Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Na zaměstnance České obchodní inspekce se zákon o zbraních
a) vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu,
b) nevztahuje,
c) vztahuje.
2. Místem pobytu zákon o zbraních rozumí
a) adresu dlouhodobého pobytu občana České republiky nebo cizince,
b) adresu trvalého pobytu občana České republiky nebo adresu trvalého nebo přechodného pobytu cizince,
c) adresu dlouhodobého či přechodného pobytu občana České republiky.
3. Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
4. Zbraň kategorie B může držitel zbrojního průkazu nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě
a) oznámení,
b) povolení,
c) udělení výjimky.
5. Zbrojní průkaz vydává
a) Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou,
b) příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou,
c) obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou.
6. Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu
a) 15 let,
b) 14 let,
c) 16 let.
7. Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit
a) posudek o zdravotní způsobilosti,
b) čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů.
8. K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii,
b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,
c) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.
9. Jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti, rozhodne příslušný útvar policie
a) o zadržení zbrojního průkazu,
b) o zajištění zbrojního průkazu,
c) o odnětí zbrojního průkazu.
10. Držitel zbrojního průkazu
a) by neměl bez odpovídajícího důvodu nosit zbraň na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek nebo v důsledku nemoci. Manipulovat s ní v tomto stavu na výše uvedených místech může pouze za účelem bezpečného vybití zbraně, a to pod dohledem jiného držitele zbrojního průkazu,
b) nesmí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
c) smí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném v malém rozsahu manipulovat i tehdy, pokud je jeho schopnost k této činnosti mírně snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.
11. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je mimo jiné
a) povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,
b) povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu,
c) povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, jen ve stavu nevylučujícím jejich okamžité použití; při této přepravě není oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.
12. Příslušný útvar policie evropský zbrojní pas zadrží
a) pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy Ministerstva vnitra pozastaví platnost zbrojního průkazu či průkazu zbraně,
b) pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy příslušného obecního úřadu dočasně odejme zbrojní průkaz či průkaz zbraně,
c) pokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.
13. Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů
a) se vždy zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně, pokud tato schránka nebo skříň splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b) je jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,
c) je jejich držitel povinen zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení dle podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Zabezpečit je uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně splňujícími technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie je držitel povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
14. Držitel znehodnocené zbraně
a) smí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,
b) nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar obecní policie; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,
c) nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení této zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
15. Nalezená munice, střelivo nebo výbušnina, jakož i munice, střelivo nebo výbušnina, které jejich vlastník opustil, připadá do vlastnictví
a) obce, v rámci jejíhož katastrálního území k nálezu či k opuštění vlastníkem došlo,
b) státu,
c) kraje, v rámci jehož katastrálního území k nálezu či k opuštění vlastníkem došlo.
16. Samočinná zbraň je podle zákona o zbraních palná zbraň, u níž se
a) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
c) opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
17. Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují technické požadavky stanovené v
a) v příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra,
b) v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
c) v příslušném nařízení vlády.
18. Při přebíjení nábojů nelze dle příslušného prováděcího nařízení vlády
a) používat elektrická topná tělesa,
b) používat těkavé látky a zdroje mikrovlnného záření,
c) používat otevřeného ohně a kouřit.
19. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra je v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu
a) povinen při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které určí zkušební komisař nebo které jsou stanoveny provozním řádem střelnice,
b) povinen při střelbě použít ochranné pomůcky zraku a sluchu, které určí před konáním zkoušky odborné způsobilosti příslušný útvar policie nebo které jsou stanoveny zkušebním řádem střelnice,
c) oprávněn při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které jsou blíže vymezeny zkušebním řádem střelnice.
20. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra činí odměna zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo za provedení opakované praktické části této zkoušky
a) 600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu,
b) 200 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu,
c) 1000 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu.
21. Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici
a) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra,
b) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra,
c) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády.
22. Při jednání v nutné obraně je možné
a) bránit pouze své zájmy,
b) bránit pouze své zájmy či zájmy rodinných příslušníků,
c) bránit své zájmy i zájmy jiné osoby (pomoc v nutné obraně), a to za stejných zákonných podmínek.
23. Zobrazená šipka označuje umístění
a) tlumiče hluku výstřelu,
b) kompenzátoru zdvihu,
c) kolimátoru.
24. Palná zbraň - troják je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková,
b) zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi,
c) broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.
25. Palná zbraň - trojáček je
a) broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi,
b) zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe, nad nimi nebo pod nimi je hlaveň broková,
c) zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.
26. Záměrná je
a) kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru,
b) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí,
c) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.
27. Zápalka je
a) prachová tableta určená jako zápalná látka v palných střelných zbraních,
b) součást náboje obsahující zápalkovou slož, která se nárazem nebo jiným způsobem vznítí a zažehne výmetnou náplň,
c) nábojnice obsahující zažehovací nebo zápalnou látku určenou pro palné střelné zbraně.
28. Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější
a) okamžité stavění krvácení stiskem prstu v ráně, pak si rozmyslíme další postup,
b) nejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky,
c) dát poraněnému ve velkém množství pít a uložit ho do stabilizované polohy.
29. Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby
a) znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou,
b) sahala od zlomeniny ke kloubu,
c) znehybňovala celou končetinu.
30. Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je
a) světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,
b) tmavá a teče z rány bez pulzace,
c) světlá a vytéká z rány bez tlaku.