Seznam testových otázek ke zkoušce odborné způsobilosti

Toto je kompletní aktuální seznam testových otázek ke zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o získání zbrojního průkazu.

Platná od 30. ledna 2021

Otázka č. 1

Právo nabývat, držet a nosit zbraň vymezené v § 1 odst. 1 zákona o zbraních, jehož přesná formulace zní: „Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.“ má následující význam:

a)

Umožňuje s jakoukoli zbraní a střelivem nakládat kterémukoli občanovi České republiky, a to bez ohledu na to, je-li držitelem zbrojního průkazu. Požadavky zákona o zbraních musí plnit pouze ty fyzické osoby, které mají sice místo pobytu na území České republiky, ale nejsou jejími občany,

b)

Jedná se o ustanovení deklarující hodnotové ukotvení zákona o zbraních a poskytující určitou oporu pro jeho právní interpretaci. Nakládat se zbraněmi a střelivem lze však pouze v souladu se zákonem,

c)

Jedná se o ustanovení, které brání trestnímu postihu za nakládání se zbraněmi a střelivem v rozporu se zákonem.

Otázka č. 2

Zákon o zbraních a zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek a bezpečnost

a)

jsou synonyma téhož právního předpisu, konkrétně zákona č. 119/2002 Sb,

b)

jsou dva odlišné právní předpisy, které na sebe navzájem navazují,

c)

jsou dva odlišné právní předpisy, přičemž zákon o zbraních se týká nakládání se zbraněmi v civilní sféře, zatímco zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek a bezpečnost upravuje nakládání se zbraněmi pouze u příslušníků ozbrojených sil.

Otázka č. 3

Na zaměstnance poskytovatele bezpečnostních služeb pověřené zajišťováním fyzické ostrahy státních jaderných zařízení se zákon o zbraních

a)

vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Státní úřad pro jadernou bezpečnost,

b)

vztahuje,

c)

nevztahuje.

Otázka č. 4

Umožní-li mimo jiné stát disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jeho držení a nevztahuje se na ně zákon o zbraních, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle zákona o zbraních,

a)

vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, a to počínaje dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo provedeno komisionální převzetí příjemcem či jeho pověřeným zástupcem,

b)

vztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí zákon o zbraních,

c)

vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie nebo Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 5

Místem pobytu zákon o zbraních rozumí

a)

adresu dlouhodobého pobytu občana České republiky nebo cizince,

b)

adresu trvalého pobytu občana České republiky anebo adresu místa hlášeného pobytu cizince,

c)

adresu dlouhodobého či přechodného pobytu občana České republiky.

Otázka č. 6

Přenecháním zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních rozumí

a)

poskytnutí možnosti příslušnému útvaru policie se zbraní a střelivem fakticky nakládat, a to nejdéle na dobu 10 pracovních dnů,

b)

předložení zbraně na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva v případě důvodného podezření na špatný technický stav zbraně,

c)

poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.

Otázka č. 7

Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva mít

a)

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí s ověřeným písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň pokud možno nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném pevném obalu splňujícím technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a to za účelem jejího přemístění z místa na místo,

b)

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,

c)

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř alespoň částečně ohraničených nemovitostí s písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v pevném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo.

Otázka č. 8

Nošením zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních mimo jiné rozumí

a)

mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů, kdy se jedná o držení,

b)

mít zbraň nebo střelivo umístěné v prostoru vymezeném poloměrem 10 metrů kolem dotčené osoby,

c)

mít zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí.

Otázka č. 9

Nošením zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních mimo jiné rozumí

a)

mít u sebe střelivo a nabitou zbraň vně bytových nebo provozních prostor,

b)

mít zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z bytových prostor na střelnici,

c)

mít zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí.

Otázka č. 10

Podle zákona o zbraních zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též

a)

podstatné části zbraní, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,

b)

všechny významné části zbraně, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu,

c)

hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.

Otázka č. 11

V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle zákona o zbraních rozhoduje

a)

příslušný útvar policie,

b)

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 12

Zbraně zvláště účinné jsou podle zákona o zbraních

a)

zbraně s úsťovou energií střely vyšší než 650 J,

b)

střelné zbraně ráže 20 mm nebo vyšší určené pro střelbu munice,

c)

samočinné zbraně, zákeřné zbraně a střelná nástrahová zařízení.

Otázka č. 13

Samočinné zbraně, nejde-li o expanzní zbraně, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 14

Zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 15

Zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně) jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie A.

Otázka č. 16

Střelná nástrahová zařízení jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie A.

Otázka č. 17

Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 18

Plynové zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A-I,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie C-I.

Otázka č. 19

Zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie A, a to bez výjimky,

c)

zbraně příslušné kategorie, přičemž tlumič je hlavní částí takové zbraně. Vždy se jedná o zbraň podléhající registraci.

Otázka č. 20

Tlumiče hluku výstřelu jsou podle zákona o zbraních

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie C-I,

c)

zbraně kategorie A.

Otázka č. 21

Tlumič hluku výstřelu je podle zákona o zbraních

a)

jakékoli za tím účelem konstruované úsťové zařízení nebo též jiný předmět zhotovený z odpovídajícího materiálu, které umožňuje snížit hluk výstřelu, sonický třesk nebo záblesk vznikající při výstřelu z palné zbraně,

b)

zařízení určené pro použití s palnou zbraní a konstruované pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby,

c)

zařízení určené pro použití s palnou zbraní určenou pro střelivo se středovým zápalem, které umožňuje celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to alespoň o 15 dB ve směru střelby a nejvýše o 20 dB v ostatních směrech.

Otázka č. 22

Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů jsou

a)

podle zákona o zbraních zařazeny mezi zbraně kategorie C,

b)

doplňky zbraní, jejichž nabývání do vlastnictví, držení a nošení zákon o zbraních neupravuje,

c)

podle zákona o zbraních zařazeny mezi zbraně kategorie C-I.

Otázka č. 23

Střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice, je podle zákona o zbraních zařazeno mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie A-I,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 24

Samočinné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně, jsou podle zákona o zbraních zbraněmi

a)

znehodnocenými,

b)

kategorie A-I,

c)

kategorie A. Úpravou se nemění kategorie zbraně a zbraň zůstává ve své původní kategorii.

Otázka č. 25

Samonabíjecí zbraně pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník, jsou podle zákona o zbraních zbraněmi

a)

s nimiž je třeba nakládat se zvýšenou opatrností, neboť vložený nadlimitní zásobník může být nabit střelivem s okrajovým zápalem,

b)

kategorie A-I,

c)

kategorie C.

Otázka č. 26

Střelivo pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku je podle zákona o zbraních zařazeno mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie A-I.

Otázka č. 27

Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, nejedná-li se o zbraně kategorie A-I, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 28

Krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie B,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 29

Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 30

Samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 31

Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje avšak méně než 10 nábojů, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie D,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 32

Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 33

Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie B,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 34

Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie B,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 35

Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 36

Dlouhé zbraně pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux, nejde-li o zbraně vyrobené nejpozději do 31. ledna 1890, jsou podle zákona o zbraních

a)

historickými zbraněmi,

b)

zbraněmi kategorie C,

c)

zbraněmi pro střelivo s okrajovým zápalem.

Otázka č. 37

Více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie B,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie C.

Otázka č. 38

Palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C-I,

b)

zbraně kategorie D,

c)

zbraně kategorie C.

Otázka č. 39

Zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, jsou podle zákona o zbraních zbraně

a)

kategorie odpovídající původní kategorii zbraně před jejím znehodnocením,

b)

kategorie C-I,

c)

kategorie D.

Otázka č. 40

Elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser) podle zákona o zbraních

a)

je zbraní kategorie C-I,

b)

je zbraní kategorie A,

c)

není považován za zbraň.

Otázka č. 41

Podle zákona o zbraních jsou zbraněmi kategorie C-I mimo jiné

a)

expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem,

b)

expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,

c)

expanzní zbraně, které nesplňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem.

Otázka č. 42

Podle zákona o zbraních jsou zbraněmi kategorie C-I mimo jiné

a)

jednoranové nebo dvouranové palné zbraně, které byly zkonstruovány do 31. prosince 1890 a jejichž konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,

b)

jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,

c)

jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo.

Otázka č. 43

Signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm jsou dle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C-I,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 44

Zbraně kategorie C-I jsou podle zákona o zbraních

a)

zbraně volně prodejné,

b)

zbraně podléhající ohlášení,

c)

zbraně, jejichž nabývání, držení a případně nošení je podmíněno držením platného zbrojního průkazu.

Otázka č. 45

Historické zbraně jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 46

Jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů je podle zákona o zbraních zbraň zařazená mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie D,

c)

zbraně kategorie C.

Otázka č. 47

Plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie C.

Otázka č. 48

Poplašná zbraň dovoleného výrobního provedení nebo flobertka s úsťovou energií střely do 7,5 J, které byly ověřeny a uvedeny na trh před rokem 2021, jsou podle zákona o zbraních zbraněmi kategorie

a)

C-I,

b)

D,

c)

D-I.

