Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Střelná nástrahová zařízení jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie A.
2. Více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie C.
3. Policie může udělit výjimku na zbraně kategorie A, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, a
a) lze ji časově omezit, pokud nebyla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost,
b) nelze jí časově omezit,
c) lze ji časově omezit, pokud byla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost.
4. Držitel zbraně kategorie D mimo jiné
a) nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě,
b) může převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, a může je takové osobě přenechat,
c) nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, ale může je takové osobě přenechat.
5. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
a) odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky,
b) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
c) odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.
6. Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí
a) příslušný útvar policie,
b) jen držitel zbrojní licence,
c) žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.
7. Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl způsobilost k právním úkonům, rozhodne příslušný útvar policie
a) o zajištění zbrojního průkazu,
b) o odnětí zbrojního průkazu,
c) o zadržení zbrojního průkazu.
8. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen neprodleně ohlásit
a) Ministerstvu vnitra použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
b) obecnímu úřadu použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
c) útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.
9. Pokud odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, přestanou splňovat podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti dle § 22 a § 23 zákona o zbraních, rozhodne mimo jiné příslušný útvar policie o
a) odnětí licence,
b) zajištění licence,
c) zadržení licence.
10. Povinnost registrace zbraně podle § 41 zákona o zbraních se netýká zbraní, které
a) jsou určeny rozhodnutím příslušného útvaru policie,
b) jsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva,
c) jsou uvedeny v seznamu zbraní nepodléhajících registraci, který je vedený společně Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
11. Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně vydává
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) příslušný útvar policie.
12. V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
13. Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie pouze fyzické osobě, která
a) má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně,
b) má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie a je vlastníkem zbraně,
c) má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, je vlastníkem zbraně a v žádosti o vydání evropského zbrojního pasu uvede jako řádný důvod výkon práva myslivosti nebo účast na sportovních střeleckých soutěžích v zahraničí.
14. Zajistit přístupnost a dodržování provozního řádu střelnice a ostrahu střelnice je povinen
a) správce střelnice,
b) zbrojíř střelnice,
c) vlastník střelnice.
15. Kontrolní orgán dle § 75a zákona o zbraních rozhodne o odstranění střeliva, které
a) je ve špatném technickém stavu. Držiteli střeliva k tomu určí přiměřenou lhůtu,
b) není přechováváno v původním ochranném obalu výrobce. Držiteli střeliva k tomu určí lhůtu nepřekračující 10 pracovních dnů,
c) není přechováváno společně s odpovídajícím certifikátem původu.
16. Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen tyto doklady odevzdat
a) nejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,
b) nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie, pracovníkovi Ministerstva vnitra nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,
c) neprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie.
17. Fyzická osoba, která znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1 zákona o zbraních, se dopustí
a) přečinu,
b) jiného správního deliktu,
c) přestupku.
18. Náboj je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do
a) mechanické zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože a střely,
b) paintballové zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, výmetné náplně a střely,
c) palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
19. Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují technické požadavky stanovené v
a) v příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra,
b) v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
c) v příslušném nařízení vlády.
20. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra je v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu
a) povinen při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které určí zkušební komisař nebo které jsou stanoveny provozním řádem střelnice,
b) povinen při střelbě použít ochranné pomůcky zraku a sluchu, které určí před konáním zkoušky odborné způsobilosti příslušný útvar policie nebo které jsou stanoveny zkušebním řádem střelnice,
c) oprávněn při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které jsou blíže vymezeny zkušebním řádem střelnice.
21. Použití střelné zbraně vůči útočníkovi ve stavu nutné obrany je obecně
a) možné pouze tehdy, pokud nabitou střelnou zbraň používá nebo alespoň má v průběhu útoku k dispozici rovněž útočník,
b) možné pouze tehdy, pokud dané nebezpečí není možné odvrátit jinak a pokud způsobený následek nebude zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil obránci,
c) možné i tehdy, pokud útočník v rámci útoku sám nepoužije střelnou zbraň. Obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
22. Jednáním v nutné obraně někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Ohrožení těchto zájmů může být způsobeno
a) pouze protiprávním jednáním fyzické osoby. Přitom může jít i o jednání, které je samo nutnou obranou nebo krajní nouzí, v nichž jedná útočník. V takovém případě je pak zásadní vzájemné porovnání přiměřenosti jednání útočníka a napadeného,
b) pouze opomenutím fyzické osoby,
c) protiprávním jednáním fyzické osoby, může být způsobeno i opomenutím fyzické osoby, pokud je toto opomenutí taky protiprávní.
23. Zobrazená šipka označuje
a) pružinu záchytu závěru,
b) pružinu vytahovače,
c) vratnou (předsuvnou) pružinu.
24. Pojistka je
a) součást zajišťující zbraň proti výstřelu,
b) součást, která přidržuje nábojnici,
c) zařízení, které vyhazuje nábojnici nebo náboj.
25. Palná zbraň - broková kozlice je
a) dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní,
b) zbraň se dvěma hlavněmi vedle sebe; obě hlavně brokové,
c) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové.
26. Ranivý účinek je
a) ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,
b) ničivý účinek střel na pevné cíle, jehož výsledkem je zničení cíle,
c) rozdíl mezi dopadovou a zbytkovou energií střely.
27. Střelecké stanoviště je
a) přibližně určené místo, popřípadě ohrazené, kde řídící střeleb vydává střelcům náboje,
b) přesně určené místo, popřípadě ohrazené, z něhož se střílí,
c) přesně určené místo, popřípadě ohrazené, na kterém se střelcům udělují instrukce.
28. Podezření na poranění míchy vyvolává
a) bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty,
b) ztráta hybnosti a citlivosti končetin,
c) škubavé křeče dolních končetin.
29. Po zahájení resuscitace je nejdůležitější
a) resuscitovat v přesně daném poměru 30:2,
b) resuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZS, obnovení dýchání nebo vlastního vyčerpání,
c) pravidelně kontrolovat puls a dech poraněného.
30. Autotransfuzní poloha je
a) mýtem první pomoci - nemá žádný praktický význam a může být i škodlivá,
b) na břiše, tlakem na břišní orgány se dostane krev do srdce,
c) v polosedě s podloženou hlavou.