Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
a) zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,
b) zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k certifikaci tuzemskými i cizozemskými subjekty působícími na úseku technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví,
c) zbraně, střelivo a munici, které jsou z působnosti zákona o zbraních vyjmuty rozhodnutím Ministerstva vnitra. Toto rozhodnutí je podmíněné získáním předchozího souhlasného stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
2. Samočinné zbraně jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Výjimka udělená pro zbraně kategorie A bude odňata
a) pominul-li důvod, pro který byla udělena,
b) nebyla-li držitelem po 5 letech obnovena,
c) nebyla-li držitelem do 3 let obnovena.
4. Držitel zbraně kategorie D nesmí mimo jiné
a) zbraň držet, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci,
b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
c) zbraň vlastnit a manipulovat s ní, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci.
5. Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,
a) že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních,
b) že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,
c) že proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.
6. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
a) odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky,
b) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
c) odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.
7. Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje
a) na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis,
b) na tiskopise, jehož vzor stanoví příslušný útvar policie,
c) osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
8. Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení zbrojního průkazu
a) jeho platnost zaniká,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.
9. Držitel zbrojního průkazu je dle zákona o zbraních mimo jiné povinen
a) zabezpečit zbrojní průkaz a doklad o odborné způsobilosti proti zneužití, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo ocelové skříně,
b) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) zabezpečit evropský zbrojní pas a zbrojní průkaz proti zneužití, poškození, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové skříně splňující požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
10. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou policejním prezidentem,
b) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou příslušným útvarem policie,
c) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra.
11. Ministerstvo vnitra pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže mu byl
a) uložen kázeňský trest,
b) zajištěn zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra,
c) zničen zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen oznámit Ministerstvu vnitra do 5 pracovních dnů.
12. Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie
a) do 5 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň,
b) do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň,
c) do 10 dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.
13. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít mimo jiné
a) lovec ze státu Schengenského prostoru pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec ze státu Schengenského prostoru pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 1 pracovního dne,
b) lovec z členského státu pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce,
c) lovec z členského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu Evropské unie pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 2 dnů, nebude převážet více než 2 zbraně a 100 kusů střeliva pro tyto zbraně a pokud je držitelem úředně ověřeného pozvání vystaveného uživatelem honitby nebo pořadatelem sportovní akce.
14. Změnu provozního řádu střelnice, změnu správce střelnice, změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo ukončení provozování nebo zrušení střelnice je povinen provozovatel střelnice oznámit do
a) 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
b) 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
c) 20 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.
15. Kontrolní orgán dle § 75a zákona o zbraních rozhodne o odstranění střeliva, které
a) je ve špatném technickém stavu. Držiteli střeliva k tomu určí přiměřenou lhůtu,
b) není přechováváno v původním ochranném obalu výrobce. Držiteli střeliva k tomu určí lhůtu nepřekračující 10 pracovních dnů,
c) není přechováváno společně s odpovídajícím certifikátem původu.
16. Držitel znehodnocené zbraně
a) smí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,
b) nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar obecní policie; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,
c) nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení této zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
17. Nabývat do vlastnictví, držet, přechovávat, skladovat munici a jinak nakládat s municí je oprávněn
a) pouze držitel muniční licence skupiny A,
b) pouze držitel obecné muniční licence,
c) pouze držitel muniční licence 1. bezpečnostní třídy.
18. Fyzická osoba, která provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, aniž by byla držitelem příslušného druhu muničního průkazu, se dopustí
a) trestného činu,
b) přestupku,
c) přečinu.
19. Samonabíjecí zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň, u níž se
a) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
c) opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
20. Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu provádí písemným testem
a) trvajícím nejdéle 30 minut, který je složen z 30 otázek,
b) trvajícím nejdéle 40 minut, který je složen z 30 otázek,
c) trvajícím nejdéle 60 minut, který je složen z 30 otázek.
21. Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici
a) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra,
b) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra,
c) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády.
22. Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů
a) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra,
b) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády,
c) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra.
23. V případě vyobrazených vzorků se jedná o
a) nábojky,
b) malorážkové náboje se zapuštěnou homogenní střelou,
c) náboje určené pouze pro expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení.
24. Pojistka je
a) součást zajišťující zbraň proti výstřelu,
b) součást, která přidržuje nábojnici,
c) zařízení, které vyhazuje nábojnici nebo náboj.
25. Palná zbraň - hamerleska je
a) dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní,
b) dvojka s vnějšími kohouty,
c) dvojka se sklopnými hlavněmi a se skrytými kladívky.
26. Palná zbraň - pistole je
a) krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně,
b) dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),
c) krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
27. Střelivo se podle zápalu dělí na
a) střelivo s dynamickým nebo mechanickým zápalem,
b) střelivo s elektrickým nebo plynovým zápalem,
c) střelivo s elektrickým nebo mechanickým zápalem.
28. Při tepenném krvácení na krku v oblasti klíční kosti v podpažní jamce zastavujeme krvácení
a) tlakovým obvazem,
b) pomocí škrtidla,
c) tlakem prstu v ráně.
29. Cizí těleso
a) z rány zásadně nevyjímáme,
b) z rány můžeme vyjmout, pokud to jde volně; ránu poté ošetříme běžným způsobem,
c) z rány pokaždé neprodleně vyjímáme, i když to nejde volně.
30. Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné
a) vždy,
b) nedojde-li k rychlé úpravě stavu,
c) nikdy.