Otázka č. 49

Expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie D,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 50

Znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě, jsou podle zákona o zbraních zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie C.

Otázka č. 51

Zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie D,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 52

Neaktivní střelivo a munice jsou podle zákona o zbraních zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 53

Podle zákona o zbraních zbraň, která se stala trvale a nevratně nepoužitelnou ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně,

a)

je zbraní, u které po jejím předložení policii příslušný útvar policie zakáže další použití ke střelbě a uvede tuto skutečnost do Centrálního registru zbraní. Zbraň musí být ve lhůtě 10 pracovních dnů předložena Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ke kontrole identifikačních údajů,

b)

jde o neaktivní torzo zbraně,

c)

jde o znehodnocenou zbraň.

Otázka č. 54

Neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně, jsou podle zákona o zbraních zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 55

Podle zákona o zbraních pro sběratelské účely může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A nebo A-I držiteli zbrojního průkazu skupiny A

a)

příslušný útvar policie,

b)

Ministerstvo kultury,

c)

Ministerstvo obrany.

Otázka č. 56

Podle zákona o zbraních policie může udělit výjimku na zbraně kategorie A, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, a

a)

lze ji časově omezit, pokud nebyla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost,

b)

nelze ji časově omezit,

c)

lze ji časově omezit, pokud byla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost.

Otázka č. 57

Žádost o udělení výjimky na zbraně kategorie A se podle zákona o zbraních podává u

a)

Ministerstva vnitra,

b)

příslušného útvaru policie,

c)

Ministerstva obrany.

Otázka č. 58

Příslušným útvarem policie zákon o zbraních rozumí

a)

krajské ředitelství policie příslušné podle místa, na jehož území se fyzická osoba převážně zdržuje, nebo podle místa, na jehož území je uskutečňována převážná část aktivit právnické osoby,

b)

obvodní ředitelství policie příslušné podle místa, na jehož území se fyzická osoba převážně zdržuje, nebo podle sídla právnické osoby,

c)

krajské ředitelství policie příslušné podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby.

Otázka č. 59

Podle zákona o zbraních platnost výjimky udělené pro zbraně kategorie A zaniká, jestliže

a)

uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J,

b)

její držitel dočasně vycestoval z území České republiky na dobu delší než 2 měsíce,

c)

jestliže tak rozhodlo Ministerstvo vnitra, a to na základě žádosti podané příslušným krajským úřadem, na jehož katastrálním území je zbraň kategorie A přechovávána.

Otázka č. 60

Výjimka udělená pro zbraně kategorie A bude podle zákona o zbraních odňata

a)

pominul-li důvod, pro který byla udělena,

b)

nebyla-li držitelem po 5 letech obnovena,

c)

nebyla-li držitelem do 3 let obnovena.

Otázka č. 61

Nabývat nadlimitní zásobníky za účelem jejich použití v samonabíjecí palné zbrani určené pro jednotné střelivo se středovým zápalem je držitel zbrojního průkazu oprávněn

a)

pouze pro použití ve zbrani, na kterou má takový držitel zbrojního průkazu vydaný průkaz zbraně, ve kterém je uvedeno, že se jedná o zbraň kategorie A-I,

b)

na základě výjimky pro zbraň kategorie A-I nebo na základě výjimky pro nadlimitní zásobníky,

c)

po ohlášení nabytí takových nadlimitních zásobníků příslušnému útvaru policie.

Otázka č. 62

Výjimku pro nadlimitní zásobníky příslušný útvar policie vydá

a)

pouze, je-li žadatel oprávněným držitelem zbraně, která je zbraní kategorie A-I,

b)

žadateli za obdobných podmínek jako výjimku pro zbraň kategorie A-I,

c)

žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E alespoň po dobu 3 let.

Otázka č. 63

Nadlimitní zásobník, se kterým jeho držitel nakládá na základě výjimky pro nadlimitní zásobníky, lze v souladu se zákonem použít

a)

pouze ve zbrani kategorie A nebo A-I,

b)

v jakékoli odpovídající zbrani bez ohledu na její kategorii,

c)

pouze v samonabíjecí nebo opakovací zbrani kategorie A-I.

Otázka č. 64

Výjimku na zbraň kategorie A-I vydá žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, ze stanovených důvodů

a)

Ministerstvo vnitra,

b)

příslušný útvar policie,

c)

útvar policie na mezinárodním hraničním přechodu.

Otázka č. 65

Podle zákona o zbraních zbraň kategorie B může držitel zbrojního průkazu nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě

a)

oznámení,

b)

povolení,

c)

udělení výjimky.

Otázka č. 66

Podle zákona o zbraních střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit

a)

pouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,

b)

pouze držitel udělené výjimky nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,

c)

pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.

Otázka č. 67

Povolení vlastnit, držet případně rovněž nosit zbraň kategorie B vydá podle zákona o zbraních

a)

Ministerstvo vnitra, pokud má k tomu žadatel řádný důvod,

b)

příslušný obecní úřad, pokud má k tomu žadatel řádný důvod,

c)

příslušný útvar policie, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.

Otázka č. 68

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti vydá podle zákona o zbraních

a)

příslušný útvar policie,

b)

Ministerstvo kultury,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 69

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravy na povolání vydá podle zákona o zbraních

a)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

b)

příslušný útvar policie,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 70

Podle zákona o zbraních příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B mimo jiné z důvodu provozování

a)

volných živností v oboru zbraní a střeliva,

b)

vázaných živností v oboru zbraní a střeliva,

c)

koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva.

Otázka č. 71

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zajišťování ostrahy majetku a osob vydá podle zákona o zbraních

a)

příslušný útvar policie,

b)

Ministerstvo obrany,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 72

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, např. zákona o obecní policii, vydá podle zákona o zbraních

a)

obecní úřad,

b)

příslušný útvar policie,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 73

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku vydá podle zákona o zbraních

a)

Ministerstvo spravedlnosti,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

příslušný útvar policie.

Otázka č. 74

Platnost povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B zaniká podle zákona o zbraních

a)

jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu,

b)

jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence,

c)

jestliže jeho držitel dočasně opustil Českou republiku.

Otázka č. 75

Podle zákona o zbraních platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B zaniká mimo jiné, není-li využito

a)

do 12 měsíců ode dne jeho vydání,

b)

do 6 měsíců ode dne jeho vydání,

c)

do 1 měsíce ode dne jeho vydání.

Otázka č. 76

Nadlimitním zásobníkem se pro účely zákona o zbraních rozumí

a)

zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 15 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 5 nábojů v případě dlouhé palné zbraně,

b)

zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně,

c)

zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.

Otázka č. 77

Nadlimitním zásobníkem se pro účely zákona o zbraních rozumí

a)

zásobník, jehož kapacita je vyšší než 3 náboje, je-li možné jej od zbraně oddělit bez použití běžně dostupných nástrojů,

b)

každý další zásobník, který nabude nebo drží držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo E, nad limit 10 odnímatelných schránkových zásobníků na každou samonabíjecí palnou zbraň určenou pro střelivo se středovým zápalem, na kterou má takový držitel zbrojního průkazu vydán průkaz zbraně. To neplatí, jde-li o nadlimitní zásobníky nabyté držitelem zbrojního průkazu přede dnem 13. června 2017,

c)

zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.

Otázka č. 78

Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň podléhající registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě nebo s ní jinak manipulovat, nenabitou a v uzavřeném obalu. Viditelně lze zbraň nebo střelivo přepravovat

a)

v přímé časové a místní souvislosti s konáním akce nebo prováděním činnosti, jejichž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní nebo střelivem a při nichž je držitel zbrojního průkazu oprávněn zbraň nebo střelivo nosit viditelně,

b)

je-li to přípustné z hlediska zvoleného způsobu přepravy; i v případě využití dopravního prostředku hromadné dopravy se zbraň a střelivo mohou přepravovat viditelně,

c)

na základě předchozího souhlasu příslušného útvaru policie.

Otázka č. 79

Podle zákona o zbraních příslušný útvar policie odejme povolení vydané pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B pro střelivo se středovým zápalem, pokud držitel takové zbraně má

a)

neoprávněně v držení noktovizor,

b)

neoprávněně v držení tlumič hluku výstřelu,

c)

neoprávněně v držení příslušný nadlimitní zásobník.

Otázka č. 80

Předchozí souhlas jiného členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto jiného členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků, je podle zákona o zbraních povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který

a)

je občanem jiného členského státu,

b)

je občanem jiného členského státu či rodinným příslušníkem občana jiného členského státu,

c)

má místo pobytu v jiném členském státě.

Otázka č. 81

Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském státě, podle zákona o zbraních

a)

není povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný,

b)

je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný,

c)

je povinen předložit v souvislosti s již podanou žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních dodatečný souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že dodatečný souhlas není nezbytný.

Otázka č. 82

Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, a to s překladem do jazyka českého. Tento překlad může být vyhotoven pouze

a)

tlumočníkem zapsaným ve společné evropské databázi akreditovaných tlumočníků,

b)

tlumočníkem zapsaným v národní databázi členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

c)

tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

Otázka č. 83

Pomine-li řádný důvod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B vydáno, příslušný útvar policie podle zákona o zbraních povolení

a)

odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zajišťování ostrahy majetku a osob,

b)

odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku,

c)

odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zabezpečení úkolů podle zvláštního právního předpisu.

