Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
a) zbraně, střelivo a munici, které byly prohlášeny za veřejnou památku na základě rozhodnutí tuzemského nebo cizozemského orgánu státní památkové péče. Toto rozhodnutí musí být dodatečně potvrzeno Ministerstvem vnitra,
b) zbraně, střelivo a munici, které jsou na základě žádosti orgánu státní památkové péče v příslušném rejstříku Ministerstva vnitra vedeny jako kulturně významné předměty,
c) zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí.
2. Samočinné zbraně jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou je zařazeno mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
4. Doba platnosti zbrojního průkazu je
a) 10 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let,
b) 5 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let,
c) 3 roky a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 3 roky.
5. Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se
a) v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 12 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,
b) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o zbraních,
c) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 24 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
6. Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší
a) 15 let,
b) 14 let,
c) 12 let.
7. Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou, jejíž místo a čas konání určuje
a) Ministerstvo vnitra,
b) provozovatel střelnice,
c) příslušný útvar policie.
8. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud u něho došlo ke změně jména nebo příjmení, do
a) 5 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní,
b) 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní,
c) 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.
9. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu
a) zaměstnance obecní policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
b) pracovníka Ministerstva vnitra orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
c) příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
10. Zkušebnímu komisaři, který je důvodně podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, pozastaví činnost
a) příslušný útvar policie,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo vnitra.
11. Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ustanovit zbrojíře do
a) 10 pracovních dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Příslušný útvar policie může vůči nově jmenovanému zbrojíři vznést námitky a vyzvat k jeho neprodlenému odvolání,
b) 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,
c) 15 pracovních dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Zbrojířem nemůže být ustanovena osoba, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním poměru.
12. V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních
a) odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby,
b) zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence,
c) mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.
13. Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň
a) kategorie A, B nebo C, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit,
b) kategorie B, C nebo D, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit,
c) kategorie A, C nebo E, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.
14. Povinnost registrace zbraně podle § 41 zákona o zbraních se netýká zbraní, které
a) jsou určeny rozhodnutím příslušného útvaru policie,
b) jsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva,
c) jsou uvedeny v seznamu zbraní nepodléhajících registraci, který je vedený společně Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
15. Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva
a) nemá povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních,
b) má povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních,
c) má povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
16. Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně vydává
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) příslušný útvar policie.
17. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich mimo jiné závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne
a) Ministerstvo vnitra o jeho zajištění,
b) příslušný obecní úřad o jeho zadržení,
c) příslušný útvar policie o jeho odnětí.
18. Pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno
a) kterýkoliv útvar policie povolení k provozování střelnice odejme,
b) příslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování střelnice odejme.
19. Každý, kdo nalezne munici, střelivo nebo výbušninu, je povinen
a) oznámit jejich nález příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu,
b) oznámit jejich nález místně příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru nejpozději do 6 hodin od okamžiku nálezu,
c) neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.
20. Podle zákona o zbraních je krátká zbraň
a) palná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 350 mm, ale jejíž celková délka nepřesahuje 700 mm,
b) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm,
c) palná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 400 mm a jejíž celková délka dosahuje nejméně 650 mm.
21. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se ke střelbě na pevný cíl v rámci zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu použije
a) v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C krátká kulová a dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň a dlouhá kulová zbraň,
b) v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová nebo dlouhá broková zbraň a krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň,
c) v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň.
22. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra postup při vzniku mimořádných událostí na střelnici
a) patří mezi povinné obsahové náležitosti evakuačního řádu střelnice,
b) patří mezi nepovinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice,
c) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice.
23. Zobrazená šipka označuje umístění
a) záchytu (zádržky) zásobníku,
b) pojistky,
c) záchytu závěru.
24. Umístění lučíku v rámci konstrukce zbraně je označeno
a) písmenem A,
b) písmenem B,
c) písmenem C.
25. Palná zbraň - pistole je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně,
b) dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
26. Maximální dostřel je
a) největší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
b) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,
c) nejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně.
27. Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem
a) k terčové čáře,
b) k místu, kde jsou vydávány náboje,
c) k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.
28. Je-li dýchání z plic do plic neúčinné
a) snažíme se prudkým fouknutím odstranit event. překážku,
b) provedeme předklon hlavy,
c) zdokonalíme záklon hlavy.
29. Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
a) poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,
b) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,
c) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.
30. Mezi protišoková opatření nepatří
a) zabránění podchlazení,
b) tišení bolesti,
c) podání energeticky bohaté stravy.