Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Na zaměstnance poskytovatele bezpečnostních služeb pověřené zajišťováním fyzické ostrahy státních jaderných zařízení se zákon o zbraních
a) vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
b) vztahuje,
c) nevztahuje.
2. Tlumiče hluku výstřelu jsou podle zákona o zbraních
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie C-I,
c) zbraně kategorie A.
3. Podle zákona o zbraních střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit
a) pouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,
b) pouze držitel udělené výjimky nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,
c) pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.
4. Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském státě, podle zákona o zbraních
a) není povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný,
b) je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný,
c) je povinen předložit v souvislosti s již podanou žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních dodatečný souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že dodatečný souhlas není nezbytný.
5. Policie zajistí podle § 57 zákona o zbraních zbraň kategorie C-I mimo jiné pokud
a) její držitel není držitelem zbrojního průkazu,
b) její držitel byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, který zakládá ztrátu spolehlivosti podle zákona o zbraních,
c) byl její držitel pravomocně uznán vinným trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona o zbraních nebo se u jejího držitele prokáže změna zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní této kategorie přímé ohrožení života nebo zdraví.
6. Podle zákona o zbraních pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při opakování praktické části zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí
a) 6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
b) 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
c) 1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
7. Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar policie podle zákona o zbraních
a) o odnětí zbrojního průkazu,
b) o pozastavení platnosti zbrojního průkazu,
c) o zkrácení platnosti zbrojního průkazu.
8. Podle zákona o zbraních existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může příslušný útvar policie vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce.
a) Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře; není však povinen podrobit se dalším případným odborným vyšetřením,
b) Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře; případně je povinen se podrobit i dalším potřebným odborným vyšetřením,
c) Držitel zbrojního průkazu není povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře, pokud ještě neuplynuly 3 měsíce od vydání posudku o zdravotní způsobilosti předložené při podání žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo nového zbrojního průkazu.
9. Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
a) mít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbraň kategorie C-I nebo D nebo střelivo do této zbraně,
b) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D nebo střelivo do této zbraně,
c) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně.
10. V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních
a) odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby,
b) zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence,
c) mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.
11. Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je podle zákona o zbraních povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie
a) do 5 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a předložit zbraň,
b) do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a předložit zbraň,
c) do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví; zbraň předloží jen na výzvu příslušného útvaru policie.
12. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého dovozu zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I střeliva podle zákona o zbraních vydává
a) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
13. Příslušný útvar policie je podle zákona o zbraních oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní
a) kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,
b) kategorie B; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,
c) kategorie B; při této kontrole není oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
14. Svěření zbraně kategorie A je možné jen
a) příslušníkovi bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil,
b) držiteli zbrojního průkazu nebo osobě, která dosáhla věku 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena, a to pouze v rámci činnosti držitele zbrojní licence, přičemž účelem svěření nesmí být zážitková střelba,
c) držiteli zbrojního průkazu skupiny D nebo E, a to za účelem výcviku nebo přípravy na budoucí povolání nebo zaměstnání.
15. Kulová zbraň je podle zákona o zbraních
a) zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovými náboji nebo mechanickými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň,
b) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň,
c) plynovková zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu chemickými náboji nebo plynovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
16. Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné
a) závěr; závěrem se rozumí také závorník, nosič závorníku a závora,
b) závěr; závěrem se rozumí také závorník a nosič závorníku,
c) závěr; závěrem se nerozumí závorník a nosič závorníku.
17. Hlavními částmi střelné zbraně podle zákona o zbraních jsou mimo jiné
a) pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru; horní a dolní části děleného pouzdra závěru se za hlavní části zbraně nepovažují,
b) pouzdro zbraně, kterým se rozumí obal, ve kterém je zbraň přepravována,
c) pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru, včetně horní a dolní části děleného pouzdra závěru.
18. Střelivo, které využívá již použitých nábojnic, je podle zákona o zbraních střelivo
a) dobíjené,
b) přebíjené,
c) nabíjené.
19. Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. přechovávat mimo jiné
a) v jednom prostoru pouze v jedné společné skříni či schránce, která je pro tento účel schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a je neoddělitelně ukotvena do stěny nebo podlahy,
b) v jednom prostoru pouze ve skříních, které jsou pro tento účel schváleny Českým báňským úřadem a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300,
c) v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití.
20. Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů
a) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle zákona o zbraních,
b) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného nařízení vlády,
c) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona o zbraních.
21. Podle přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. může zkušební komisař v průběhu praktické části zkoušky, kdy žadatel prokazuje znalosti bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, zadat pouze odstranění závady (nebo několika závad)
a) typu „zádržka“, „selhač“ a „slabá rána“,
b) typu „zádržka“, „selhač“, „slabá rána“ a jejich zároveň se vyskytující kombinace,
c) která v průběhu zkoušky skutečně vznikla, závadu nelze simulovat.
22. Správný postup při závadě typu „slabá rána“ podle přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. v průběhu praktické části zkoušky, je:
a) Provést kontrolu zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně provést kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně, které bude u zbraní většiny konstrukcí předcházet rozebrání zbraně. V případě, že střela je uvízlá v hlavni, provede se její odstranění. (Vyčkání při vzniku tohoto druhu závady před provedením kontroly zbraně není povinné, ale není také chybou.),
b) Vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru (pokud výrobce zbraně nebo střeliva použitých k předvedení činností předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí zkušební komisař žadatele s touto skutečností); po uplynutí příslušné doby se provede kontrola zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně je také třeba zkontrolovat otisk zápalníku na zápalce pro zjištění, zda je závada zapříčiněna zbraní nebo střelivem. Kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně není třeba provést, neboť u školních nábojů nemůže dojít k uvíznutí střely ve vývrtu hlavně,
c) Nejprve provést vyjmutí zásobníku, je-li zbraň vybavena odnímatelný zásobníkem, a následně opětovně stisknout spoušť. Potom se provede vyhození selhaného náboje z nábojové komory zbraně. Kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně není třeba provést ani upozornit na nezbytnost jejího provedení, pokud zkušební komisař nevydá k tomuto postupu výslovný pokyn nebo se na toto nezeptá.
23. V případě vyobrazeného vzorku se jedná o
a) celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,
b) homogenní olověnou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,
c) celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.
24. Podle České technické normy se za malorážku považuje palná zbraň, kterou je
a) dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj se středovým zápalem,
b) krátká zbraň určená pro střelbu náboji typu Flobert,
c) dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem.
25. Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem
a) k terčové čáře,
b) k místu, kde jsou vydávány náboje,
c) k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.
26. Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
a) Při střelbě je potřeba použít ochranu sluchu a zraku, pokud je to možné,
b) Při střelbě lze použít ochranu sluchu, zejména pokud střílíme častěji; ochranu zraku je nutné použít pouze tehdy, pokud hrozí odrazy střel,
c) Při střelbě je nezbytné použití střeleckých rukavic, pokud je střelba prováděna ve ztížených klimatických podmínkách.
27. Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
a) Nošení zbraně je komplexní problematika; zejména je třeba zohledňovat platná právní pravidla, nosit krátkou zbraň v odpovídajícím pouzdře a volit oděv tak, aby umožňoval bezpečné nošení zbraně; dlouhou zbraň je na místě nosit vždy buď zajištěnou, a není-li vybavena spolehlivou manuální pojistkou nebo obdobným mechanismem, tak ji nosit bez náboje v nábojové komoře,
b) Nošení zbraně je komplexní problematika; vždy je třeba věnovat nošení zbraně důsledný trénink, a to zejména s ohledem na rychlost tasení zbraně. Zbraň musí být nošena ve stavu umožňujícím okamžité použití,
c) Nošení zbraně je přípustné pouze na místech, kde je nižší koncentrace osob, především tedy mimo intravilán obcí a měst.
28. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
a) pouze po větším úrazu,
b) pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,
c) u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.
29. Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve
a) zastavit velké tepenné krvácení a uvolnit dýchací cesty,
b) přivolat odbornou pomoc,
c) zahájit umělé dýchání.
30. Podezření na poranění míchy vyvolává
a) bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty,
b) ztráta hybnosti a citlivosti končetin,
c) škubavé křeče dolních končetin.