Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice,
a) se nepovažuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních, pokud Český báňský úřad na základě žádosti Ministerstva vnitra nerozhodne jinak,
b) se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních,
c) se považuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne Český báňský úřad na základě žádosti příslušného útvaru policie.
2. Pro sběratelské účely může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A držiteli zbrojního průkazu skupiny A
a) policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo obrany.
3. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti vydá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo vnitra.
4. Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, a to s překladem do jazyka českého. Tento překlad může být vyhotoven pouze
a) tlumočníkem zapsaným ve společné evropské databázi akreditovaných tlumočníků,
b) tlumočníkem zapsaným v národní databázi členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
c) tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
5. Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,
a) že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních,
b) že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,
c) že proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.
6. Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu
a) 15 let,
b) 14 let,
c) 16 let.
7. Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky
a) nesmí zbraň nosit viditelně,
b) může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
8. Ministerstvo vnitra odvolá zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, mimo jiné jestliže
a) mu byla odebrána zbrojní licence,
b) přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E,
c) o to požádá příslušný útvar policie nebo obecní policie.
9. Držitel zbrojní licence žádá o rozšíření skupin zbrojní licence
a) příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise,
b) Ministerstvo vnitra na předepsaném tiskopise,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu.
10. Zapisovat údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní
a) je držitel zbrojní licence povinen,
b) je držitel zbrojní licence povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,
c) je držitel zbrojní licence povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo vnitra.
11. Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně vydává
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) příslušný útvar policie.
12. V případě trvalého vývozu zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie z oblasti obchodování se zbraněmi a střelivem
a) vydává povolení Policejní prezidium České republiky na základě předchozího souhlasného stanoviska věcně příslušného generálního ředitelství Evropské Komise. Postupuje přitom podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
b) vydává povolení Ministerstvo vnitra postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
c) vydává povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.
13. K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva je žadatel povinen předložit
a) úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva,
b) pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. Pozvání nemusí být úředně ověřené, pokud plánovaná doba pobytu žadatele na území České republiky nepřekročí 2 dny. V ostatních případech tranzitu je žadatel povinen písemně doložit účel tranzitu zbraní nebo střeliva,
c) čestné prohlášení prokazující účel tranzitu zbraní nebo střeliva. K žádosti žadatel předkládá rovněž písemné prohlášení o způsobu, jakým budou jeho zbraně a střelivo zabezpečeny během jeho pobytu na území České republiky.
14. Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B nebo C nebo se střelivem do těchto zbraní a podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu jejich přepravy povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví
a) vnitřní předpis tohoto podnikatele vydaný po dohodě s příslušným útvarem policie,
b) obecně závaznou směrnicí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy,
c) prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu.
15. Jestliže provozování střelnice prokazatelně ohrožuje život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo majetek, rozhodne příslušný útvar policie o
a) pozastavení provozování střelnice,
b) zastavení provozování střelnice, a to ve spolupráci s příslušným obecním úřadem,
c) zrušení střelnice.
16. Zajistit přístupnost a dodržování provozního řádu střelnice a ostrahu střelnice je povinen
a) správce střelnice,
b) zbrojíř střelnice,
c) vlastník střelnice.
17. Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů
a) se vždy zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně, pokud tato schránka nebo skříň splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b) je jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,
c) je jejich držitel povinen zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení dle podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Zabezpečit je uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně splňujícími technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie je držitel povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
18. Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak v souladu se zákonem o zbraních, požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna, do
a) 1 měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
b) 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
c) 10 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
19. Dodržování povinností držitelem zbrojní licence, pokud má provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, kontroluje
a) Ministerstvo obrany,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Policejní prezidium České republiky.
20. Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany, se dopustí
a) přestupku,
b) trestného činu,
c) jiného správního deliktu.
21. Držitel zbrojního průkazu, který neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, se dopustí
a) jiného správního deliktu,
b) přestupku,
c) trestného činu.
22. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra je v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu
a) povinen při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které určí zkušební komisař nebo které jsou stanoveny provozním řádem střelnice,
b) povinen při střelbě použít ochranné pomůcky zraku a sluchu, které určí před konáním zkoušky odborné způsobilosti příslušný útvar policie nebo které jsou stanoveny zkušebním řádem střelnice,
c) oprávněn při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které jsou blíže vymezeny zkušebním řádem střelnice.
23. Palná zbraň - lankasterka je
a) dvojka se skrytými kladívky,
b) dvojka s vnějšími kohouty,
c) jednohlavňová jednoranová brokovnice.
24. Podle České technické normy se za malorážku považuje palná zbraň, kterou je
a) dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj se středovým zápalem,
b) krátká zbraň určená pro střelbu náboji typu Flobert,
c) dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem.
25. Maximální dostřel je
a) největší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
b) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,
c) nejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně.
26. Nástřelná série je
a) série sloužící k ověření zkušební značky zbraně,
b) série sloužící k ověření nastřelení a funkce zbraně zpravidla před soutěží,
c) série sloužící k ověření průměrné hodnoty bodu zásahu.
27. Zápalka je
a) prachová tableta určená jako zápalná látka v palných střelných zbraních,
b) součást náboje obsahující zápalkovou slož, která se nárazem nebo jiným způsobem vznítí a zažehne výmetnou náplň,
c) nábojnice obsahující zažehovací nebo zápalnou látku určenou pro palné střelné zbraně.
28. Při kolapsu (mdlobě) postiženého
a) uložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, dáváme studené obklady na čelo,
b) posadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa,
c) položíme, nejlépe do polohy na břiše.
29. Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
a) poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,
b) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,
c) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.
30. Při střelném poranění končetiny poraněnému
a) přiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme tepnu nad ránou,
b) ránu omyjeme, vyjmeme kulku a obvážeme,
c) ránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou.