Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
a) zbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy poskytovateli bezpečnostních služeb pověřenými zajišťováním fyzické ostrahy objektů ústředních orgánů státní správy,
b) zbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky bezpečnostních sborů či strážníky obecní policie, pokud tak rozhodne Ministerstvo vnitra,
c) zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji bezpečnostními sbory.
2. Neaktivní střelivo a munice jsou zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
3. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zajišťování ostrahy majetku a osob vydá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo obrany,
c) Ministerstvo vnitra.
4. Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu
a) 15 let,
b) 16 let,
c) 18 let.
5. Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou, jejíž místo a čas konání určuje
a) Ministerstvo vnitra,
b) provozovatel střelnice,
c) příslušný útvar policie.
6. Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne,
a) nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu,
b) nebudou-li splněny podmínky osobnostní způsobilosti a bezkonfliktního společenského chování stanovené pro vydání zbrojního průkazu,
c) nebude-li ke dni podání žádosti splněna podmínka společenské způsobilosti stanovená pro vydání zbrojního průkazu. Splnění podmínky zdravotní způsobilosti musí žadatel doložit pouze tehdy, pokud je k tomu písemně vyzván příslušným útvarem policie.
7. Strážník obecní policie
a) je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie,
b) nesmí zbraň nosit viditelně,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
8. Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví
a) střelivo do všech zbraní kategorie B nebo C,
b) střelivo do zbraní kategorie A, B nebo C, které je oprávněn držet, a to po předložení zbrojního průkazu. Toto střelivo je oprávněn nosit, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,
c) střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně. Toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit.
9. Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné
a) střílet ze zbraně, která je označena zkušební značkou starší 10 let,
b) střílet ze zbraně, která není označena certifikační značkou výrobce zbraně, nebo používat přebíjené střelivo starší 5 let,
c) střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.
10. Zkušební komisař, který byl odvolán, protože závažných způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, může požádat o jmenování zkušebním komisařem nejdříve po uplynutí
a) 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání,
b) 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání,
c) 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.
11. Výpis ze živnostenského rejstříku za účelem posouzení žádosti o vydání zbrojní licence
a) žadatel připojí k žádosti o vydání zbrojní licence,
b) žadatel připojí k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie,
c) si opatří příslušný útvar policie.
12. Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen
a) zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci,
b) zajistit nejméně jednou za dva roky provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách může vést pomocnou evidenci,
c) zajistit nejméně jednou měsíčně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vede evidenci, pokud tak stanoví vnitřní předpis.
13. Zapisovat údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní
a) je držitel zbrojní licence povinen,
b) je držitel zbrojní licence povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,
c) je držitel zbrojní licence povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo vnitra.
14. Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň
a) podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena cizozemskou zkušební značkou,
b) podléhající ohlášení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena českou zkušební značkou starší 5 let,
c) podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu, pokud není označena zkušební značkou.
15. Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, žádost zamítne, mimo jiné
a) jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise,
b) pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Ministerstva vnitra,
c) pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Úřadu pro zahraniční styky a informace.
16. Vlastník zbraně kategorie A, B nebo C je povinen předložit ji před jejím znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejího řezu
a) kterémukoli útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise,
b) příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise,
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva k expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise.
17. Nestanoví-li příslušná hlava zákona o zbraních jinak, použijí se pro nakládání s municí ustanovení
a) zákona o zbraních upravující nakládání se zakázaným střelivem,
b) nařízení Ministerstva vnitra upravujícího nakládání s vojenskými výbušninami,
c) zákona upravujícího nakládání s bezpečnostním materiálem.
18. Fyzická osoba, která znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1 zákona o zbraních, se dopustí
a) přečinu,
b) jiného správního deliktu,
c) přestupku.
19. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra v praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem samostatně předvede
a) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu; částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, postup při zjištění závady na zbrani při střelbě a postup při ukončení střelby,
b) úvodní prohlídku zbraně doplněnou stručným slovním popisem funkce hlavních částí zbraně; kompletní rozebrání a složení zbraně v rámci stanoveného časového limitu; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při kontrole nastavení mířidel; postup při ukončení střelby,
c) postup při přebírání zbraně od jiné osoby; kompletní rozebrání a složení zbraně, které je nutné k celkovému vyčištění zbraně; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při ukončení střelby; základní postup při přebíjení nábojů.
20. Dle prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se k zapisování údajů do evidencí, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní a jsou vedeny v listinné podobě, používají
a) pouze psací prostředky, jejichž dodavatelé doloží certifikát o shodě vlastností prostředku s normou ISO 14145-2,
b) psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam,
c) pouze psací prostředky uvedené v seznamu Ministerstva vnitra, který obsahuje přehled psacích prostředků povolených pro provádění úředních evidenčních záznamů.
21. Dle příslušného prováděcího nařízení vlády zkušební komisař vyhlašuje výsledek teoretické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
a) pro všechny žadatele současně a veřejně pouze tehdy, pokud tak rozhodne přítomný příslušník policie,
b) neveřejně, kdy s výsledkem postupně seznámí každého žadatele zvlášť. Pořadí vyhlašovaných výsledků jednotlivých žadatelů volí dle abecedního seznamu žadatelů,
c) pro všechny žadatele současně a veřejně.
22. Jednání v nutné obraně musí směřovat
a) přímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout újma nejen na majetku, ale též na zdraví či dokonce na životě a případně i na jiných hodnotách chráněných trestním zákonem,
b) přímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout pouze újma na majetku či na zdraví a tu je mu obránce povinen nahradit,
c) přímo proti útočníkovi či jeho rodinným příslušníkům, kteří se v čase zahájení protiprávního útoku nalézají v blízkosti místa útoku, i když se samotného útoku neúčastní.
23. V případě vyobrazeného vzorku se jedná o
a) celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,
b) poloplášťovou střelu s ogivální přední částí,
c) celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.
24. Zobrazená šipka označuje
a) pružinu záchytu závěru,
b) pružinu vytahovače,
c) vratnou (předsuvnou) pružinu.
25. Palná zbraň, u níž se vyhození vystřelené nábojnice, opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu, a jejíž konstrukce umožňuje střílet jednotlivé rány, je
a) samonabíjecí zbraň palná,
b) opakovací zbraň palná,
c) samočinná zbraň.
26. Palná zbraň - dvojákový troják je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková,
b) zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková,
c) broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.
27. Maximální dostřel je
a) největší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
b) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,
c) nejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně.
28. Při tepenném krvácení na krku v oblasti klíční kosti v podpažní jamce zastavujeme krvácení
a) tlakovým obvazem,
b) pomocí škrtidla,
c) tlakem prstu v ráně.
29. Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením
a) elastického obinadla a provedeme protišoková opatření,
b) elastického obinadla v místě bolesti,
c) dlahy a provedeme závěs, nejlépe šátkem.
30. Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby
a) znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou,
b) sahala od zlomeniny ke kloubu,
c) znehybňovala celou končetinu.