Otázka č. 84

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet podle zákona o zbraních pouze

a)

držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie,

b)

držitel průkazu zbraně nebo provozovatel střelnice, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu,

c)

držitel loveckého lístku, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie.

Otázka č. 85

Podle zákona o zbraních zbraň kategorie C může držitel zbrojního průkazu nosit pouze

a)

v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po vydání povolení,

b)

v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po udělení výjimky,

c)

v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci.

Otázka č. 86

Podle zákona o zbraních zbraň kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet

a)

pouze držitel zbrojního průkazu,

b)

fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, která má místo pobytu na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky,

c)

fyzická osoba starší 15 let.

Otázka č. 87

Policie zajistí podle § 57 zákona o zbraních zbraň kategorie C-I mimo jiné pokud

a)

její držitel není držitelem zbrojního průkazu,

b)

její držitel byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, který zakládá ztrátu spolehlivosti podle zákona o zbraních,

c)

byl její držitel pravomocně uznán vinným trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona o zbraních nebo se u jejího držitele prokáže změna zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní této kategorie přímé ohrožení života nebo zdraví.

Otázka č. 88

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně (nejedná-li se o plynovou zbraň kategorie D nebo paintballovou zbraň) může podle zákona o zbraních nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší

a)

16 let způsobilá k právním úkonům,

b)

14 let způsobilá k právním úkonům,

c)

18 let způsobilá k právním úkonům.

Otázka č. 89

Podle zákona o zbraních přenechat plynovou zbraň kategorie D nebo paintballovou zbraň lze též osobě, která dosáhla

a)

věku 10 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník,

b)

věku 15 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník,

c)

věku 16 let; s přenecháním takové zbraně této osobě nemusí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

Otázka č. 90

Podle zákona o zbraních z historické zbraně lze střílet

a)

jen na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu,

b)

jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu,

c)

jen na místě povoleném příslušným obecním úřadem, kde by střelbou nemohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou.

Otázka č. 91

Držitel zbraně kategorie D je povinen podle zákona o zbraních zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti

a)

korozi a pravidelně ji čistit,

b)

zneužití, ztrátě nebo odcizení,

c)

technickému zastarání.

Otázka č. 92

Držitel zbraně kategorie D podle zákona o zbraních mimo jiné

a)

nesmí zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce,

b)

smí zbraň nosit viditelně pouze na střelnici,

c)

smí zbraň nosit viditelně pouze tehdy, pokud obdržel předchozí souhlas příslušného útvaru policie.

Otázka č. 93

Držitel zbraně kategorie D podle zákona o zbraních nesmí mimo jiné

a)

zbraň přepravovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

b)

zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

c)

zbraň přenechat osobě, která není držitelem zbrojního průkazu.

Otázka č. 94

Držitel zbraně kategorie D podle zákona o zbraních mimo jiné

a)

nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě,

b)

může převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, a může je takové osobě přenechat,

c)

nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, ale může je takové osobě přenechat.

Otázka č. 95

Doba platnosti zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních

a)

10 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let,

b)

5 let a nelze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let,

c)

3 roky a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 3 roky.

Otázka č. 96

Zbrojní průkaz vydává podle zákona o zbraních

a)

Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou,

b)

příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou,

c)

obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou.

Otázka č. 97

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel podle zákona o zbraních mimo jiné povinen připojit

a)

výpis z Rejstříku trestů,

b)

doklad o odborné způsobilosti,

c)

doklad o spolehlivosti vystavený příslušným obecním úřadem.

Otázka č. 98

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit

a)

3 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,

b)

2 fotografie žadatele, které splňují požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem,

c)

fotografii žadatele, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem.

Otázka č. 99

Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je podle zákona o zbraních povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se

a)

v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,

b)

v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o zbraních,

c)

v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.

Otázka č. 100

Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském státě, je povinen podle zákona o zbraních předložit též

a)

předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků,

b)

předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie. Souhlas je nutné předložit s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků či v evropské databázi akreditovaných tlumočníků,

c)

předchozí souhlas vystavený zastupitelským úřadem tohoto členského státu akreditovaným pro Českou republiku. Pokud je tento souhlas vystaven v anglickém jazyce a příslušný útvar policie nevznese námitky, není nutné zajišťovat překlad souhlasu do jazyka českého vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

Otázka č. 101

Posudek o zdravotní způsobilosti, který se přikládá dle § 21a zákona o zbraních k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než

a)

1 měsíc,

b)

3 měsíce,

c)

6 měsíců.

Otázka č. 102

Doklad o odborné způsobilosti, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být podle zákona o zbraních starší než

a)

1 rok,

b)

2 roky,

c)

6 měsíců.

Otázka č. 103

Příslušný útvar policie přeruší podle zákona o zbraních řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,

a)

že bylo pravomocně podmíněně zastaveno trestní stíhání proti žadateli pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta,

b)

že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,

c)

že proti žadateli bylo zahájeno správní řízení pro přestupek uvedený v § 23 zákona o zbraních.

Otázka č. 104

Příslušný útvar policie vydá podle zákona o zbraních zbrojní průkaz fyzické osobě, která

a)

má místo pobytu na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá,

b)

má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu, dosáhla předepsané věkové hranice trestní odpovědnosti, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá,

c)

v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě pobývala na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně a odborně způsobilá.

Otázka č. 105

Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E vydat jen osobě

a)

starší 21 let,

b)

starší 18 let,

c)

starší 16 let.

Otázka č. 106

Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze vydat zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osobě

a)

starší 12 let,

b)

starší 21 let,

c)

starší 18 let.

Otázka č. 107

Zbrojní průkaz skupiny B lze podle zákona o zbraních vydat osobě, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší

a)

15 let,

b)

14 let,

c)

12 let.

Otázka č. 108

Zbrojní průkaz skupiny C lze podle zákona o zbraních vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu

a)

15 let,

b)

14 let,

c)

16 let.

Otázka č. 109

Zbrojní průkaz skupiny D lze podle zákona o zbraních vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu

a)

15 let,

b)

16 let,

c)

18 let.

Otázka č. 110

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné

a)

odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky,

b)

registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,

c)

odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.

Otázka č. 111

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné

a)

oční lékař na základě komplexní diagnostiky zraku, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu,

b)

poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá- li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu,

c)

odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu.

Otázka č. 112

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné

a)

poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie na základě příslušného odborného vyšetření,

b)

registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let,

c)

v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B, který je mladší než 15 let, ošetřující lékař na základě vyjádření školy, jejímž žákem je žadatel.

Otázka č. 113

Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou, jejíž místo a čas konání určuje podle zákona o zbraních

a)

zkušební komisař,

b)

provozovatel střelnice,

c)

příslušný útvar policie.

Otázka č. 114

Podle zákona o zbraních teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost

a)

zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití,

b)

zákona o Policii České republiky a zákona o obecní policii,

c)

zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně.

Otázka č. 115

Podle zákona o zbraních praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se skládá

a)

ze zjištění znalosti povelů používaných na střelnici a střelby na pohyblivý nebo pevný cíl,

b)

ze zjištění znalosti provozního řádu střelnice a střelby na pohyblivý cíl,

c)

ze zjištění znalosti bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby na pevný cíl.

Otázka č. 116

Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje podle zákona o zbraních

a)

na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, u příslušného útvaru policie,

b)

na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, nebo osobně u zkušebního komisaře,

c)

na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, na střelnici.

Otázka č. 117

Pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při teoretické části zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, může se podle zákona o zbraních znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí

a)

6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,

b)

3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,

c)

1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

Otázka č. 118

Podle zákona o zbraních pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při opakování praktické části zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí

a)

6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,

b)

3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,

c)

1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

Otázka č. 119

Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části zkoušky stupněm "neprospěl" dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb.

a)

může praktickou část zkoušky jednou opakovat, a to do jednoho roku ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm „neprospěl“,

b)

může praktickou část zkoušky jednou opakovat nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději 2 měsíce ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "neprospěl",

c)

nemůže praktickou část zkoušky opakovat, ale po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky se může znovu přihlásit ke zkoušce.

Otázka č. 120

Pokud se žadatel na opakování praktické části zkoušky nedostaví, má se dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. za to,

a)

že jeho zkouška byla celkově hodnocena stupněm „prospěl“,

b)

že po podání nové přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatel teoretickou část zkoušky již nevykonává,

c)

že jeho zkouška byla celkově hodnocena stupněm "neprospěl".

Otázka č. 121

Podle zákona o zbraních náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí

a)

příslušný útvar policie,

b)

jen držitel zbrojní licence,

c)

žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.

Otázka č. 122

Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je podle zákona o zbraních povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit

a)

posudek o zdravotní způsobilosti,

b)

čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,

c)

výpis z evidence Rejstříku trestů.

Otázka č. 123

Doklad o odborné způsobilosti na úseku zbraní a střeliva vystavený žadateli o vydání zbrojního průkazu v jiném členském státě podle zákona o zbraních

a)

může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních,

b)

může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,

c)

není v zákoně o zbraních uveden jako rovnocenná náhrada za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.

