Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Pro účely zákona o zbraních se rozumí nošením zbraně nebo střeliva mít
a) zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů, kdy se jedná o držení,
b) zbraň nebo střelivo umístěné v prostoru vymezeném poloměrem 10 metrů kolem dotčené osoby,
c) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí.
2. Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie D.
3. Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
4. K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii,
b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,
c) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.
5. Zaměstnanec poskytovatele bezpečnostních služeb zajišťující fyzickou ochranu objektů státních jaderných zařízení
a) nesmí zbraň nosit viditelně,
b) může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
6. Držitel zbrojního průkazu
a) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze pokud se jedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,
b) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu nebo na místě, které bylo ke střelbě schváleno příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,
c) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
7. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen odevzdat zbrojní průkaz
a) do 5 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně,
b) do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně,
c) do 30 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně.
8. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která má mimo jiné
a) minimálně vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně,
b) minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání,
c) minimálně vyšší odborné vzdělání.
9. Zbrojíř je povinen
a) vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je více než 5 let držitelem zbrojního průkazu skupiny D nebo E,
b) vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu,
c) vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním nebo obdobném poměru, a to za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu skupiny E a úspěšně absolvovala úvodní odborné školení k bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem, jehož obsahovou náplň stanoví zbrojíř vždy po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.
10. Pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno
a) kterýkoliv útvar policie povolení k provozování střelnice odejme,
b) příslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování střelnice odejme.
11. Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení
a) příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
b) kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
c) Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
12. Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud s nimi nenaloží jinak v souladu se zákonem o zbraních, do
a) 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
b) 4 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
c) 2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
13. Při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami podle zákona o zbraních
a) je nutné respektovat obecně závazné pokyny pro manipulaci vydávané Český báňským úřadem ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom je nutné dbát základní opatrnosti,
b) musí každý dbát doporučujících pokynů pro manipulaci vydávaných Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom by nemělo být ve zvýšené míře ohroženo životní prostředí,
c) musí každý dbát zvýšené opatrnosti, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.
14. Muniční licenci vydává
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Český báňský úřad.
15. Soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu k provádění pyrotechnického průzkumu a žadatele o jmenování zkušebním komisařem vydává
a) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) policie,
c) Ministerstvo vnitra.
16. Zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní, střeliva nebo munice nebo jiný veřejný zájem, je podle zákona o zbraních oprávněn
a) příslušník policie,
b) strážník obecní policie nebo zaměstnanec policie,
c) zaměstnanec Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany.
17. Držitel zbrojního průkazu, který neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, se dopustí
a) jiného správního deliktu,
b) přestupku,
c) trestného činu.
18. Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí
a) trestného činu,
b) jiného správního deliktu,
c) přestupku.
19. Kombinovaná zbraň je podle zákona o zbraních
a) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu náboji s okrajovým zápalem nebo nábojkami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovkovými nábojkami, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,
b) expanzní zbraň s hlavni (hlavněmi) pro střelbu nábojkami nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,
c) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
20. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se k předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadatelem o vydání zbrojního průkazu použije
a) zbraň početně rozšířeného typu, se kterou nebylo k okamžiku dne zkoušky odborné způsobilosti provedeno více než 1000 výstřelů,
b) zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce,
c) zbraň, jejíž běžné sériové provedení je na tuzemském trhu nabízeno již déle než 5 let.
21. Při jednání v nutné obraně je možné
a) bránit pouze své zájmy,
b) bránit pouze své zájmy či zájmy rodinných příslušníků,
c) bránit své zájmy i zájmy jiné osoby (pomoc v nutné obraně), a to za stejných zákonných podmínek.
22. Pokud je útočníků více,
a) musí nutná obrana směřovat v první řadě na osobu, která dle subjektivního vnímání obránce udílí pokyny ostatním útočníkům,
b) musí být kroky podniknuté v rámci nutné obrany rovnoměrně zaměřeny vůči všem útočníkům,
c) může nutná obrana směřovat proti kterémukoliv z nich.
23. V případě vyobrazených vzorků se jedná o
a) nábojky,
b) malorážkové náboje se zapuštěnou homogenní střelou,
c) náboje určené pouze pro expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení.
24. Zobrazený zásobník je typický pro
a) zbraně vycházející ze samopalu vz. 58,
b) pistoli vzor CZ 75,
c) pušku Mauser K98.
25. S baskulí
a) se lze setkat u druhu zbraně na horním obrázku,
b) se lze setkat u druhu zbraně na dolním obrázku,
c) se nelze setkat ani u jednoho z vyobrazených druhů zbraní, jelikož baskule je typická pouze pro krátké samonabíjecí zbraně.
26. Průbojný účinek je
a) účinek střely, který způsobí zapálení předmětu,
b) ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,
c) ničivý účinek střely spočívající v pronikání neživým cílem.
27. Zápalka je
a) prachová tableta určená jako zápalná látka v palných střelných zbraních,
b) součást náboje obsahující zápalkovou slož, která se nárazem nebo jiným způsobem vznítí a zažehne výmetnou náplň,
c) nábojnice obsahující zažehovací nebo zápalnou látku určenou pro palné střelné zbraně.
28. Při bezvědomí
a) zjistíme stav dýchání a srdeční činnosti, není-li porucha, orientačně vyšetříme a trvale sledujeme do příjezdu záchranné služby,
b) postiženého uložíme na měkkou podložku, orientační vyšetření neprovádíme,
c) ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme.
29. Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
a) uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe,
b) uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně,
c) uložíme jej do polohy na břiše.
30. Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
a) poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,
b) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,
c) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.