Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
2. Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
3. Nabývat nadlimitní zásobníky za účelem jejich použití v samonabíjecí palné zbrani určené pro jednotné střelivo se středovým zápalem je držitel zbrojního průkazu oprávněn
a) pouze pro použití ve zbrani, na kterou má takový držitel zbrojního průkazu vydaný průkaz zbraně, ve kterém je uvedeno, že se jedná o zbraň kategorie A-I,
b) na základě výjimky pro zbraň kategorie A-I nebo na základě výjimky pro nadlimitní zásobníky,
c) po ohlášení nabytí takových nadlimitních zásobníků příslušnému útvaru policie.
4. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel podle zákona o zbraních mimo jiné povinen připojit
a) výpis z Rejstříku trestů,
b) doklad o odborné způsobilosti,
c) doklad o spolehlivosti vystavený příslušným obecním úřadem.
5. Posudek o zdravotní způsobilosti, který se přikládá dle § 21a zákona o zbraních k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a) 1 měsíc,
b) 3 měsíce,
c) 6 měsíců.
6. Podle zákona o zbraních k žádosti o vydání nového zbrojního průkazu držitel zbrojního průkazu doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo
a) připojuje,
b) připojuje pouze na žádost příslušného útvaru policie,
c) nepřipojuje.
7. Podle zákona o zbraních zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky
a) nesmí zbraň nosit viditelně,
b) může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
8. Podle zákona o zbraních je dokladem o jmenování zkušebním komisařem
a) průkaz zkušebního komisaře, který vydává Ministerstvo vnitra,
b) osvědčení zkušebního komisaře, které vydává Ministerstvo vnitra,
c) průkaz zkušebního komisaře, který vydává příslušný útvar policie.
9. V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních
a) odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby,
b) zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence,
c) mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.
10. Podle zákona o zbraních zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva
a) je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky; to neplatí pro zbraně kategorie A a A-I,
b) je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky,
c) není současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.
11. Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v počtu více než 20 kusů nebo střelivo v počtu více než 20 000 nábojů se zabezpečují
a) v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
b) v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti, pokud jsou chráněny elektronickým či mechanickým signalizačním zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,
c) v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
12. Podle zákona o zbraních uschovaná, uložená nebo uskladněná (přechovávaná) zbraň musí být v
a) ochranném pouzdru ve stavu okamžitého použití, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,
b) nabitém stavu, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,
c) nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
13. Svěření zbraně kategorie A je možné jen
a) příslušníkovi bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil,
b) držiteli zbrojního průkazu nebo osobě, která dosáhla věku 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena, a to pouze v rámci činnosti držitele zbrojní licence, přičemž účelem svěření nesmí být zážitková střelba,
c) držiteli zbrojního průkazu skupiny D nebo E, a to za účelem výcviku nebo přípravy na budoucí povolání nebo zaměstnání.
14. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, A-I, B nebo C smí podle zákona o zbraních pouze
a) držitel osvědčení o získání zvláštní odborné způsobilosti pro oblast samostatné manipulace se střelivem, které po úspěšném absolvování odborného kurzu vydává Ministerstvo vnitra,
b) držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence,
c) držitel zbrojního průkazu, který dosáhl věku alespoň 30 let a absolvoval odborný kurz pro manipulaci se střelivem pořádaný Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
15. Kontrolovat v místě uložení fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, je oprávněno
a) Ministerstvo obrany,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo vnitra.
16. Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně podle zákona o zbraních
a) smí nosit; nedopouští se žádného protiprávního jednání, pokud zbraň nabyl na základě povolení,
b) nesmí nosit; pokud zbraň nosí, dopouští se přestupku podle zákona o zbraních,
c) smí nosit pouze k ochraně života zdraví a majetku.
17. Hromadná střela podle zákona o zbraních je
a) nábojka ve skupenství kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně nerozdělí,
b) těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí,
c) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.
18. Složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje, je podle zákona o zbraních střela
a) výbušná,
b) průbojná,
c) zápalná.
19. Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují technické požadavky stanovené
a) příslušným útvarem policie,
b) v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
c) v nařízení vlády č. 217/2017 Sb.
20. Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. činí odměna zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo za provedení opakované praktické části této zkoušky
a) 600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu; zkušební komisař není oprávněn požadovat žádnou další platbu ani v případě, že zapůjčí ke zkoušce své vlastní zbraně,
b) 200 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu,
c) 1000 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu a nejvýše 10 Kč za každý náboj spotřebovaný při praktické části zkoušky (střelba na pevný cíl).
21. Použití střelné zbraně vůči útočníkovi ve stavu nutné obrany je obecně
a) možné pouze tehdy, pokud nabitou střelnou zbraň používá nebo alespoň má v průběhu útoku k dispozici rovněž útočník,
b) možné pouze tehdy, pokud dané nebezpečí není možné odvrátit jinak a pokud způsobený následek nebude zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil obránci,
c) možné i tehdy, pokud útočník v rámci útoku sám nepoužije střelnou zbraň. Obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
22. Pokud je útočníků více,
a) musí nutná obrana směřovat v první řadě na osobu, která dle subjektivního vnímání obránce udílí pokyny ostatním útočníkům,
b) musí být kroky podniknuté v rámci nutné obrany rovnoměrně zaměřeny vůči všem útočníkům,
c) může nutná obrana směřovat proti kterémukoliv z nich.
23. Nosič závorníku u zbraně je součást, která
a) unáší při nabíjecím cyklu zbraně závorník a zajišťuje tak jeho odemčení a uzamčení,
b) může být připojena ke zbrani se složeným závěrovým mechanismem a umožňuje její bezpečné nošení s vyjmutým závorníkem,
c) je součástí pouzdra závěru, do které je při výstřelu uzamčen závorník.
24. S baskulí
a) se lze setkat u druhu zbraně na horním obrázku,
b) se lze setkat u druhu zbraně na dolním obrázku,
c) se nelze setkat ani u jednoho z vyobrazených druhů zbraní, jelikož baskule je typická pouze pro krátké samonabíjecí zbraně.
25. Zobrazená hlavní část zbraně je typická pro
a) dvouranové zbraně zkonstruované na principech kolečkových zámkových systémů,
b) dlouhé opakovací zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně,
c) krátké víceranové zbraně s perkusním zámkem.
26. Zahrdlení je úprava
a) úsťové části brokové hlavně ovlivňující velikost a charakter krytí,
b) nábojové komory brokové zbraně,
c) přechodového kužele brokové zbraně.
27. Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
a) Než zbraň odložíme nebo uložíme, vždy je nutné se přesvědčit, že není nabitá a případně provést její vybití,
b) Zbraň lze odložit nabitou pouze v případě, že tak učiníme v místnosti, ve které je alespoň ještě jeden jiný držitel zbrojního průkazu,
c) Při každém odložení zbraně je nutné provést její úplné vybití, a to včetně vyjmutí nábojů ze všech zásobníků a provedení částečného rozebrání zbraně tak, aby nebylo možné zbraň rychle znovu nabít.
28. Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo
a) překryjeme čistým obvazem,
b) poléváme chladnou vodou, dokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co nejčistší tkaninou,
c) ošetříme mastí na spáleniny.
29. Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
a) uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe,
b) uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně,
c) uložíme jej do polohy na břiše.
30. Při střelném poranění
a) musíme ránu pro zvýšenou možnost infekce důkladně vyčistit a vydezinfikovat,
b) musíme dbát na možnost komplikací, proto vždy ránu důkladně vymyjeme a dezinfikujeme pouze okolí,
c) je při prvním ošetření riziko infekce málo podstatné; snažíme se pouze zastavit krvácení a u končetin provést znehybnění.