Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie A.
2. Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie C.
4. Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie D.
5. Znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.
6. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravy na povolání vydá
a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
b) příslušný útvar policie,
c) Ministerstvo vnitra.
7. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, např. zákona o obecní policii, vydá
a) obecní úřad,
b) příslušný útvar policie,
c) Ministerstvo vnitra.
8. Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, a to s překladem do jazyka českého. Tento překlad může být vyhotoven pouze
a) tlumočníkem zapsaným ve společné evropské databázi akreditovaných tlumočníků,
b) tlumočníkem zapsaným v národní databázi členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
c) tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
9. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
a) odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky,
b) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
c) odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.
10. Jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti, rozhodne příslušný útvar policie
a) o zadržení zbrojního průkazu,
b) o zajištění zbrojního průkazu,
c) o odnětí zbrojního průkazu.
11. Držitel zbrojního průkazu je dle zákona o zbraních mimo jiné povinen
a) zabezpečit zbrojní průkaz a doklad o odborné způsobilosti proti zneužití, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo ocelové skříně,
b) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) zabezpečit evropský zbrojní pas a zbrojní průkaz proti zneužití, poškození, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové skříně splňující požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
12. Dokladem o jmenování zkušebním komisařem je
a) průkaz zkušebního komisaře, který vydává Ministerstvo vnitra,
b) osvědčení zkušebního komisaře, které vydává Ministerstvo vnitra,
c) průkaz zkušebního komisaře, který vydává příslušný útvar policie.
13. Na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise vydává zbrojní licenci
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu.
14. Žádost o vydání zbrojní licence může podat
a) pouze podnikající právnická osoba,
b) podnikající i nepodnikající právnická osoba. Fyzická osoba může žádost podat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, a to pouze pokud obdrží předběžný souhlas Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu,
c) právnická nebo fyzická osoba.
15. Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, žádost zamítne, mimo jiné
a) jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise,
b) pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Ministerstva vnitra,
c) pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Úřadu pro zahraniční styky a informace.
16. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné zdravotní způsobilost, rozhodne
a) příslušný útvar policie o jeho odnětí,
b) Ministerstvo vnitra o jeho zadržení,
c) příslušný obecní úřad o jeho zajištění.
17. Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, B nebo C v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů
a) se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo uzamykatelného skříňového trezoru, pokud tato schránka, skříň nebo trezor splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b) se zabezpečují uložením do uzamykatelné schránky zhotovené z oceli či z tvrzených kompozitních materiálů nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
c) se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
18. Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen tyto doklady odevzdat
a) nejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,
b) nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie, pracovníkovi Ministerstva vnitra nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,
c) neprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie.
19. Fyzická osoba, která znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1 zákona o zbraních, se dopustí
a) přečinu,
b) jiného správního deliktu,
c) přestupku.
20. Fyzická osoba, která vykonává činnost muničáře, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, se dopustí
a) trestného činu,
b) přečinu,
c) přestupku.
21. Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela
a) výbušná,
b) průbojná,
c) zápalná.
22. Jednáním v nutné obraně někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Ohrožení těchto zájmů může být způsobeno
a) pouze protiprávním jednáním fyzické osoby. Přitom může jít i o jednání, které je samo nutnou obranou nebo krajní nouzí, v nichž jedná útočník. V takovém případě je pak zásadní vzájemné porovnání přiměřenosti jednání útočníka a napadeného,
b) pouze opomenutím fyzické osoby,
c) protiprávním jednáním fyzické osoby, může být způsobeno i opomenutím fyzické osoby, pokud je toto opomenutí taky protiprávní.
23. V případě vyobrazených vzorků se jedná o
a) nábojky,
b) malorážkové náboje se zapuštěnou homogenní střelou,
c) náboje určené pouze pro expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení.
24. Palná zbraň - broková kozlice je
a) dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní,
b) zbraň se dvěma hlavněmi vedle sebe; obě hlavně brokové,
c) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové.
25. Střelivo se podle zápalu dělí na
a) střelivo s dynamickým nebo mechanickým zápalem,
b) střelivo s elektrickým nebo plynovým zápalem,
c) střelivo s elektrickým nebo mechanickým zápalem.
26. Ranivý účinek je
a) ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,
b) ničivý účinek střel na pevné cíle, jehož výsledkem je zničení cíle,
c) rozdíl mezi dopadovou a zbytkovou energií střely.
27. Dva různými směry současně vržené asfaltové terče se nazývají
a) dvojterč,
b) nástřelný terč,
c) zadní terč.
28. Cizí těleso
a) z rány zásadně nevyjímáme,
b) z rány můžeme vyjmout, pokud to jde volně; ránu poté ošetříme běžným způsobem,
c) z rány pokaždé neprodleně vyjímáme, i když to nejde volně.
29. První pomoc je povinen poskytnout
a) každý, pokud již dosáhl věku 18 let,
b) každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,
c) ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.
30. Při střelném poranění končetiny poraněnému
a) přiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme tepnu nad ránou,
b) ránu omyjeme, vyjmeme kulku a obvážeme,
c) ránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou.