Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
2. Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, a to s překladem do jazyka českého. Tento překlad může být vyhotoven pouze
a) tlumočníkem zapsaným ve společné evropské databázi akreditovaných tlumočníků,
b) tlumočníkem zapsaným v národní databázi členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
c) tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
3. Pomine-li řádný důvod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B vydáno, příslušný útvar policie povolení
a) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zajišťování ostrahy majetku a osob,
b) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku,
c) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zabezpečení úkolů podle zvláštního právního předpisu.
4. Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se
a) v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 12 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,
b) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o zbraních,
c) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 24 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
5. Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou, jejíž místo a čas konání určuje
a) Ministerstvo vnitra,
b) provozovatel střelnice,
c) příslušný útvar policie.
6. Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula zkušební doba, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil
a) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného,
c) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
7. Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je povinen předložit žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se
a) v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 12 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,
b) v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o zbraních,
c) v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 24 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
8. Střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení, je oprávněn pro sběratelské účely nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit držitel zbrojního průkazu
a) skupiny A,
b) skupiny D,
c) skupiny E.
9. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo,
b) zabezpečit zbraň kategorie B, C nebo E a střelivo,
c) zabezpečit zbraň kategorie B, D nebo E a střelivo.
10. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je mimo jiné
a) povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,
b) povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu,
c) povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, jen ve stavu nevylučujícím jejich okamžité použití; při této přepravě není oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.
11. Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu
a) 5 let příslušný útvar policie,
b) 10 let Policejní prezidium České republiky,
c) 5 let Ministerstvo vnitra.
12. Ministerstvo vnitra odvolá zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, mimo jiné jestliže
a) mu byla odebrána zbrojní licence,
b) přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E,
c) o to požádá příslušný útvar policie nebo obecní policie.
13. Zkušebního komisaře, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
a) příslušný útvar policie,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo vnitra.
14. K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně je žadatel povinen doložit
a) souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků,
b) souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje a v závislosti na konkrétní trase vývozu i souhlas příslušných státních orgánů země, přes jejíž státní území bude trvalý vývoz uskutečněn, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků,
c) souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků.
15. Příslušný útvar policie evropský zbrojní pas zadrží
a) pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy Ministerstva vnitra pozastaví platnost zbrojního průkazu či průkazu zbraně,
b) pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy příslušného obecního úřadu dočasně odejme zbrojní průkaz či průkaz zbraně,
c) pokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.
16. Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou
a) držitele muničního průkazu, zbrojní nebo muniční licence anebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,
b) držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,
c) držitele muniční licence nebo evropského zbrojního pasu, který přepravu realizuje.
17. Expanzní zbraň je podle zákona o zbraních
a) mechanická zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje,
b) střelná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje použití náboje s hromadnou střelou,
c) palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.
18. Sportovní zbraň je podle zákona o zbraních
a) střelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro národní a mezinárodní disciplíny,
b) střelná zbraň, jejímž oprávněným držitelem je člen registrované střelecké asociace,
c) střelná zbraň, která je jako sportovní zbraň vedena v rejstříku uznaných sportovních pomůcek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
19. Signální zbraň je podle zákona o zbraních
a) jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm,
b) jednoúčelové zařízení na principu krátké zbraně pro použití signálních nábojů ráže menší než 16 mm,
c) víceúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 10 mm.
20. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra provádí žadatel o vydání zbrojního průkazu v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti střelbu na pevný cíl
a) v poloze vkleče,
b) v poloze vstoje,
c) v poloze vleže.
21. Dle příslušného prováděcího nařízení vlády provádí žadatel o vydání zbrojního průkazu při praktické části zkoušky odborné způsobilosti střelbu
a) pokud možno v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů přítomného příslušníka policie,
b) v souladu se zásadami stanovenými střeleckým řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře nebo správce střelnice,
c) v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře.
22. Při posuzování oprávněnosti nutné obrany je rozhodující zda
a) nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak,
b) obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená ve srovnání se způsobem útoku,
c) způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
23. V případě vyobrazeného vzorku střely se jedná o část střeliva, která byla vystřelena
a) z expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení,
b) ze samonabíjecí pistole ráže .45 ACP,
c) z dlouhé palné zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně.
24. Palná zbraň - kombinovaná zbraň je
a) lovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi; hlavně mají různý vývrt,
b) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové,
c) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji.
25. Palná zbraň - kulobroková kozlice je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe,
b) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulová a broková hlaveň bez ohledu na jejich vzájemnou polohu,
c) zbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe.
26. Palná zbraň - revolver je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně,
b) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) dlouhá zbraň s pohyblivou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.
27. Náboj typu Flobert je náboj
a) se středovým zápalem pro brokové zbraně,
b) se středovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 7 mm a 10 mm,
c) s okrajovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 6 mm a 9 mm.
28. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
a) pouze po větším úrazu,
b) pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,
c) u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.
29. První pomoc je povinen poskytnout
a) každý, pokud již dosáhl věku 18 let,
b) každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,
c) ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.
30. Při střelném poranění končetiny poraněnému
a) přiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme tepnu nad ránou,
b) ránu omyjeme, vyjmeme kulku a obvážeme,
c) ránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou.