Manipulace se zbraněmi

Zásady manipulace se zbraněmi

  • Se zbraní vždy zacházejte jako by byla nabitá
  • Nikdy nemiřte zbraní na něco, na co nechcete střílet - ústí hlavně by mělo stále směřovat do bezpečného prostoru
  • Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá - když vezmete zbraň do ruky, musí následovat kontrola, zda zbraň není nabitá
  • Nedávejte prst na spoušť, dokud zbraň nemíří na cíl a vy plánujete střílet
  • Při střelbě používejte ochranu sluchu a zraku
  • Před střelbou zkontrolujte stav zbraně i munice
  • Nemanipulujte se zbraní, pokud jsou vaše schopnosti omezeny alkoholem, drogami, léky, nemocí, únavou apod.
  • Zbraň odkládejte/uschovávejte pouze v nenabitém stavu (prázdná komora, zásobník mimo zbraň)
  • Zbraň mějte stále pod dohledem, nebo dobře zajištěnou (zejména proti dětem, krádeži apod.)

Další informace a fotky o manipulaci se zbraněmi při zkoušce nám zaslal pan Petr Kopecký, kterému děkujeme!

Krátká kulová zbraň (KKZ)

Pro účely bezpečné manipulace s KKZ se používají nejrozšířenější druhy těchto zbraní v České republice. Jedná se především o pistole CZ 75/85, ČZ vz. 50/70 a ČZ vz. 82/83.

Před samotnou manipulací se zbraní žadatel odpovídá na otázky zkušebního komisaře ze základních obecně konstrukčních znalostí ke těmto zbraním, které by měl znát pro další manipulaci, vlastní střelbu a používání, tak jak mu to umožňuje zákon o zbraních. To znamená, že uvede o jaký druh zbraně se jedná, stručný popis zbraně a funkce zbraně.

Pistole je krátká kulová ruční palná zbraň určená zejména ke sportovním účelům, k výkonu zaměstnání a ochraně života zdraví nebo majetku. Většinou pistole mají funkci samonabíjecí, což je umožněno pohyblivým závěrem a jsou vybaveny zásobníkem pro více nábojů. K hlavním částem pistolí patří rám s úchopovou částí, hlaveň a závěr. K dalším částem patří především spoušťový mechanismus a zásobník. Pistole mohou mít závěr trojí konstrukce, a to uzamčený závěr, polouzamčený závěr a neuzamčený (dynamický) závěr. Hlaveň u většiny pistolí je s drážkovým vývrtem, ale může se vyskytnout i vývrt polygonální. Spoušťové ústrojí zbraně může být s kohoutovým napínáním - jednočinné SA (Single action), před prvním výstřelem je nutné manuálně natáhnout kohout. S kohoutovým i spoušťovým napínáním - dvojčinné DA (Double action), napínání lze jak manuálně, tak i pomocí závěru. Třetím typem je spoušťové napínání DAO (Double action only), k napínání dochází tlakem na spoušť bezprostředně před výstřelem, u těchto zbraní jsou obvykle kohouty skryté. Další hlavní části pistolí je pojistka, která v zajištěném stavu zabraňuje nechtěnému výstřelu. Pojistka je ve většině případu jednoramenná páka, která má dvě polohy zajištěno a odjištěno. U některých pistolí může pojistka ještě plnit funkci vypouštění kohoutu do přední polohy.

Další otázkou k pistolím použitých u zkoušky je druh a ráže střeliva, na které jsou tyto pistole zkonstruovány. To znamená, že se jedná o střelivo (náboje) se středovým zápalem, kdy každý náboj se skládá ze střely, nábojnice, výmetné prachové náplně a zápalky. Ráže střeliva u pistolí je uváděna v milimetrech nebo v setinách anglického palce. U shora uvedených pistolí použitých ke zkoušce je nejběžnější ráže 9 mm Luger, 9 mm Makarov a 7,65 mm Browning.

Po těchto základních otázkách žadatel přistupuje k vlastní manipulaci se zbraní, která se skládá z prohlídky pistole, rozebírání a skládání zbraně a cvičného postupu při střelbě se školním nábojem.

Zkušebním komisařem je určen bezpečný prostor, do něhož žadatel bude směřovat osu hlavně pistole. Tento prostor je určen pro všechny druhy zbraní, se kterými je prováděna zkouška.