Otázka č. 124

Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným

a)

trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,

b)

z přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z přestupků uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,

c)

z jiného správního deliktu uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních, nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z jiných správních deliktů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.

Otázka č. 125

Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby podle zákona o zbraních

a)

požádá příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,

b)

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů,

c)

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání písemný souhlas opravňující příslušný útvar policie požádat o opis z evidence Rejstříku trestů.

Otázka č. 126

Podle zákona o zbraních při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby, která je žadatelem o vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu a k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen

a)

nepřihlíží,

b)

přihlíží,

c)

přihlíží pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo spravedlnosti.

Otázka č. 127

Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula zkušební doba, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil

a)

se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,

b)

se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného,

c)

se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.

Otázka č. 128

Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky

a)

se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,

b)

se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého,

c)

se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.

Otázka č. 129

Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle zákona o zbraních

a)

je příslušný útvar policie oprávněn vyžádat si opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů,

b)

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů,

c)

příslušný útvar policie zohlední též skutečnost, že žadatel v minulosti neoprávněně nakládal s nadlimitními zásobníky.

Otázka č. 130

Podle zákona o zbraních žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie

a)

nejméně jeden měsíc a nejdříve 4 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,

b)

nejméně dva měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,

c)

nejméně tři měsíce a nejdříve 5 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

Otázka č. 131

Podle zákona o zbraních k žádosti o vydání nového zbrojního průkazu držitel zbrojního průkazu doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo

a)

připojuje,

b)

připojuje pouze na žádost příslušného útvaru policie,

c)

nepřipojuje.

Otázka č. 132

Podle zákona o zbraních vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti

a)

3 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu,

b)

10 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu,

c)

6 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.

Otázka č. 133

Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je podle zákona o zbraních povinen předložit žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se

a)

v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže- li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,

b)

v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o zbraních,

c)

v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 3 měsíce mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.

Otázka č. 134

Podle zákona o zbraních příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne,

a)

nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu,

b)

nebudou-li splněny podmínky osobnostní způsobilosti a bezkonfliktního společenského chování stanovené pro vydání zbrojního průkazu,

c)

nebude-li ke dni podání žádosti splněna podmínka společenské způsobilosti stanovená pro vydání zbrojního průkazu. Splnění podmínky zdravotní způsobilosti musí žadatel doložit pouze tehdy, pokud je k tomu písemně vyzván příslušným útvarem policie.

Otázka č. 135

K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních žadatel povinen připojit

a)

doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii,

b)

doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,

c)

doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.

Otázka č. 136

Ukončil-li držitel zbrojního průkazu pobyt na území České republiky podle zákona o zbraních

a)

platnost zbrojního průkazu zaniká ze zákona,

b)

příslušný útvar policie platnost zbrojního průkazu pozastaví,

c)

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku platnosti zbrojního průkazu.

Otázka č. 137

Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení zbrojního průkazu podle zákona o zbraních

a)

jeho platnost zaniká,

b)

příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,

c)

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.

Otázka č. 138

Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, podle zákona o zbraních

a)

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,

b)

příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,

c)

příslušný útvar policie rozhoduje o jeho propadnutí.

Otázka č. 139

Pokud zbrojní průkaz obsahuje nesprávné údaje, které nejsou způsobeny z důvodu změny místa pobytu (např. změna příjmení z důvodu sňatku nebo rozvodu), podle zákona o zbraních

a)

platnost zbrojního průkazu tím není dotčena; po uplynutí platnosti dosavadního zbrojního průkazu, vydá příslušný útvar policie nový zbrojní průkaz se správnými údaji,

b)

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti; příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti vydá nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu,

c)

příslušný útvar policie rozhoduje o pozastavení jeho platnosti; příslušný útvar policie vydá na základě žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti 10 let.

Otázka č. 140

Pokud zbrojní průkaz obsahuje nesprávné údaje, které jsou způsobeny z důvodu změny místa pobytu, podle zákona o zbraních

a)

platnost zbrojního průkazu tím není dotčena,

b)

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti; příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti vydá nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu,

c)

jeho platnost zaniká.

Otázka č. 141

Je-li zbrojní průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, podle zákona o zbraních

a)

se jeho platnost zkracuje,

b)

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti; příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti vydá nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu,

c)

platnost průkazu zaniká ze zákona.

Otázka č. 142

Podle zákona o zbraních příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, jestliže držitel zbrojního průkazu

a)

změnil místo pobytu,

b)

pozbyl způsobilost k právním úkonům,

c)

pozbyl odbornou způsobilost.

Otázka č. 143

Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar policie podle zákona o zbraních

a)

o odnětí zbrojního průkazu,

b)

o pozastavení platnosti zbrojního průkazu,

c)

o zkrácení platnosti zbrojního průkazu.

Otázka č. 144

Existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může příslušný útvar policie podle zákona o zbraních

a)

vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce; nepodrobí-li se držitel zbrojního průkazu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie lékařské prohlídce, rozhodne příslušný útvar policie o odnětí zbrojního průkazu,

b)

vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce; nepodrobí-li se držitel zbrojního průkazu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie lékařské prohlídce, bude k lékaři příslušným útvarem policie předveden,

c)

vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce; držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

Otázka č. 145

Podle zákona o zbraních existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může příslušný útvar policie vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce.

a)

Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře; není však povinen podrobit se dalším případným odborným vyšetřením,

b)

Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře; případně je povinen se podrobit i dalším potřebným odborným vyšetřením,

c)

Držitel zbrojního průkazu není povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře, pokud ještě neuplynuly 3 měsíce od vydání posudku o zdravotní způsobilosti předložené při podání žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo nového zbrojního průkazu.

Otázka č. 146

Podle zákona o zbraních, jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl způsobilosti k právním úkonům, pozbyl zdravotní způsobilost nebo přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle § 22 zákona o zbraních nebo spolehlivosti podle § 23 zákona o zbraních,

a)

držitel zbrojního průkazu je i bez výzvy povinen neprodleně vrátit zbrojní průkaz, průkaz zbraně i zbraň a střelivo příslušnému útvaru policie,

b)

příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu,

c)

platnost zbrojního průkazu zaniká a držitel zbrojního průkazu je povinen neprodleně vrátit zbrojní průkaz, průkaz zbraně i zbraň příslušnému útvaru policie.

Otázka č. 147

Jestliže držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C mladší 18 let nebo skupiny D mladší 21 let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu uvedené v § 19 odst. 3, 4, 5 nebo 6 (tj. členství v občanském sdružení zabývajícím se sportovní střelbou/výuka myslivosti nebo puškařského oboru nebo střeliva na střední škole nebo středním odborném učilišti), podle zákona o zbraních

a)

příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, neukončil-li držitel zbrojního průkazu skupiny C nebo D úspěšně příslušný vzdělávací program,

b)

skončí platnost zbrojního průkazu,

c)

příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu vždy o v případě, že držitel zbrojního průkazu skupiny C nebo D úspěšně ukončil příslušný vzdělávací program.

Otázka č. 148

Jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti, rozhodne podle zákona o zbraních příslušný útvar policie

a)

o zkrácení platnosti zbrojního průkazu,

b)

o pozastavení platnosti zbrojního průkazu,

c)

o odnětí zbrojního průkazu.

Otázka č. 149

Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu podle zákona o zbraních

a)

nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraně a střelivo neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie,

b)

má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen zbrojní průkaz odevzdat příslušnému útvaru policie, je však povinen neprodleně odevzdat zbraně,

c)

má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň a střelivo neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.

Otázka č. 150

Podle zákona o zbraních zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky

a)

nesmí zbraň nosit viditelně,

b)

může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,

c)

může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.

Otázka č. 151

Zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení, nebo zbraň kategorie C, je podle zákona o zbraních oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu

a)

skupiny D,

b)

skupiny A,

c)

skupiny E.

Otázka č. 152

Střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení, je podle zákona o zbraních oprávněn pro sběratelské účely nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit držitel zbrojního průkazu

a)

skupiny A,

b)

skupiny D,

c)

skupiny E.

Otázka č. 153

Nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C; případně zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu, může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, držitel zbrojního průkazu

a)

skupiny A,

b)

skupiny B nebo C,

c)

skupiny C-I.

Otázka č. 154

Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je podle zákona o zbraních mimo jiné oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do

a)

zbraní kategorie A nebo D. Střelivo a jednotlivé části nábojů smí nosit viditelně,

b)

zbraní kategorie A-I, B nebo C. Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně,

c)

zbraní kategorie C-I nebo D. Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.

Otázka č. 155

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání

a)

nosit zbraň kategorie B nebo C, nikoliv všakk zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu nemůže nosit ani střelnici. K této zbrani je oprávněn držet střelivo,

b)

nosit zbraň kategorie B, D a E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze na střelnici. K této zbrani je oprávněn nosit střelivo,

c)

nosit nebo držet zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu. K této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo.

