Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie D.
2. Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Plynové zbraně na vzduchovou kartuš jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.
4. Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se
a) v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 12 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,
b) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o zbraních,
c) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 24 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
5. Termín a místo konání zkoušky odborné způsobilosti musí být žadateli o vydání zbrojního průkazu oznámeny nejpozději
a) 5 dnů přede dnem konání zkoušky,
b) 10 dnů přede dnem konání zkoušky,
c) 20 dnů přede dnem konání zkoušky.
6. Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí
a) příslušný útvar policie,
b) jen držitel zbrojní licence,
c) žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.
7. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby, která je žadatelem o vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu a k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen
a) nepřihlíží,
b) přihlíží,
c) přihlíží pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo spravedlnosti.
8. Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie
a) nejméně jeden měsíc a nejdříve 4 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,
b) nejméně dva měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,
c) nejméně tři měsíce a nejdříve 5 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.
9. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen odevzdat zbrojní průkaz
a) do 5 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně,
b) do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně,
c) do 30 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně.
10. Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu
a) 5 let příslušný útvar policie,
b) 10 let Policejní prezidium České republiky,
c) 5 let Ministerstvo vnitra.
11. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou policejním prezidentem,
b) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou příslušným útvarem policie,
c) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra.
12. Zkušebnímu komisaři, který je důvodně podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, pozastaví činnost
a) příslušný útvar policie,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo vnitra.
13. Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ohlásit příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně
a) do 15 pracovních dnů,
b) do 20 dnů,
c) do 10 pracovních dnů.
14. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít mimo jiné
a) lovec ze státu Schengenského prostoru pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec ze státu Schengenského prostoru pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 1 pracovního dne,
b) lovec z členského státu pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce,
c) lovec z členského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu Evropské unie pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 2 dnů, nebude převážet více než 2 zbraně a 100 kusů střeliva pro tyto zbraně a pokud je držitelem úředně ověřeného pozvání vystaveného uživatelem honitby nebo pořadatelem sportovní akce.
15. Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení
a) příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
b) kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
c) Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
16. Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud s nimi nenaloží jinak v souladu se zákonem o zbraních, do
a) 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
b) 4 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
c) 2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
17. Fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, je oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit
a) nejvýše celkem 5 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 5 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije, pokud tak nerozhodne příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem,
b) nejvýše celkem 3 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije,
c) nejvýše celkem 1 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 1 000 zápalek.
18. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, B nebo C smí pouze
a) držitel osvědčení o získání zvláštní odborné způsobilosti pro oblast samostatné manipulace se střelivem, které po úspěšném absolvování odborného kurzu vydává Ministerstvo vnitra,
b) držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence,
c) držitel zbrojního průkazu, který dosáhl věku alespoň 30 let a úspěšně absolvoval odborný kurz pro manipulaci se střelivem pořádaný Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
19. Každý, kdo nalezne munici, střelivo nebo výbušninu, je povinen
a) oznámit jejich nález příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu,
b) oznámit jejich nález místně příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru nejpozději do 6 hodin od okamžiku nálezu,
c) neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.
20. Pokud zbrojíř vydá zbraň nebo střelivo jiné osobě než pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, je zároveň držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu uvedenému ve zbrojním průkazu, dopustí se tento zbrojíř
a) přestupku,
b) trestného činu,
c) přečinu.
21. S bližším vymezením pojmu elektronického zabezpečovacího zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště stejně jako s technickými požadavky na toto zařízení se lze podrobně seznámit
a) v příslušném nařízení vlády,
b) v příslušné vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu,
c) v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
22. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze dle příslušného prováděcího nařízení vlády přechovávat mimo jiné pouze
a) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C,
b) v prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše do 70%, a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 25 °C,
c) v suchém prostoru, jehož stavební provedení zabraňuje přístupu přímého slunečního záření, a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 30 °C.
23. Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na některém z nich pojistka zbraně přesunuta do zajištěné polohy.
a) V zajištěné poloze je pojistka zbraně na horním obrázku,
b) V zajištěné poloze je pojistka zbraně na dolním obrázku,
c) V zajištěné poloze není pojistka zbraně ani na jednom z přiložených obrázků.
24. Zobrazená šipka označuje umístění
a) záchytu (zádržky) zásobníku,
b) pojistky,
c) záchytu závěru.
25. Zobrazený zásobník je typický pro
a) zbraně vycházející ze samopalu vz. 58,
b) pistoli vzor CZ 75,
c) pušku Mauser K98.
26. Hlaveň je část zbraně
a) sloužící k uzavírání nebo uzamykání náboje ve zbrani,
b) sloužící k zásobování zbraně náboji,
c) v níž se určitý druh energie přeměňuje v pohybovou energii střely; vodicí část vývrtu hlavně vede střelu v požadovaném směru.
27. Palná zbraň - dvojákový troják je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková,
b) zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková,
c) broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.
28. Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější
a) okamžité stavění krvácení stiskem prstu v ráně, pak si rozmyslíme další postup,
b) nejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky,
c) dát poraněnému ve velkém množství pít a uložit ho do stabilizované polohy.
29. Otevřenou zlomeninu končetiny
a) znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose,
b) ošetříme poraněnému přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu,
c) ošetříme poraněnému přiložením obvazu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází.
30. Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
a) poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,
b) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,
c) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.