Žadatel provádí následující postup prohlídky a rozebírání a skládání zbraně (u praváka):

ČZ vz. 50 ČZ vz. 82 CZ vz. 75 Uchopení zbraně do pravé ruky tak, aby ukazovák nebyl umístěn v lučíku nebo dokonce na spoušti a palec spolu s ostatními prsty pevně obepíná rukojeť pistole. Takto je pistole držená po celou dobu manipulace. Kontrola zajištění pistole a její případné zajištění, pokud to konstrukce zbraně umožňuje.

ČZ vz. 50 ČZ vz. 82 CZ vz. 75 Pomocí stlačení palcem tlačítka záchytu zásobníku tento vyjmout ze šachty rukojeti a odložit na pult.

ČZ vz. 50 ČZ vz. 82 CZ vz. 75 Druhou rukou uchopení drážkované zadní části bočních stěn závěru a tento stáhnout vzad, tak aby mohla být provedena vizuální kontrola, pohledem do výhozního okénka závěru, zda-li v nábojové komoře se nenachází náboj.

Poté následuje pozvolné vrácení závěru do přední polohy a vypuštění kohoutu bicího ústrojí do přední polohy.

Po provedené kontrole zbraně následuje částečné rozebrání zbraně. Zde již dochází k odchylkám u každého typu pistolí:

CZ vz. 75 CZ vz. 75
CZ vz. 75 CZ vz. 75

U pistole CZ 75/85 se stáhne závěr do polohy, kdy je srovnána drážka v zadní části závěru a na rámu zbraně. Následně se stlačí přímý čep páky závěru a vyjme se z rámu.

Poté na to se z rámu sejme závěr, z něhož se vyjme hlaveň.

CZ vz. 82 CZ vz. 82 CZ vz. 82

U pistole ČZ vz. 82/83 se odklopí lučík spouště, závěr se stáhne do zadní polohy, lehce nadzdvihne a sejme z rámu. Hlaveň je pevně spojena s rámem.

CZ vz. 50 CZ vz. 50

U pistole ČZ vz. 50/70 se stlačí tlačítko pro rozebírání pistole a závěr se stejně jako u předchozí varianty sejme z rámu. Hlaveň je pevně spojena s rámem.

Při skládání pistolí se postupuje obráceným způsobem, pouze po složení se provede kontrola funkčnosti závěru stažením vzad a uvolněním, vypuštění kohoutu do přední polohy a vložení zásobníku.

V případě, že žadatel při prohlídce, rozebírání a skládání zbraně neudělal hrubou chybu, tak ještě před zkušebním komisařem předvede postup při přípravě zbraně ke střelbě, během vlastní střelby a při ukončení střelby. V této části se používají školní náboje. Uvedený postup je shodný či obdobný pro všechny druhy a typy zbraní užitých při zkoušce a předvedení postupu je stejné s vlastní praktickou střelbou s ostrými náboji. Žadatel je pod neustálým dozorem zkušebního komisaře a při předvádění cvičné a poté ostré střelby nesmí závažným způsobem pochybit, jinak v daném případě je praktická část ukončena.

Dlouhá kulová zbraň (DKZ)

Pro účely bezpečné manipulace s DKZ se používá opakovací malorážka výrobce ČZ, typu ZKM 451/452.

Před samotnou manipulací se zbraní žadatel opět odpovídá na otázky zkušebního komisaře ze základních obecně konstrukčních znalostí ke této zbrani, které by měl znát pro další manipulaci, vlastní střelbu a používání, tak jak mu to umožňuje zákon o zbraních. To znamená, že uvede o jaký druh zbraně se jedná, stručný popis zbraně a funkce zbraně.

Malorážka je dlouhá kulová palná zbraň na střelivo ráže .22 Long Rifle s okrajovým zápalem a je určená zejména ke sportovním a loveckým účelům. Tento typ malorážky má funkci opakovací, což znamená, že před každým výstřelem je třeba ručně pohybem závěru vyhodit z nábojové komory vystřelenou nábojnici a zavést do nábojové komory další náboj. Závěr je ovládán pomocí vnější kliky. Hlavní (základní) části malorážky jsou hlaveň, závěr a pouzdro závěru. K dalším částem patří pažba, bicí a spoušťové ústrojí a zásobník.

Střelivo u malorážek je s okrajovým zápalem ráže 5,6 mm nebo v setinách anglického palce .22 Long Rifle. Složení náboje je stejné jako u pistolových nábojů.