Otázka č. 156

Strážník obecní policie podle zákona o zbraních

a)

je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie,

b)

nesmí zbraň nosit viditelně,

c)

může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.

Otázka č. 157

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání

a)

nosit nejvíce 2 zbraně kategorie B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; dlouhou zbraň a střelivo do této zbraně smí nosit viditelně,

b)

nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; střelivo do této zbraně smí nosit viditelně,

c)

nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, A-I, B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.

Otázka č. 158

Podle zákona o zbraních zaměstnanec poskytovatele bezpečnostních služeb zajišťující fyzickou ochranu objektů státních jaderných zařízení

a)

nesmí zbraň nosit viditelně,

b)

může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,

c)

může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.

Otázka č. 159

Držitel zbrojního průkazu skupiny E je podle zákona o zbraních oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit

a)

zbraň kategorie B, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D,

b)

zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D,

c)

zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C.

Otázka č. 160

Držitel zbrojního průkazu skupiny E je podle zákona o zbraních oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví

a)

střelivo do všech zbraní kategorie B nebo C,

b)

střelivo do zbraní kategorie A, B nebo C, které je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně. Toto střelivo je oprávněn nosit, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,

c)

střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně. Toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit.

Otázka č. 161

Držitel zbrojního průkazu skupiny E je podle zákona o zbraních mimo jiné oprávněn

a)

nosit nejvíce 1 zbraň a střelivo do této zbraně; střelivo smí nosit viditelně,

b)

nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně,

c)

nosit nejvíce 3 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně a střelivo smí nosit viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

Otázka č. 162

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

a)

zabezpečit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C a střelivo podle § 58 zákona o zbraních,

b)

zabezpečit zbraň kategorie B, C nebo C-I a střelivo podle § 58 zákona o zbraních,

c)

zabezpečit zbraň kategorie A, B, C nebo D a střelivo podle § 58 zákona o zbraních.

Otázka č. 163

Držitel zbrojního průkazu podle zákona o zbraních

a)

smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze pokud se jedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,

b)

smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu nebo na místě, které bylo ke střelbě schváleno příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,

c)

smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Otázka č. 164

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

a)

zabezpečit zbrojní průkaz a doklad o odborné způsobilosti proti zneužití, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo ocelové skříně,

b)

zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

c)

zabezpečit evropský zbrojní pas a zbrojní průkaz proti zneužití, poškození, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové skříně splňující požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

Otázka č. 165

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

a)

předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady,

b)

předložit na výzvu Ministerstva vnitra nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady,

c)

předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo D, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole, zda je používáno rážově odpovídající střelivo.

Otázka č. 166

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

a)

neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně,

b)

neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie B, C-I nebo D, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie B nebo C-I odevzdat též průkaz zbraně,

c)

neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie poškození nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo zbrojní licence; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D odevzdat též průkaz zbraně.

Otázka č. 167

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud u něho došlo ke změně jména nebo příjmení, do

a)

5 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní,

b)

10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní,

c)

15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.

Otázka č. 168

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

a)

mít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbraň kategorie C-I nebo D nebo střelivo do této zbraně,

b)

mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D nebo střelivo do této zbraně,

c)

mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně.

Otázka č. 169

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen odevzdat zbrojní průkaz

a)

do 5 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, nebo střeliva, odevzdá je i s průkazem zbraně,

b)

do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně nebo střeliva, odevzdá je i s průkazem zbraně,

c)

neprodleně příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně nebo střeliva, odevzdá je i s průkazem zbraně.

Otázka č. 170

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen ohlásit

a)

do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,

b)

do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,

c)

do 30 dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

Otázka č. 171

Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, chce-li provést změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně, v případě, že se jedná o úpravu mající za následek vznik zbraně kategorie B,

a)

smí tuto úpravu provést až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B,

b)

smí tuto úpravu provést i bez udělení povolení k nabytí zbraně kategorie B, pokud změnu ohlásí do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,

c)

nesmí tuto úpravu provést, dokud mu nebude udělena výjimka příslušným útvarem policie.

Otázka č. 172

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu

a)

zaměstnance obecní policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

b)

pracovníka Ministerstva vnitra orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

c)

příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Otázka č. 173

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen neprodleně ohlásit

a)

Ministerstvu vnitra použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,

b)

obecnímu úřadu použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,

c)

útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.

Otázka č. 174

Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen umožnit

a)

příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je- li držitelem zbraně kategorie A,

b)

Ministerstvu vnitra vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A,

c)

příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je- li držitelem zbraně kategorie B nebo D.

Otázka č. 175

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře

a)

ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší,

b)

ve lhůtě 4 měsíců přede dnem uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší,

c)

ve lhůtě 3 měsíců přede dnem uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší.

Otázka č. 176

Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu

a)

by neměl bez odpovídajícího důvodu nosit zbraň na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek nebo v důsledku nemoci. Manipulovat s ní v tomto stavu na výše uvedených místech může pouze za účelem bezpečného vybití zbraně, a to pod dohledem jiného držitele zbrojního průkazu,

b)

nesmí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

c)

smí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném v malém rozsahu manipulovat i tehdy, pokud je jeho schopnost k této činnosti mírně snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Otázka č. 177

Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné nosit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C

a)

na kterou nebyl vydán zbrojní průkaz,

b)

na kterou nebyl vydán zbrojní průvodní list,

c)

na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.

Otázka č. 178

Držitel zbrojního průkazu nesmí podle zákona o zbraních mimo jiné

a)

střílet ze zbraně, která je označena zkušební značkou starší 10 let,

b)

střílet ze zbraně, která není označena certifikační značkou výrobce zbraně, nebo používat přebíjené střelivo,

c)

střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.

Otázka č. 179

Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň podléhající registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě nebo s ní jinak manipulovat, nenabitou a v případě využití dopravního prostředku hromadné dopravy

a)

se krátká zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu, což neplatí pro dlouhé zbraně,

b)

se zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu,

c)

se dlouhá zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu, krátkou zbraň je možné přepravovat v opaskovém pouzdře viditelně.

Otázka č. 180

Podle zákona o zbraních je dokladem o jmenování zkušebním komisařem

a)

průkaz zkušebního komisaře, který vydává Ministerstvo vnitra,

b)

osvědčení zkušebního komisaře, které vydává Ministerstvo vnitra,

c)

průkaz zkušebního komisaře, který vydává příslušný útvar policie.

Otázka č. 181

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné

a)

prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou policejním prezidentem,

b)

prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou příslušným útvarem policie,

c)

prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra.

Otázka č. 182

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je mimo jiné

a)

držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E,

b)

držitelem zbrojní licence skupiny A, B nebo C,

c)

držitelem evropského zbrojního pasu skupiny A, B, C, D nebo E.

Otázka č. 183

Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu

a)

5 let příslušný útvar policie,

b)

10 let Policejní prezidium České republiky,

c)

5 let Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 184

Zkušebního komisaře, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá

a)

příslušný útvar policie,

b)

Policejní prezidium České republiky,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 185

Podle zákona o zbraních je zbrojířem

a)

každý držitel zbrojního průkazu, který je zároveň držitelem zbraně skupiny A, A-I, B, C nebo C-I,

b)

osoba, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva pro držitele zbrojní licence, a která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny,

c)

osoba, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva pro držitele zbrojní licence, zbrojířem může být ustanovena i osoba, která není držitelem zbrojního průkazu.

Otázka č. 186

Podle zákona o zbraních je držitel zbrojní licence mimo jiné povinen

a)

kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo nejsou používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny ve zbrojní licenci, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné skupiny,

b)

kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo jsou používány zejména k účelům uvedeným ve zbrojní licenci a zda jsou používány osobami se zbrojním průkazem či s evropským zbrojním pasem,

c)

kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo jsou používány zejména k účelům uvedeným ve vnitřním předpisu a zda jsou používány osobami staršími 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům.

Otázka č. 187

Držitel zbrojní licence je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

a)

zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci,

b)

zajistit nejméně jednou za dva roky provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách může vést pomocnou evidenci,

c)

zajistit nejméně jednou měsíčně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vede evidenci, pokud tak stanoví vnitřní předpis.

Otázka č. 188

Zbrojíř je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

a)

vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je více než 5 let držitelem zbrojního průkazu skupiny D nebo E,

b)

vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu,

c)

vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním nebo obdobném poměru, a to za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu skupiny E a úspěšně absolvovala úvodní odborné školení k bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem, jehož obsahovou náplň stanoví zbrojíř vždy po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.

Otázka č. 189

Podle zákona o zbraních zbrojíř mimo jiné

a)

je povinen zajistit odbornou způsobilost osob, které jsou v pracovním poměru k držiteli zbrojní licence,

b)

není povinen dodržovat podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem,

c)

je povinen zabezpečit zbraň nebo střelivo, které jsou ve vlastnictví a držení držitele zbrojní licence, proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

Otázka č. 190

V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních

a)

odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby,

b)

zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence,

c)

mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.

Otázka č. 191

Podle zákona o zbraních musí být zaregistrována každá zbraň kategorie

a)

A, A-I, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,

b)

B, C nebo C-I; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,

c)

A, A-I, B, C, C-I nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakázané střelivo.

