Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Platná od 1. srpna 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie B.
2. Zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie A,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie C.
3. Mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie B,
b) zbraně kategorie A,
c) zbraně kategorie D.
4. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zajišťování ostrahy majetku a osob vydá
a) příslušný útvar policie,
b) Ministerstvo obrany,
c) Ministerstvo vnitra.
5. K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
a) výpis z Rejstříku trestů,
b) doklad o odborné způsobilosti,
c) doklad o spolehlivosti vystavený příslušným obecním úřadem.
6. Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar policie
a) o odnětí zbrojního průkazu,
b) o zajištění zbrojního průkazu,
c) o zadržení zbrojního průkazu.
7. Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře
a) ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu,
b) ve lhůtě 4 měsíců přede dnem uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu,
c) ve lhůtě 3 měsíců přede dnem uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.
8. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
a) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou policejním prezidentem,
b) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou příslušným útvarem policie,
c) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra.
9. Zkušebnímu komisaři, který je důvodně podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, pozastaví činnost
a) příslušný útvar policie,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) Ministerstvo vnitra.
10. Dokladem o registraci zbraně kategorie A, B nebo C je
a) zbrojní průkaz, který je veřejnou listinou,
b) průkaz zbraně, který je veřejnou listinou,
c) průkaz zbraně, který není veřejnou listinou.
11. Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B a C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povinen nejpozději do
a) 3 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,
b) 5 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,
c) 10 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.
12. Příslušný útvar policie evropský zbrojní pas zadrží
a) pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy Ministerstva vnitra pozastaví platnost zbrojního průkazu či průkazu zbraně,
b) pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy příslušného obecního úřadu dočasně odejme zbrojní průkaz či průkaz zbraně,
c) pokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.
13. Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, je povinen
a) zbrojíř střelnice,
b) vlastník střelnice,
c) správce střelnice.
14. V pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, rozhoduje na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě vyjádření Ministerstva obrany, Českého báňského úřadu, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a policie
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
15. Muniční průkaz vydává
a) Ministerstvo vnitra,
b) Český báňský úřad,
c) příslušný útvar policie.
16. Fyzická osoba, která znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1 zákona o zbraních, se dopustí
a) přečinu,
b) jiného správního deliktu,
c) přestupku.
17. Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí
a) trestného činu,
b) jiného správního deliktu,
c) přestupku.
18. Fyzická osoba, která vykonává činnost muničáře, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, se dopustí
a) trestného činu,
b) přečinu,
c) přestupku.
19. Hromadná střela podle zákona o zbraních je
a) nábojka ve skupenství kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně nerozdělí,
b) těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí,
c) těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.
20. Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela
a) výbušná,
b) průbojná,
c) zápalná.
21. Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici
a) patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra,
b) nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra,
c) patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády.
22. V trestním zákoníku je o krajní nouzi stanoveno, že
a) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací mimořádně důrazný útok směřovaný vůči většímu množství občanů, kteří jsou chráněni tímto zákoníkem, není trestným činem, pokud tak rozhodne soud na návrh Ministerstva spravedlnosti. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno tento útok odvrátit jinými prostředky,
b) čin jinak trestný, kterým někdo zabraňuje útočníkovi v páchání trestného nebo jiného činu, který je uveden v trestním zákoníku, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno pachateli v páchání činu zabránit jiným způsobem,
c) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
23. Porovnejte vyobrazené vzorky a určete konstrukci nábojů. Jedná se o náboje
a) se zápalem typu Lefaucheux,
b) se středovým zápalem,
c) s okrajovým zápalem.
24. V případě vyobrazeného vzorku se jedná o
a) celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,
b) homogenní olověnou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,
c) celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.
25. Palná zbraň - troják je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková,
b) zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi,
c) broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.
26. Palná zbraň - trojče je
a) zbraň se třemi hlavněmi; kulová a broková hlaveň nad sebou, po stranách hlaveň malorážková nebo kulová malé ráže,
b) broková zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi,
c) zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.
27. Střelivo s mechanickým zápalem se dělí na střelivo
a) s okrajovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux,
b) s okrajovým nebo středovým zápalem,
c) s okrajovým zápalem, středovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux.
28. Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí,
a) obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena,
b) na ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít,
c) ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst.
29. Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu
a) na kterémkoli místě v jejím průběhu,
b) nad ránou,
c) proti kosti.
30. Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je
a) světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,
b) tmavá a teče z rány bez pulzace,
c) světlá a vytéká z rány bez tlaku.