Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice,
a) se nepovažuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních, pokud Český báňský úřad na základě žádosti Ministerstva vnitra nerozhodne jinak,
b) se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních,
c) se považuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne Český báňský úřad na základě žádosti příslušného útvaru policie.
2. Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též
a) podstatné části zbraní, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) všechny významné části zbraně, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu,
c) hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.
3. Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie D.
4. Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintballových zbraní, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie D.
5. Neaktivní střelivo a munice jsou zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
6. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku vydá
a) Ministerstvo spravedlnosti,
b) Ministerstvo vnitra,
c) příslušný útvar policie.
7. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) výpis z Rejstříku trestů,
b) doklad o odborné způsobilosti,
c) doklad o spolehlivosti vystavený příslušným obecním úřadem.
8. Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit též
a) předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků,
b) předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie. Souhlas je nutné předložit s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků či v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Povinné obsahové náležitosti tohoto předchozího souhlasu stanoví prováděcí právní předpis,
c) předchozí souhlas vystavený zastupitelským úřadem tohoto členského státu akreditovaným pro Českou republiku. Pokud je tento souhlas vystaven v anglickém jazyce a příslušný útvar policie nevznese námitky, není nutné zajišťovat překlad souhlasu do jazyka českého vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
9. Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky
a) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého,
c) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
10. Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo obsahuje nesprávné údaje, které nejsou způsobeny z důvodu změny místa pobytu
a) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie jej odejme.
11. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně,
b) neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie B, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,
c) neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie poškození nebo odcizení zbraně kategorie A, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
12. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou policejním prezidentem,
b) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou příslušným útvarem policie,
c) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra.
13. Výpis ze živnostenského rejstříku za účelem posouzení žádosti o vydání zbrojní licence
a) žadatel připojí k žádosti o vydání zbrojní licence,
b) žadatel připojí k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie,
c) si opatří příslušný útvar policie.
14. V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních
a) odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby,
b) zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence,
c) mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.
15. Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise do
a) 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně,
b) 10 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně,
c) 15 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně.
16. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné zdravotní způsobilost, rozhodne
a) příslušný útvar policie o jeho odnětí,
b) Ministerstvo vnitra o jeho zadržení,
c) příslušný obecní úřad o jeho zajištění.
17. Do centrálního registru zbraní je povinen zapisovat údaje ve stanoveném rozsahu
a) držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách; dále držitel obecné muniční licence, policie a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) držitel zbrojního průkazu, držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B, C nebo D a střelivu do těchto zbraní, na které má vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu a bezdýmném prachu; dále držitel zvláštní muniční licence, policie, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Český báňský úřad,
c) držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B, C nebo D a střelivu do těchto zbraní, na které má vydán průkaz zbraně; dále držitel obecné muniční licence, policie, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad.
18. Opakovací zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň
a) se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce,
c) se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
19. Znehodnocená zbraň podle zákona o zbraních je
a) střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu či zbrojní licence postupem stanoveným soudním znalcem v oboru zbraní,
b) střelná zbraň, která byla znehodnocena postupem stanoveným právním předpisem,
c) střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny postupem stanoveným směrnicí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
20. Za technicky způsobilý se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje komorový trezor, který splňuje technické požadavky stanovené v
a) v příslušném nařízení vlády,
b) v příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra,
c) v příslušné směrnici vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
21. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra provádí žadatel o vydání zbrojního průkazu v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti střelbu na pevný cíl
a) v poloze vkleče,
b) v poloze vstoje,
c) v poloze vleže.
22. Nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem může být s ohledem na vznik stavu krajní nouze způsobeno
a) pouze přírodní silou,
b) zejména člověkem, ale i zvířetem, neovladatelným dopravním prostředkem, oprávněným zásahem orgánu veřejné moci nebo i technickou závadou na zbrani,
c) různými faktory, např. přírodní silou, člověkem nebo různými fyziologickými a biologickými procesy.
23. S baskulí
a) se lze setkat u druhu zbraně na horním obrázku,
b) se lze setkat u druhu zbraně na dolním obrázku,
c) se nelze setkat ani u jednoho z vyobrazených druhů zbraní, jelikož baskule je typická pouze pro krátké samonabíjecí zbraně.
24. Spoušťový mechanismus palné zbraně slouží
a) k zamíření zbraně na cíl,
b) k ovládání bicího mechanismu,
c) k vytažení nábojnice z nábojové komory.
25. Palná zbraň - kulový troják je
a) dlouhá lovecká zbraň se třemi brokovými hlavněmi,
b) dlouhá lovecká zbraň se třemi kulovými hlavněmi,
c) lovecká zbraň se dvěma kulovými a jednou brokovou hlavní.
26. Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem
a) k terčové čáře,
b) k místu, kde jsou vydávány náboje,
c) k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.
27. Vydutí hlavně je
a) rozšíření ústí brokové hlavně,
b) místní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu,
c) prasknutí hlavně po výstřelu.
28. Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo
a) pod ránou, to je dále od srdce,
b) nad ránou, to je blíže k srdci,
c) nad i pod ránou.
29. Při bezvědomí
a) zjistíme stav dýchání a srdeční činnosti, není-li porucha, orientačně vyšetříme a trvale sledujeme do příjezdu záchranné služby,
b) postiženého uložíme na měkkou podložku, orientační vyšetření neprovádíme,
c) ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme.
30. Po zahájení resuscitace je nejdůležitější
a) resuscitovat v přesně daném poměru 30:2,
b) resuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZS, obnovení dýchání nebo vlastního vyčerpání,
c) pravidelně kontrolovat puls a dech poraněného.