Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 10. srpna 2016

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Pro účely zákona o zbraních se rozumí nošením zbraně nebo střeliva mít
a) zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů, kdy se jedná o držení,
b) zbraň nebo střelivo uloženo v trezoru,
c) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí, nebo zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru.
2. Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.
3. Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie B.
4. Historické zbraně jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
5. Platnost výjimky udělené pro zbraně kategorie A zaniká, jestliže
a) uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J,
b) její držitel dočasně opustil Českou republiku,
c) zanikla platnost průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu toho, komu byla výjimka udělena.
6. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit mimo právnické osoby i fyzická osoba starší
a) 15 let způsobilá k právním úkonům,
b) 16 let způsobilá k právním úkonům,
c) 18 let způsobilá k právním úkonům.
7. Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,
a) že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních,
b) že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,
c) že proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.
8. Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo obsahuje nesprávné údaje, které nejsou způsobeny z důvodu změny místa pobytu
a) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie jej odejme.
9. Podle účelu užívání je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla udělena výjimka, sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C, držitel zbrojního průkazu
a) skupiny A,
b) skupiny B nebo C,
c) skupiny A nebo C.
10. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) nosit nejvíce 3 zbraně kategorie B nebo C na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; dlouhou zbraň nesmí nosit viditelně,
b) nosit nejvíce 3 zbraně kategorie A nebo C na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; krátkou zbraň nesmí nosit viditelně,
c) nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, B nebo C na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň nesmí nosit viditelně.
11. Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů banky
a) nesmí zbraň nosit viditelně,
b) může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
12. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud u něho došlo ke změně jména nebo příjmení, do
a) 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,
b) 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,
c) 15 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní.
13. Držitel zbrojního průkazu skupiny C je oprávněn lovit zvěř
a) na schválené střelnici,
b) pouze v souladu se zvláštním právním předpisem, kterým je zákon o myslivosti,
c) pouze zbraní kategorie C v odpovídajícím technickém stavu.
14. Držitel zbrojní licence žádá o rozšíření skupin zbrojní licence
a) příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise,
b) Ministerstvo vnitra na předepsaném tiskopise,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu.
15. V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky
a) Policejní prezidium České republiky, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
16. Příslušný útvar policie je oprávněn za účelem zajištění zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně nebo doklad odebrat, a přitom je oprávněn vstoupit do obydlí, pokud
a) držitel zbraně kategorie A odmítl umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly technického stavu zbraně kategorie A,
b) držitel zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, je na výzvu příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí, přitom je příslušný útvar policie oprávněn vstoupit do obydlí držitele zbrojního průkazu pouze tehdy, má-li na tomto místě držitel zbrojního průkazu trvalý pobyt,
c) držitel zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, je na výzvu příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí, přitom je příslušný útvar policie oprávněn vstoupit do obydlí držitele zbrojního průkazu pouze tehdy, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají.
17. Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke zničení zbraně kategorie A, B nebo C nebo k výrobě jejich řezu, je povinen je předat ke zničení nebo výrobě jejich řezu osobě, která je k této činnosti oprávněna do
a) 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení,
b) 30 dnů ode dne vydání povolení,
c) 40 dnů ode dne vydání povolení.
18. Historická zbraň je podle zákona o zbraních
a) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
b) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, nebo platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
c) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1945, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1945.
19. Za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní se mimo jiné považuje
a) uzamčená místnost nebo zvláštní objekt, které splňují požadavky podle § 5 zákona o zbraních,
b) uzamčená místnost nebo samostatný objekt, které splňují požadavky podle § 3 nařízení vlády č. 338/2002 Sb.,
c) zvláštní místnost nebo samostatný dům, které splňují požadavky podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních.
20. Uzamčená místnost nebo samostatný objekt (zvláštní objekt) jsou podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné vybaveny trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro
a) kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy II podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
b) kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy III podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
c) kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1.
21. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky určené k prodeji lze v bytových domech a stavbách pro obchod přechovávat pouze v prostorách a v množství, které nepřevyšuje váhu či počet, uvedených v příloze k
a) nařízení vlády č. 338/2002 Sb.,
b) zákonu o zbraních,
c) vyhlášce Českého báňského úřadu.
22. Podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a stanovený doplněk, které jsou nabývány do vlastnictví a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky, ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských služeb České republiky, anebo ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím české republiky podle zvláštního právního předpisu nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
a) podléhají autorizaci a vztahuje se na ně zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva,
b) podléhají ověřování a vztahuje se na ně zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva,
c) nepodléhají ověřování a nevztahuje se na ně zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva.
23. Podle střeliva se rozlišují druhy palných zbraní na zbraně
a) kulové, kombinované, signální, expanzní a automatické,
b) kulové, kombinované, zvláštní expanzní a samonabíjecí,
c) kulové, brokové, kombinované, signální, expanzní, expanzní přístroj a zvláštní.
24. Palná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje střílet dávkou nebo dávkami i jednotlivými ranami, je
a) samonabíjecí zbraň palná,
b) opakovací zbraň palná,
c) samočinná zbraň.
25. Palná zbraň - čtyřče je
a) zbraň se čtyřmi brokovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose,
b) zbraň se čtyřmi hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose; dvě hlavně brokové, jedna kulová a jedna malorážková nebo dvě hlavně kulové, jedna broková a jedna malorážková,
c) kulová zbraň se čtyřmi kulovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose.
26. Palná zbraň - kulový troják je
a) dlouhá lovecká zbraň se třemi brokovými hlavněmi,
b) dlouhá lovecká zbraň se třemi kulovými hlavněmi,
c) lovecká zbraň se dvěma kulovými a jednou brokovou hlavní.
27. Střelnice je komplex zařízení a prostorů určených
a) pro střelbu,
b) výhradně pro výuku a výcvik ve střelbě,
c) jen pro nastřelování a zkoušení zbraní.
28. Při kolapsu (mdlobě) postiženého
a) uložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, dáváme studené obklady na čelo,
b) posadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa,
c) položíme, nejlépe do polohy na břiše.
29. Při poranění páteře transport poraněného
a) není možný,
b) je možný jen na tvrdé rovné podložce,
c) je možný na jakékoliv podložce.
30. Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné
a) vždy,
b) nedojde-li k rychlé úpravě stavu,
c) nikdy.