Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Plynové zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A-I,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie C-I.
2. Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
4. Zbraně kategorie C-I jsou podle zákona o zbraních
a) zbraně volně prodejné,
b) zbraně podléhající ohlášení,
c) zbraně, jejichž nabývání, držení a případně nošení je podmíněno držením platného zbrojního průkazu.
5. Podle zákona o zbraních pro sběratelské účely může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A nebo A-I držiteli zbrojního průkazu skupiny A
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo obrany.
6. Výjimku na zbraň kategorie A-I vydá žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, ze stanovených důvodů
a) Ministerstvo vnitra,
b) příslušný útvar policie,
c) útvar policie na mezinárodním hraničním přechodu.
7. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zajišťování ostrahy majetku a osob vydá podle zákona o zbraních
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo obrany,
c) Ministerstvo vnitra.
8. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, např. zákona o obecní policii, vydá podle zákona o zbraních
a) obecní úřad,
b) příslušný útvar policie,
c) Ministerstvo vnitra.
9. Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby podle zákona o zbraních
a) požádá příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,
b) připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů,
c) připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání písemný souhlas opravňující příslušný útvar policie požádat o opis z evidence Rejstříku trestů.
10. Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar policie podle zákona o zbraních
a) o odnětí zbrojního průkazu,
b) o pozastavení platnosti zbrojního průkazu,
c) o zkrácení platnosti zbrojního průkazu.
11. Zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení, nebo zbraň kategorie C, je podle zákona o zbraních oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu
a) skupiny D,
b) skupiny A,
c) skupiny E.
12. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) nosit zbraň kategorie B nebo C, nikoliv všakk zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu nemůže nosit ani střelnici. K této zbrani je oprávněn držet střelivo,
b) nosit zbraň kategorie B, D a E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze na střelnici. K této zbrani je oprávněn nosit střelivo,
c) nosit nebo držet zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu. K této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo.
13. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře
a) ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší,
b) ve lhůtě 4 měsíců přede dnem uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší,
c) ve lhůtě 3 měsíců přede dnem uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší.
14. Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně podle zákona o zbraních trvale vyvézt mimo území České republiky v případě, že tuto zbraň hodlá vyvézt fyzická osoba,
a) lze pouze na základě evropského zbrojního pasu,
b) lze pouze na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do této zbraně, vyvezena,
c) nelze.
15. Technický postup znehodnocování palných zbraní, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie, je uveden v
a) Směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní,
b) prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby,
c) zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
16. Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je podle zákona o zbraních povinen tyto doklady odevzdat
a) nejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,
b) nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie, pracovníkovi Ministerstva vnitra nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,
c) neprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie.
17. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, A-I, B nebo C smí podle zákona o zbraních pouze
a) držitel osvědčení o získání zvláštní odborné způsobilosti pro oblast samostatné manipulace se střelivem, které po úspěšném absolvování odborného kurzu vydává Ministerstvo vnitra,
b) držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence,
c) držitel zbrojního průkazu, který dosáhl věku alespoň 30 let a absolvoval odborný kurz pro manipulaci se střelivem pořádaný Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
18. Ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie
a) Obvodní ředitelství policie,
b) Krajské ředitelství policie,
c) Policejní prezidium České republiky.
19. Podle zákona o zbraních se přestupku tím, že ohrozí život nebo zdraví tím, že při zacházení se zbraní nedbá zvýšené opatrnosti nebo tím, že nedodržuje provozní řád střelnice, dopustí
a) jen držitel zbrojního průkazu,
b) každá fyzická osoba,
c) jen vlastník zbraně.
20. Kulová zbraň je podle zákona o zbraních
a) zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovými náboji nebo mechanickými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň,
b) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň,
c) plynovková zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu chemickými náboji nebo plynovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
21. Při přebíjení nábojů lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. mimo jiné
a) používat pouze nově vyrobenou nábojnici,
b) používat pouze nepoškozenou nábojnici,
c) kromě nepoškozené nábojnice používat i mírně poškozenou nábojnici. V tomto případě je při přebíjení nutné dbát zvýšené opatrnosti.
22. Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. se teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu provádí písemným testem
a) trvajícím nejdéle 30 minut, který je složen z 30 otázek,
b) trvajícím nejdéle 40 minut, který je složen z 30 otázek,
c) trvajícím nejdéle 60 minut, který je složen z 30 otázek.
23. V případě vyobrazeného vzorku se jedná o
a) celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,
b) poloplášťovou střelu s ogivální přední částí,
c) celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.
24. Mířidla jsou zařízení sloužící
a) k měření ráže zbraně,
b) k zamíření zbraně,
c) k nabíjení zbraně.
25. Palná zbraň - kulobroková kozlice je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe,
b) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulovou a brokovou hlavní bez ohledu na jejich vzájemnou polohu,
c) zbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe.
26. Účinný dostřel je
a) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit mířenou střelbou zvolený cíl,
b) největší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
c) maximální vzdálenost od zbraně, kam dopadne střela.
27. Ke střelbě ze zbraně v dobrém technickém stavu lze bezpečně použít
a) střelivo ráže a případně též konkrétního výrobního provedení, pro které je zbraň určena a které je vyznačeno na zbrani,
b) střelivo, které lze do zbraně vložit a uzamknout, aniž by musela být použita větší síla,
c) náboje označené typem dané zbraně. To platí vždy v případě civilních zbraní, zatímco u vojenských zbraní může být stanoven odlišný postup.
28. Stabilizovaná poloha je
a) vleže na zádech se zakloněnou hlavou,
b) na břiše,
c) na boku, s pokrčenou spodní dolní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem a spodní paže je v mírném zapažení za tělem.
29. Po zahájení resuscitace je nejdůležitější
a) resuscitovat v přesně daném poměru 30:2,
b) resuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZZS, obnovení dýchání či vědomí nebo vlastního vyčerpání,
c) pravidelně kontrolovat puls a dech poraněného.
30. Při poranění oka úlomkem kovu při střelbě
a) opatrně vyjmeme pinzetou úlomek z oka,
b) oko nedráždíme, úlomek nevyndáváme, obě oči překryjeme sterilním obvazem a postiženého dopravíme co nejrychleji k lékaři,
c) provedeme výplach oka a pokusíme se ostrým předmětem tento úlomek vyjmout.