Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva mít
a) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí s ověřeným písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň pokud možno nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném pevném obalu splňujícím technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a to za účelem jejího přemístění z místa na místo,
b) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,
c) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř alespoň částečně ohraničených nemovitostí s písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v pevném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo.
2. Zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie D.
3. Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, nejedná-li se o zbraně kategorie A-I, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
4. Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
5. Zbraně kategorie C-I jsou podle zákona o zbraních
a) zbraně volně prodejné,
b) zbraně podléhající ohlášení,
c) zbraně, jejichž nabývání, držení a případně nošení je podmíněno držením platného zbrojního průkazu.
6. Jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů je podle zákona o zbraních zbraň zařazená mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie C.
7. Podle zákona o zbraních přenechat plynovou zbraň kategorie D nebo paintballovou zbraň lze též osobě, která dosáhla
a) věku 10 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník,
b) věku 15 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník,
c) věku 16 let; s přenecháním takové zbraně této osobě nemusí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.
8. Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je podle zákona o zbraních povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se
a) v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,
b) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o zbraních,
c) v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
9. Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou, jejíž místo a čas konání určuje podle zákona o zbraních
a) zkušební komisař,
b) provozovatel střelnice,
c) příslušný útvar policie.
10. Podle zákona o zbraních pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při opakování praktické části zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí
a) 6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
b) 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
c) 1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
11. K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii,
b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,
c) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.
12. Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu podle zákona o zbraních
a) nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraně a střelivo neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie,
b) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen zbrojní průkaz odevzdat příslušnému útvaru policie, je však povinen neprodleně odevzdat zbraně,
c) má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň a střelivo neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.
13. V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních
a) odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby,
b) zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence,
c) mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.
14. Dovážet, vyvážet nebo jinak se zbraněmi přes hranice cestovat (tranzit) v případě zbraní, které jsou podle zákona č. 38/1994 Sb. považovány za vojenský materiál,
a) je možné pouze na základě evropského zbrojního pasu a předložení pozvánky na příslušnou střeleckou akci,
b) je dovoleno pouze profesionálním subjektům, které jsou držiteli speciálního povolení a licence vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu,
c) je dovoleno pouze na základě předložení zvacího dopisu vydaného cílovým státem.
15. Podle zákona o zbraních nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou
a) držitele muničního průkazu, zbrojní nebo muniční licence anebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,
b) držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,
c) držitele muniční licence nebo evropského zbrojního pasu, který přepravu realizuje.
16. Svěření zbraně kategorie A-I, B nebo C, C-I nebo D osobě, která není podle zákona o zbraních oprávněna takovou zbraň sama držet, je možné
a) pouze pokud je taková osoba držitelem zbrojního průkazu jiné skupiny,
b) za dohledu osoby oprávněné takovou zbraň držet, taková osoba je též povinna poučit osobu, které zbraň svěřuje, o bezpečném zacházení se svěřenou zbraní a střelivem. Speciální dodatečné povinnosti zákon stanovuje pro svěření takové zbraně osobě mladší 18 let,
c) pouze za dohledu Policie ČR za účelem výuky a výcviku ve střelbě, sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba, výuky k loveckým účelům nebo přípravy na budoucí povolání související s držením nebo nošením zbraně.
17. Fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, je podle zákona o zbraních oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit
a) nejvýše celkem 5 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 5 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije, pokud tak nerozhodne příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem,
b) nejvýše celkem 3 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije,
c) nejvýše celkem 1 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 1 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě použije.
18. Kontrolovat v místě uložení fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, je oprávněno
a) Ministerstvo obrany,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo vnitra.
19. Pokud zbrojíř vydá zbraň nebo střelivo jiné osobě než pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, je zároveň držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu uvedenému ve zbrojním průkazu, dopustí se tento zbrojíř podle zákona o zbraních
a) přestupku,
b) trestného činu,
c) přečinu.
20. Lovecká zbraň je podle zákona o zbraních
a) střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle prováděcího předpisu k zákonu o zbraních,
c) střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.
21. Paintballová zbraň je podle zákona o zbraních
a) plynová nebo palná zbraň vystřelující barvu nebo jinou značkovací látku,
b) plynová zbraň konstruovaná pro vystřelování neletální střely určená pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,
c) zbraň kategorie C-I.
22. Jednotná střela je podle zákona o zbraních
a) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí,
b) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí,
c) nábojka určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.
23. Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na některém z nich pojistka zbraně přesunuta do zajištěné polohy.
a) V zajištěné poloze je pojistka zbraně na horním obrázku,
b) V zajištěné poloze je pojistka zbraně na dolním obrázku,
c) V zajištěné poloze není pojistka zbraně ani na jednom z přiložených obrázků.
24. Zobrazená šipka označuje
a) tlumič hluku výstřelu,
b) kompenzátor zdvihu,
c) kolimátor.
25. Umístění plynového nástavce (mechanismu k odběru plynů) v rámci konstrukce zbraně je značeno
a) písmenem A,
b) písmenem B,
c) písmenem C.
26. Porovnejte jednotlivé vzorky revolverů. Perkusní revolver
a) je na horním obrázku,
b) je na dolním obrázku,
c) není ani na jednom obrázku.
27. Maximální dostřel je
a) největší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
b) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,
c) nejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně.
28. Je-li dýchání z plic do plic neúčinné
a) snažíme se prudkým fouknutím odstranit event. překážku,
b) provedeme předklon hlavy,
c) zdokonalíme záklon hlavy.
29. Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením
a) elastického obinadla a provedeme protišoková opatření,
b) elastického obinadla v místě bolesti,
c) dlahy a provedeme závěs, nejlépe šátkem.
30. Autotransfúzní poloha se provádí
a) uložením pacienta do polohy na zádech se zvednutými dolními končetinami,
b) uložením pacienta do polohy na břiše,
c) uložením pacienta do polosedu s podloženou hlavou.