Po těchto základních otázkách žadatel přistupuje k vlastní manipulaci se zbraní, která se skládá z prohlídky malorážky, rozebírání a skládání zbraně a cvičného postupu při střelbě se školním nábojem.


Žadatel provádí následující postup prohlídky a rozebírání a skládání zbraně (u praváka):

ZKM 451 Uchopení zbraně oběma rukama tak, aby ukazovák pravé ruky nebyl umístěn v lučíku nebo dokonce na spoušti. Ostatní prsty pevně obepínají krk pažby a levá ruka podepírá zbraň v místě předpažbí.

ZKM 451 Stlačením tlačítka záchytu zásobníku se vyjme zásobník a odloží na pult.

ZKM 451 Levou rukou se závěr odemkne pohybem páky vzhůru a odsunutím do zadní polohy tak, aby mohla být provedena vizuální kontrola pohledem do výhozního okénka závěru, zda-li v nábojové komoře se nenachází náboj. Poté následuje přesun do přední polohy a uzamčení závěru.

ZKM 451 ZKM 451

Po provedené kontrole zbraně následuje částečné rozebrání zbraně. V případě této zbraně spočívá rozebrání pro potřeby čištění pouze ve vyjmutí závěru ze zbraně. K tomu je potřeba uvolnit záchyt závěru zatlačením jazýčku spouště vpřed nebo vzad a vysunout závěr z pouzdra závěru.

Při skládání malorážky se postupuje obráceným postupem.

Broková zbraň (BZ)

Pro účely bezpečné manipulace s BZ se používá běžný typ dvouhlavňové brokovnice.

K obecně konstrukčním znalostem k těmto zbraním náleží to, že brokovnice je dlouhá ruční palná zbraň minimálně s jednou brokovou hlavní s hladkým vývrtem, určená zejména ke sportovním a loveckým účelům. Hlavní (základní) části brokovnice jsou hlaveň a rám s lůžkovým závěrem (baskule). K dalším částem patří bicí a spoušťové ústrojí, pažba a předpažbí. U nejběžnějších typů dvouhlavňových brokovnic rozeznáváme podle uspořádání svazku hlavní brokové kozlice s hlavněmi nad sebou a brokové dvojky s hlavněmi vedle sebe. U brokových dvojek tyto jsou dále děleny na systém hammerless se skrytými kohouty bicího ústrojí a nebo systému lancaster s vnějšími kohouty.

Střelivo u brokovnic je ve většině případů náboj s hromadnou střelou (broky) se středovým zápalem. Ráže těchto nábojů je uváděna v číslech (12, 16, 20, 32 apod.), kdy průměr není vyjádřen v milimetrech ani v palcích, nýbrž smluvním celým číslem, které je rovno počtu koulí vyrobených z jedné anglické libry olova, kdy průměr těchto koulí odpovídá jmenovitému vnitřnímu průměru brokové hlavně (tzn. že na rozdíl on milimetrů či palců zde znamená menší číslo větší průměr hlavně).

Po těchto základních otázkách žadatel opět přistupuje k vlastní manipulaci se zbraní, která se skládá z prohlídky brokovnice, rozebírání a skládání zbraně a cvičného postupu při střelbě se školním nábojem.


Žadatel provádí následující postup prohlídky a rozebírání a skládání zbraně (u praváka).

Brokovnice "dvojka" Uchopení zbraně oběma rukama tak, aby ukazovák pravé ruky nebyl umístěn v lučíku nebo dokonce na spoušti. Ostatní prsty pevně obepínají krk pažby a levá ruka podepírá zbraň v místě předpažbí.

Brokovnice "dvojka" Sklopení pažby s lůžkovým závěrem se provádí vychýlením temenní kličky vpravo při současném tlaku na pažbu, která se sklopí a svazek hlavní zůstává ve vodorovné poloze tak, aby mohla být provedena vizuální kontrola, pohledem do obou komor i vývrtů hlavní, zda-li se v nábojové komoře nenachází náboj. Poté následuje zpětné zavření svazku hlavní s lůžkovým závěrem.

Po provedené kontrole zbraně následuje částečné rozebrání zbraně.

Brokovnice "dvojka" Brokovnice "dvojka" Brokovnice "dvojka" V případě této zbraně spočívá rozebrání pro potřeby čištění pouze v sejmutí předpažbí a sklopení svazku hlavní při jeho současném oddělení od baskule.

Brokovnice "dvojka" Při skládání brokovnice se postupuje obráceným postupem.