Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
2. Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie D.
3. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti vydá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo kultury,
c) Ministerstvo vnitra.
4. Pomine-li řádný důvod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B vydáno, příslušný útvar policie povolení
a) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zajišťování ostrahy majetku a osob,
b) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku,
c) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zabezpečení úkolů podle zvláštního právního předpisu.
5. Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu
a) 15 let,
b) 14 let,
c) 16 let.
6. Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu
a) 15 let,
b) 16 let,
c) 18 let.
7. Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje
a) na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis,
b) na tiskopise, jehož vzor stanoví příslušný útvar policie,
c) osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
8. Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen neprodleně ohlásit
a) Ministerstvu vnitra použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
b) obecnímu úřadu použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
c) útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.
9. Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ohlásit příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně
a) do 15 pracovních dnů,
b) do 20 dnů,
c) do 10 pracovních dnů.
10. V případě trvalého vývozu zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie z oblasti obchodování se zbraněmi a střelivem
a) vydává povolení Policejní prezidium České republiky na základě předchozího souhlasného stanoviska věcně příslušného generálního ředitelství Evropské Komise. Postupuje přitom podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
b) vydává povolení Ministerstvo vnitra postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
c) vydává povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.
11. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého dovozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva pro tyto zbraně pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence vydává
a) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
12. V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
13. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít mimo jiné
a) lovec ze státu Schengenského prostoru pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec ze státu Schengenského prostoru pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 1 pracovního dne,
b) lovec z členského státu pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce,
c) lovec z členského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu Evropské unie pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 2 dnů, nebude převážet více než 2 zbraně a 100 kusů střeliva pro tyto zbraně a pokud je držitelem úředně ověřeného pozvání vystaveného uživatelem honitby nebo pořadatelem sportovní akce.
14. Příslušný útvar policie evropský zbrojní pas zadrží
a) pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy Ministerstva vnitra pozastaví platnost zbrojního průkazu či průkazu zbraně,
b) pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy příslušného obecního úřadu dočasně odejme zbrojní průkaz či průkaz zbraně,
c) pokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.
15. Informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů vede
a) Policejní prezidium České republiky,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo vnitra.
16. Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany, se dopustí
a) přestupku,
b) trestného činu,
c) jiného správního deliktu.
17. Mechanická zbraň je podle zákona o zbraních
a) střelná zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění dynamické energie,
b) střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie,
c) zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné chemické energie.
18. Opakovací zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň
a) se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce,
c) se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
19. Hlavní části střelné zbraně podle zákona o zbraních jsou
a) hlaveň, vložná hlaveň, rám, mířidla, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr,
b) hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr,
c) hlaveň, vložná hlaveň, kohout, spoušť, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.
20. Dle příslušného prováděcího nařízení vlády provádí žadatel o vydání zbrojního průkazu při praktické části zkoušky odborné způsobilosti střelbu
a) pokud možno v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů přítomného příslušníka policie,
b) v souladu se zásadami stanovenými střeleckým řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře nebo správce střelnice,
c) v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře.
21. Při posuzování oprávněnosti krajní nouze je rozhodující
a) přiměřenost způsobu odvracení hrozícího útoku, a to zejména s ohledem na prostředky použité k obraně. V případě odvracení útoku v krajní nouzi za použití střelné zbraně se vždy posuzuje také to, nemohl-li obránce střelbou ohrozit nezúčastněné osoby nebo způsobit nepřiměřenou škodu na majetku,
b) zcela zjevná nepřiměřenost způsobu odvracení hrozícího nebezpečí,
c) to, zda nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak nebo zda způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
22. Pokud je útočníků více,
a) musí nutná obrana směřovat v první řadě na osobu, která dle subjektivního vnímání obránce udílí pokyny ostatním útočníkům,
b) musí být kroky podniknuté v rámci nutné obrany rovnoměrně zaměřeny vůči všem útočníkům,
c) může nutná obrana směřovat proti kterémukoliv z nich.
23. Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte brokové střelivo s jednotnou střelou. Jedná se o vzorek nacházející se
a) vlevo na začátku řady,
b) uprostřed řady,
c) vpravo na konci řady.
24. V případě vyobrazeného vzorku se jedná o
a) celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,
b) poloplášťovou střelu s ogivální přední částí,
c) celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.
25. S baskulí
a) se lze setkat u druhu zbraně na horním obrázku,
b) se lze setkat u druhu zbraně na dolním obrázku,
c) se nelze setkat ani u jednoho z vyobrazených druhů zbraní, jelikož baskule je typická pouze pro krátké samonabíjecí zbraně.
26. Záměrná je
a) kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru,
b) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí,
c) přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.
27. Průbojný účinek je
a) účinek střely, který způsobí zapálení předmětu,
b) ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,
c) ničivý účinek střely spočívající v pronikání neživým cílem.
28. Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
a) uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe,
b) uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně,
c) uložíme jej do polohy na břiše.
29. Autotransfuzní poloha je
a) mýtem první pomoci - nemá žádný praktický význam a může být i škodlivá,
b) na břiše, tlakem na břišní orgány se dostane krev do srdce,
c) v polosedě s podloženou hlavou.
30. Záchranná služba má telefonní číslo
a) 150,
b) 155,
c) 158.