Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
a) zbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy poskytovateli bezpečnostních služeb pověřenými zajišťováním fyzické ostrahy objektů ústředních orgánů státní správy,
b) zbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky bezpečnostních sborů či strážníky obecní policie, pokud tak rozhodne Ministerstvo vnitra,
c) zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji bezpečnostními sbory.
2. Střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou je zařazeno mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší
a) 16 let způsobilá k právním úkonům,
b) 14 let způsobilá k právním úkonům,
c) 18 let způsobilá k právním úkonům.
4. Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu
a) 15 let,
b) 16 let,
c) 18 let.
5. Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku pro žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu je
a) internista nebo psychiatr, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči,
b) praktický lékař nebo psychiatr, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu v závodní preventivní péči nebo psychiatrické péči,
c) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.
6. Doklad o odborné způsobilosti na úseku zbraní a střeliva vystavený žadateli o vydání zbrojního průkazu v jiném členském státě
a) může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních,
b) může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,
c) není v zákoně o zbraních uveden jako rovnocenná náhrada za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.
7. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) nosit nejvíce 3 zbraně kategorie B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; dlouhou zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně,
b) nosit nejvíce 3 zbraně kategorie A nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně smí nosit viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,
c) nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.
8. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně,
b) neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie B, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,
c) neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie poškození nebo odcizení zbraně kategorie A, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
9. Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu
a) 5 let příslušný útvar policie,
b) 10 let Policejní prezidium České republiky,
c) 5 let Ministerstvo vnitra.
10. Zkušebního komisaře, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
a) příslušný útvar policie,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo vnitra.
11. Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, žádost zamítne, mimo jiné
a) jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise,
b) pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Ministerstva vnitra,
c) pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Úřadu pro zahraniční styky a informace.
12. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat mimo jiné
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo dopravy,
c) zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.
13. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné zdravotní způsobilost, rozhodne
a) příslušný útvar policie o jeho odnětí,
b) Ministerstvo vnitra o jeho zadržení,
c) příslušný obecní úřad o jeho zajištění.
14. Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, je povinen
a) zbrojíř střelnice,
b) vlastník střelnice,
c) správce střelnice.
15. Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů
a) se vždy zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně, pokud tato schránka nebo skříň splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b) je jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,
c) je jejich držitel povinen zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení dle podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Zabezpečit je uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně splňujícími technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie je držitel povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
16. Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení
a) příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
b) kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
c) Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
17. Zbraň nebo zakázaný doplněk zbraně, které jejich vlastník opustil, připadají do vlastnictví
a) obce, v rámci jejíhož katastrálního území k opuštění došlo,
b) státu,
c) kraje, v rámci jehož katastrálního území k opuštění došlo.
18. Fyzická osoba, která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a ve stanoveném rozsahu zabezpečuje plnění povinností při nakládání s municí, je dle zákona o zbraních
a) muničářem,
b) muničním technikem,
c) muničním zbrojířem.
19. Kontrolovat v místě uložení fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, je oprávněno
a) Ministerstvo obrany,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo vnitra.
20. Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamčená místnost nebo samostatný objekt, které splňují technické požadavky stanovené v
a) v příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra,
b) v příslušném nařízení vlády,
c) v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
21. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní, v případě opravy zápisu
a) nemusí při svém vedení pouze v elektronické podobě umožňovat zobrazení opravených zápisů, pokud tuto povinnost držiteli zbrojní licence neuloží příslušný útvar policie,
b) by měly při svém vedení pouze v elektronické podobě pokud možno umožňovat zobrazení přesného data, kdy došlo k opravě zápisu. Zobrazení opravených zápisů umožňovat nemusí,
c) musí při svém vedení pouze v elektronické podobě umožňovat zobrazení opravených zápisů.
22. Jednat v krajní nouzi je obecně oprávněn
a) kdokoliv, tedy nejen ten, komu nebezpečí hrozí přímo a jehož zájmy jsou ohroženy, ale i ten, jehož zájmy ohroženy v daném případě nejsou (tzv. pomoc v krajní nouzi),
b) pouze osoba, které hrozí nebezpečí a jejíž zájmy jsou ohroženy,
c) pouze příslušník policie, strážník obecní policie nebo příslušník hasičského záchranného sboru.
23. Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo typu Flobert. Jedná o vzorek nacházející se
a) vlevo na začátku řady,
b) vpravo na konci řady,
c) uprostřed řady.
24. Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo s nábojnicí s okrajem. Jedná se o vzorky
a) tři krajní ve směru zleva,
b) prostřední a první krajní ve směru zleva,
c) dva krajní ve směru zprava.
25. Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na nich vyobrazen náboj vycházející původně z náboje vz. 43 určeného pro samopal vz. 58.
a) Ano, jde o vzorek na horním obrázku,
b) Ano, jde o vzorek na dolním obrázku,
c) Ne, toto konkrétně vymezené střelivo zde není vyobrazeno.
26. Zobrazená šipka označuje
a) pružinu záchytu závěru,
b) pružinu vytahovače,
c) vratnou (předsuvnou) pružinu.
27. Terčové zařízení je zařízení sloužící
a) k umístění a případnému pohybu terčů,
b) k automatickému lepení terčů po provedené střelbě,
c) k uskladnění používaných terčů na střelnici.
28. Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo
a) překryjeme čistým obvazem,
b) poléváme chladnou vodou, dokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co nejčistší tkaninou,
c) ošetříme mastí na spáleniny.
29. Stabilizovaná poloha je
a) vleže na zádech se zakloněnou hlavou,
b) na břiše,
c) na boku, s pokrčenou spodní dolní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem a spodní paže je v mírném zapažení za tělem.
30. Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve
a) zastavit velké tepenné krvácení a uvolnit dýchací cesty,
b) přivolat odbornou pomoc,
c) zahájit umělé dýchání.