Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zákon o zbraních a zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek a bezpečnost
a) jsou synonyma téhož právního předpisu, konkrétně zákona č. 119/2002 Sb,
b) jsou dva odlišné právní předpisy, které na sebe navzájem navazují,
c) jsou dva odlišné právní předpisy, přičemž zákon o zbraních se týká nakládání se zbraněmi v civilní sféře, zatímco zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek a bezpečnost upravuje nakládání se zbraněmi pouze u příslušníků ozbrojených sil.
2. Nošením zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních mimo jiné rozumí
a) mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů, kdy se jedná o držení,
b) mít zbraň nebo střelivo umístěné v prostoru vymezeném poloměrem 10 metrů kolem dotčené osoby,
c) mít zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí.
3. Nadlimitním zásobníkem se pro účely zákona o zbraních rozumí
a) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 15 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 5 nábojů v případě dlouhé palné zbraně,
b) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně,
c) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.
4. Podle zákona o zbraních náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí
a) příslušný útvar policie,
b) jen držitel zbrojní licence,
c) žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.
5. Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, podle zákona o zbraních
a) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie rozhoduje o jeho propadnutí.
6. Zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení, nebo zbraň kategorie C, je podle zákona o zbraních oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu
a) skupiny D,
b) skupiny A,
c) skupiny E.
7. Držitel zbrojního průkazu podle zákona o zbraních
a) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze pokud se jedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,
b) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu nebo na místě, které bylo ke střelbě schváleno příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,
c) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
8. Zbrojíř je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
a) vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je více než 5 let držitelem zbrojního průkazu skupiny D nebo E,
b) vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu,
c) vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním nebo obdobném poměru, a to za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu skupiny E a úspěšně absolvovala úvodní odborné školení k bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem, jehož obsahovou náplň stanoví zbrojíř vždy po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.
9. Podle zákona o zbraních zbrojíř mimo jiné
a) je povinen zajistit odbornou způsobilost osob, které jsou v pracovním poměru k držiteli zbrojní licence,
b) není povinen dodržovat podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem,
c) je povinen zabezpečit zbraň nebo střelivo, které jsou ve vlastnictví a držení držitele zbrojní licence, proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
10. Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je podle zákona o zbraních povinen nejpozději do
a) 3 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,
b) 5 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,
c) 10 pracovních dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.
11. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat podle zákona o zbraních mimo jiné
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo dopravy,
c) zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.
12. Podle zákona o zbraních zajistit přístupnost a dodržování provozního řádu střelnice a ostrahu střelnice je povinen
a) správce střelnice,
b) zbrojíř střelnice,
c) vlastník střelnice.
13. Podle zákona o zbraních příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, pokud
a) držitel zbrojního průkazu nemůže doložit důvod, pro který má u sebe zbraň kategorie B nebo C a střelivo do ní,
b) byl odňat zbrojní průkaz nebo zbrojní licence a dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň a střelivo příslušnému útvaru policie,
c) držitel zbrojního průkazu v rozporu se zákonem o zbraních nosí současně se zbraní kategorie B nebo C střelivo, které přebila jiná osoba, která dané střelivo nepřebíjela výhradně pro svou potřebu.
14. Příslušný útvar policie je podle zákona o zbraních oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní
a) kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,
b) kategorie B; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,
c) kategorie B; při této kontrole není oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
15. Kontrolovat v místě uložení fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, je oprávněno
a) Ministerstvo obrany,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo vnitra.
16. Lovecká zbraň je podle zákona o zbraních
a) střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle prováděcího předpisu k zákonu o zbraních,
c) střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.
17. Historická zbraň je podle zákona o zbraních mimo jiné
a) více jak dvouraná palná zbraň, která byla zkontruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
b) více než dvouranová nebo opakovací zbraň zkonstruovaná na principu perkusních zámkových systémů,
c) jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů.
