Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 10. srpna 2016

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.
2. Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie B.
4. Pro sběratelskou nebo muzejní činnost může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence
a) Policie České republiky,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo obrany.
5. Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit
a) pouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,
b) pouze držitel udělené výjimky nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,
c) pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.
6. Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B mimo jiné k provozování
a) volných živností v oboru zbraní a střeliva,
b) vázaných živností v oboru zbraní a střeliva,
c) koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva.
7. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B pro zajišťování ostrahy majetku a osob vydá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo obrany,
c) Ministerstvo vnitra.
8. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) výpis z Rejstříku trestů,
b) doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo,
c) doklad o spolehlivosti.
9. Osoba mladší 18 let, pokud nemá zbrojní průkaz, smí zbraň nebo střelivo pro sportovní nebo lovecké účely používat pouze za přítomnosti
a) osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem,
b) osoby starší 19 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem,
c) osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.
10. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti je oprávněn vydat
a) poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie na základě příslušného odborného vyšetření,
b) registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let,
c) v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B, který je mladší než 15 let, ošetřující lékař na základě vyjádření školy, jejímž žákem je žadatel.
11. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody
a) nepřevyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody uplynulo alespoň 15 let,
b) převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,
c) převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 25 let.
12. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným kterýmkoli úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl tento trest uložen, neuplynulo alespoň
a) 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
b) 8 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
c) 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky.
13. Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby
a) požádá příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
b) připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů,
c) připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání opis z evidence Rejstříku trestů.
14. Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar policie
a) o odnětí zbrojního průkazu,
b) o zajištění zbrojního průkazu,
c) o zadržení zbrojního průkazu.
15. Držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence je mimo jiné oprávněn
a) přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle technologických postupů, které udávají prodejci jednotlivých dílů nábojů,
b) přebíjet pro sebe i jiné zájemce náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci přebíjecích lisů,
c) přebíjet pouze pro vlastní potřebu, s výjimkou držitele zbrojní licence skupiny A a B, náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů.
16. Ministerstvo vnitra pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže mu byl
a) uložen kázeňský trest,
b) zajištěn zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra,
c) odňat zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra.
17. Jestliže držitel zbrojní licence závažným způsobem porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne mimo jiné příslušný útvar policie o
a) zajištění licence,
b) odnětí licence,
c) zadržení licence.
18. Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba
a) starší 18 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo D,
b) starší 21 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E,
c) starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.
19. Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní
a) kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,
b) kategorie B; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,
c) kategorie B; při této kontrole není oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
20. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje
a) celoocelový trezor, který splňuje shodné požadavky kladené na klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy II podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
b) trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci celoocelových dveří a celoocelových trezorů bezpečnostní třídy III podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
c) komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1.
21. Zacházet s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami při přebíjení nábojů lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. provádět
a) pouze v uzavřených prostorách,
b) kdekoli na volných prostranstvích,
c) jen na střelnici nebo na neuzavřených prostranstvích, kam nemá veřejnost volný přístup.
22. Stanoveným doplňkem podléhajícím ověřování podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva je
a) tlumič hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo se středovým zápalem,
b) úsťové zařízení (například kompenzátor, tlumič výšlehu plamene nebo nástavec pro střelbu cvičným střelivem) pro zbraně používající střelivo se středovým zápalem,
c) montáže pro uchycení optických zaměřovacích zařízení na zbraně komorované pro náboje s úsťovou energií vyšší než 1500 Joule.
23. Rám zbraně je
a) součást revolveru, která vytahuje a vyhazuje vystřelené nábojnice,
b) část zbraně, která je určena k podávání nábojů,
c) součást revolveru, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně.
24. Palná zbraň - revolver je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně,
b) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) dlouhá zbraň s pohyblivou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.
25. Střelivo s mechanickým zápalem se dělí na střelivo
a) s okrajovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux,
b) s okrajovým nebo středovým zápalem,
c) s okrajovým zápalem, středovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux.
26. Krytí zbraně je
a) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci o stanovené úhlopříčce,
b) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve svislém kruhu o stanoveném průměru v určené vzdálenosti od ústí zbraně k celkovému počtu broků v náboji, vyjádřený v procentech,
c) prodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem.
27. Střelnice je komplex zařízení a prostorů určených
a) pro střelbu,
b) výhradně pro výuku a výcvik ve střelbě,
c) jen pro nastřelování a zkoušení zbraní.
28. Při žilním krvácení většího rozsahu
a) přiložíme tlakový obvaz,
b) přiložíme normální obvaz a pod ránu škrtidlo,
c) postačí normální obvaz.
29. První pomoc je povinen poskytnout
a) každý, pokud již dosáhl věku 18 let,
b) každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,
c) ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.
30. Záchranná služba má telefonní číslo
a) 150,
b) 155,
c) 158.