Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 30. ledna 2021

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie C,
c) zbraně kategorie D.
2. Poplašná zbraň dovoleného výrobního provedení nebo flobertka s úsťovou energií střely do 7,5 J, které byly ověřeny a uvedeny na trh před rokem 2021, jsou podle zákona o zbraních zbraněmi kategorie
a) C-I,
b) D,
c) D-I.
3. Neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně, jsou podle zákona o zbraních zařazené mezi
a) zbraně kategorie D,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
4. Podle zákona o zbraních z historické zbraně lze střílet
a) jen na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu,
b) jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu,
c) jen na místě povoleném příslušným obecním úřadem, kde by střelbou nemohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou.
5. Zbrojní průkaz skupiny B lze podle zákona o zbraních vydat osobě, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší
a) 15 let,
b) 14 let,
c) 12 let.
6. Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části zkoušky stupněm "neprospěl" dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb.
a) může praktickou část zkoušky jednou opakovat, a to do jednoho roku ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm „neprospěl“,
b) může praktickou část zkoušky jednou opakovat nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději 2 měsíce ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "neprospěl",
c) nemůže praktickou část zkoušky opakovat, ale po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky se může znovu přihlásit ke zkoušce.
7. Podle zákona o zbraních při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby, která je žadatelem o vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu a k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen
a) nepřihlíží,
b) přihlíží,
c) přihlíží pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo spravedlnosti.
8. K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii,
b) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,
c) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.
9. Je-li zbrojní průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, podle zákona o zbraních
a) se jeho platnost zkracuje,
b) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti; příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti vydá nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu,
c) platnost průkazu zaniká ze zákona.
10. Střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení, je podle zákona o zbraních oprávněn pro sběratelské účely nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit držitel zbrojního průkazu
a) skupiny A,
b) skupiny D,
c) skupiny E.
11. Podle zákona o zbraních zaměstnanec poskytovatele bezpečnostních služeb zajišťující fyzickou ochranu objektů státních jaderných zařízení
a) nesmí zbraň nosit viditelně,
b) může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,
c) může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
12. Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen ohlásit
a) do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,
b) do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,
c) do 30 dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
13. Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen neprodleně ohlásit
a) Ministerstvu vnitra použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
b) obecnímu úřadu použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
c) útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.
14. Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně podle zákona o zbraních trvale vyvézt mimo území České republiky v případě, že tuto zbraň hodlá vyvézt fyzická osoba,
a) lze pouze na základě evropského zbrojního pasu,
b) lze pouze na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do této zbraně, vyvezena,
c) nelze.
15. Podle zákona o zbraních v případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
16. Podle zákona o zbraních zajistit přístupnost a dodržování provozního řádu střelnice a ostrahu střelnice je povinen
a) správce střelnice,
b) zbrojíř střelnice,
c) vlastník střelnice.
17. Podle zákona o zbraních nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou
a) držitele muničního průkazu, zbrojní nebo muniční licence anebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,
b) držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,
c) držitele muniční licence nebo evropského zbrojního pasu, který přepravu realizuje.
18. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, A-I, B nebo C smí podle zákona o zbraních pouze
a) držitel osvědčení o získání zvláštní odborné způsobilosti pro oblast samostatné manipulace se střelivem, které po úspěšném absolvování odborného kurzu vydává Ministerstvo vnitra,
b) držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence,
c) držitel zbrojního průkazu, který dosáhl věku alespoň 30 let a absolvoval odborný kurz pro manipulaci se střelivem pořádaný Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
19. Fyzická osoba, která nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60 zákona o zbraních, se podle zákona o zbraních dopustí
a) přestupku,
b) jiného správního deliktu,
c) provinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazná vyhláška obce, na jejímž katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo.
20. Broková zbraň je podle zákona o zbraních
a) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,
b) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,
c) palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami, případně speciálními nábojkami pro brokovou zbraň.
21. Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní, nejedná-li se o munici, je podle zákona o zbraních
a) střelivo,
b) střelivina,
c) náboje.
22. Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů
a) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle zákona o zbraních,
b) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného nařízení vlády,
c) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona o zbraních.
23. V případě vyobrazených vzorků se jedná o
a) nábojky,
b) malorážkové náboje se zapuštěnou homogenní střelou,
c) náboje určené pouze pro expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení.
24. Funkční cyklus samonabíjecí pušky určené pro náboje středního balistického výkonu (např. 223 Remington nebo 7,62 x 39 mm) je obvykle založen na
a) impulzu tlaku spalných plynů, a to standardně buď prostřednictvím jejich odběru z vývrtu hlavně (v případě uzamčených závěrových mechanismů) nebo jejich tlaku na dno nábojnice (v případě bržděných nebo též polouzamčených závěrových mechanismů),
b) impulzu zpětného rázu při výstřelu, který působí na dynamický (neuzamčený) otočný odsuvný závěr,
c) manuálním ovládání závěrového mechanismu přes páku, kliku nebo obdobný ovládací prvek, který může být s ohledem na konkrétní konstrukci zbraně spojen buď přímo se závěrem, s pístem nebo pístnicí. Přímoběžný bicí mechanismus bývá umístěn typicky v dutině závorníku.
25. Vložná hlaveň je
a) hlaveň větší ráže vkládaná do vývrtu hlavně menší ráže,
b) hlaveň menší ráže vkládaná do vývrtu hlavně větší ráže,
c) zařízení nebo součást hlavně, která upravuje účinky výstřelu (například nábojové redukce).
26. Školní náboj je náboj
a) určený ke světelné a akustické imitaci ostré střelby,
b) bez výmetné náplně a zápalky, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji: slouží pro výuku a výcvik v nabíjení a spouštění zbraně a pro kontrolu funkce zásobníku, závěru a spušťadla,
c) s výmetnou náplní, který rozměrově neodpovídá skutečnému náboji.
27. Nástřelná série je
a) série sloužící k ověření zkušební značky zbraně,
b) série sloužící k ověření nastřelení a funkce zbraně zpravidla před soutěží,
c) série sloužící k ověření průměrné hodnoty bodu zásahu.
28. Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo
a) se snažíme chemicky neutralizovat,
b) otřeme čistým kouskem látky dosucha,
c) poléváme co největším množstvím vody.
29. Při dýchání z plic do plic
a) provádíme vždy dva vdechy po sobě; hloubka vdechu by měla být taková, aby se hrudník postiženého viditelně zvedal,
b) provádíme vždy dva vdechy v intervalu asi 5 sekund; objem vdechnutého vzduchu by měl být asi 1 litr (u dospělého),
c) provádíme vždy 1 vdech maximálním možným objemem.
30. Cizí těleso
a) z rány zásadně nevyjímáme,
b) z rány můžeme vyjmout, jen pokud to jde zcela volně; ránu poté ošetříme běžným způsobem,
c) z rány pokaždé neprodleně vyjímáme, i když to nejde volně.