Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Střelná nástrahová zařízení jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie A.
2. Samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
3. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravy na povolání vydá
a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
b) příslušný útvar policie,
c) Ministerstvo vnitra.
4. Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze
a) držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie,
b) držitel průkazu zbraně nebo provozovatel střelnice, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu,
c) držitel loveckého lístku, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému krajskému úřadu.
5. Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit též
a) předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků,
b) předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie. Souhlas je nutné předložit s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků či v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Povinné obsahové náležitosti tohoto předchozího souhlasu stanoví prováděcí právní předpis,
c) předchozí souhlas vystavený zastupitelským úřadem tohoto členského státu akreditovaným pro Českou republiku. Pokud je tento souhlas vystaven v anglickém jazyce a příslušný útvar policie nevznese námitky, není nutné zajišťovat překlad souhlasu do jazyka českého vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
6. Posudek o zdravotní způsobilosti, který se přikládá dle § 21a zákona o zbraních k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a) 1 měsíc,
b) 3 měsíce,
c) 6 měsíců.
7. Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E vydat jen osobě
a) starší 21 let,
b) starší 18 let,
c) starší 16 let.
8. Podle účelu užívání je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla udělena výjimka, sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C, držitel zbrojního průkazu
a) skupiny A,
b) skupiny B nebo C,
c) skupiny A nebo C.
9. Strážník obecní policie
a) je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie,
b) nesmí zbraň nosit viditelně,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
10. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady,
b) předložit na výzvu Ministerstva vnitra nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady,
c) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo D, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole, zda je používáno rážově odpovídající střelivo.
11. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné způsobilost k právním úkonům, rozhodne
a) příslušný obecní úřad o jeho zajištění,
b) příslušný útvar policie o jeho odnětí,
c) Ministerstvo vnitra o jeho zadržení.
12. Jestliže správce střelnice nevykonává svou funkci a provozovatel střelnice neustanoví nového správce střelnice do
a) 10 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne mimo jiné o zastavení provozování střelnice,
b) 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, kterýkoliv útvar policie rozhodne o zrušení střelnice,
c) 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne o pozastavení provozování střelnice.
13. Změnu provozního řádu střelnice, změnu správce střelnice, změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo ukončení provozování nebo zrušení střelnice je povinen provozovatel střelnice oznámit do
a) 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
b) 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
c) 20 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.
14. Informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů vede
a) Policejní prezidium České republiky,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo vnitra.
15. Zastavovat vozidla převážející zbraně, střelivo nebo munici a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice a doklady k přepravovaným zbraním, střelivu nebo munici je podle zákona o zbraních oprávněn
a) zaměstnanec Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany,
b) strážník obecní policie nebo zaměstnanec policie,
c) příslušník policie.
16. Fyzická osoba, která nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60 zákona o zbraních, se dopustí
a) přestupku,
b) jiného správního deliktu,
c) provinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazná vyhláška obce, na jejímž katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo.
17. Samočinná zbraň je podle zákona o zbraních palná zbraň, u níž se
a) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
c) opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
18. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra je žadatel o vydání zbrojního průkazu před zahájením hodnocené střelby na pevný cíl v rámci zkoušky odborné způsobilosti
a) oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně třemi výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem,
b) povinen ověřit si na výzvu správce střelnice či zkušebního komisaře správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně deseti výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem,
c) oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně dvěma výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně třemi výstřely.
19. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra v případě režimu stanoveného pro zabezpečení zbraní, střeliva a munice v průběhu přepravy (§ 50b a § 70n odst. 5 zákona o zbraních) je osobou provádějící přepravu
a) osoba přítomná v dopravním prostředku, zejména řidič, člen osádky, člen ostrahy, nebo v doprovodném vozidle,
b) řidič. Dále se touto osobou vždy rozumí zástupce provozovatele dopravního prostředku oprávněný přijmout opatření k zajištění bezpečnosti konkrétního dopravního prostředku v průběhu přepravy zbraní, střeliva a munice,
c) osoba přítomná v dopravním prostředku, zejména řidič, člen osádky. Osoba přítomná v doprovodném vozidle se za osobu provádějící přepravu nepovažuje.
20. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní, v případě opravy zápisu
a) nemusí při svém vedení pouze v elektronické podobě umožňovat zobrazení opravených zápisů, pokud tuto povinnost držiteli zbrojní licence neuloží příslušný útvar policie,
b) by měly při svém vedení pouze v elektronické podobě pokud možno umožňovat zobrazení přesného data, kdy došlo k opravě zápisu. Zobrazení opravených zápisů umožňovat nemusí,
c) musí při svém vedení pouze v elektronické podobě umožňovat zobrazení opravených zápisů.
21. Dle příslušného prováděcího nařízení vlády zjistí-li zkušební komisař, že žadateli o vydání zbrojního průkazu v řádném vykonání zkoušky brání jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků,
a) vyloučí žadatele z účasti na zkoušce a oznámí mu po dohodě se správcem střelnice náhradní termín a místo konání zkoušky,
b) navrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním termínu, popřípadě žadatele z účasti na zkoušce vyloučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie,
c) může žadateli navrhnout vykonání zkoušky v náhradním termínu a místě, které žadateli oznámí po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.
22. Jednáním v nutné obraně někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Ohrožení těchto zájmů může být způsobeno
a) pouze protiprávním jednáním fyzické osoby. Přitom může jít i o jednání, které je samo nutnou obranou nebo krajní nouzí, v nichž jedná útočník. V takovém případě je pak zásadní vzájemné porovnání přiměřenosti jednání útočníka a napadeného,
b) pouze opomenutím fyzické osoby,
c) protiprávním jednáním fyzické osoby, může být způsobeno i opomenutím fyzické osoby, pokud je toto opomenutí taky protiprávní.
23. Zobrazená hlavní část zbraně je typická pro
a) dvouranové zbraně zkonstruované na principech kolečkových zámkových systémů,
b) dlouhé opakovací zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně,
c) krátké víceranové zbraně s perkusním zámkem.
24. Palná zbraň - brokový troják je
a) kulová zbraň se třemi kulovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi,
b) zbraň se třemi brokovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi,
c) zbraň se třemi malorážkovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi.
25. Palná zbraň - kulová kozlice je
a) lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou,
b) dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe,
c) lovecká dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi nad sebou.
26. Palná zbraň - pistole je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně,
b) dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
27. Účinný dostřel je
a) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,
b) největší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
c) maximální vzdálenost od zbraně, kam dopadne střela.
28. Cizí těleso
a) z rány zásadně nevyjímáme,
b) z rány můžeme vyjmout, pokud to jde volně; ránu poté ošetříme běžným způsobem,
c) z rány pokaždé neprodleně vyjímáme, i když to nejde volně.
29. První pomoc je povinen poskytnout
a) každý, pokud již dosáhl věku 18 let,
b) každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,
c) ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.
30. Autotransfuzní poloha je
a) mýtem první pomoci - nemá žádný praktický význam a může být i škodlivá,
b) na břiše, tlakem na břišní orgány se dostane krev do srdce,
c) v polosedě s podloženou hlavou.