Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice, je podle zákona o zbraních zařazeno mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie A-I,
c) zbraně kategorie D.
2. Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, nejedná-li se o zbraně kategorie A-I, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
3. Poplašná zbraň dovoleného výrobního provedení nebo flobertka s úsťovou energií střely do 7,5 J, které byly ověřeny a uvedeny na trh před rokem 2021, jsou podle zákona o zbraních zbraněmi kategorie
a) C-I,
b) D,
c) D-I.
4. Držitel zbraně kategorie D je povinen podle zákona o zbraních zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti
a) korozi a pravidelně ji čistit,
b) zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) technickému zastarání.
5. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel podle zákona o zbraních mimo jiné povinen připojit
a) výpis z Rejstříku trestů,
b) doklad o odborné způsobilosti,
c) doklad o spolehlivosti vystavený příslušným obecním úřadem.
6. Příslušný útvar policie přeruší podle zákona o zbraních řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,
a) že bylo pravomocně podmíněně zastaveno trestní stíhání proti žadateli pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta,
b) že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,
c) že proti žadateli bylo zahájeno správní řízení pro přestupek uvedený v § 23 zákona o zbraních.
7. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
a) odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky,
b) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
c) odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.
8. Pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při teoretické části zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, může se podle zákona o zbraních znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí
a) 6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
b) 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,
c) 1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
9. Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle zákona o zbraních
a) je příslušný útvar policie oprávněn vyžádat si opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů,
b) připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů,
c) příslušný útvar policie zohlední též skutečnost, že žadatel v minulosti neoprávněně nakládal s nadlimitními zásobníky.
10. Podle zákona o zbraních existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může příslušný útvar policie vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce.
a) Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře; není však povinen podrobit se dalším případným odborným vyšetřením,
b) Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře; případně je povinen se podrobit i dalším potřebným odborným vyšetřením,
c) Držitel zbrojního průkazu není povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře, pokud ještě neuplynuly 3 měsíce od vydání posudku o zdravotní způsobilosti předložené při podání žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo nového zbrojního průkazu.
11. Podle zákona o zbraních, jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl způsobilosti k právním úkonům, pozbyl zdravotní způsobilost nebo přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle § 22 zákona o zbraních nebo spolehlivosti podle § 23 zákona o zbraních,
a) držitel zbrojního průkazu je i bez výzvy povinen neprodleně vrátit zbrojní průkaz, průkaz zbraně i zbraň a střelivo příslušnému útvaru policie,
b) příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu,
c) platnost zbrojního průkazu zaniká a držitel zbrojního průkazu je povinen neprodleně vrátit zbrojní průkaz, průkaz zbraně i zbraň příslušnému útvaru policie.
12. Nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C; případně zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu, může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, držitel zbrojního průkazu
a) skupiny A,
b) skupiny B nebo C,
c) skupiny C-I.
13. Podle zákona o zbraních zaměstnanec poskytovatele bezpečnostních služeb zajišťující fyzickou ochranu objektů státních jaderných zařízení
a) nesmí zbraň nosit viditelně,
b) může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
14. V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních
a) odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby,
b) zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence,
c) mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.
15. Podle zákona o zbraních musí být zaregistrována každá zbraň kategorie
a) A, A-I, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,
b) B, C nebo C-I; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,
c) A, A-I, B, C, C-I nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakázané střelivo.
16. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat podle zákona o zbraních mimo jiné
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo dopravy,
c) zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.
17. Dovážet, vyvážet nebo jinak se zbraněmi přes hranice cestovat (tranzit)
a) je možné pouze na základě zbrojního průkazu a předložení pozvánky na příslušnou střeleckou akci,
b) lze i v případě zbraní kategorie C-I a palných zbraní kategorie D pouze na základě příslušného oprávnění, např. příslušného zbrojního průvodního listu a v případě tranzitu v rámci Evropské unie též evropského zbrojního pasu. Přitom je třeba dbát vždy též na pravidla stanovovaná jinými státy na jejich území,
c) je zakázáno mezinárodními úmluvami a přímo použitelnými předpisy Evropské unie. To se týká zejména zbraní kategorie A-I a B a nadlimitních zásobníků.
18. Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke znehodnocení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo k výrobě jejího řezu, je podle zákona o zbraních povinen ji předat ke znehodnocení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna do
a) 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení,
b) 30 dnů ode dne vydání povolení,
c) 15 dnů ode dne vydání povolení.
19. Samočinná zbraň je podle zákona o zbraních palná zbraň, u níž se
a) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
b) opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,
c) opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
20. Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela
a) výbušná,
b) průbojná,
c) zápalná.
21. Při přebíjení nábojů lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. mimo jiné
a) používat pouze nově vyrobenou nábojnici,
b) používat pouze nepoškozenou nábojnici,
c) kromě nepoškozené nábojnice používat i mírně poškozenou nábojnici. V tomto případě je při přebíjení nutné dbát zvýšené opatrnosti.
22. Jednání ve stavu nutné obrany je při splnění dalších podmínek možné tehdy, pokud někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok
a) pouze na život a zdraví,
b) pouze na zdraví a majetek,
c) na zájem chráněný trestním zákonem.
23. Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na některém z nich pojistka zbraně přesunuta do zajištěné polohy.
a) V zajištěné poloze je pojistka zbraně na horním obrázku,
b) V zajištěné poloze je pojistka zbraně na dolním obrázku,
c) V zajištěné poloze není pojistka zbraně ani na jednom z přiložených obrázků.
24. Zobrazená šipka označuje
a) tlumič hluku výstřelu,
b) kompenzátor zdvihu,
c) kolimátor.
25. Závorník u zbraně je součást, která
a) uzavírá nebo uzamyká nábojovou komoru v případě zbraně se složeným závěrovým mechanismem,
b) slouží k manuálnímu otevření závěru,
c) u některých zbraní (zejména loveckých) slouží jako pojistný mechanismus, který se řadí mezi automatické pojistky.
26. Funkční cyklus opakovací kulovnice s otočným odsuvným závěrem je obvykle založen na
a) manuálním ovládání odsuvného závěru obvykle prostřednictvím kliky spojené se závěrem, kdy otočením závěru dochází k jeho uzamčení. V závěru bývá typicky umístěn také přímoběžný bicí mechanismus,
b) manuálním ovládání odsuvného závěru prostřednictvím spodní páky (tzv. lever action), kdy pohybem páky směrem dolů dochází k uzamčení zbraně. Bicí mechanismus má typicky podobu vnějšího bicího kohoutu umístěného na zámkové desce,
c) impulzu tlaku spalných plynů, které jsou odebírány z vývrtu hlavně a působí na nosič otočného odsuvného závěru buď prostřednictvím pístu nebo přímo. Bicí mechanismus má typicky podobu vnitřního kladívka nebo přímoběžného úderníku.
27. Palná zbraň - kombinovaná zbraň je
a) lovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi; hlavně mají různý vývrt,
b) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové,
c) jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji.
28. Při dýchání z plic do plic
a) provádíme vždy dva vdechy po sobě; hloubka vdechu by měla být taková, aby se hrudník postiženého viditelně zvedal,
b) provádíme vždy dva vdechy v intervalu asi 5 sekund; objem vdechnutého vzduchu by měl být asi 1 litr (u dospělého),
c) provádíme vždy 1 vdech maximálním možným objemem.
29. Zevní masáž srdce při resuscitaci provádíme
a) v poloze na zádech postiženého rytmickým masírováním hrudníku oběma rukama přeloženýma přes sebe frekvencí asi 60krát za minutu,
b) stlačováním hrudníku uprostřed hrudní kosti dlaňovou hranou jedné ruky, druhá ruka je shora přiložena na hřbet ruky spodní, frekvencí 100 - 120krát za minutu,
c) přiložením dlaně na hrudní kost postiženého v její dolní části a stlačujeme frekvencí 80krát za minutu.
30. Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí,
a) obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena,
b) na ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít,
c) ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst.