Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Podle zákona o zbraních platnost výjimky udělené pro zbraně kategorie A zaniká, jestliže
a) uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J,
b) její držitel dočasně vycestoval z území České republiky na dobu delší než 2 měsíce,
c) jestliže tak rozhodlo Ministerstvo vnitra, a to na základě žádosti podané příslušným krajským úřadem, na jehož katastrálním území je zbraň kategorie A přechovávána.
2. Výjimku pro nadlimitní zásobníky příslušný útvar policie vydá
a) pouze, je-li žadatel oprávněným držitelem zbraně, která je zbraní kategorie A-I,
b) žadateli za obdobných podmínek jako výjimku pro zbraň kategorie A-I,
c) žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E alespoň po dobu 3 let.
3. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravy na povolání vydá podle zákona o zbraních
a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
b) příslušný útvar policie,
c) Ministerstvo vnitra.
4. Nadlimitním zásobníkem se pro účely zákona o zbraních rozumí
a) zásobník, jehož kapacita je vyšší než 3 náboje, je-li možné jej od zbraně oddělit bez použití běžně dostupných nástrojů,
b) každý další zásobník, který nabude nebo drží držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo E, nad limit 10 odnímatelných schránkových zásobníků na každou samonabíjecí palnou zbraň určenou pro střelivo se středovým zápalem, na kterou má takový držitel zbrojního průkazu vydán průkaz zbraně. To neplatí, jde-li o nadlimitní zásobníky nabyté držitelem zbrojního průkazu přede dnem 13. června 2017,
c) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.
5. Podle zákona o zbraních přenechat plynovou zbraň kategorie D nebo paintballovou zbraň lze též osobě, která dosáhla
a) věku 10 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník,
b) věku 15 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník,
c) věku 16 let; s přenecháním takové zbraně této osobě nemusí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.
6. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
a) poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie na základě příslušného odborného vyšetření,
b) registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let,
c) v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B, který je mladší než 15 let, ošetřující lékař na základě vyjádření školy, jejímž žákem je žadatel.
7. Doklad o odborné způsobilosti na úseku zbraní a střeliva vystavený žadateli o vydání zbrojního průkazu v jiném členském státě podle zákona o zbraních
a) může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních,
b) může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,
c) není v zákoně o zbraních uveden jako rovnocenná náhrada za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.
8. Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným
a) trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,
b) z přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z přestupků uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,
c) z jiného správního deliktu uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních, nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z jiných správních deliktů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.
9. Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu
a) zaměstnance obecní policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
b) pracovníka Ministerstva vnitra orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
c) příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
10. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je mimo jiné
a) držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E,
b) držitelem zbrojní licence skupiny A, B nebo C,
c) držitelem evropského zbrojního pasu skupiny A, B, C, D nebo E.
11. Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu
a) 5 let příslušný útvar policie,
b) 10 let Policejní prezidium České republiky,
c) 5 let Ministerstvo vnitra.
12. Pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně podléhající registraci, podle zákona o zbraních
a) zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření příslušné zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva do centrálního registru zbraní,
b) zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o opravě příslušné zbraně držitelem zbrojní licence skupiny B do centrálního registru zbraní,
c) zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný pouze vůči držiteli zbraně. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření zbraně příslušným útvarem policie.
13. Příslušný útvar policie podle zákona o zbraních evropský zbrojní pas zadrží
a) pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy Ministerstva vnitra pozastaví platnost zbrojního průkazu či průkazu zbraně,
b) pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy příslušného obecního úřadu dočasně odejme zbrojní průkaz či průkaz zbraně,
c) pokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.
14. Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, je podle zákona o zbraních povinen
a) zbrojíř střelnice,
b) vlastník střelnice,
c) správce střelnice.
15. Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A-I, B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů
a) se vždy zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně, pokud tato schránka nebo skříň splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b) je jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,
c) je jejich držitel povinen zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení dle podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Zabezpečit je uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně splňujícími technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie je držitel povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
16. Podle zákona o zbraních při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba, která není držitelem zbrojního průkazu svěřit zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D anebo střelivo do této zbraně osobě
a) mladší 15 let, nejméně ve věku 7 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 5 let a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem,
b) mladší 16 let, nejméně ve věku 8 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 30 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 2 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem,
c) mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
17. Držitel zbraně kategorie C-I nebo D, který nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, se
a) nedopustí žádného protiprávního jednání,
b) podle zákona o zbraních dopustí přestupku,
c) podle zákona o zbraních dopustí přečinu.
18. Držitel zbrojního průkazu, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, se
a) nedopustí žádného protiprávního jednání, nicméně policista je oprávněn realizovat vstup do obydlí za použití síly,
b) dopustí přestupku podle zákona o zbraních,
c) dopustí trestného činu.
19. Palná zbraň je podle zákona o zbraních
a) zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné mechanické energie,
b) střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění dynamické energie,
c) střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.
20. Jehlovka se podle zákona o zbraních řadí mezi historické zbraně, pokud
a) je kapacita zásobníku nebo nábojové schránky této jehlovky nejvýše 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo nejvýše 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně,
b) jde o jehlovku, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880,
c) jde o jehlovku, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890.
21. Při přebíjení nábojů lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. mimo jiné
a) používat pouze nově vyrobenou nábojnici,
b) používat pouze nepoškozenou nábojnici,
c) kromě nepoškozené nábojnice používat i mírně poškozenou nábojnici. V tomto případě je při přebíjení nutné dbát zvýšené opatrnosti.
22. Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. se ke střelbě na pevný cíl v rámci zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu použije
a) v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C krátká kulová a dlouhá broková zbraň; v řípadě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň a dlouhá kulová zbraň,
b) v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová nebo dlouhá broková zbraň a krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň,
c) v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň.
23. Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte náboj do brokovnice s jednotnou střelou. Jedná se o náboj nacházející se
a) vlevo na začátku řady,
b) uprostřed řady,
c) vpravo na konci řady.
24. Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte výkonné střelivo určené původně pro střelbu z revolveru. Jedná se o vzorek nacházející se
a) vlevo na začátku řady,
b) vpravo na konci řady,
c) uprostřed řady.
25. Maximální dostřel při výstřelu z dlouhé kulové zbraně ráže 22 Long Rifle, při použití standardního střeliva, může činit
a) až stonásobek délky hlavně měřené v metrech. Střela může způsobit vážnou újmu na zdraví přibližně do vzdálenosti 150 m,
b) více než 1,5 km. Střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po více než polovinu dráhy svého letu,
c) až 4 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu.
26. Střelnice je komplex zařízení a prostorů určených
a) pro střelbu,
b) výhradně pro výuku a výcvik ve střelbě,
c) jen pro nastřelování a zkoušení zbraní.
27. Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem
a) k terčové čáře,
b) k místu, kde jsou vydávány náboje,
c) k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.
28. Otevřenou zlomeninu končetiny
a) znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose,
b) ošetříme poraněnému přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu,
c) ošetříme přiložením obvazu na ránu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází.
29. Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
a) poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,
b) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,
c) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.
30. Po zahájení resuscitace je nejdůležitější
a) resuscitovat v přesně daném poměru 30:2,
b) resuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZZS, obnovení dýchání či vědomí nebo vlastního vyčerpání,
c) pravidelně kontrolovat puls a dech poraněného.