Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 10. srpna 2016

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Střelná nástrahová zařízení jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie C.
2. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) 2 fotografie o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,
b) 1 fotografii o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,
c) 2 fotografie o rozměru 30x40 mm, odpovídající současné podobě žadatele.
3. Osobě starší 18 let, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze vydat zbrojní průkaz
a) skupiny A nebo D,
b) skupiny D nebo E,
c) skupiny B nebo C.
4. Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu
a) 15 let,
b) 16 let,
c) 18 let.
5. Je-li ukončeno členství osoby mladší 18 let v občanském sdružení podle § 19 odst. 3, které doporučilo vydat zbrojní průkaz skupiny B členovi mladšímu 18 let, toto sdružení
a) odejme takové osobě zbrojní průkaz,
b) neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení jeho členství,
c) podá ve lhůtě 3 měsíců návrh Ministerstvu vnitra k přezkoumání odborné způsobilosti této osoby.
6. Držitel zbrojního průkazu skupiny E je mimo jiné oprávněn
a) nosit nejvýše 1 zbraň, kterou nesmí nosit viditelně,
b) nosit nejvýše 2 zbraně, které nesmí nosit viditelně,
c) nosit nejvýše 3 zbraně, které nesmí nosit viditelně.
7. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) zabezpečit zbrojní průkaz a zbrojní licenci proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
b) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti poškození, ztrátě nebo odcizení.
8. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
a) mít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, E nebo F nebo střelivo do této zbraně,
b) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, F nebo G nebo střelivo do této zbraně,
c) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně.
9. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je mimo jiné oprávněn
a) nosit na místech veřejnosti přístupných za účelem ochrany života, zdraví nebo majetku skrytě nejvýše 2 sportovní zbraně,
b) používat dlouhou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo kategorie C k lovu, je-li držitelem loveckého lístku podle zvláštního právního předpisu, vždy však pouze v doprovodu držitele zbrojního průkazu skupiny C nebo zbrojní licence skupiny J,
c) nosit zbraň kategorie B, na kterou mu byl vydán průkaz zbraně, nebo kategorie C na místech, kde je k tomu oprávněn, a to například na střelnici; zbraň není povinen na takových místech nosit skrytě.
10. Fyzická nebo právnická osoba, která nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie
a) do 5 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň,
b) do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň,
c) do 15 dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.
11. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich mimo jiné závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne
a) Ministerstvo vnitra o jeho zajištění,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu o jeho zadržení,
c) příslušný útvar policie o jeho odnětí.
12. Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo bude nacházet na území České republiky,
a) nejdéle však na dobu 1 měsíce,
b) nejdéle však na dobu 3 měsíců,
c) nejdéle však na dobu 6 měsíců.
13. Jestliže správce střelnice nevykonává svou funkci a provozovatel střelnice neustanoví nového správce střelnice do
a) 10 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne mimo jiné o zastavení provozování střelnice,
b) 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, kterýkoliv útvar policie rozhodne o zrušení střelnice,
c) 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne mimo jiné o pozastavení provozování střelnice.
14. Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň,
a) podílí-li se na zabezpečení akce; souhlas pořadatele se nevyžaduje,
b) podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba,
c) udělil-li k tomu pořadatel souhlas.
15. Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení
a) příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
b) kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
c) Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
16. Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, který nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí
a) trestného činu,
b) přestupku,
c) provinění.
17. Paintballová zbraň podle zákona o zbraních je
a) mechanická zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,
b) plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,
c) expanzní zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.
18. Střelba žadatele o zkoušku odborné způsobilosti se podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních provádí na střelnici
a) v poloze vstoje,
b) v poloze vkleče,
c) v poloze vleže.
19. Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře se podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních provádí
a) testem, který je složen ze 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů , 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 20 minut,
b) testem, který je složen z 50 otázek, z nichž je 42 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 30 minut,
c) testem, který je složen ze 65 otázek, z nichž je 50 otázek ze znalosti právních předpisů, 10 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 5 otázek ze znalosti zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 45 minut.
20. Za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní se mimo jiné považuje
a) uzamčená místnost nebo zvláštní objekt, které splňují požadavky podle § 5 zákona o zbraních,
b) uzamčená místnost nebo samostatný objekt, které splňují požadavky podle § 3 nařízení vlády č. 338/2002 Sb.,
c) zvláštní místnost nebo samostatný dům, které splňují požadavky podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních.
21. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje
a) celoocelový trezor, který splňuje shodné požadavky kladené na klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy II podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
b) trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci celoocelových dveří a celoocelových trezorů bezpečnostní třídy III podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
c) komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1.
22. Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva se mimo jiné nevztahuje na
a) stanovené střelné zbraně a střelivo určené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, pokud Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva toto určení potvrdí,
b) expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka,
c) historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní.
23. Palná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje střílet dávkou nebo dávkami i jednotlivými ranami, je
a) samonabíjecí zbraň palná,
b) opakovací zbraň palná,
c) samočinná zbraň.
24. Palná zbraň - kulovnice je
a) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji,
b) vícehlavňová lovecká zbraň určená pro střelbu brokovými náboji,
c) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu signálními náboji.
25. Účinný dostřel je
a) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,
b) největší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
c) maximální vzdálenost od zbraně, kam dopadne střela.
26. Terčové zařízení je zařízení sloužící
a) k umístění a případnému pohybu terčů,
b) k automatickému lepení terčů po provedené střelbě,
c) k uskladnění používaných terčů na střelnici.
27. Vydutí hlavně je
a) rozšíření ústí brokové hlavně,
b) místní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu,
c) prasknutí hlavně po výstřelu.
28. Při poranění páteře transport poraněného
a) není možný,
b) je možný jen na tvrdé rovné podložce,
c) je možný na jakékoliv podložce.
29. Cizí těleso z rány
a) zásadně nevyjímáme,
b) můžeme vyjmout, pokud to jde volně; ránu poté ošetříme běžným způsobem,
c) nesmíme v ráně ponechat, působilo by jako zdroj infekce.
30. Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby
a) znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou,
b) sahala od zlomeniny ke kloubu,
c) znehybňovala celou končetinu.