Žádost o zbrojní průkaz

Máte doklad o osvědčení odborné způsobilosti? Máte doklad o zdravotní způsobilosti? Můžeme vyrazit pro zbrojní průkaz!

Vyplňte formulář Žádost o vydání zbrojního průkazu, přiložte k němu osvědčení o odborné způsobilosti a jednu pasovou fotografii. Posudek o zdravotní způsobilosti je nutné přiložit pouze pokud ode dne podání přihlášky ke zkoušce uběhly více než tři měsíce. Výpis z trestního rejsříku není třeba, policie si opis obstará sama. To vše odneste na příslušný útvar policie, kde vám vyhotoví zbrojní průkaz.

Doba mezi podáním žádosti o vydání zbrojního průkazu a jeho vlastním vydáním se často liší a může dosáhnout až dvou měsíců, výjimečně i déle. Policie si totiž musí získat opis z trestního rejstříku a od obce také obdobný dokument se záznamy přestupků. Bohužel, představa o šikovné počítačové síti a rychlém zjištění potřebných informací je mylná a tento proces se obvykle dlouho protáhne.

Dvě výjimky

Kromě výše zmíněného exisují ještě dvě povinnosti, které se ale na většinu žadatelů nevztahují:

  • žadatelé o vydání zbrojního průkazu, kteří se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území ČR, musí navíc k žádosti přiložit přeložený doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržovali,
  • žadatelé o vydání zbrojního průkazu, kteří mají místo pobytu ještě v jiném členském státě ("členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace")), musí též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný.

Oba výše zmíněné dokumenty musí být úředně přeloženy do češtiny a nesmí být starší 6 měsíců. Viz § 17 ZoZ, odst. 3, 4 a 5).