Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
2. Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Předchozí souhlas jiného členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto jiného členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků, je povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který
a) je občanem jiného členského státu,
b) je občanem jiného členského státu či rodinným příslušníkem občana jiného členského státu,
c) má místo pobytu ještě v jiném členském státě.
4. Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze vydat zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osobě
a) starší 12 let,
b) starší 21 let,
c) starší 18 let.
5. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
a) odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky,
b) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
c) odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.
6. Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky
a) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,
b) se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého,
c) se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
7. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) nosit nejvíce 3 zbraně kategorie B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; dlouhou zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně,
b) nosit nejvíce 3 zbraně kategorie A nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně smí nosit viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,
c) nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.
8. Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné nosit zbraň kategorie A, B nebo C
a) na kterou nebyl vydán zbrojní průkaz,
b) na kterou nebyl vydán zbrojní průvodní list,
c) na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.
9. Držitel zbrojního průkazu skupiny C je mimo jiné povinen
a) přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, ve stavu nevylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, není povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném pevném obalu,
b) přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu,
c) přepravovat nošenou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pokud možno ve stavu znesnadňujícím její použití; při této přepravě není za žádných okolností oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.
10. Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen odevzdat příslušnému útvaru policie
a) do 5 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem,
b) do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem,
c) do 15 dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem.
11. Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň
a) podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena cizozemskou zkušební značkou,
b) podléhající ohlášení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena českou zkušební značkou starší 5 let,
c) podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu, pokud není označena zkušební značkou.
12. Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň
a) kategorie A, B nebo C, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit,
b) kategorie B, C nebo D, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit,
c) kategorie A, C nebo E, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.
13. Jestliže při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření
a) Strojírenskému zkušebnímu ústavu podle zvláštního právního předpisu,
b) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu,
c) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu.
14. Zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem o zbraních, je oprávněn
a) příslušník policie,
b) pracovník Ministerstva vnitra,
c) zaměstnanec policie, strážník obecní policie a pověřený pracovník Ministerstva vnitra.
15. Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, B nebo C v počtu více než 10 kusů nebo střelivo v počtu více než 10 000 nábojů
a) se zabezpečují v uzamykatelném skříňovém trezoru, uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,
b) se zabezpečují kromě jiného také v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
c) se zabezpečují v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, zvláštním uzamčeném zařízení, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
16. Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud s nimi nenaloží jinak v souladu se zákonem o zbraních, do
a) 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
b) 4 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
c) 2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
17. Nalezená munice, střelivo nebo výbušnina, jakož i munice, střelivo nebo výbušnina, které jejich vlastník opustil, připadá do vlastnictví
a) obce, v rámci jejíhož katastrálního území k nálezu či k opuštění vlastníkem došlo,
b) státu,
c) kraje, v rámci jehož katastrálního území k nálezu či k opuštění vlastníkem došlo.
18. Státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu vykonává podle zákona o zbraních
a) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, policie, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, policie, Český báňský úřad a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
c) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, policie, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
19. Soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu k provádění pyrotechnického průzkumu a žadatele o jmenování zkušebním komisařem vydává
a) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) policie,
c) Ministerstvo vnitra.
20. Držitel zbrojního průkazu střílející ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo na kterou nebyl vydán průkaz zbraně, je-li vydáván, nebo používající střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, se dopustí
a) jiného správního deliktu,
b) trestného činu,
c) přestupku.
21. Expanzní zbraň je podle zákona o zbraních
a) mechanická zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje,
b) střelná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje použití náboje s hromadnou střelou,
c) palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.
22. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra činí odměna zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo za provedení opakované praktické části této zkoušky
a) 600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu,
b) 200 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu,
c) 1000 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu.
23. Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte brokové střelivo s jednotnou střelou. Jedná se o vzorek nacházející se
a) vlevo na začátku řady,
b) uprostřed řady,
c) vpravo na konci řady.
24. Zobrazená šipka označuje
a) závoru,
b) pojistník,
c) úderník.
25. S baskulí
a) se lze setkat u druhu zbraně na horním obrázku,
b) se lze setkat u druhu zbraně na dolním obrázku,
c) se nelze setkat ani u jednoho z vyobrazených druhů zbraní, jelikož baskule je typická pouze pro krátké samonabíjecí zbraně.
26. Palná zbraň - obojetnice je
a) zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe,
b) dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe,
c) dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní vedle sebe.
27. Palná zbraň - čtyřče je
a) zbraň se čtyřmi brokovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose,
b) zbraň se čtyřmi hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose; dvě hlavně brokové, jedna kulová a jedna malorážková nebo dvě hlavně kulové, jedna broková a jedna malorážková,
c) kulová zbraň se čtyřmi kulovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose.
28. Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo
a) pod ránou, to je dále od srdce,
b) nad ránou, to je blíže k srdci,
c) nad i pod ránou.
29. Je-li dýchání z plic do plic neúčinné
a) snažíme se prudkým fouknutím odstranit event. překážku,
b) provedeme předklon hlavy,
c) zdokonalíme záklon hlavy.
30. Autotransfuzní poloha je
a) mýtem první pomoci - nemá žádný praktický význam a může být i škodlivá,
b) na břiše, tlakem na břišní orgány se dostane krev do srdce,
c) v polosedě s podloženou hlavou.