Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie dle zákona o zbraních rozhoduje
a) příslušný útvar policie,
b) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
c) Ministerstvo vnitra.
2. Více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie C.
3. Zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie B.
4. Neaktivní střelivo a munice jsou zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
5. Zbraň kategorie C může držitel zbrojního průkazu nosit pouze
a) v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po vydání povolení,
b) v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po udělení výjimky,
c) v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci.
6. Držitel zbraně kategorie D mimo jiné
a) nesmí zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a účel uvedené v § 15 odstavcích 2 nebo 3 zákona o zbraních,
b) smí zbraň nosit viditelně na všech veřejnosti přístupných místech, na kterých není toto výslovně zakázáno rozhodnutím Ministerstva vnitra,
c) smí zbraň nosit viditelně pouze tehdy, pokud obdržel předchozí souhlas příslušného útvaru policie.
7. Doklad o odborné způsobilosti na úseku zbraní a střeliva vystavený žadateli o vydání zbrojního průkazu v jiném členském státě
a) může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních,
b) může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,
c) není v zákoně o zbraních uveden jako rovnocenná náhrada za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.
8. Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu
a) nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie,
b) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru policie,
c) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen do 10 pracovních dní po dni nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání odevzdat příslušnému útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, a to ve stavu vylučujícím okamžité použití.
9. Zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení, nebo zbraň kategorie C, je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu
a) skupiny D,
b) skupiny A,
c) skupiny E.
10. Držitel zbrojního průkazu je dle zákona o zbraních mimo jiné povinen
a) zabezpečit zbrojní průkaz a doklad o odborné způsobilosti proti zneužití, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo ocelové skříně,
b) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) zabezpečit evropský zbrojní pas a zbrojní průkaz proti zneužití, poškození, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové skříně splňující požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
11. Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné
a) střílet ze zbraně, která je označena zkušební značkou starší 10 let,
b) střílet ze zbraně, která není označena certifikační značkou výrobce zbraně, nebo používat přebíjené střelivo starší 5 let,
c) střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.
12. Držitel zbrojní licence skupiny F je mimo jiné oprávněn za účelem výuky nebo výcviku svěřit za dohledu oprávněné osoby zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, kterou je oprávněn držet; zbraň kategorie A nebo střelivo do této zbraně je oprávněn svěřit
a) pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny B nebo E,
b) pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny B,
c) pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D.
13. Jestliže při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření
a) Strojírenskému zkušebnímu ústavu podle zvláštního právního předpisu,
b) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu,
c) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu.
14. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné zdravotní způsobilost, rozhodne
a) příslušný útvar policie o jeho odnětí,
b) Ministerstvo vnitra o jeho zadržení,
c) příslušný obecní úřad o jeho zajištění.
15. Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení
a) příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
b) kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,
c) Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
16. V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti,
a) povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie,
b) povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O provedeném oznámení vydá policie potvrzení,
c) je povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému obecnímu úřadu na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je neprodleně osobně příslušnému útvaru policie nebo obecnímu úřadu.
17. Nalezená munice, střelivo nebo výbušnina, jakož i munice, střelivo nebo výbušnina, které jejich vlastník opustil, připadá do vlastnictví
a) obce, v rámci jejíhož katastrálního území k nálezu či k opuštění vlastníkem došlo,
b) státu,
c) kraje, v rámci jehož katastrálního území k nálezu či k opuštění vlastníkem došlo.
18. Držitel zbraně kategorie D, který nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, se dopustí
a) provinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazné nařízení kraje, na jehož katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo,
b) přestupku,
c) jiného správního deliktu.
19. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra postup při vzniku mimořádných událostí na střelnici
a) patří mezi povinné obsahové náležitosti evakuačního řádu střelnice,
b) patří mezi nepovinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice,
c) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice.
20. V trestním zákoníku je o krajní nouzi stanoveno, že
a) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací mimořádně důrazný útok směřovaný vůči většímu množství občanů, kteří jsou chráněni tímto zákoníkem, není trestným činem, pokud tak rozhodne soud na návrh Ministerstva spravedlnosti. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno tento útok odvrátit jinými prostředky,
b) čin jinak trestný, kterým někdo zabraňuje útočníkovi v páchání trestného nebo jiného činu, který je uveden v trestním zákoníku, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno pachateli v páchání činu zabránit jiným způsobem,
c) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
21. Jednat v krajní nouzi je obecně oprávněn
a) kdokoliv, tedy nejen ten, komu nebezpečí hrozí přímo a jehož zájmy jsou ohroženy, ale i ten, jehož zájmy ohroženy v daném případě nejsou (tzv. pomoc v krajní nouzi),
b) pouze osoba, které hrozí nebezpečí a jejíž zájmy jsou ohroženy,
c) pouze příslušník policie, strážník obecní policie nebo příslušník hasičského záchranného sboru.
22. V trestním zákoníku je o nutné obraně stanoveno, že
a) čin jinak trestný, kterým někdo v sebeobraně odvrací napadení nebezpečným útočníkem, a to za použití střelné zbraně, není trestným činem, pokud byla střelná zbraň držena v souladu se zákonem o zbraních a pokud její držitel před jejím použitím opakovaně vyzval osobu útočníka, aby upustil od protiprávního jednání. O nutnou obranu jde i tehdy, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená útoku,
b) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku,
c) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
23. Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte výkonné střelivo určené původně pro střelbu z revolveru. Jedná se o vzorek nacházející se
a) vlevo na začátku řady,
b) vpravo na konci řady,
c) uprostřed řady.
24. Bicí mechanismus u palných zbraní je mechanismus
a) sloužící k vedení střely,
b) způsobující úder na zápalku,
c) sloužící k zamíření zbraně.
25. Palná zbraň - jednuška je
a) jednoranová dvouhlavňová brokovnice,
b) jednohlavňová jednoranová brokovnice,
c) víceranová brokovnice.
26. Krytí zbraně je
a) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci o stanovené úhlopříčce,
b) poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve svislém kruhu o stanoveném průměru v určené vzdálenosti od ústí zbraně k celkovému počtu broků v náboji, vyjádřený v procentech,
c) prodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem.
27. Průbojný účinek je
a) účinek střely, který způsobí zapálení předmětu,
b) ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,
c) ničivý účinek střely spočívající v pronikání neživým cílem.
28. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
a) pouze po větším úrazu,
b) pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,
c) u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.
29. Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
a) uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe,
b) uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně,
c) uložíme jej do polohy na břiše.
30. Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby
a) znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou,
b) sahala od zlomeniny ke kloubu,
c) znehybňovala celou končetinu.