Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Střelná nástrahová zařízení jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie A.
2. Samočinné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně, jsou podle zákona o zbraních zbraněmi
a) znehodnocenými,
b) kategorie A-I,
c) kategorie A. Úpravou se nemění kategorie zbraně a zbraň zůstává ve své původní kategorii.
3. Podle zákona o zbraních platnost výjimky udělené pro zbraně kategorie A zaniká, jestliže
a) uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J,
b) její držitel dočasně vycestoval z území České republiky na dobu delší než 2 měsíce,
c) jestliže tak rozhodlo Ministerstvo vnitra, a to na základě žádosti podané příslušným krajským úřadem, na jehož katastrálním území je zbraň kategorie A přechovávána.
4. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravy na povolání vydá podle zákona o zbraních
a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
b) příslušný útvar policie,
c) Ministerstvo vnitra.
5. Podle zákona o zbraních z historické zbraně lze střílet
a) jen na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu,
b) jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu,
c) jen na místě povoleném příslušným obecním úřadem, kde by střelbou nemohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou.
6. Posudek o zdravotní způsobilosti, který se přikládá dle § 21a zákona o zbraních k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a) 1 měsíc,
b) 3 měsíce,
c) 6 měsíců.
7. Zbrojní průkaz skupiny D lze podle zákona o zbraních vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu
a) 15 let,
b) 16 let,
c) 18 let.
8. Doklad o odborné způsobilosti na úseku zbraní a střeliva vystavený žadateli o vydání zbrojního průkazu v jiném členském státě podle zákona o zbraních
a) může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních,
b) může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,
c) není v zákoně o zbraních uveden jako rovnocenná náhrada za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.
9. Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula zkušební doba, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil
a) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného,
c) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
10. Strážník obecní policie podle zákona o zbraních
a) je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie,
b) nesmí zbraň nosit viditelně,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
11. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého dovozu zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I střeliva podle zákona o zbraních vydává
a) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
12. Podle zákona o zbraních v případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
13. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat podle zákona o zbraních mimo jiné
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo dopravy,
c) zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.
14. Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do
a) 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list kterémukoliv útvaru policie. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu,
b) 20 dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie nebo obecní policie. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu,
c) 15 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.
15. Podle zákona o zbraních zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I je dovoleno zničit pouze formou úředního zničení zbraně (vyjma případu uvedeného v § 63a zákona o zbraních). Zbraň a střelivo se k úřednímu zničení
a) předávají i přijímají bezplatně; zbraně a střelivo předané k úřednímu zničení předáním odbornému útvaru policie připadají do vlastnictví státu,
b) předávají i příjímají za poplatek; zbraně a střelivo předané k úřednímu zničení předáním odbornému útvaru policie zůstávají ve vlastnictví původního vlastníka zbraně, kterému jsou po zničení zbraně a střelivo vráceny,
c) přijímají po úhradě správního poplatku; zbraně a střelivo předané k úřednímu zničení předáním odbornému útvaru policie připadají do vlastnictví tohoto odborného útvaru policie.
16. Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí podle zákona o zbraních
a) trestného činu,
b) porušení pravidel pro bezpečné zacházení se zbraní a střelivem, za které může být uložen trest veřejně prospěšných prací,
c) přestupku.
17. Hlavními částmi střelné zbraně podle zákona o zbraních jsou mimo jiné
a) pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru; horní a dolní části děleného pouzdra závěru se za hlavní části zbraně nepovažují,
b) pouzdro zbraně, kterým se rozumí obal, ve kterém je zbraň přepravována,
c) pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru, včetně horní a dolní části děleného pouzdra závěru.
