Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Tlumič hluku výstřelu je podle zákona o zbraních
a) jakékoli za tím účelem konstruované úsťové zařízení nebo též jiný předmět zhotovený z odpovídajícího materiálu, které umožňuje snížit hluk výstřelu, sonický třesk nebo záblesk vznikající při výstřelu z palné zbraně,
b) zařízení určené pro použití s palnou zbraní a konstruované pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby,
c) zařízení určené pro použití s palnou zbraní určenou pro střelivo se středovým zápalem, které umožňuje celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to alespoň o 15 dB ve směru střelby a nejvýše o 20 dB v ostatních směrech.
2. Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Historické zbraně jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie B.
4. Expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie B.
5. Neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně, jsou podle zákona o zbraních zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
6. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti vydá podle zákona o zbraních
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo vnitra.
7. Držitel zbraně kategorie D podle zákona o zbraních mimo jiné
a) nesmí zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce,
b) smí zbraň nosit viditelně pouze na střelnici,
c) smí zbraň nosit viditelně pouze tehdy, pokud obdržel předchozí souhlas příslušného útvaru policie.
8. Držitel zbraně kategorie D podle zákona o zbraních mimo jiné
a) nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě,
b) může převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, a může je takové osobě přenechat,
c) nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, ale může je takové osobě přenechat.
9. Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je podle zákona o zbraních povinen předložit žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se
a) v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže- li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,
b) v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o zbraních,
c) v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 3 měsíce mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
10. Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen ohlásit
a) do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,
b) do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,
c) do 30 dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
11. Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen neprodleně ohlásit
a) Ministerstvu vnitra použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
b) obecnímu úřadu použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
c) útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.
12. Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň podléhající registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě nebo s ní jinak manipulovat, nenabitou a v případě využití dopravního prostředku hromadné dopravy
a) se krátká zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu, což neplatí pro dlouhé zbraně,
b) se zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu,
c) se dlouhá zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu, krátkou zbraň je možné přepravovat v opaskovém pouzdře viditelně.
13. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je mimo jiné
a) držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E,
b) držitelem zbrojní licence skupiny A, B nebo C,
c) držitelem evropského zbrojního pasu skupiny A, B, C, D nebo E.
14. Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně vydává podle zákona o zbraních
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) příslušný útvar policie.
15. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého dovozu zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I střeliva podle zákona o zbraních vydává
a) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
16. Podle zákona o zbraních příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, pokud
a) držitel zbrojního průkazu nemůže doložit důvod, pro který má u sebe zbraň kategorie B nebo C a střelivo do ní,
b) byl odňat zbrojní průkaz nebo zbrojní licence a dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň a střelivo příslušnému útvaru policie,
c) držitel zbrojního průkazu v rozporu se zákonem o zbraních nosí současně se zbraní kategorie B nebo C střelivo, které přebila jiná osoba, která dané střelivo nepřebíjela výhradně pro svou potřebu.
17. Příslušný útvar policie je podle zákona o zbraních oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní
a) kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,
b) kategorie B; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,
c) kategorie B; při této kontrole není oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
18. Technický postup znehodnocování palných zbraní, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie, je uveden v
a) Směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní,
b) prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby,
c) zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
19. Ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie
a) Obvodní ředitelství policie,
b) Krajské ředitelství policie,
c) Policejní prezidium České republiky.
20. Historická zbraň je podle zákona o zbraních mimo jiné
a) více jak dvouraná palná zbraň, která byla zkontruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
b) více než dvouranová nebo opakovací zbraň zkonstruovaná na principu perkusních zámkových systémů,
c) jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů.
21. Hlavními částmi střelné zbraně podle zákona o zbraních jsou mimo jiné
a) pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru; horní a dolní části děleného pouzdra závěru se za hlavní části zbraně nepovažují,
b) pouzdro zbraně, kterým se rozumí obal, ve kterém je zbraň přepravována,
c) pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru, včetně horní a dolní části děleného pouzdra závěru.
22. Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici
a) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona o zbraních,
b) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle zákona o zbraních,
c) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného nařízení vlády.
23. Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo ráže 223 Rem. vycházející z původně vojenského náboje 5,56 x 45 mm. Jedná se o vzorek nacházející se
a) nahoře na začátku sloupce,
b) dole na konci sloupce,
c) uprostřed sloupce.
24. Umístění lučíku v rámci konstrukce zbraně je označeno
a) písmenem A,
b) písmenem B,
c) písmenem C.
25. Funkční cyklus opakovací brokovnice ovládané posuvným předpažbím je obvykle založen na
a) manuálním ovládání posuvného předpažbí, kterým se ovládá závěrový a nabíjecí mechanismus zbraně. Při posunu předpažbí směrem vzad dochází standardně také k natažení bicího mechanismu,
b) manuálním ovládání posuvného předpažbí, kterým se ovládá závěrový a spoušťový mechanismus zbraně. Při posunu předpažbí směrem vpřed dochází standardně také k vypuštění napnutého bicího mechanismu,
c) impulzu zpětného rázu při výstřelu. Před prvním výstřelem dochází k nabití zbraně pohybem posuvného předpažbí; následně je již funkce zbraně zajišťována automatikou zbraně.
26. Palná zbraň, u níž se vyhození vystřelené nábojnice, opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu, a jejíž konstrukce umožňuje střílet jednotlivé rány, je
a) samonabíjecí zbraň palná,
b) opakovací zbraň palná,
c) samočinná zbraň se spoušťovým mechanismem DAO.
27. Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
a) Při střelbě je potřeba použít ochranu sluchu a zraku, pokud je to možné,
b) Při střelbě lze použít ochranu sluchu, zejména pokud střílíme častěji; ochranu zraku je nutné použít pouze tehdy, pokud hrozí odrazy střel,
c) Při střelbě je nezbytné použití střeleckých rukavic, pokud je střelba prováděna ve ztížených klimatických podmínkách.
28. V rámci protišokových opatření při úrazu provádíme
a) stavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo přehřátím, znehybnění zlomenin,
b) obyčejně znehybnění končetin a uložení do polohy vleže,
c) podávání tekutiny podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s pacientem nemanipulujeme, abychom mu neublížili.
29. Při poranění páteře transport poraněného
a) není možný,
b) je možný jen na tvrdé rovné podložce,
c) je možný na jakékoliv podložce.
30. Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je
a) světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,
b) tmavá a teče z rány bez pulzace,
c) světlá a vytéká z rány bez tlaku.