Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Místem pobytu zákon o zbraních rozumí
a) adresu dlouhodobého pobytu občana České republiky nebo cizince,
b) adresu trvalého pobytu občana České republiky anebo adresu místa hlášeného pobytu cizince,
c) adresu dlouhodobého či přechodného pobytu občana České republiky.
2. Samočinné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně, jsou podle zákona o zbraních zbraněmi
a) znehodnocenými,
b) kategorie A-I,
c) kategorie A. Úpravou se nemění kategorie zbraně a zbraň zůstává ve své původní kategorii.
3. Nadlimitním zásobníkem se pro účely zákona o zbraních rozumí
a) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 15 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 5 nábojů v případě dlouhé palné zbraně,
b) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně,
c) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.
4. Držitel zbraně kategorie D podle zákona o zbraních nesmí mimo jiné
a) zbraň přepravovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
c) zbraň přenechat osobě, která není držitelem zbrojního průkazu.
5. Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je podle zákona o zbraních povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se
a) v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,
b) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o zbraních,
c) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
6. Posudek o zdravotní způsobilosti, který se přikládá dle § 21a zákona o zbraních k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a) 1 měsíc,
b) 3 měsíce,
c) 6 měsíců.
7. Zbrojní průkaz skupiny C lze podle zákona o zbraních vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu
a) 15 let,
b) 14 let,
c) 16 let.
8. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
a) poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie na základě příslušného odborného vyšetření,
b) registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let,
c) v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B, který je mladší než 15 let, ošetřující lékař na základě vyjádření školy, jejímž žákem je žadatel.
9. Podle zákona o zbraních pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při opakování praktické části zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí
a) 6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
b) 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
c) 1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
10. Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu
a) zaměstnance obecní policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
b) pracovníka Ministerstva vnitra orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
c) příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
11. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře
a) ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší,
b) ve lhůtě 4 měsíců přede dnem uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší,
c) ve lhůtě 3 měsíců přede dnem uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší.
12. Zkušebního komisaře, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
a) příslušný útvar policie,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo vnitra.
13. Podle zákona o zbraních je zbrojířem
a) každý držitel zbrojního průkazu, který je zároveň držitelem zbraně skupiny A, A-I, B, C nebo C-I,
b) osoba, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva pro držitele zbrojní licence, a která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny,
c) osoba, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva pro držitele zbrojní licence, zbrojířem může být ustanovena i osoba, která není držitelem zbrojního průkazu.
14. Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je podle zákona o zbraních povinen nejpozději do
a) 3 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,
b) 5 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,
c) 10 pracovních dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.
15. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat podle zákona o zbraních mimo jiné
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo dopravy,
c) zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.
16. Podle zákona o zbraních zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň nebo střelivo bude nacházet na území České republiky,
a) nejdéle však na dobu 1 měsíce,
b) nejdéle však na dobu 3 měsíců,
c) nejdéle však na dobu 6 měsíců.
17. Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud s nimi nenaloží jinak v souladu se zákonem o zbraních, do
a) 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
b) 4 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,
c) 2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
18. Jednotná střela je podle zákona o zbraních
a) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí,
b) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí,
c) nábojka určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.
19. Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamčená místnost nebo samostatný objekt, které splňují technické požadavky stanovené
a) ve směrnici Evropské Rady 91/477/EHS,
b) v nařízení vlády č. 217/2017 Sb,
c) v obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČSN EN 2017.
20. Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů
a) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle zákona o zbraních,
b) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného nařízení vlády,
c) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona o zbraních.
21. Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. zjistí-li zkušební komisař, že žadateli o vydání zbrojního průkazu v řádném vykonání zkoušky brání jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků,
a) vyloučí žadatele z účasti na zkoušce a oznámí mu po dohodě se správcem střelnice náhradní termín a místo konání zkoušky,
b) navrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním termínu, popřípadě žadatele z účasti na zkoušce vyloučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie,
c) může žadateli navrhnout vykonání zkoušky v náhradním termínu a místě, které žadateli oznámí po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.
