsobeny z důvodu změny místa pobytu
a) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie jej odejme.
7. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a) dosáhla věku 20 let,
b) dosáhla věku 25 let,
c) dosáhla věku 30 let.
8. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která má mimo jiné
a) minimálně vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně,
b) minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání,
c) minimálně vyšší odborné vzdělání.
9. Ministerstvo vnitra, které eviduje žádosti o jmenování zkušebním komisařem, oznámí termín a místo konání zkoušky tak, aby bylo žadateli doručeno nejpozději do
a) 5 pracovních dnů přede dnem konání zkoušky,
b) 10 dnů přede dnem konání zkoušky,
c) 14 dnů přede dnem konání zkoušky.
10. V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky. Tento předběžný souhlas
a) musí držitel vydaného zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vrátit příslušnému útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu České republiky, pokud nebyl využit nejpozději do 6 měsíců od jeho vydání,
b) může být po dohodě s příslušným útvarem policie předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit, ovšem pouze ve formě úředně ověřené kopie. Originál předchozího souhlasu nesmí trvale opustit území České republiky,
c) může být využit dle potřeby držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva, tj. může být zejména předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit jako podklad pro vydání příslušného cizozemského vývozního povolení.
11. Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů
a) se vždy zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně, pokud tato schránka nebo skříň splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b) je jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,
c) je jejich držitel povinen zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení dle podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Zabezpečit je uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně splňujícími technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie je držitel povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
12. Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň, pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku a nošení zbraně povolí
a) pořadatel,
b) útvar policie příslušný podle místa konání akce,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa konání akce.
13. Zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní mohou být veřejně vystavovány jen na základě povolení vydaného
a) krajským úřadem příslušným podle místa konání akce,
b) útvarem policie příslušným podle místa konání akce,
c) obecním úřadem obce s rozšířenou působností příslušným podle místa konání akce.
14. Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení
a) příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
b) kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
c) Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
15. Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen tyto doklady odevzdat
a) nejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,
b) nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie, pracovníkovi Ministerstva vnitra nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,
c) neprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie.
16. Odpalovat nebo střílet munici je dovoleno na
a) střelnici pro munici nebo v k tomu určeném zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
b) střelnici povolené příslušným obvodním báňským úřadem,
c) střelnici povolené Českým báňským úřadem, který si před vydáním příslušného povolení vyžádá vyjádření Ministerstva vnitra.
17. Státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu vykonává podle zákona o zbraních
a) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, policie, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, policie, Český báňský úřad a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
c) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, policie, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
18. Fyzická osoba, která znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1 zákona o zbraních, se dopustí
a) přečinu,
b) jiného správního deliktu,
c) přestupku.
19. Expanzní zbraň je podle zákona o zbraních
a) mechanická zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje,
b) střelná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje použití náboje s hromadnou střelou,
c) palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.
20. Složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje, je podle zákona o zbraních střela
a) výbušná,
b) průbojná,
c) zápalná.
21. Dle prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se k zapisování údajů do evidencí, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní a jsou vedeny v listinné podobě, používají
a) pouze psací prostředky, jejichž dodavatelé doloží certifikát o shodě vlastností prostředku s normou ISO 14145-2,
b) psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam,
c) pouze psací prostředky uvedené v seznamu Ministerstva vnitra, který obsahuje přehled psacích prostředků povolených pro provádění úředních evidenčních záznamů.
22. Použití střelné zbraně vůči útočníkovi ve stavu nutné obrany je obecně
a) možné pouze tehdy, pokud nabitou střelnou zbraň používá nebo alespoň má v průběhu útoku k dispozici rovněž útočník,
b) možné pouze tehdy, pokud dané nebezpečí není možné odvrátit jinak a pokud způsobený následek nebude zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil obránci,
c) možné i tehdy, pokud útočník v rámci útoku sám nepoužije střelnou zbraň. Obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
23. Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo s nábojnicí s okrajem. Jedná se o vzorky
a) tři krajní ve směru zleva,
b) prostřední a první krajní ve směru zleva,
c) dva krajní ve směru zprava.
24. Zobrazená šipka označuje
a) závoru,
b) pojistník,
c) úderník.
25. Rám zbraně je
a) součást revolveru, která vytahuje a vyhazuje vystřelené nábojnice,
b) část zbraně, která je určena k podávání nábojů,
c) součást revolveru, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně.
26. Palná zbraň - kulobroková kozlice je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe,
b) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulová a broková hlaveň bez ohledu na jejich vzájemnou polohu,
c) zbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe.
27. Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem
a) k terčové čáře,
b) k místu, kde jsou vydávány náboje,
c) k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.
28. Podezření na poranění míchy vyvolává
a) bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty,
b) ztráta hybnosti a citlivosti končetin,
c) škubavé křeče dolních končetin.
29. Po zahájení resuscitace je nejdůležitější
a) resuscitovat v přesně daném poměru 30:2,
b) resuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZS, obnovení dýchání nebo vlastního vyčerpání,
c) pravidelně kontrolovat puls a dech poraněného.
30. Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné
a) vždy,
b) nedojde-li k rychlé úpravě stavu,
c) nikdy.