Otázka č. 192

Podle zákona o zbraních registraci zbraně kategorie A, A-I, B nebo C provádí

a)

Ministerstvo vnitra na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně,

b)

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně,

c)

příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.

Otázka č. 193

Dokladem o registraci zbraně kategorie A, A-I, B nebo C je

a)

zbrojní průkaz, který je veřejnou listinou,

b)

průkaz zbraně, který je veřejnou listinou,

c)

zápis v evropském zbrojním pasu.

Otázka č. 194

Podle zákona o zbraních příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň kategorie A, A-I, B nebo C,

a)

pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně podléhající registraci,

b)

příslušný útvar policie je povinen provést registraci zbraně vždy,

c)

kterou osoba není oprávněna podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.

Otázka č. 195

Pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně podléhající registraci, podle zákona o zbraních

a)

zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření příslušné zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva do centrálního registru zbraní,

b)

zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o opravě příslušné zbraně držitelem zbrojní licence skupiny B do centrálního registru zbraní,

c)

zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný pouze vůči držiteli zbraně. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření zbraně příslušným útvarem policie.

Otázka č. 196

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je podle zákona o zbraních povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie

a)

do 5 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a předložit zbraň,

b)

do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a předložit zbraň,

c)

do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví; zbraň předloží jen na výzvu příslušného útvaru policie.

Otázka č. 197

Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna podle zákona o zbraních tento převod oznámit příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise do

a)

10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně,

b)

10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, průkaz zbraně neodevzdává,

c)

15 dnů ode dne převedení zbraně a současně předložit kupní smlouvu.

Otázka č. 198

Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně podle zákona o zbraních trvale vyvézt mimo území České republiky v případě, že tuto zbraň hodlá vyvézt fyzická osoba,

a)

lze pouze na základě evropského zbrojního pasu,

b)

lze pouze na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do této zbraně, vyvezena,

c)

nelze.

Otázka č. 199

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně vydává podle zákona o zbraních

a)

Ministerstvo vnitra,

b)

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)

příslušný útvar policie.

Otázka č. 200

K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně je žadatel podle zákona o zbraních povinen doložit

a)

souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků,

b)

souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje a v závislosti na konkrétní trase vývozu i souhlas příslušných státních orgánů země, přes jejíž státní území bude trvalý vývoz uskutečněn, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků,

c)

souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků.

Otázka č. 201

Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je podle zákona o zbraních povinen nejpozději do

a)

3 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,

b)

5 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,

c)

10 pracovních dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.

Otázka č. 202

Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva vydává podle zákona o zbraních

a)

útvar cizinecké policie či útvar služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, v jehož obvodu se budou tito cizinci převážně zdržovat během jejich návštěvy České republiky,

b)

příslušný zastupitelský úřad České republiky, který je akreditovaný pro jejich domovský stát,

c)

útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně.

Otázka č. 203

Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, podle zákona o zbraních žádost zamítne, mimo jiné

a)

jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise,

b)

pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Ministerstva vnitra,

c)

pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Otázka č. 204

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého dovozu zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I střeliva podle zákona o zbraních vydává

a)

Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,

b)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,

c)

příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

Otázka č. 205

Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do

a)

15 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole,

b)

20 pracovních dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji po výzvě příslušného útvaru policie ke kontrole,

c)

10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.

Otázka č. 206

Podle zákona o zbraních zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva

a)

je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky; to neplatí pro zbraně kategorie A a A-I,

b)

je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky,

c)

není současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.

Otázka č. 207

Podle zákona o zbraních v případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky

a)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,

b)

příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,

c)

Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

Otázka č. 208

V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá podle zákona o zbraních příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky. Tento předběžný souhlas

a)

musí držitel vydaného zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vrátit příslušnému útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu České republiky, pokud nebyl využit nejpozději do 6 měsíců od jeho vydání,

b)

může být po dohodě s příslušným útvarem policie předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit, ovšem pouze ve formě úředně ověřené kopie. Originál předchozího souhlasu nesmí trvale opustit území České republiky,

c)

může být využit dle potřeby držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva, tj. může být zejména předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit jako podklad pro vydání příslušného cizozemského vývozního povolení.

Otázka č. 209

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat podle zákona o zbraních mimo jiné

a)

Ministerstvo vnitra,

b)

Ministerstvo dopravy,

c)

zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.

Otázka č. 210

K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva je žadatel podle zákona o zbraních povinen předložit

a)

úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva,

b)

pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. Pozvání nemusí být úředně ověřené, pokud plánovaná doba pobytu žadatele na území České republiky nepřekročí 2 dny. V ostatních případech tranzitu je žadatel povinen písemně doložit účel tranzitu zbraní nebo střeliva,

c)

čestné prohlášení prokazující účel tranzitu zbraní nebo střeliva. K žádosti žadatel předkládá rovněž písemné prohlášení o způsobu, jakým budou jeho zbraně a střelivo zabezpečeny během jeho pobytu na území České republiky.

Otázka č. 211

Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl způsobilost k právním úkonům, pozbyl zdravotní způsobilost nebo závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne podle zákona o zbraních

a)

příslušný obecní úřad o jeho zajištění,

b)

příslušný útvar policie o jeho odnětí,

c)

Ministerstvo vnitra o jeho zrušení.

Otázka č. 212

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít podle zákona o zbraních mimo jiné

a)

lovec ze státu Schengenského prostoru pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec ze státu Schengenského prostoru pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 1 pracovního dne,

b)

lovec z členského státu pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C, osoba podílející se na divadelním představení, rekonstrukci historické bitvy nebo jiné podobné kulturní akci pro expanzní nebo znehodnocenou zbraň nebo sportovní střelec pro sportovní zbraň kategorie A-I, B, C nebo C-I a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením pozvání,

c)

lovec z nečlenského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu Evropské unie pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 2 dnů, nebude převážet více než 2 zbraně a 100 kusů střeliva pro tyto zbraně a pokud je držitelem úředně ověřeného pozvání vystaveného uživatelem honitby nebo pořadatelem sportovní akce.

Otázka č. 213

Dovážet, vyvážet nebo jinak se zbraněmi přes hranice cestovat (tranzit)

a)

je možné na základě evropského zbrojního pasu. Evropský zbrojní pas opravňuje jeho držitele nabývat, držet a nosit zbraň a střelivo na území každého členského státu Evropské unie ve stejném rozsahu, jako je k tomu takový držitel oprávněn jako držitel zbrojního průkazu vydaného tím členským státem, jehož je občanem,

b)

je držitel zbrojního průkazu oprávněn pouze na základě specifického oprávnění, zejména příslušného zbrojního průvodního listu nebo v případě tranzitu v rámci Evropské unie též evropského zbrojního pasu. Přitom je třeba dbát vždy též na pravidla stanovovaná jinými státy na jejich území,

c)

je dovoleno pouze v rámci lovecké, sportovní nebo podnikatelské činnosti, a to na základě doložení účelu cesty a příslušné celní deklarace.

Otázka č. 214

Dovážet, vyvážet nebo jinak se zbraněmi přes hranice cestovat (tranzit)

a)

je možné pouze na základě zbrojního průkazu a předložení pozvánky na příslušnou střeleckou akci,

b)

lze i v případě zbraní kategorie C-I a palných zbraní kategorie D pouze na základě příslušného oprávnění, např. příslušného zbrojního průvodního listu a v případě tranzitu v rámci Evropské unie též evropského zbrojního pasu. Přitom je třeba dbát vždy též na pravidla stanovovaná jinými státy na jejich území,

c)

je zakázáno mezinárodními úmluvami a přímo použitelnými předpisy Evropské unie. To se týká zejména zbraní kategorie A-I a B a nadlimitních zásobníků.

Otázka č. 215

Dovážet, vyvážet nebo jinak se zbraněmi přes hranice cestovat (tranzit) v případě zbraní, které jsou podle zákona č. 38/1994 Sb. považovány za vojenský materiál,

a)

je možné pouze na základě evropského zbrojního pasu a předložení pozvánky na příslušnou střeleckou akci,

b)

je dovoleno pouze profesionálním subjektům, které jsou držiteli speciálního povolení a licence vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu,

c)

je dovoleno pouze na základě předložení zvacího dopisu vydaného cílovým státem.

Otázka č. 216

Dovážet, vyvážet nebo jinak se zbraněmi přes hranice cestovat (tranzit) je v případě

a)

znehodnocených zbraní možné bez omezení,

b)

převodu znehodnocené zbraně do jiného členského státu možné pouze tehdy, pokud je daná zbraň znehodnocena způsobem, který stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie. Takovou zbraň je současně nutné převádět na základě příslušného zbrojního průvodního listu, neboť se jedná o zbraň kategorie C-I,

c)

převodu znehodnocené zbraně mimo území Evropské unie možné pouze tehdy, pokud zbraň není znehodnocena v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie. Další povolení pro převod takové zbraně není vyžadováno, neboť se jedná o zbraň kategorie C-I.