18. Za technicky způsobilý se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje komorový trezor, který splňuje technické požadavky stanovené v
a) v nařízení vlády č. 217/2017 Sb,
b) ve směrnici Evropské Rady 91/477/EHS,
c) v příslušné směrnici vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
19. Při přebíjení nábojů lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. mimo jiné
a) používat pouze nově vyrobenou nábojnici,
b) používat pouze nepoškozenou nábojnici,
c) kromě nepoškozené nábojnice používat i mírně poškozenou nábojnici. V tomto případě je při přebíjení nutné dbát zvýšené opatrnosti.
20. Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. se k předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadatelem o vydání zbrojního průkazu použije
a) zbraň početně rozšířeného typu, se kterou nebylo k okamžiku dne zkoušky odborné způsobilosti provedeno více než 1000 výstřelů,
b) zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce,
c) zbraň, jejíž běžné sériové provedení je na tuzemském trhu nabízeno již déle než 5 let.
21. Použití střelné zbraně vůči útočníkovi ve stavu nutné obrany je obecně
a) možné pouze tehdy, pokud nabitou střelnou zbraň používá nebo alespoň má v průběhu útoku k dispozici rovněž útočník,
b) možné pouze tehdy, pokud dané nebezpečí není možné odvrátit jinak a pokud způsobený následek nebude zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil obránci,
c) možné i tehdy, pokud útočník v rámci útoku sám nepoužije střelnou zbraň. Obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
22. V případě jednání ve stavu nutné obrany z povahy věci vyplývá, že
a) obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku,
b) obrana nesmí být intenzivnější než útok, může být pouze přiměřená intenzitě útoku,
c) obrana musí být intenzivnější než útok, přičemž otázka stupně její přiměřenosti není podstatná. V odůvodněných případech tak může být i zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
23. Záměrná je
a) kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru,
b) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí,
c) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.
24. Maximální dostřel při výstřelu z pistole ráže 9 mm Luger nebo jiné srovnatelné ráže, při použití standardního střeliva, může činit
a) přibližně 100 až 150 m, přičemž střela je schopná způsobit člověku vážné či smrtelné poranění po celé dráze svého letu,
b) i více než 1,5 km, přičemž střela je schopná způsobit člověku vážné či smrtelné poranění po více než polovinu dráhy svého letu,
c) při optimálním náměru přibližně až 3 km, přičemž ale účinný dostřel představuje pouze přibližně 50 m.
25. Maximální dostřel při výstřelu z dlouhé kulové zbraně ráže 22 Long Rifle, při použití standardního střeliva, může činit
a) až stonásobek délky hlavně měřené v metrech. Střela může způsobit vážnou újmu na zdraví přibližně do vzdálenosti 150 m,
b) více než 1,5 km. Střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po více než polovinu dráhy svého letu,
c) až 4 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu.
26. Terčové zařízení je zařízení sloužící
a) k umístění a případnému pohybu terčů,
b) k automatickému lepení terčů po provedené střelbě,
c) k uskladnění používaných terčů na střelnici.
27. Střelivo může být použito ke střelbě
a) ze zbraně, která je pro takové střelivo určena, a pouze v případě, že je jak střelivo, tak i zbraň v dobrém technickém stavu,
b) pouze v případě, že bylo vyrobeno před méně než 10 lety, po uplynutí této doby je střelivo považováno za expirované, a jeho použití je vysoce rizikové,
c) ve zbrani příslušné nebo obdobné ráže. Pokud zbraň není určena přímo pro toto střelivo, ale lze jej do této zbraně nabít, lze jej v takové zbrani vždy bezpečně použít, pokud je výkonově slabší než střelivo, pro které je daná zbraň určena.
28. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
a) pouze po větším úrazu,
b) pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,
c) u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.
29. Otevřenou zlomeninu končetiny
a) znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose,
b) ošetříme poraněnému přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu,
c) ošetříme přiložením obvazu na ránu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází.
30. Zlomeninu dolní končetiny ošetříme přiložením
a) dlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů,
b) elastického obinadla v místě bolesti,
c) elastického obinadla od prstů až k tříslu.