Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 10. srpna 2016

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zbraně, u nichž lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.
2. Historické zbraně jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Výjimka udělená pro zbraně kategorie A bude odňata
a) pominul-li důvod, pro který byla udělena,
b) nebyla-li držitelem po 5 letech obnovena,
c) nebyla-li držitelem do 3 let obnovena.
4. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem vlastizrady, rozvracení republiky nebo teroru, za který byl uložen
a) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 10 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 3 nebo 5 let,
b) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,
c) výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 15 let; v případě mladistvého trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 3 až 8 let.
5. Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby
a) požádá příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
b) připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů,
c) připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání opis z evidence Rejstříku trestů.
6. K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii,
b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,
c) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 1 fotografii.
7. Jestliže držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C mladší 18 let nebo skupiny D mladší 21 let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu stanovené v zákoně o zbraních, rozhodne příslušný útvar policie
a) o zajištění zbrojního průkazu,
b) o odnětí zbrojního průkazu,
c) o zadržení zbrojního průkazu.
8. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo,
b) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo E a střelivo,
c) zabezpečit zbraň kategorie B, C nebo E a střelivo.
9. Vydat vlastníku zbraně potvrzení o provedení řezu zbraně nebo střeliva je mimo jiné povinen držitel zbrojní licence
a) skupiny C nebo F,
b) skupiny B nebo E,
c) skupiny D nebo H.
10. Jestliže při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření
a) Kriminalistickému ústavu Policie České republiky podle zvláštního právního předpisu,
b) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu,
c) České státní zkušebně zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu.
11. Jednotná střela se špičkou ve tvaru komolého kužele, který je na vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele a plášť je na okrajích podélně naříznut, je podle zákona o zbraních střela
a) šoková,
b) průbojná,
c) výbušná.
12. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních provádí tak, že žadatel mimo jiné předvede
a) postavení při střelbě a ukázku zastavení střelby při závadě zbraně,
b) postup při kontrole střeliva před střelbou a při zjištění závady na střelivu,
c) postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby.
13. Střelba žadatele o zkoušku odborné způsobilosti se podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních provádí na střelnici
a) v poloze vstoje,
b) v poloze vkleče,
c) v poloze vleže.
14. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje
a) zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu, a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300,
b) uzamčené zařízení, které je ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel nebo jiného materiálu, a je vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy B podle České technické normy ČSN EN 1300,
c) uzamčené zařízení, které je ukotveno do stěny nebo podlahy zhotovených z betonových panelů nebo stejného stavebního materiálu, a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy C podle České technické normy ČSN EN 1300.
15. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje
a) celoocelový trezor, který splňuje shodné požadavky kladené na klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy II podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
b) trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci celoocelových dveří a celoocelových trezorů bezpečnostní třídy III podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
c) komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1.
16. U uzamčené místnosti nebo samostatného objektu lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné
a) od prvého nadzemního podlaží místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 300 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu,
b) od druhého nadzemního podlaží místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu,
c) od třetího nadzemního podlaží místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 200 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.
17. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. přechovávat mimo jiné
a) v jakýchkoli obalech nebo obalech, které splňují požadavky vysoké bezpečnosti ve třídě B podle České technické normy ČSN P 165111,
b) v původních obalech výrobce, které splňují požadavky 15 odporových jednotek podle vyhlášky Ministerstva vnitra,
c) v původních obalech výrobce nebo takových obalech, které splňují požadavky na bezpečnost obdobně jako původní obaly.
18. Práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, opravců střelných zbraní, doplňků zbraní a střeliva, jakož i držitelů průkazů zbraní při jejich ověřování upravuje
a) nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo,
b) zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva,
c) zákon o technických požadavcích na výrobky.
19. Činnost, při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou zjišťují vlastnosti stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a stanovených doplňkůpodle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, je
a) zkoušením,
b) autorizováním,
c) ověřováním.
20. U dovezeného stanoveného střeliva před jeho uvedením na trh, pokud je označeno zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, se podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva
a) neprovádí autorizace,
b) neprovádí ověřování,
c) provádí zkoušení.
21. Podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva na stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje technické požadavky při kusovém ověřování, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva vyrazí
a) zkušební značku,
b) svou identifikační značku,
c) tormentační značku.
22. Ověřování podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva nepodléhají
a) náboje určené pro střelbu na střelnicích schválených podle zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
b) střeliviny pro expanzní přístroje, kterými jsou průmyslově vyráběné pracovní nábojky a prachové tablety, a střelivo pro expanzní zbraně, kterým jsou průmyslově vyráběné akustické nábojky, průmyslově vyráběné plynové nábojky a průmyslově vyráběné nábojky s granulemi,
c) náboje do střelných zbraní, které pro vlastní potřebu zhotovily osoby oprávněné k tomu podle zvláštních právních předpisů, byly-li zhotoveny z částí střeliva splňujících požadavky zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva.
23. Hlaveň slouží
a) k uzavírání nebo uzamykání náboje ve zbrani,
b) k zásobování zbraně náboji,
c) k přeměně určitého druhu energie v pohybovou energii střely; vodicí část vývrtu hlavně vede střelu v požadovaném směru.
24. Palná zbraň - kulovnice je
a) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji,
b) vícehlavňová lovecká zbraň určená pro střelbu brokovými náboji,
c) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu signálními náboji.
25. Krytí zbraně je
a) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci o stanovené úhlopříčce,
b) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve svislém kruhu o stanoveném průměru v určené vzdálenosti od ústí zbraně k celkovému počtu broků v náboji, vyjádřený v procentech,
c) prodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem.
26. Střelecké stanoviště je
a) přibližně určené místo, popřípadě ohrazené, kde řídící střeleb vydává střelcům náboje,
b) přesně určené místo, popřípadě ohrazené, z něhož se střílí,
c) přesně určené místo, popřípadě ohrazené, na kterém se udělují střelcům instrukce.
27. Vydutí hlavně je
a) rozšíření ústí brokové hlavně,
b) místní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu,
c) prasknutí hlavně po výstřelu.
28. Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme
a) tlakový obvaz,
b) normální obvaz,
c) obvaz na ránu a nad ní škrtidlo.
29. Při žilním krvácení většího rozsahu
a) přiložíme tlakový obvaz,
b) přiložíme normální obvaz a pod ránu škrtidlo,
c) postačí normální obvaz.
30. Krvácení z nosu ošetříme
a) stlačením nosních dírek prsty a předklonem hlavy, případně přikládáním studených obkladů na zátylek,
b) záklonem hlavy,
c) uložením postiženého do vodorovné polohy.