Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 10. srpna 2016

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zbraně, u nichž lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.
2. Plynové nebo expanzní zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie D.
3. Výjimka udělená pro zbraně kategorie A bude odňata
a) pominul-li důvod, pro který byla udělena,
b) nebyla-li držitelem po 5 letech obnovena,
c) nebyla-li držitelem do 3 let obnovena.
4. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B pro zajišťování ostrahy majetku a osob vydá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo obrany,
c) Ministerstvo vnitra.
5. Držitel zbraně kategorie D mimo jiné
a) nesmí zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a účel uvedené v § 15 odstavcích 2 nebo 3 zákona o zbraních,
b) je oprávněn zbraň nosit viditelně i v místech, kam má veřejnost přístup,
c) nesmí zbraň nosit viditelně v místech, kam nemá veřejnost volný přístup.
6. Ten, kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních
a) 10 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) 3 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
c) 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin, se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
7. Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů banky
a) nesmí zbraň nosit viditelně,
b) může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
8. Držitel zbrojního průkazu skupiny B mimo jiné
a) není povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití,
b) je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu,
c) je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, jen ve stavu nevylučujícím jejich okamžité použití; při této přepravě není oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.
9. Zkušebního komisaře, který požádal o odvolání před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Policejní prezidium České republiky.
10. Zkušebnímu komisaři, který je podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, pozastaví činnost
a) příslušný útvar policie,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo vnitra.
11. Registraci zbraně kategorie A, B nebo C provádí
a) Ministerstvo vnitra na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně,
b) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně,
c) příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.
12. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D nebo střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou
a) držitele zbrojního průkazu,
b) jejich oprávněného držitele,
c) držitele zbrojní licence.
13. Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané zbraně)
a) v počtu do 5 kusů nebo střelivo do 5 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem; toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 1 kusu nebo střelivo v počtu do 200 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,
b) v počtu do 10 kusů nebo střelivo do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem; toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,
c) v počtu do 10 kusů nebo střelivo do 15 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem; toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 3 kusů nebo střelivo v počtu do 1 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
14. V uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, se zabezpečuje
a) více než 5 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 5 000 nábojů,
b) více než 10 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 10 000 nábojů,
c) více než 20 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 20 000 nábojů.
15. Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud s nimi nenaloží jiným předepsaným způsobem, do
a) 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
b) 4 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
c) 2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
16. Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která jako držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole, se dopustí
a) trestného činu,
b) správního deliktu,
c) přestupku.
17. Podle zákona o zbraních je krátká zbraň
a) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 350 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 700 mm,
b) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm,
c) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 400 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 650 mm.
18. Podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních při střelbě žadatele o zkoušku odborné způsobilosti z dlouhé kulové a brokové zbraně se jako cíl použije
a) pistolový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 150 x 150 mm s černým kruhovým středem o průměru 90 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice,
b) pistolový mezinárodní terč 30/10 nebo bílý terč o rozměru 450 x 450 mm s černým kruhovým středem o průměru 100 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice,
c) malorážkový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 250 x 250 mm se soustřednými kruhy o vnějším průměru 155 mm a s černým kruhovým středem o průměru 112 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice.
19. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí ostatních činností dosáhne
a) nejméně jeden zásah v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně jeden zásah v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně jeden zásah terče z brokové zbraně na vzdálenost 30 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,
b) nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut,
c) nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 30 m z pěti možných výstřelů v čase nejdele pěti minut, nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut.
20. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje
a) celoocelový trezor, který splňuje shodné požadavky kladené na klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy II podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
b) trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci celoocelových dveří a celoocelových trezorů bezpečnostní třídy III podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
c) komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1.
21. Uzamčená místnost nebo samostatný objekt (zvláštní objekt) jsou podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné vybaveny trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro
a) kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy II podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
b) kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy III podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
c) kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1.
22. Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva se mimo jiné nevztahuje na
a) expanzní zbraně a střelivo do nich, kterými jsou akustické zbraně, plynovky a zbraně na granule,
b) střelné zbraně držené k muzejním nebo sběratelským účelům nebo činnostem, které nejsou určeny nebo používány ke střelbě a byly k těmto účelům nebo činnostem zaregistrovány příslušným útvarem policie,
c) hlavní části střelných zbraní a části střeliva a výmetné náplně nutné k sestavení zbraně nebo náboje.
23. Palná zbraň - čtyřče je
a) zbraň se čtyřmi brokovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose,
b) zbraň se čtyřmi hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose; dvě hlavně brokové, jedna kulová a jedna malorážková nebo dvě hlavně kulové, jedna broková a jedna malorážková,
c) kulová zbraň se čtyřmi kulovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose.
24. Palná zbraň - kulovnice je
a) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji,
b) vícehlavňová lovecká zbraň určená pro střelbu brokovými náboji,
c) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu signálními náboji.
25. Palná zbraň - pistole je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně,
b) dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
26. Zahrdlení u palné zbraně pro brokový náboj (brokovnice) je úprava
a) úsťové části brokové hlavně ovlivňující velikost a charakter krytí,
b) nábojové komory brokové zbraně,
c) přechodového kužele brokové zbraně.
27. Průbojný účinek je
a) účinek střely, který způsobí zapálení předmětu,
b) ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,
c) ničivý účinek střely spočívající v pronikání neživým cílem.
28. V rámci protišokových opatření při úrazu provádíme
a) stavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo přehřátím, znehybnění zlomenin,
b) obyčejně znehybnění končetin a uložení do polohy vleže,
c) podávání tekutiny podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s pacientem nemanipulujeme, abychom mu neublížili.
29. Zlomeninu dolní končetiny ošetříme přiložením
a) dlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů,
b) elastického obinadla v místě bolesti,
c) elastického obinadla od prstů až k tříslu.
30. Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve
a) zastavit velké tepenné krvácení a uvolnit dýchací cesty,
b) přivolat odbornou pomoc,
c) zahájit umělé dýchání.