Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
2. Krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Dlouhé zbraně pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux, nejde-li o zbraně vyrobené nejpozději do 31. ledna 1890, jsou podle zákona o zbraních
a) historickými zbraněmi,
b) zbraněmi kategorie C,
c) zbraněmi pro střelivo s okrajovým zápalem.
4. Elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser) podle zákona o zbraních
a) je zbraní kategorie C-I,
b) je zbraní kategorie A,
c) není považován za zbraň.
5. Výjimku na zbraň kategorie A-I vydá žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, ze stanovených důvodů
a) Ministerstvo vnitra,
b) příslušný útvar policie,
c) útvar policie na mezinárodním hraničním přechodu.
6. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti vydá podle zákona o zbraních
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo vnitra.
7. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravy na povolání vydá podle zákona o zbraních
a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
b) příslušný útvar policie,
c) Ministerstvo vnitra.
8. Nadlimitním zásobníkem se pro účely zákona o zbraních rozumí
a) zásobník, jehož kapacita je vyšší než 3 náboje, je-li možné jej od zbraně oddělit bez použití běžně dostupných nástrojů,
b) každý další zásobník, který nabude nebo drží držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo E, nad limit 10 odnímatelných schránkových zásobníků na každou samonabíjecí palnou zbraň určenou pro střelivo se středovým zápalem, na kterou má takový držitel zbrojního průkazu vydán průkaz zbraně. To neplatí, jde-li o nadlimitní zásobníky nabyté držitelem zbrojního průkazu přede dnem 13. června 2017,
c) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.
9. Doklad o odborné způsobilosti, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být podle zákona o zbraních starší než
a) 1 rok,
b) 2 roky,
c) 6 měsíců.
10. Příslušný útvar policie přeruší podle zákona o zbraních řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,
a) že bylo pravomocně podmíněně zastaveno trestní stíhání proti žadateli pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta,
b) že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,
c) že proti žadateli bylo zahájeno správní řízení pro přestupek uvedený v § 23 zákona o zbraních.
11. Zbrojní průkaz skupiny B lze podle zákona o zbraních vydat osobě, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší
a) 15 let,
b) 14 let,
c) 12 let.
12. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným
a) trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,
b) z přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z přestupků uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,
c) z jiného správního deliktu uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních, nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z jiných správních deliktů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.
13. Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle zákona o zbraních
a) je příslušný útvar policie oprávněn vyžádat si opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů,
b) připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů,
c) příslušný útvar policie zohlední též skutečnost, že žadatel v minulosti neoprávněně nakládal s nadlimitními zásobníky.
14. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého dovozu zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I střeliva podle zákona o zbraních vydává
a) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
15. Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí podle zákona o zbraních
a) trestného činu,
b) porušení pravidel pro bezpečné zacházení se zbraní a střelivem, za které může být uložen trest veřejně prospěšných prací,
c) přestupku.
16. Podle zákona o zbraních je dlouhá zbraň
a) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 250 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm,
b) palná zbraň, která není krátkou zbraní,
c) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 200 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm.
17. Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné
a) nadlimitní zásobník,
b) tlumič hluku výstřelu,
c) noktovizor.
18. Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje zvláštní uzamčené zařízení, které splňuje technické požadavky stanovené v
a) v nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu č. 5/2019,
b) v nařízení vlády č. 217/2017 Sb,
c) v obecně závazném nařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČSN EN 2017.
19. Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. činí odměna zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo za provedení opakované praktické části této zkoušky
a) 600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu; zkušební komisař není oprávněn požadovat žádnou další platbu ani v případě, že zapůjčí ke zkoušce své vlastní zbraně,
b) 200 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu,
c) 1000 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu a nejvýše 10 Kč za každý náboj spotřebovaný při praktické části zkoušky (střelba na pevný cíl).
20. Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici
a) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona o zbraních,
b) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle zákona o zbraních,
c) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného nařízení vlády.
21. Správný postup při závadě typu „slabá rána“ podle přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. v průběhu praktické části zkoušky, je:
a) Provést kontrolu zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně provést kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně, které bude u zbraní většiny konstrukcí předcházet rozebrání zbraně. V případě, že střela je uvízlá v hlavni, provede se její odstranění. (Vyčkání při vzniku tohoto druhu závady před provedením kontroly zbraně není povinné, ale není také chybou.),
b) Vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru (pokud výrobce zbraně nebo střeliva použitých k předvedení činností předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí zkušební komisař žadatele s touto skutečností); po uplynutí příslušné doby se provede kontrola zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně je také třeba zkontrolovat otisk zápalníku na zápalce pro zjištění, zda je závada zapříčiněna zbraní nebo střelivem. Kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně není třeba provést, neboť u školních nábojů nemůže dojít k uvíznutí střely ve vývrtu hlavně,
c) Nejprve provést vyjmutí zásobníku, je-li zbraň vybavena odnímatelný zásobníkem, a následně opětovně stisknout spoušť. Potom se provede vyhození selhaného náboje z nábojové komory zbraně. Kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně není třeba provést ani upozornit na nezbytnost jejího provedení, pokud zkušební komisař nevydá k tomuto postupu výslovný pokyn nebo se na toto nezeptá.
22. Pokud je útočníků více,
a) musí nutná obrana směřovat v první řadě na osobu, která dle subjektivního vnímání obránce udílí pokyny ostatním útočníkům,
b) musí být kroky podniknuté v rámci nutné obrany rovnoměrně zaměřeny vůči všem útočníkům,
c) může nutná obrana směřovat proti kterémukoliv z nich.
23. Zobrazená šipka označuje umístění
a) záchytu (zádržky) zásobníku,
b) pojistky,
c) záchytu závěru.
24. Vložná hlaveň je
a) hlaveň větší ráže vkládaná do vývrtu hlavně menší ráže,
b) hlaveň menší ráže vkládaná do vývrtu hlavně větší ráže,
c) zařízení nebo součást hlavně, která upravuje účinky výstřelu (například nábojové redukce).
25. Palná zbraň - lankasterka je
a) dvojka se skrytými kladívky,
b) dvojka s vnějšími kohouty,
c) jednohlavňová jednoranová brokovnice.
26. Střelecké stanoviště je
a) přibližně určené místo, popřípadě ohrazené, kde řídící střeleb vydává střelcům náboje,
b) přesně určené místo, popřípadě ohrazené, z něhož se střílí,
c) přesně určené místo, popřípadě ohrazené, na kterém se střelcům udělují instrukce.
27. Nástřelná série je
a) série sloužící k ověření zkušební značky zbraně,
b) série sloužící k ověření nastřelení a funkce zbraně zpravidla před soutěží,
c) série sloužící k ověření průměrné hodnoty bodu zásahu.
28. Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme
a) tlakový obvaz,
b) normální obvaz,
c) obvaz na ránu a nad ní škrtidlo.
29. Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější
a) okamžité stavění krvácení přímým tlakem prstů v ráně, pak si rozmyslíme další postup,
b) nejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky,
c) dát poraněnému ve velkém množství pít a uložit ho do stabilizované polohy.
30. Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve
a) zastavit velké tepenné krvácení a uvolnit dýchací cesty,
b) přivolat odbornou pomoc,
c) zahájit umělé dýchání.