Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice,
a) se nepovažuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních, pokud Český báňský úřad na základě žádosti Ministerstva vnitra nerozhodne jinak,
b) se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních,
c) se považuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne Český báňský úřad na základě žádosti příslušného útvaru policie.
2. Zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie A.
3. Palné zbraně určené pro střelbu náboji typu Flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie B.
4. Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu
a) 15 let,
b) 16 let,
c) 18 let.
5. K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii,
b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,
c) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.
6. Střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení, je oprávněn pro sběratelské účely nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit držitel zbrojního průkazu
a) skupiny A,
b) skupiny D,
c) skupiny E.
7. Zaměstnanec poskytovatele bezpečnostních služeb zajišťující fyzickou ochranu objektů státních jaderných zařízení
a) nesmí zbraň nosit viditelně,
b) může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
8. Zkušební komisař, který byl odvolán, protože závažných způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, může požádat o jmenování zkušebním komisařem nejdříve po uplynutí
a) 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání,
b) 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání,
c) 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.
9. Ministerstvo vnitra pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže mu byl
a) uložen kázeňský trest,
b) zajištěn zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra,
c) zničen zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen oznámit Ministerstvu vnitra do 5 pracovních dnů.
10. Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně vydává
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) příslušný útvar policie.
11. K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně je žadatel povinen doložit
a) souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků,
b) souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje a v závislosti na konkrétní trase vývozu i souhlas příslušných státních orgánů země, přes jejíž státní území bude trvalý vývoz uskutečněn, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků,
c) souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků.
12. Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do
a) 15 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole,
b) 20 pracovních dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole,
c) 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.
13. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani
a) kategorie A, C nebo E nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky,
b) kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky,
c) kategorie B, C nebo D nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.
14. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat mimo jiné
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo dopravy,
c) zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.
15. Kontrolní orgán dle § 75a zákona o zbraních rozhodne o odstranění střeliva, které
a) je ve špatném technickém stavu. Držiteli střeliva k tomu určí přiměřenou lhůtu,
b) není přechováváno v původním ochranném obalu výrobce. Držiteli střeliva k tomu určí lhůtu nepřekračující 10 pracovních dnů,
c) není přechováváno společně s odpovídajícím certifikátem původu.
16. Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád stanoví
a) prováděcí právní předpis,
b) svým rozhodnutím Český báňský úřad,
c) obecně závaznou směrnicí Český báňský úřad po dohodě s Ministerstvem vnitra.
17. Zastavovat vozidla převážející zbraně, střelivo nebo munici a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice a doklady k přepravovaným zbraním, střelivu nebo munici je podle zákona o zbraních oprávněn
a) zaměstnanec Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany,
b) strážník obecní policie nebo zaměstnanec policie,
c) příslušník policie.
18. Držitel zbrojního průkazu, který neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, se dopustí
a) jiného správního deliktu,
b) přestupku,
c) trestného činu.
19. Mechanická zbraň je podle zákona o zbraních
a) střelná zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění dynamické energie,
b) střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie,
c) zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné chemické energie.
20. Hlavní části střelné zbraně podle zákona o zbraních jsou
a) hlaveň, vložná hlaveň, rám, mířidla, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr,
b) hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr,
c) hlaveň, vložná hlaveň, kohout, spoušť, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.
21. Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje zvláštní uzamčené zařízení, které splňuje technické požadavky stanovené v
a) v příslušném nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu,
b) v příslušném nařízení vlády,
c) v příslušném obecně závazném nařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
22. Pokud je útočníků více,
a) musí nutná obrana směřovat v první řadě na osobu, která dle subjektivního vnímání obránce udílí pokyny ostatním útočníkům,
b) musí být kroky podniknuté v rámci nutné obrany rovnoměrně zaměřeny vůči všem útočníkům,
c) může nutná obrana směřovat proti kterémukoliv z nich.
23. Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte výkonné střelivo určené původně pro střelbu z revolveru. Jedná se o vzorek nacházející se
a) vlevo na začátku řady,
b) vpravo na konci řady,
c) uprostřed řady.
24. Zobrazená hlavní část zbraně je typická pro
a) dvouranové zbraně zkonstruované na principech kolečkových zámkových systémů,
b) dlouhé opakovací zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně,
c) krátké víceranové zbraně s perkusním zámkem.
25. Palná zbraň - pistole je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně,
b) dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
26. Maximální dostřel je
a) největší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
b) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,
c) nejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně.
27. Krytí zbraně je
a) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci o stanovené úhlopříčce,
b) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve svislém kruhu o stanoveném průměru v určené vzdálenosti od ústí zbraně k celkovému počtu broků v náboji, vyjádřený v procentech,
c) prodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem.
28. Při kolapsu (mdlobě) postiženého
a) uložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, dáváme studené obklady na čelo,
b) posadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa,
c) položíme, nejlépe do polohy na břiše.
29. Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
a) uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe,
b) uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně,
c) uložíme jej do polohy na břiše.
30. Zlomeninu dolní končetiny ošetříme přiložením
a) dlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů,
b) elastického obinadla v místě bolesti,
c) elastického obinadla od prstů až k tříslu.