Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice,
a) se nepovažuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních, pokud Český báňský úřad na základě žádosti Ministerstva vnitra nerozhodne jinak,
b) se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních,
c) se považuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne Český báňský úřad na základě žádosti příslušného útvaru policie.
2. Přenecháním zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních rozumí
a) poskytnutí možnosti příslušnému útvaru policie se zbraní a střelivem fakticky nakládat, a to nejdéle na dobu 10 pracovních dnů,
b) neposkytnutí možnosti jiným osobám se zbraní a střelivem fakticky nakládat,
c) poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.
3. Palné zbraně určené pro střelbu náboji typu Flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie B.
4. Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, a to s překladem do jazyka českého. Tento překlad může být vyhotoven pouze
a) tlumočníkem zapsaným ve společné evropské databázi akreditovaných tlumočníků,
b) tlumočníkem zapsaným v národní databázi členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
c) tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
5. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
a) odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky,
b) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
c) odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.
6. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
a) poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie na základě příslušného odborného vyšetření,
b) registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let,
c) v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B, který je mladší než 15 let, ošetřující lékař na základě vyjádření školy, jejímž žákem je žadatel.
7. Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen odevzdat příslušnému útvaru policie
a) do 5 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem,
b) do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem,
c) do 15 dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem.
8. Jestliže při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření
a) Strojírenskému zkušebnímu ústavu podle zvláštního právního předpisu,
b) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu,
c) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu.
9. Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně vydává
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) příslušný útvar policie.
10. Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, žádost zamítne, mimo jiné
a) jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise,
b) pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Ministerstva vnitra,
c) pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Úřadu pro zahraniční styky a informace.
11. Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do
a) 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list kterémukoliv útvaru policie. A to včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu,
b) 20 dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie nebo obecní policie. A to včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu,
c) 15 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra. A to včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.
12. Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, pokud
a) držitel zbrojního průkazu nemůže doložit důvod, pro který má u sebe zbraň kategorie B nebo C a střelivo do ní,
b) byl odňat zbrojní průkaz nebo zbrojní licence a dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně příslušnému útvaru policie,
c) držitel zbrojního průkazu v rozporu se zákonem o zbraních nosí současně se zbraní kategorie B nebo C střelivo, které přebila jiná osoba, která dané střelivo nepřebíjela výhradně pro svou potřebu.
13. Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, B nebo C v počtu více než 20 kusů nebo střelivo v počtu více než 20 000 nábojů
a) se zabezpečují v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
b) se zabezpečují v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti, pokud jsou chráněny elektronickým či mechanickým signalizačním zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
c) se zabezpečují v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
14. Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení
a) příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
b) kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
c) Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
15. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie D smí
a) osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,
b) osoba starší 16 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,
c) osoba starší 15 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
16. Kontrolovat v místě uložení fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, je oprávněno
a) Ministerstvo obrany,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo vnitra.
17. Paintballová zbraň je podle zákona o zbraních
a) mechanická zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,
b) plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,
c) expanzní zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.
18. Znehodnocená zbraň podle zákona o zbraních je
a) střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu či zbrojní licence postupem stanoveným soudním znalcem v oboru zbraní,
b) střelná zbraň, která byla znehodnocena postupem stanoveným právním předpisem,
c) střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny postupem stanoveným směrnicí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
19. Při přebíjení nábojů nelze dle příslušného prováděcího nařízení vlády
a) používat elektrická topná tělesa,
b) používat těkavé látky a zdroje mikrovlnného záření,
c) používat otevřeného ohně a kouřit.
20. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra v praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem samostatně předvede
a) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu; částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, postup při zjištění závady na zbrani při střelbě a postup při ukončení střelby,
b) úvodní prohlídku zbraně doplněnou stručným slovním popisem funkce hlavních částí zbraně; kompletní rozebrání a složení zbraně v rámci stanoveného časového limitu; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při kontrole nastavení mířidel; postup při ukončení střelby,
c) postup při přebírání zbraně od jiné osoby; kompletní rozebrání a složení zbraně, které je nutné k celkovému vyčištění zbraně; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při ukončení střelby; základní postup při přebíjení nábojů.
21. Dle příslušného prováděcího nařízení vlády zjistí-li zkušební komisař, že žadateli o vydání zbrojního průkazu v řádném vykonání zkoušky brání jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků,
a) vyloučí žadatele z účasti na zkoušce a oznámí mu po dohodě se správcem střelnice náhradní termín a místo konání zkoušky,
b) navrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním termínu, popřípadě žadatele z účasti na zkoušce vyloučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie,
c) může žadateli navrhnout vykonání zkoušky v náhradním termínu a místě, které žadateli oznámí po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.
22. Při jednání v nutné obraně je možné
a) bránit pouze své zájmy,
b) bránit pouze své zájmy či zájmy rodinných příslušníků,
c) bránit své zájmy i zájmy jiné osoby (pomoc v nutné obraně), a to za stejných zákonných podmínek.
23. V případě vyobrazené zbraně se jedná o zbraň
a) jednoranovou,
b) samonabíjecí,
c) opakovací.
24. Palná zbraň - lankasterka je
a) dvojka se skrytými kladívky,
b) dvojka s vnějšími kohouty,
c) jednohlavňová jednoranová brokovnice.
25. Palná zbraň - kulobroková kozlice je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe,
b) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulová a broková hlaveň bez ohledu na jejich vzájemnou polohu,
c) zbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe.
26. Podle České technické normy se za malorážku považuje palná zbraň, kterou je
a) dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj se středovým zápalem,
b) krátká zbraň určená pro střelbu náboji typu Flobert,
c) dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem.
27. Cílový prostor je prostor, kde
a) se zdržuje střelec po zasažení cíle,
b) je prováděno vyhodnocení střelby na cíl,
c) je umístěn terč a terčová zařízení.
28. Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme
a) tlakový obvaz,
b) normální obvaz,
c) obvaz na ránu a nad ní škrtidlo.
29. Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
a) poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,
b) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,
c) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.
30. Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je
a) světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,
b) tmavá a teče z rány bez pulzace,
c) světlá a vytéká z rány bez tlaku.