22. Při posuzování oprávněnosti krajní nouze je rozhodující
a) zda osoba jednající v krajní nouzi nezpůsobila škodu na majetku nebo nezpůsobila újmu na zdraví osoby,
b) výsledek psychologického vyšetření osoby jednající v krajní nouzi,
c) to, zda nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak nebo zda způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
23. Funkční cyklus opakovací kulovnice s otočným odsuvným závěrem je obvykle založen na
a) manuálním ovládání odsuvného závěru obvykle prostřednictvím kliky spojené se závěrem, kdy otočením závěru dochází k jeho uzamčení. V závěru bývá typicky umístěn také přímoběžný bicí mechanismus,
b) manuálním ovládání odsuvného závěru prostřednictvím spodní páky (tzv. lever action), kdy pohybem páky směrem dolů dochází k uzamčení zbraně. Bicí mechanismus má typicky podobu vnějšího bicího kohoutu umístěného na zámkové desce,
c) impulzu tlaku spalných plynů, které jsou odebírány z vývrtu hlavně a působí na nosič otočného odsuvného závěru buď prostřednictvím pístu nebo přímo. Bicí mechanismus má typicky podobu vnitřního kladívka nebo přímoběžného úderníku.
24. Mířidla jsou zařízení sloužící
a) k měření ráže zbraně,
b) k zamíření zbraně,
c) k nabíjení zbraně.
25. Školní náboj je náboj
a) určený ke světelné a akustické imitaci ostré střelby,
b) bez výmetné náplně a zápalky, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji: slouží pro výuku a výcvik v nabíjení a spouštění zbraně a pro kontrolu funkce zásobníku, závěru a spušťadla,
c) s výmetnou náplní, který rozměrově neodpovídá skutečnému náboji.
26. Maximální dostřel při výstřelu z pistole ráže 9 mm Luger nebo jiné srovnatelné ráže, při použití standardního střeliva, může činit
a) přibližně 100 až 150 m, přičemž střela je schopná způsobit člověku vážné či smrtelné poranění po celé dráze svého letu,
b) i více než 1,5 km, přičemž střela je schopná způsobit člověku vážné či smrtelné poranění po více než polovinu dráhy svého letu,
c) při optimálním náměru přibližně až 3 km, přičemž ale účinný dostřel představuje pouze přibližně 50 m.
27. Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
a) Se zbraní lze střílet pouze tehdy, pokud je v dobrém technickém stavu; při každém pravidelném čištění zbraně a pokud možno před každou střelbou je proto na místě alespoň zběžná prohlídka zbraně, nevykazuje-li defekty (vydutí hlavně, cizí předměty v hlavni, prasklé součásti), které by bezpečné použití zbraně ke střelbě vylučovaly,
b) Technickou způsobilost zbraně ke střelbě zajišťuje ověření zbraně příslušnou zkušební značkou. Je-li zbraň adekvátně ověřena, je možné ji ke střelbě bezpečně použít vždy,
c) Se zbraní lze střílet pouze tehdy, pokud její technický stav odpovídá použitému střelivu a úrovni výcviku střelce; čím je technická kompetentnost střelce důkladnější, tedy zejména v případě dlouhodobější zkušenosti se zacházením se zbraní, tím menší důraz lze klást na technickou způsobilost zbraně nebo použitého střeliva.
28. Při střelném poranění
a) musíme ránu pro zvýšenou možnost infekce důkladně vyčistit a vydezinfikovat,
b) musíme dbát na možnost komplikací, proto vždy ránu důkladně vymyjeme a dezinfikujeme pouze okolí,
c) je při prvním ošetření riziko infekce málo podstatné; snažíme se pouze zastavit krvácení a u končetin provést znehybnění.
29. Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí,
a) obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena,
b) na ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít,
c) ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst.
30. Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby
a) znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou,
b) sahala od zlomeniny ke kloubu,
c) znehybňovala celou končetinu.