Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
a) zbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji obecní policií,
b) zbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky, pokud tak rozhodne Ministerstvo obrany,
c) zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky.
2. Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
4. Zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie B.
5. Pro sběratelské účely může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A držiteli zbrojního průkazu skupiny A
a) policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo obrany.
6. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti vydá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo vnitra.
7. Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B mimo jiné z důvodu provozování
a) volných živností v oboru zbraní a střeliva,
b) vázaných živností v oboru zbraní a střeliva,
c) koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva.
8. Zbrojní průkaz vydává
a) Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou,
b) příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou,
c) obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou.
9. Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která
a) má místo pobytu na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá,
b) má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, dosáhla předepsané věkové hranice trestní odpovědnosti, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá,
c) v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě pobývala na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá a odborně způsobilá.
10. K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii,
b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,
c) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.
11. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) držet zbraň kategorie D nebo E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn držet střelivo,
b) nosit zbraň kategorie B, D a E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn nosit střelivo,
c) nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo.
12. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen umožnit
a) příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A,
b) Ministerstvu vnitra vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A,
c) příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie B nebo D.
13. Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu
a) 5 let příslušný útvar policie,
b) 10 let Policejní prezidium České republiky,
c) 5 let Ministerstvo vnitra.
14. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné způsobilost k právním úkonům, rozhodne
a) příslušný obecní úřad o jeho zajištění,
b) příslušný útvar policie o jeho odnětí,
c) Ministerstvo vnitra o jeho zadržení.
15. Jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo vydáno povolení k provozování střelnice
a) může příslušný útvar policie rozhodnout o pozastavení provozování střelnice,
b) může kterýkoli útvar policie rozhodnout o pozastavení provozování střelnice,
c) musí příslušný útvar policie rozhodnout mimo jiné o zastavení provozu střelnice.
16. Změnu provozního řádu střelnice, změnu správce střelnice, změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo ukončení provozování nebo zrušení střelnice je povinen provozovatel střelnice oznámit do
a) 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
b) 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
c) 20 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.
17. Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, je povinen
a) zbrojíř střelnice,
b) vlastník střelnice,
c) správce střelnice.
18. Kontrolní orgán dle § 75a zákona o zbraních rozhodne o odstranění střeliva, které
a) je ve špatném technickém stavu. Držiteli střeliva k tomu určí přiměřenou lhůtu,
b) není přechováváno v původním ochranném obalu výrobce. Držiteli střeliva k tomu určí lhůtu nepřekračující 10 pracovních dnů,
c) není přechováváno společně s odpovídajícím certifikátem původu.
19. Samonabíjecí zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň, u níž se
a) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
c) opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
20. S bližším vymezením pojmu elektronického zabezpečovacího zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště stejně jako s technickými požadavky na toto zařízení se lze podrobně seznámit
a) v příslušném nařízení vlády,
b) v příslušné vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu,
c) v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
21. Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů
a) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra,
b) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády,
c) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra.
22. V trestním zákoníku je o krajní nouzi stanoveno, že
a) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací mimořádně důrazný útok směřovaný vůči většímu množství občanů, kteří jsou chráněni tímto zákoníkem, není trestným činem, pokud tak rozhodne soud na návrh Ministerstva spravedlnosti. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno tento útok odvrátit jinými prostředky,
b) čin jinak trestný, kterým někdo zabraňuje útočníkovi v páchání trestného nebo jiného činu, který je uveden v trestním zákoníku, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno pachateli v páchání činu zabránit jiným způsobem,
c) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
23. V případě vyobrazené zbraně se jedná o zbraň
a) jednoranovou,
b) samonabíjecí,
c) opakovací.
24. Palná zbraň - obojetnice je
a) zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe,
b) dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe,
c) dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní vedle sebe.
25. Palná zbraň - kulová kozlice je
a) lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou,
b) dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe,
c) lovecká dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi nad sebou.
26. Palná zbraň - pistole je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně,
b) dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
27. Záměrná je
a) kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru,
b) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí,
c) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.
28. Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením
a) elastického obinadla a provedeme protišoková opatření,
b) elastického obinadla v místě bolesti,
c) dlahy a provedeme závěs, nejlépe šátkem.
29. Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
a) poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,
b) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,
c) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.
30. Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je
a) světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,
b) tmavá a teče z rány bez pulzace,
c) světlá a vytéká z rány bez tlaku.