18. Znehodnocená zbraň podle zákona o zbraních je
a) střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu či zbrojní licence postupem stanoveným soudním znalcem v oboru zbraní,
b) střelná zbraň, která byla učiněna trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny její hlavní části jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být taková zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě. Přitom je vždy nezbytné dodržet postup stanovený přímo použitelným předpisem Evropské unie, popřípadě prováděcím právním předpisem,
c) střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny postupem stanoveným směrnicí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
19. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. přechovávat mimo jiné pouze
a) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C,
b) v prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše do 70%, a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 25 °C,
c) v suchém prostoru, jehož stavební provedení zabraňuje přístupu přímého slunečního záření, a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 30 °C.
20. Podle přílohy č. 3 zákona o zbraních postup při vzniku mimořádných událostí na střelnici
a) patří mezi povinné obsahové náležitosti evakuačního řádu střelnice,
b) patří mezi nepovinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice,
c) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice.
21. Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. zkušební komisař vyhlašuje výsledek teoretické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
a) pro všechny žadatele současně a veřejně pouze tehdy, pokud tak rozhodne přítomný příslušník policie,
b) neveřejně, kdy s výsledkem postupně seznámí každého žadatele zvlášť. Pořadí vyhlašovaných výsledků jednotlivých žadatelů volí dle abecedního seznamu žadatelů,
c) pro všechny žadatele současně a veřejně.
22. Správný postup při závadě typu „selhač“ (nedojde k iniciaci náboje) podle přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. v průběhu praktické části zkoušky, je:
a) Provést neprodleně kontrolu zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně provést kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně, které bude u zbraní většiny konstrukcí předcházet rozebrání zbraně. V případě, že střela je uvízlá v hlavni, provede se její odstranění,
b) Vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru (pokud výrobce zbraně nebo střeliva použitých k předvedení činností předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí zkušební komisař žadatele s touto skutečností); po uplynutí příslušné doby se provede kontrola zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně je také třeba zkontrolovat otisk zápalníku na zápalce pro zjištění, zda je závada zapříčiněna zbraní nebo střelivem,
c) Nejprve provést vyjmutí zásobníku, je-li zbraň vybavena odnímatelný zásobníkem, a vnější vizuální kontrolu zbraně a zjištění druhu závady. Po vyjmutí zásobníku ze zbraně vyčkat minimálně 10 vteřin. Po uplynutí doby již není třeba zbraní mířit do bezpečného směru. Následně se provede odstranění příčiny závady, tj. vyhození selhaného náboje z nábojové komory zbraně.
23. V případě vyobrazeného vzorku se jedná o
a) celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,
b) poloplášťovou střelu s ogivální přední částí,
c) celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.
24. Ráže palné zbraně pro kulový náboj je
a) vyjádřena některými nebo všemi údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, technickým popisem použitelného náboje, doplňkovými označeními,
b) vyjádřena všemi údaji: zvykovou velikostí poloměru vodicí linie vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, smluvním popisem použitého náboje,
c) přesně vyjádřena údaji: smluvní velikostí objemu vodicí části hlavně, smluvním popisem komory.
25. Střelivo se podle zápalu dělí na
a) střelivo s dynamickým nebo mechanickým zápalem,
b) střelivo s elektrickým nebo plynovým zápalem,
c) střelivo s elektrickým nebo mechanickým zápalem.
26. Krytí brokovnice je
a) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci o stanovené úhlopříčce,
b) poměr počtu zásahů broků v kruhovém zkušebním terči v určené vzdálenosti od ústí zbraně k celkovému počtu broků v náboji, vyjádřený v procentech,
c) prodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem.
27. Ranivý účinek je
a) ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,
b) ničivý účinek střel na pevné cíle, jehož výsledkem je zničení cíle,
c) rozdíl mezi dopadovou a zbytkovou energií střely.
28. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
a) pouze po větším úrazu,
b) pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,
c) u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.
29. Cizí těleso
a) z rány zásadně nevyjímáme,
b) z rány můžeme vyjmout, jen pokud to jde zcela volně; ránu poté ošetříme běžným způsobem,
c) z rány pokaždé neprodleně vyjímáme, i když to nejde volně.
30. Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu
a) na kterémkoli místě v jejím průběhu,
b) nad ránou,
c) proti kosti.