Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Na zaměstnance poskytovatele bezpečnostních služeb pověřené zajišťováním fyzické ostrahy státních jaderných zařízení se zákon o zbraních
a) vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
b) vztahuje,
c) nevztahuje.
2. Přenecháním zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních rozumí
a) poskytnutí možnosti příslušnému útvaru policie se zbraní a střelivem fakticky nakládat, a to nejdéle na dobu 10 pracovních dnů,
b) neposkytnutí možnosti jiným osobám se zbraní a střelivem fakticky nakládat,
c) poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.
3. Pro sběratelské účely může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A držiteli zbrojního průkazu skupiny A
a) policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo obrany.
4. Platnost povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B zaniká
a) jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu,
b) jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence,
c) jestliže jeho držitel dočasně opustil Českou republiku.
5. Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která
a) má místo pobytu na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá,
b) má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, dosáhla předepsané věkové hranice trestní odpovědnosti, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá,
c) v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě pobývala na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá a odborně způsobilá.
6. Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu
a) 15 let,
b) 16 let,
c) 18 let.
7. Pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí
a) 6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
b) 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
c) 1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
8. Zaregistrována musí být každá zbraň kategorie
a) A, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,
b) B, C nebo D; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,
c) A, C nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakázané střelivo.
9. Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie
a) do 5 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň,
b) do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň,
c) do 10 dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.
10. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani
a) kategorie A, C nebo E nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky,
b) kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky,
c) kategorie B, C nebo D nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.
11. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné zdravotní způsobilost, rozhodne
a) příslušný útvar policie o jeho odnětí,
b) Ministerstvo vnitra o jeho zadržení,
c) příslušný obecní úřad o jeho zajištění.
12. Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie pouze fyzické osobě, která
a) má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně,
b) má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie a je vlastníkem zbraně,
c) má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, je vlastníkem zbraně a v žádosti o vydání evropského zbrojního pasu uvede jako řádný důvod výkon práva myslivosti nebo účast na sportovních střeleckých soutěžích v zahraničí.
13. Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B nebo C nebo se střelivem do těchto zbraní a podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu jejich přepravy povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví
a) vnitřní předpis tohoto podnikatele vydaný po dohodě s příslušným útvarem policie,
b) obecně závaznou směrnicí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy,
c) prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu.
14. Uschovaná, uložená nebo uskladněná (přechovávaná) zbraň musí být v
a) ochranném pouzdru ve stavu okamžitého použití, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,
b) nabitém stavu, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,
c) nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
15. Vlastník zbraně kategorie A, B nebo C je povinen předložit ji před jejím znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejího řezu
a) kterémukoli útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise,
b) příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise,
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva k expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise.
16. Nestanoví-li příslušná hlava zákona o zbraních jinak, použijí se pro nakládání s municí ustanovení
a) zákona o zbraních upravující nakládání se zakázaným střelivem,
b) nařízení Ministerstva vnitra upravujícího nakládání s vojenskými výbušninami,
c) zákona upravujícího nakládání s bezpečnostním materiálem.
17. Muniční průkaz se rozlišuje podle rozsahu oprávnění na
a) muniční průkaz 1. třídy, muniční průkaz 2. třídy a muniční průkaz 3. třídy,
b) základní muniční průkaz, vyšší muniční průkaz a průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu,
c) muniční průkaz kategorie A, muniční průkaz kategorie B, muniční průkaz kategorie C.
18. Do centrálního registru zbraní je povinen zapisovat údaje ve stanoveném rozsahu
a) držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách; dále držitel obecné muniční licence, policie a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) držitel zbrojního průkazu, držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B, C nebo D a střelivu do těchto zbraní, na které má vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu a bezdýmném prachu; dále držitel zvláštní muniční licence, policie, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Český báňský úřad,
c) držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B, C nebo D a střelivu do těchto zbraní, na které má vydán průkaz zbraně; dále držitel obecné muniční licence, policie, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad.
19. Státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu vykonává podle zákona o zbraních
a) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, policie, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, policie, Český báňský úřad a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
c) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, policie, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
20. Podle zákona o zbraních je dlouhá zbraň
a) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 250 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm,
b) palná zbraň, která není krátkou zbraní,
c) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 200 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm.
21. Jednotná střela je podle zákona o zbraních
a) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí,
b) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí,
c) nábojka určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.
22. Při přebíjení nábojů nelze dle příslušného prováděcího nařízení vlády
a) používat elektrická topná tělesa,
b) používat těkavé látky a zdroje mikrovlnného záření,
c) používat otevřeného ohně a kouřit.
23. Palná zbraň - kulová kozlice je
a) lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou,
b) dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe,
c) lovecká dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi nad sebou.
24. Palná zbraň - pistole je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně,
b) dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
25. Školní náboj je náboj
a) určený ke světelné a akustické imitaci ostré střelby,
b) bez výmetné náplně a zápalky, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji: slouží pro výuku a výcvik v nabíjení a spouštění zbraně a pro kontrolu funkce zásobníku, závěru a spušťadla,
c) s výmetnou náplní, který rozměrově neodpovídá skutečnému náboji.
26. Záměrná je
a) kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru,
b) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí,
c) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.
27. Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem
a) k terčové čáře,
b) k místu, kde jsou vydávány náboje,
c) k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.
28. Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo
a) pod ránou, to je dále od srdce,
b) nad ránou, to je blíže k srdci,
c) nad i pod ránou.
29. Při poranění páteře transport poraněného
a) není možný,
b) je možný jen na tvrdé rovné podložce,
c) je možný na jakékoliv podložce.
30. Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je
a) světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,
b) tmavá a teče z rány bez pulzace,
c) světlá a vytéká z rány bez tlaku.