Otázka č. 217

Evropský zbrojní pas podle zákona o zbraních vydá příslušný útvar policie pouze fyzické osobě, která

a)

má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně,

b)

má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie a je vlastníkem zbraně,

c)

má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, je vlastníkem zbraně a v žádosti o vydání evropského zbrojního pasu uvede jako řádný důvod výkon práva myslivosti nebo účast na sportovních střeleckých soutěžích v zahraničí.

Otázka č. 218

Příslušný útvar policie podle zákona o zbraních evropský zbrojní pas zadrží

a)

pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy Ministerstva vnitra pozastaví platnost zbrojního průkazu či průkazu zbraně,

b)

pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy příslušného obecního úřadu dočasně odejme zbrojní průkaz či průkaz zbraně,

c)

pokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.

Otázka č. 219

Podle zákona o zbraních zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň nebo střelivo bude nacházet na území České republiky,

a)

nejdéle však na dobu 1 měsíce,

b)

nejdéle však na dobu 3 měsíců,

c)

nejdéle však na dobu 6 měsíců.

Otázka č. 220

Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do

a)

10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list kterémukoliv útvaru policie. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu,

b)

20 dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie nebo obecní policie. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu,

c)

15 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.

Otázka č. 221

Podle zákona o zbraních správce střelnice je mimo jiné povinen při výkonu funkce

a)

nosit uniformu stanovenou střeleckým řádem střelnice,

b)

nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,

c)

nosit viditelně označení správce střelnice stanovené zkušebním řádem střelnice.

Otázka č. 222

Podle zákona o zbraních zajistit přístupnost a dodržování provozního řádu střelnice a ostrahu střelnice je povinen

a)

správce střelnice,

b)

zbrojíř střelnice,

c)

vlastník střelnice.

Otázka č. 223

Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, je podle zákona o zbraních povinen

a)

zbrojíř střelnice,

b)

vlastník střelnice,

c)

správce střelnice.

Otázka č. 224

Správce střelnice je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen

a)

přerušit provoz střelnice v případě ohrožení života, zdraví a majetku,

b)

zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku,

c)

omezit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku.

Otázka č. 225

Technické a organizační požadavky, kterým musí střelnice odpovídat, jsou stanoveny

a)

odborně způsobilou osobou na základě balistické studie a tvoří přílohu provozního řádu každé střelnice,

b)

v příloze zákona o zbraních,

c)

v závazných českých technických normách a českých obranných standardech.

Otázka č. 226

Podle zákona o zbraních zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem o zbraních, je oprávněn

a)

příslušník policie,

b)

pracovník Ministerstva vnitra,

c)

zaměstnanec policie, strážník obecní policie a pověřený pracovník Ministerstva vnitra.

Otázka č. 227

Podle zákona o zbraních příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, pokud

a)

držitel zbrojního průkazu nemůže doložit důvod, pro který má u sebe zbraň kategorie B nebo C a střelivo do ní,

b)

byl odňat zbrojní průkaz nebo zbrojní licence a dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň a střelivo příslušnému útvaru policie,

c)

držitel zbrojního průkazu v rozporu se zákonem o zbraních nosí současně se zbraní kategorie B nebo C střelivo, které přebila jiná osoba, která dané střelivo nepřebíjela výhradně pro svou potřebu.

Otázka č. 228

Pokud držitel zbrojního průkazu na výzvu příslušníka policie neprodleně neodevzdá zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz a průkaz zbraně, které mají být zadrženy, nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií podle zákona o zbraních

a)

je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze- li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají, a zadržet je,

b)

příslušný útvar policie odejme zbrojní průkaz a současně rozhodne o zajištění zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně a průkazu zbraně,

c)

je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek a provést zde domovní prohlídku, souhlas soudu s domovní prohlídkou lze v takovém případě nahradit souhlasem Ministerstva vnitra.

Otázka č. 229

Podle zákona o zbraních rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropského zbrojního pasu, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních může mimo jiné

a)

příslušný útvar obecní policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno správní řízení,

b)

příslušný útvar policie, a to v případě věcí, které byly zadrženy, a v dané věci má být vedeno řízení podle zákona o zbraních nebo podle zvláštního zákona,

c)

Policejní prezidium České republiky, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno exekuční řízení.

Otázka č. 230

Podle zákona o zbraních nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou

a)

držitele muničního průkazu, zbrojní nebo muniční licence anebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,

b)

držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,

c)

držitele muniční licence nebo evropského zbrojního pasu, který přepravu realizuje.

Otázka č. 231

Podle zákona o zbraních nošené nebo přepravované zbraně kategorie C-I nebo D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou

a)

držitele zbrojního průkazu,

b)

jejich oprávněného držitele,

c)

držitele zbrojní licence.

Otázka č. 232

Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A-I, B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů

a)

se vždy zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně, pokud tato schránka nebo skříň splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

b)

je jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,

c)

je jejich držitel povinen zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení dle podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Zabezpečit je uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně splňujícími technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie je držitel povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

Otázka č. 233

Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují

a)

uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo uzamykatelného skříňového trezoru, pokud tato schránka, skříň nebo trezor splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

b)

uložením do uzamykatelné schránky zhotovené z oceli či z tvrzených kompozitních materiálů nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

c)

uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie A-I, B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.

Otázka č. 234

Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v počtu více než 10 kusů nebo střelivo v počtu více než 10 000 nábojů se zabezpečují

a)

v uzamykatelném skříňovém trezoru, uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,

b)

kromě jiného také v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

c)

v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, zvláštním uzamčeném zařízení, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Otázka č. 235

Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v počtu více než 20 kusů nebo střelivo v počtu více než 20 000 nábojů se zabezpečují

a)

v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

b)

v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti, pokud jsou chráněny elektronickým či mechanickým signalizačním zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

c)

v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

Otázka č. 236

Podle zákona o zbraních uschovaná, uložená nebo uskladněná (přechovávaná) zbraň musí být v

a)

ochranném pouzdru ve stavu okamžitého použití, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,

b)

nabitém stavu, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,

c)

nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.

Otázka č. 237

Příslušný útvar policie je podle zákona o zbraních oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní

a)

kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,

b)

kategorie B; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,

c)

kategorie B; při této kontrole není oprávněn vstupovat do jejich obydlí.

Otázka č. 238

Svěření zbraně kategorie A-I, B nebo C, C-I nebo D osobě, která není podle zákona o zbraních oprávněna takovou zbraň sama držet, je možné

a)

pouze pokud je taková osoba držitelem zbrojního průkazu jiné skupiny,

b)

za dohledu osoby oprávněné takovou zbraň držet, taková osoba je též povinna poučit osobu, které zbraň svěřuje, o bezpečném zacházení se svěřenou zbraní a střelivem. Speciální dodatečné povinnosti zákon stanovuje pro svěření takové zbraně osobě mladší 18 let,

c)

pouze za dohledu Policie ČR za účelem výuky a výcviku ve střelbě, sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba, výuky k loveckým účelům nebo přípravy na budoucí povolání související s držením nebo nošením zbraně.

Otázka č. 239

Svěření zbraně kategorie A je možné jen

a)

příslušníkovi bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil,

b)

držiteli zbrojního průkazu nebo osobě, která dosáhla věku 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena, a to pouze v rámci činnosti držitele zbrojní licence, přičemž účelem svěření nesmí být zážitková střelba,

c)

držiteli zbrojního průkazu skupiny D nebo E, a to za účelem výcviku nebo přípravy na budoucí povolání nebo zaměstnání.

Otázka č. 240

Podle zákona o zbraních při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba, která není držitelem zbrojního průkazu svěřit zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D anebo střelivo do této zbraně osobě

a)

mladší 15 let, nejméně ve věku 7 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 5 let a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem,

b)

mladší 16 let, nejméně ve věku 8 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 30 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 2 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem,

c)

mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.

Otázka č. 241

Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, podle zákona o zbraních může na těchto akcích nosit zbraň

a)

podílí-li se na zabezpečení akce; souhlas pořadatele se nevyžaduje,

b)

podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba,

c)

udělil-li k tomu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností souhlas.

Otázka č. 242

Podle zákona o zbraních znehodnotit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení

a)

příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,

b)

kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,

c)

Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.

Otázka č. 243

Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke znehodnocení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo k výrobě jejího řezu, je podle zákona o zbraních povinen ji předat ke znehodnocení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna do

a)

20 pracovních dnů ode dne vydání povolení,

b)

30 dnů ode dne vydání povolení,

c)

15 dnů ode dne vydání povolení.

Otázka č. 244

Technický postup znehodnocování palných zbraní, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie, je uveden v

a)

Směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní,

b)

prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby,

c)

zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

Otázka č. 245

Vlastník zbraně kategorie A, A-I, B nebo C je povinen předložit zbraň před jejím znehodnocením nebo výrobou jejího řezu podle zákona o zbraních

a)

kterémukoli útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise,

b)

příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise,

c)

Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva k expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise.

Otázka č. 246

Pokud bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní kategorie A, A-I, B nebo C, která má být znehodnocena nebo má být provedena výroba jejího řezu, byl spáchán trestný čin nebo přestupek podle zákona o zbraních

a)

příslušný útvar policie žádost o znehodnocení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne,

b)

kterýkoli útvar policie žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu odloží,

c)

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne.

