Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Podle zákona o zbraních zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též
a) podstatné části zbraní, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) všechny významné části zbraně, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu,
c) hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.
2. V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle zákona o zbraních rozhoduje
a) příslušný útvar policie,
b) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
c) Ministerstvo vnitra.
3. Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie B,
c) zbraně kategorie D.
4. Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
5. Výjimku pro nadlimitní zásobníky příslušný útvar policie vydá
a) pouze, je-li žadatel oprávněným držitelem zbraně, která je zbraní kategorie A-I,
b) žadateli za obdobných podmínek jako výjimku pro zbraň kategorie A-I,
c) žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E alespoň po dobu 3 let.
6. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, např. zákona o obecní policii, vydá podle zákona o zbraních
a) obecní úřad,
b) příslušný útvar policie,
c) Ministerstvo vnitra.
7. Nadlimitním zásobníkem se pro účely zákona o zbraních rozumí
a) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 15 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 5 nábojů v případě dlouhé palné zbraně,
b) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně,
c) zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.
8. Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň podléhající registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě nebo s ní jinak manipulovat, nenabitou a v uzavřeném obalu. Viditelně lze zbraň nebo střelivo přepravovat
a) v přímé časové a místní souvislosti s konáním akce nebo prováděním činnosti, jejichž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní nebo střelivem a při nichž je držitel zbrojního průkazu oprávněn zbraň nebo střelivo nosit viditelně,
b) je-li to přípustné z hlediska zvoleného způsobu přepravy; i v případě využití dopravního prostředku hromadné dopravy se zbraň a střelivo mohou přepravovat viditelně,
c) na základě předchozího souhlasu příslušného útvaru policie.
9. Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze vydat zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osobě
a) starší 12 let,
b) starší 21 let,
c) starší 18 let.
10. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
a) oční lékař na základě komplexní diagnostiky zraku, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu,
b) poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá- li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu,
c) odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu.
11. Pokud zbrojní průkaz obsahuje nesprávné údaje, které nejsou způsobeny z důvodu změny místa pobytu (např. změna příjmení z důvodu sňatku nebo rozvodu), podle zákona o zbraních
a) platnost zbrojního průkazu tím není dotčena; po uplynutí platnosti dosavadního zbrojního průkazu, vydá příslušný útvar policie nový zbrojní průkaz se správnými údaji,
b) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti; příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti vydá nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu,
c) příslušný útvar policie rozhoduje o pozastavení jeho platnosti; příslušný útvar policie vydá na základě žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti 10 let.
12. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) nosit nejvíce 2 zbraně kategorie B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; dlouhou zbraň a střelivo do této zbraně smí nosit viditelně,
b) nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; střelivo do této zbraně smí nosit viditelně,
c) nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, A-I, B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.
13. Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné nosit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C
a) na kterou nebyl vydán zbrojní průkaz,
b) na kterou nebyl vydán zbrojní průvodní list,
c) na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.
14. Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň podléhající registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě nebo s ní jinak manipulovat, nenabitou a v případě využití dopravního prostředku hromadné dopravy
a) se krátká zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu, což neplatí pro dlouhé zbraně,
b) se zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu,
c) se dlouhá zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu, krátkou zbraň je možné přepravovat v opaskovém pouzdře viditelně.
15. Podle zákona o zbraních je zbrojířem
a) každý držitel zbrojního průkazu, který je zároveň držitelem zbraně skupiny A, A-I, B, C nebo C-I,
b) osoba, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva pro držitele zbrojní licence, a která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny,
c) osoba, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva pro držitele zbrojní licence, zbrojířem může být ustanovena i osoba, která není držitelem zbrojního průkazu.
16. Podle zákona o zbraních v případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
17. Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do
a) 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list kterémukoliv útvaru policie. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu,
b) 20 dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie nebo obecní policie. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu,
c) 15 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.
18. Podle zákona o zbraních uschovaná, uložená nebo uskladněná (přechovávaná) zbraň musí být v
a) ochranném pouzdru ve stavu okamžitého použití, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,
b) nabitém stavu, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,
c) nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
19. Fyzická osoba, která nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60 zákona o zbraních, se podle zákona o zbraních dopustí
a) přestupku,
b) jiného správního deliktu,
c) provinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazná vyhláška obce, na jejímž katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo.
20. Opakovací zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň
a) se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce,
c) se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
21. Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné
a) závěr; závěrem se rozumí také závorník, nosič závorníku a závora,
b) závěr; závěrem se rozumí také závorník a nosič závorníku,
c) závěr; závěrem se nerozumí závorník a nosič závorníku.
22. Správný postup při závadě typu „selhač“ (nedojde k iniciaci náboje) podle přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. v průběhu praktické části zkoušky, je:
a) Provést neprodleně kontrolu zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně provést kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně, které bude u zbraní většiny konstrukcí předcházet rozebrání zbraně. V případě, že střela je uvízlá v hlavni, provede se její odstranění,
b) Vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru (pokud výrobce zbraně nebo střeliva použitých k předvedení činností předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí zkušební komisař žadatele s touto skutečností); po uplynutí příslušné doby se provede kontrola zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně je také třeba zkontrolovat otisk zápalníku na zápalce pro zjištění, zda je závada zapříčiněna zbraní nebo střelivem,
c) Nejprve provést vyjmutí zásobníku, je-li zbraň vybavena odnímatelný zásobníkem, a vnější vizuální kontrolu zbraně a zjištění druhu závady. Po vyjmutí zásobníku ze zbraně vyčkat minimálně 10 vteřin. Po uplynutí doby již není třeba zbraní mířit do bezpečného směru. Následně se provede odstranění příčiny závady, tj. vyhození selhaného náboje z nábojové komory zbraně.
23. Vložná hlaveň je
a) hlaveň větší ráže vkládaná do vývrtu hlavně menší ráže,
b) hlaveň menší ráže vkládaná do vývrtu hlavně větší ráže,
c) zařízení nebo součást hlavně, která upravuje účinky výstřelu (například nábojové redukce).
24. Maximální dostřel při výstřelu z dlouhé kulové zbraně ráže 22 Long Rifle, při použití standardního střeliva, může činit
a) až stonásobek délky hlavně měřené v metrech. Střela může způsobit vážnou újmu na zdraví přibližně do vzdálenosti 150 m,
b) více než 1,5 km. Střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po více než polovinu dráhy svého letu,
c) až 4 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu.
25. Vydutí hlavně je
a) rozšíření ústí brokové hlavně,
b) místní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu,
c) prasknutí hlavně po výstřelu.
26. Kulové střelivo s výrazně zdeformovanou střelou nebo střelou pokrytou např. rzí
a) by nemělo být použito ke střelbě, protože může způsobit poškození, případně i havárii zbraně,
b) může být použito ke střelbě pouze na schválených střelnicích,
c) může být použito ke střelbě pouze ve zbraních určených pro použití střeliva se zvýšeným ranivým účinkem.
27. Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
a) Než zbraň odložíme nebo uložíme, vždy je nutné se přesvědčit, že není nabitá a případně provést její vybití,
b) Zbraň lze odložit nabitou pouze v případě, že tak učiníme v místnosti, ve které je alespoň ještě jeden jiný držitel zbrojního průkazu,
c) Při každém odložení zbraně je nutné provést její úplné vybití, a to včetně vyjmutí nábojů ze všech zásobníků a provedení částečného rozebrání zbraně tak, aby nebylo možné zbraň rychle znovu nabít.
28. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
a) pouze po větším úrazu,
b) pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,
c) u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.
29. Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí,
a) obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena,
b) na ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít,
c) ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst.
30. Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby
a) znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou,
b) sahala od zlomeniny ke kloubu,
c) znehybňovala celou končetinu.