Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 10. srpna 2016

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů jsou doplňky zbraní, které jsou zařazeny mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.
2. Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie E.
3. Zbrojní průkaz vydává
a) Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou,
b) příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou,
c) obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou.
4. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) výpis z Rejstříku trestů,
b) doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo,
c) doklad o spolehlivosti.
5. Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,
a) že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních,
b) že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,
c) že proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.
6. Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu
a) nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie,
b) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru policie,
c) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen do 10 pracovních dní po dni nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání odevzdat příslušnému útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, a to ve stavu vylučujícím okamžité použití.
7. Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami je mimo jiné povinen držitel
a) zbrojního oprávnění,
b) zbrojního průkazu skupiny A až E,
c) průkazu zbraně.
8. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady,
b) předložit na výzvu Ministerstva vnitra zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady,
c) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo D, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole, zda je používáno rážově odpovídající střelivo.
9. Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do
a) 3 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole,
b) 5 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole,
c) 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.
10. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich mimo jiné závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne
a) Ministerstvo vnitra o jeho zajištění,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu o jeho zadržení,
c) příslušný útvar policie o jeho odnětí.
11. Příslušný útvar policie je oprávněn za účelem zajištění zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně nebo doklad odebrat, a přitom je oprávněn vstoupit do obydlí, pokud
a) držitel zbraně kategorie A odmítl umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly technického stavu zbraně kategorie A,
b) držitel zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, je na výzvu příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí, přitom je příslušný útvar policie oprávněn vstoupit do obydlí držitele zbrojního průkazu pouze tehdy, má-li na tomto místě držitel zbrojního průkazu trvalý pobyt,
c) držitel zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, je na výzvu příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí, přitom je příslušný útvar policie oprávněn vstoupit do obydlí držitele zbrojního průkazu pouze tehdy, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají.
12. Rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, B, C nebo D, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropského zbrojního pasu, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a podle zákona o zbraních může mimo jiné
a) příslušný útvar obecní policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno správní řízení,
b) příslušný útvar policie, a to v případě věcí, které byly zadrženy, a v dané věci má být vedeno řízení podle zákona o zbraních nebo podle zvláštního zákona,
c) Policejní prezidium České republiky, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno exekuční řízení.
13. Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou
a) držitele zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,
b) držitele zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,
c) držitele zbrojní licence nebo zbrojního oprávnění, který přepravu realizuje.
14. Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, který převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě, se dopustí
a) trestného činu,
b) přestupku,
c) správního deliktu.
15. Palná zbraň je podle zákona o zbraních
a) zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné mechanické energie,
b) střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění dynamické energie,
c) střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.
16. Signální zbraň je podle zákona o zbraních
a) jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm,
b) jednoúčelové zařízení na principu krátké zbraně pro použití signálních nábojů ráže menší než 16 mm,
c) jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 18 mm.
17. Zkušební střelivo je podle zákona o zbraních střelivo určené
a) pro účely cvičného využití ve zbraních kategorie A,
b) pro tormentskripční přezkoušení zbraní podle zvláštního předpisu,
c) pro úřední přezkušování zbraní podle zvláštního právního předpisu.
18. Střelba žadatele o zkoušku odborné způsobilosti se podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních provádí na střelnici
a) v poloze vstoje,
b) v poloze vkleče,
c) v poloze vleže.
19. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny B hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a) nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle čtyři minuty,
b) nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,
c) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut.
20. Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře se podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních provádí
a) testem, který je složen ze 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů , 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 20 minut,
b) testem, který je složen z 50 otázek, z nichž je 42 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 30 minut,
c) testem, který je složen ze 65 otázek, z nichž je 50 otázek ze znalosti právních předpisů, 10 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 5 otázek ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 45 minut.
21. U uzamčené místnosti nebo samostatného objektu (zvláštní objekt) jsou podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. mimo jiné
a) okna, světlíky, větráky, šachty a další otvory opatřeny zabudovanými kovovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 8 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 100 mm. Spoje prutů jsou snýtovány,
b) okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány,
c) okna, větráky, šachty a další otvory opatřeny pevně zabudovanými železnými mřížemi s pruty o průměru nejméně 15 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 150 mm. Spoje prutů jsou svařeny.
22. V trestním zákoníku je o nutné obraně stanoveno, že
a) čin jinak trestný, kterým někdo v sebeobraně odvrací napadení nebezpečným pachatelem, není trestným činem. O nutnou obranu jde i tehdy, byla-li obrana nepřiměřená útoku,
b) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku,
c) čin jinak trestný, kterým někdo zneškodní nebezpečného ozbrojeného pachatele, který porušuje zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana účinná.
23. Podle střeliva se rozlišují druhy palných zbraní na zbraně
a) kulové, kombinované, signální, expanzní a automatické,
b) kulové, kombinované, zvláštní expanzní a samonabíjecí,
c) kulové, brokové, kombinované, signální, expanzní, expanzní přístroj a zvláštní.
24. Palná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje střílet dávkou nebo dávkami i jednotlivými ranami, je
a) samonabíjecí zbraň palná,
b) opakovací zbraň palná,
c) samočinná zbraň.
25. Rám zbraně je
a) součást revolveru, která vytahuje a vyhazuje vystřelené nábojnice,
b) část zbraně, která je určena k podávání nábojů,
c) součást revolveru, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně.
26. Palná zbraň - jednuška je
a) jednoranová dvouhlavňová brokovnice,
b) jednohlavňová jednoranová brokovnice,
c) víceranová brokovnice.
27. Záměrná je
a) kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru,
b) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí,
c) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.
28. Při bezvědomí
a) zjistíme stav dýchání a srdeční činnosti, není-li porucha, orientačně vyšetříme a trvale sledujeme do příjezdu záchranné služby,
b) postiženého orientačně vyšetříme a při zjištění, že dýchá a tep je hmatný, jej uložíme do stabilizované polohy,
c) ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme.
29. Otevřenou zlomeninu končetiny
a) znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose,
b) ošetříme poraněnému přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu,
c) ošetříme poraněnému přiložením obvazu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází.
30. Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve
a) zastavit velké tepenné krvácení a uvolnit dýchací cesty,
b) přivolat odbornou pomoc,
c) zahájit umělé dýchání.