Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Umožní-li mimo jiné stát disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jeho držení a nevztahuje se na ně zákon o zbraních, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle zákona o zbraních,
a) vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, a to počínaje dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo provedeno komisionální převzetí příjemcem či jeho pověřeným zástupcem,
b) vztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí zákon o zbraních,
c) vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie nebo Ministerstvo vnitra.
2. Zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie A, a to bez výjimky,
c) zbraně příslušné kategorie, přičemž tlumič je hlavní částí takové zbraně. Vždy se jedná o zbraň podléhající registraci.
3. Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie D.
4. Více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie C.
5. Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet podle zákona o zbraních pouze
a) držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie,
b) držitel průkazu zbraně nebo provozovatel střelnice, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu,
c) držitel loveckého lístku, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie.
6. Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je podle zákona o zbraních povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se
a) v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,
b) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o zbraních,
c) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
7. Příslušný útvar policie přeruší podle zákona o zbraních řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,
a) že bylo pravomocně podmíněně zastaveno trestní stíhání proti žadateli pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta,
b) že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,
c) že proti žadateli bylo zahájeno správní řízení pro přestupek uvedený v § 23 zákona o zbraních.
8. Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části zkoušky stupněm "neprospěl" dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb.
a) může praktickou část zkoušky jednou opakovat, a to do jednoho roku ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm „neprospěl“,
b) může praktickou část zkoušky jednou opakovat nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději 2 měsíce ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "neprospěl",
c) nemůže praktickou část zkoušky opakovat, ale po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky se může znovu přihlásit ke zkoušce.
9. Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je podle zákona o zbraních povinen předložit žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se
a) v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže- li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,
b) v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o zbraních,
c) v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 3 měsíce mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
10. Existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může příslušný útvar policie podle zákona o zbraních
a) vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce; nepodrobí-li se držitel zbrojního průkazu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie lékařské prohlídce, rozhodne příslušný útvar policie o odnětí zbrojního průkazu,
b) vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce; nepodrobí-li se držitel zbrojního průkazu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie lékařské prohlídce, bude k lékaři příslušným útvarem policie předveden,
c) vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce; držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
11. Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
a) zabezpečit zbrojní průkaz a doklad o odborné způsobilosti proti zneužití, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo ocelové skříně,
b) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) zabezpečit evropský zbrojní pas a zbrojní průkaz proti zneužití, poškození, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové skříně splňující požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
12. Držitel zbrojního průkazu nesmí podle zákona o zbraních mimo jiné
a) střílet ze zbraně, která je označena zkušební značkou starší 10 let,
b) střílet ze zbraně, která není označena certifikační značkou výrobce zbraně, nebo používat přebíjené střelivo,
c) střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.
13. Podle zákona o zbraních zbrojíř mimo jiné
a) je povinen zajistit odbornou způsobilost osob, které jsou v pracovním poměru k držiteli zbrojní licence,
b) není povinen dodržovat podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem,
c) je povinen zabezpečit zbraň nebo střelivo, které jsou ve vlastnictví a držení držitele zbrojní licence, proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
14. Podle zákona o zbraních správce střelnice je mimo jiné povinen při výkonu funkce
a) nosit uniformu stanovenou střeleckým řádem střelnice,
b) nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,
c) nosit viditelně označení správce střelnice stanovené zkušebním řádem střelnice.
15. Podle zákona o zbraních nošené nebo přepravované zbraně kategorie C-I nebo D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou
a) držitele zbrojního průkazu,
b) jejich oprávněného držitele,
c) držitele zbrojní licence.
16. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna podle zákona o zbraních nabývat do vlastnictví a držet
a) fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,
b) fyzická osoba starší 16 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,
c) fyzická osoba starší 15 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
17. Broková zbraň je podle zákona o zbraních
a) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,
b) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,
c) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami, případně speciálními nábojkami pro brokovou zbraň.
18. Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné
a) nadlimitní zásobník,
b) tlumič hluku výstřelu,
c) noktovizor.
19. Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela
a) výbušná,
b) průbojná,
c) zápalná.
20. Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. praktickou část zkoušky odborné způsobilosti vykoná žadatel o vydání zbrojního průkazu
a) zpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být v odůvodněných případech praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne zkušební komisař,
b) zpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne přítomný příslušník policie po dohodě se zkušebním komisařem,
c) vždy ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Zkušební komisař ani příslušný útvar policie nejsou oprávněni rozhodnout o udělení výjimky z tohoto pravidla.
21. Při posuzování oprávněnosti krajní nouze je rozhodující
a) zda osoba jednající v krajní nouzi nezpůsobila škodu na majetku nebo nezpůsobila újmu na zdraví osoby,
b) výsledek psychologického vyšetření osoby jednající v krajní nouzi,
c) to, zda nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak nebo zda způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
22. Jednání ve stavu nutné obrany je při splnění dalších podmínek možné tehdy, pokud někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok
a) pouze na život a zdraví,
b) pouze na zdraví a majetek,
c) na zájem chráněný trestním zákonem.
23. Zobrazená šipka označuje umístění
a) záchytu (zádržky) zásobníku,
b) pojistky,
c) záchytu závěru.
24. Funkční cyklus opakovací brokovnice ovládané posuvným předpažbím je obvykle založen na
a) manuálním ovládání posuvného předpažbí, kterým se ovládá závěrový a nabíjecí mechanismus zbraně. Při posunu předpažbí směrem vzad dochází standardně také k natažení bicího mechanismu,
b) manuálním ovládání posuvného předpažbí, kterým se ovládá závěrový a spoušťový mechanismus zbraně. Při posunu předpažbí směrem vpřed dochází standardně také k vypuštění napnutého bicího mechanismu,
c) impulzu zpětného rázu při výstřelu. Před prvním výstřelem dochází k nabití zbraně pohybem posuvného předpažbí; následně je již funkce zbraně zajišťována automatikou zbraně.
25. Funkce neuzamčeného závěru samonabíjecí pistole se obvykle odvozuje od
a) impulzu zpětného rázu při výstřelu (tzn. tlaku spalných plynů na dno nábojnice v nábojové komoře),
b) impulzu zpětného rázu při výstřelu (tzv. „kopnutí“, které pociťuje střelec při střelbě a které je vyvoláno expanzí spalných plynů u ústí hlavně),
c) impulzu spalných plynů působících v případě samonabíjecích pistolí s tzv. dynamickým závěrem na nosič závorníku a odebíraných z vývrtu hlavně.
26. Maximální dostřel při výstřelu z dlouhé kulové zbraně ráže 308 Winchester nebo srovnatelné ráže, při použití standardního střeliva, může činit přibližně
a) až 800 m, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu,
b) až 4 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu,
c) až 10 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu.
27. Ranivý účinek je
a) ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,
b) ničivý účinek střel na pevné cíle, jehož výsledkem je zničení cíle,
c) rozdíl mezi dopadovou a zbytkovou energií střely.
28. Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo
a) se snažíme chemicky neutralizovat,
b) otřeme čistým kouskem látky dosucha,
c) poléváme co největším množstvím vody.
29. Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější
a) okamžité stavění krvácení přímým tlakem prstů v ráně, pak si rozmyslíme další postup,
b) nejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky,
c) dát poraněnému ve velkém množství pít a uložit ho do stabilizované polohy.
30. První pomoc je povinen poskytnout
a) každý, pokud již dosáhl věku 18 let,
b) každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,
c) ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.