Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Střelná nástrahová zařízení jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie A.
2. Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, nejedná-li se o zbraně kategorie A-I, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
3. Signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm jsou dle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C-I,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie D.
4. Výjimku pro nadlimitní zásobníky příslušný útvar policie vydá
a) pouze, je-li žadatel oprávněným držitelem zbraně, která je zbraní kategorie A-I,
b) žadateli za obdobných podmínek jako výjimku pro zbraň kategorie A-I,
c) žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E alespoň po dobu 3 let.
5. Podle zákona o zbraních střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit
a) pouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,
b) pouze držitel udělené výjimky nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,
c) pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.
6. Zbrojní průkaz vydává podle zákona o zbraních
a) Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou,
b) příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou,
c) obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou.
7. Zbrojní průkaz skupiny B lze podle zákona o zbraních vydat osobě, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší
a) 15 let,
b) 14 let,
c) 12 let.
8. Podle zákona o zbraních teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
a) zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití,
b) zákona o Policii České republiky a zákona o obecní policii,
c) zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně.
9. Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen odevzdat zbrojní průkaz
a) do 5 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, nebo střeliva, odevzdá je i s průkazem zbraně,
b) do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně nebo střeliva, odevzdá je i s průkazem zbraně,
c) neprodleně příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně nebo střeliva, odevzdá je i s průkazem zbraně.
10. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře
a) ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší,
b) ve lhůtě 4 měsíců přede dnem uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší,
c) ve lhůtě 3 měsíců přede dnem uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší.
11. Podle zákona o zbraních zbrojíř mimo jiné
a) je povinen zajistit odbornou způsobilost osob, které jsou v pracovním poměru k držiteli zbrojní licence,
b) není povinen dodržovat podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem,
c) je povinen zabezpečit zbraň nebo střelivo, které jsou ve vlastnictví a držení držitele zbrojní licence, proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
12. V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních
a) odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby,
b) zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence,
c) mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.
13. Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna podle zákona o zbraních tento převod oznámit příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise do
a) 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně,
b) 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, průkaz zbraně neodevzdává,
c) 15 dnů ode dne převedení zbraně a současně předložit kupní smlouvu.
14. Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují
a) uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo uzamykatelného skříňového trezoru, pokud tato schránka, skříň nebo trezor splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b) uložením do uzamykatelné schránky zhotovené z oceli či z tvrzených kompozitních materiálů nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
c) uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie A-I, B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
15. Ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie
a) Obvodní ředitelství policie,
b) Krajské ředitelství policie,
c) Policejní prezidium České republiky.
16. Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně, se podle zákona o zbraních
a) dopustí přestupku,
b) dopustí přečinu,
c) nedopustí žádného protiprávního jednání.
17. Pokud zbrojíř vydá zbraň nebo střelivo jiné osobě než pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, je zároveň držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu uvedenému ve zbrojním průkazu, dopustí se tento zbrojíř podle zákona o zbraních
a) přestupku,
b) trestného činu,
c) přečinu.
18. Podle zákona o zbraních je krátká zbraň
a) palná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 350 mm, ale jejíž celková délka nepřesahuje 700 mm,
b) palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm,
c) palná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 400 mm a jejíž celková délka dosahuje nejméně 650 mm.
19. Historická zbraň je podle zákona o zbraních mimo jiné
a) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
b) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1895, nebo platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1895,
c) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1900, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1900.
20. Znehodnocená zbraň podle zákona o zbraních je
a) střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu či zbrojní licence postupem stanoveným soudním znalcem v oboru zbraní,
b) střelná zbraň, která byla učiněna trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny její hlavní části jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být taková zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě. Přitom je vždy nezbytné dodržet postup stanovený přímo použitelným předpisem Evropské unie, popřípadě prováděcím právním předpisem,
c) střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny postupem stanoveným směrnicí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
21. Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů
a) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle zákona o zbraních,
b) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného nařízení vlády,
c) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona o zbraních.
22. Jednání v nutné obraně musí směřovat
a) přímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout újma nejen na majetku, ale též na zdraví či dokonce na životě a případně i na jiných hodnotách chráněných trestním zákonem,
b) přímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout pouze újma na majetku či na zdraví a tu je mu obránce povinen nahradit,
c) přímo proti útočníkovi či jeho rodinným příslušníkům, kteří se v čase zahájení protiprávního útoku nalézají v blízkosti místa útoku, i když se samotného útoku neúčastní.
23. Je prostřední náboj určen pro nábojovou komoru o minimální délce 65 mm?
a) Ne, náboj je určen pro nábojové komory s minimální délkou 70 mm,
b) Ne, náboj je určen pro nábojové komory s minimální délkou 89 mm,
c) Ano, vyznačená délka se nevztahuje k délce nábojové komory, ale k celkové navážce broků v náboji; jak je zřejmé z obrázku, červený náboj označený „70 mm“ a černý náboj označený „65“ jsou ve skutečnosti stejně dlouhé.
24. V případě vyobrazeného vzorku střely se jedná o část střeliva, která byla pravděpodobně vystřelena
a) z expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení,
b) ze samonabíjecí pistole ráže 45 AUTO,
c) z dlouhé palné zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně.
25. Zobrazená šipka označuje umístění
a) záchytu (zádržky) zásobníku,
b) pojistky,
c) záchytu závěru.
26. Hlaveň je část zbraně
a) sloužící k uzavírání nebo uzamykání náboje ve zbrani,
b) sloužící k zásobování zbraně náboji,
c) v níž se určitý druh energie přeměňuje v pohybovou energii střely; vodicí část vývrtu hlavně vede střelu v požadovaném směru.
27. Mířidla jsou zařízení sloužící
a) k měření ráže zbraně,
b) k zamíření zbraně,
c) k nabíjení zbraně.
28. Je-li dýchání z plic do plic neúčinné
a) snažíme se prudkým fouknutím odstranit event. překážku,
b) provedeme předklon hlavy,
c) zdokonalíme záklon hlavy.
29. Stabilizovaná poloha je
a) vleže na zádech se zakloněnou hlavou,
b) na břiše,
c) na boku, s pokrčenou spodní dolní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem a spodní paže je v mírném zapažení za tělem.
30. Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí,
a) obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena,
b) na ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít,
c) ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst.