Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Na zaměstnance obou komor Parlamentu České republiky se zákon o zbraních
a) vztahuje,
b) nevztahuje,
c) vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne mandátový a imunitní výbor příslušné komory.
2. Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie B.
3. Pro sběratelské účely může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A držiteli zbrojního průkazu skupiny A
a) policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo obrany.
4. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší
a) 16 let způsobilá k právním úkonům,
b) 14 let způsobilá k právním úkonům,
c) 18 let způsobilá k právním úkonům.
5. Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu
a) nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie,
b) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru policie,
c) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen do 10 pracovních dní po dni nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání odevzdat příslušnému útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, a to ve stavu vylučujícím okamžité použití.
6. Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit
a) zbraň kategorie B, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D,
b) zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D,
c) zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C.
7. Zaregistrována musí být každá zbraň kategorie
a) A, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,
b) B, C nebo D; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,
c) A, C nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakázané střelivo.
8. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat mimo jiné
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo dopravy,
c) zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.
9. Zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně může podnikatel v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení. Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky povoluje přepravu
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Ministerstvo dopravy.
10. Provozovatel střelnice je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen vybavit střelnici
a) ručními hasicími přístroji, jejichž druh stanoví prováděcí právní předpis,
b) lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis,
c) vzduchotechnickým zařízením, jehož provedení stanoví prováděcí právní předpis.
11. Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, je povinen
a) zbrojíř střelnice,
b) vlastník střelnice,
c) správce střelnice.
12. Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, B nebo C v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů
a) se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo uzamykatelného skříňového trezoru, pokud tato schránka, skříň nebo trezor splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b) se zabezpečují uložením do uzamykatelné schránky zhotovené z oceli či z tvrzených kompozitních materiálů nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
c) se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
13. Uschovaná, uložená nebo uskladněná (přechovávaná) zbraň musí být v
a) ochranném pouzdru ve stavu okamžitého použití, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,
b) nabitém stavu, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,
c) nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
14. Fyzická osoba, která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a ve stanoveném rozsahu zabezpečuje plnění povinností při nakládání s municí, je dle zákona o zbraních
a) muničářem,
b) muničním technikem,
c) muničním zbrojířem.
15. Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád stanoví
a) prováděcí právní předpis,
b) svým rozhodnutím Český báňský úřad,
c) obecně závaznou směrnicí Český báňský úřad po dohodě s Ministerstvem vnitra.
16. Kontrolovat v místě uložení fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, je oprávněno
a) Ministerstvo obrany,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo vnitra.
17. Historická zbraň je podle zákona o zbraních
a) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
b) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1895, nebo platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1895,
c) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1918, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1918.
18. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze dle příslušného prováděcího nařízení vlády přechovávat mimo jiné
a) v jednom prostoru pouze v jedné společné skříni či schránce, která je pro tento účel schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a je neoddělitelně ukotvena do stěny nebo podlahy,
b) v jednom prostoru pouze ve skříních, které jsou pro tento účel schváleny Českým báňským úřadem a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300,
c) v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití.
19. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se k předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadatelem o vydání zbrojního průkazu použije
a) zbraň početně rozšířeného typu, se kterou nebylo k okamžiku dne zkoušky odborné způsobilosti provedeno více než 1000 výstřelů,
b) zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce,
c) zbraň, jejíž běžné sériové provedení je na tuzemském trhu nabízeno již déle než 5 let.
20. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní, v případě opravy zápisu
a) nemusí při svém vedení pouze v elektronické podobě umožňovat zobrazení opravených zápisů, pokud tuto povinnost držiteli zbrojní licence neuloží příslušný útvar policie,
b) by měly při svém vedení pouze v elektronické podobě pokud možno umožňovat zobrazení přesného data, kdy došlo k opravě zápisu. Zobrazení opravených zápisů umožňovat nemusí,
c) musí při svém vedení pouze v elektronické podobě umožňovat zobrazení opravených zápisů.
21. Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů
a) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra,
b) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády,
c) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra.
22. Jednáním v nutné obraně někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Ohrožení těchto zájmů může být způsobeno
a) pouze protiprávním jednáním fyzické osoby. Přitom může jít i o jednání, které je samo nutnou obranou nebo krajní nouzí, v nichž jedná útočník. V takovém případě je pak zásadní vzájemné porovnání přiměřenosti jednání útočníka a napadeného,
b) pouze opomenutím fyzické osoby,
c) protiprávním jednáním fyzické osoby, může být způsobeno i opomenutím fyzické osoby, pokud je toto opomenutí taky protiprávní.
23. Porovnejte vyobrazené vzorky a určete konstrukci nábojů. Jedná se o náboje
a) se zápalem typu Lefaucheux,
b) se středovým zápalem,
c) s okrajovým zápalem.
24. V případě vyobrazeného vzorku střely se jedná o část střeliva, která byla vystřelena
a) z expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení,
b) ze samonabíjecí pistole ráže .45 ACP,
c) z dlouhé palné zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně.
25. Palná zbraň - dvojákový troják je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková,
b) zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková,
c) broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.
26. Zahrdlení je úprava
a) úsťové části brokové hlavně ovlivňující velikost a charakter krytí,
b) nábojové komory brokové zbraně,
c) přechodového kužele brokové zbraně.
27. Cílový prostor je prostor, kde
a) se zdržuje střelec po zasažení cíle,
b) je prováděno vyhodnocení střelby na cíl,
c) je umístěn terč a terčová zařízení.
28. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
a) pouze po větším úrazu,
b) pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,
c) u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.
29. Zlomeninu dolní končetiny ošetříme přiložením
a) dlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů,
b) elastického obinadla v místě bolesti,
c) elastického obinadla od prstů až k tříslu.
30. Při poranění oka úlomkem kovu při střelbě
a) opatrně vyjmeme pinzetou úlomek z oka,
b) oko nedráždíme, úlomek nevyndáváme, obě oči překryjeme sterilním obvazem a postiženého dopravíme co nejrychleji k lékaři,
c) provedeme výplach oka a pokusíme se ostrým předmětem tento úlomek vyjmout.