Otázka č. 247

Podle zákona o zbraních držitel znehodnocené zbraně

a)

smí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,

b)

nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar obecní policie; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,

c)

nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení této zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.

Otázka č. 248

Zničení zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I je možné podle zákona o zbraních

a)

na základě povolení příslušného útvaru policie. Zničit zbraň je oprávněn držitel zbrojní licence, který o tom vydá dosavadnímu držiteli zbraně potvrzení,

b)

zásadně formou úředního zničení zbraně, které provádí stát. Zbraň se za tím účelem předává ke zničení prostřednictvím příslušného útvaru policie,

c)

na základě rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, který posoudí technický stav zbraně a může nařídit její úpravu na neaktivní torzo zbraně.

Otázka č. 249

Podle zákona o zbraních zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I je dovoleno zničit pouze formou úředního zničení zbraně (vyjma případu uvedeného v § 63a zákona o zbraních). Zbraň a střelivo se k úřednímu zničení

a)

předávají i přijímají bezplatně; zbraně a střelivo předané k úřednímu zničení předáním odbornému útvaru policie připadají do vlastnictví státu,

b)

předávají i příjímají za poplatek; zbraně a střelivo předané k úřednímu zničení předáním odbornému útvaru policie zůstávají ve vlastnictví původního vlastníka zbraně, kterému jsou po zničení zbraně a střelivo vráceny,

c)

přijímají po úhradě správního poplatku; zbraně a střelivo předané k úřednímu zničení předáním odbornému útvaru policie připadají do vlastnictví tohoto odborného útvaru policie.

Otázka č. 250

Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud s nimi nenaloží jinak v souladu se zákonem o zbraních, do

a)

6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,

b)

4 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,

c)

2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.

Otázka č. 251

Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak v souladu se zákonem o zbraních, požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy, do

a)

10 dnů ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,

b)

1 měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,

c)

6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.

Otázka č. 252

Podle zákona o zbraních v případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti,

a)

povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie,

b)

povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O provedeném oznámení vydá policie potvrzení,

c)

je povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému obecnímu úřadu na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je neprodleně osobně příslušnému útvaru policie nebo obecnímu úřadu.

Otázka č. 253

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je podle zákona o zbraních oprávněna do

a)

4 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu,

b)

2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu,

c)

10 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu.

Otázka č. 254

Každý, kdo nalezne zbraň, je podle zákona o zbraních povinen

a)

neprodleně oznámit nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie,

b)

nejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu oznámit její nález zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie,

c)

nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu oznámit její nález strážníkovi obecní policie, zaměstnanci policie nebo krajskému úřadu.

Otázka č. 255

Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je podle zákona o zbraních povinen tyto doklady odevzdat

a)

nejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,

b)

nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie, pracovníkovi Ministerstva vnitra nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,

c)

neprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie.

Otázka č. 256

Zbraň, kterou její vlastník opustil (tzv. derelinkce), připadá podle zákona o zbraních do vlastnictví

a)

obce, v rámci jejíhož katastrálního území k opuštění došlo,

b)

státu,

c)

kraje, v rámci jehož katastrálního území k opuštění došlo.

Otázka č. 257

Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna podle zákona o zbraních nabývat do vlastnictví a držet

a)

fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,

b)

fyzická osoba starší 16 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,

c)

fyzická osoba starší 15 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.

Otázka č. 258

Při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami podle zákona o zbraních

a)

je nutné respektovat obecně závazné pokyny pro manipulaci vydávané Český báňským úřadem ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom je nutné dbát základní opatrnosti,

b)

musí každý dbát doporučujících pokynů pro manipulaci vydávaných Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom by nemělo být ve zvýšené míře ohroženo životní prostředí,

c)

musí každý dbát zvýšené opatrnosti, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.

Otázka č. 259

Fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, je podle zákona o zbraních oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit

a)

nejvýše celkem 5 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 5 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije, pokud tak nerozhodne příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem,

b)

nejvýše celkem 3 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije,

c)

nejvýše celkem 1 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 1 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě použije.

Otázka č. 260

Technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanoví

a)

prováděcí právní předpis. Stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí,

b)

svým rozhodnutím příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem. Příslušný útvar policie stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí,

c)

obecně závaznou směrnicí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva po dohodě s Českým báňským úřadem. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí.

Otázka č. 261

Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, A-I, B nebo C smí podle zákona o zbraních pouze

a)

držitel osvědčení o získání zvláštní odborné způsobilosti pro oblast samostatné manipulace se střelivem, které po úspěšném absolvování odborného kurzu vydává Ministerstvo vnitra,

b)

držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence,

c)

držitel zbrojního průkazu, který dosáhl věku alespoň 30 let a absolvoval odborný kurz pro manipulaci se střelivem pořádaný Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka č. 262

Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie C-I nebo D smí podle zákona o zbraních

a)

osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,

b)

osoba starší 16 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,

c)

osoba starší 15 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.

Otázka č. 263

Každý, kdo nalezne munici, střelivo nebo výbušninu, je povinen podle zákona o zbraních

a)

oznámit jejich nález příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu,

b)

oznámit jejich nález místně příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru nejpozději do 6 hodin od okamžiku nálezu,

c)

neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.

Otázka č. 264

Správcem centrálního registru zbraní je

a)

Ministerstvo vnitra,

b)

policie,

c)

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka č. 265

Kontrolovat v místě uložení fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, je oprávněno

a)

Ministerstvo obrany,

b)

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 266

Ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie

a)

Obvodní ředitelství policie,

b)

Krajské ředitelství policie,

c)

Policejní prezidium České republiky.

Otázka č. 267

Zastavovat vozidla převážející zbraně, střelivo nebo munici a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice a doklady k přepravovaným zbraním, střelivu nebo munici je podle zákona o zbraních oprávněn

a)

zaměstnanec Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany,

b)

strážník obecní policie nebo zaměstnanec policie,

c)

příslušník policie.

Otázka č. 268

Fyzická osoba, která nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60 zákona o zbraních, se podle zákona o zbraních dopustí

a)

přestupku,

b)

jiného správního deliktu,

c)

provinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazná vyhláška obce, na jejímž katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo.

Otázka č. 269

Podle zákona o zbraních se přestupku tím, že ohrozí život nebo zdraví tím, že při zacházení se zbraní nedbá zvýšené opatrnosti nebo tím, že nedodržuje provozní řád střelnice, dopustí

a)

jen držitel zbrojního průkazu,

b)

každá fyzická osoba,

c)

jen vlastník zbraně.

Otázka č. 270

Fyzická osoba, která znehodnotí zbraň kategorie A, A-I, B anebo C anebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1 zákona o zbraních, se podle zákona o zbraních

a)

dopustí přečinu,

b)

nedopustí žádného protiprávního jednání,

c)

dopustí přestupku.

Otázka č. 271

Držitel zbraně kategorie C-I nebo D, který nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, se

a)

nedopustí žádného protiprávního jednání,

b)

podle zákona o zbraních dopustí přestupku,

c)

podle zákona o zbraních dopustí přečinu.

Otázka č. 272

Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně, se podle zákona o zbraních

a)

dopustí přestupku,

b)

dopustí přečinu,

c)

nedopustí žádného protiprávního jednání.

Otázka č. 273

Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany, se podle zákona o zbraních

a)

dopustí přestupku,

b)

dopustí trestného činu,

c)

nedopustí žádného protiprávního jednání.

Otázka č. 274

Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně podle zákona o zbraních

a)

smí nosit; nedopouští se žádného protiprávního jednání, pokud zbraň nabyl na základě povolení,

b)

nesmí nosit; pokud zbraň nosí, dopouští se přestupku podle zákona o zbraních,

c)

smí nosit pouze k ochraně života zdraví a majetku.

Otázka č. 275

Držitel zbrojního průkazu, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, se

a)

nedopustí žádného protiprávního jednání, nicméně policista je oprávněn realizovat vstup do obydlí za použití síly,

b)

dopustí přestupku podle zákona o zbraních,

c)

dopustí trestného činu.

Otázka č. 276

Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí podle zákona o zbraních

a)

trestného činu,

b)

porušení pravidel pro bezpečné zacházení se zbraní a střelivem, za které může být uložen trest veřejně prospěšných prací,

c)

přestupku.

Otázka č. 277

Pokud zbrojíř vydá zbraň nebo střelivo jiné osobě než pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, je zároveň držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu uvedenému ve zbrojním průkazu, dopustí se tento zbrojíř podle zákona o zbraních

a)

přestupku,

b)

trestného činu,

c)

přečinu.

Otázka č. 278

Držitel zbrojního průkazu, který střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou nebo jejíž použití ke střelbě bylo zakázáno podle § 41 odst. 4 zákona o zbraních, se dopustí

a)

přečinu podle zákona o zbraních,

b)

trestného činu,

c)

přestupku podle zákona o zbraních.

Otázka č. 279

Ten, kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu anebo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci, se dopustí

a)

správního deliktu,

b)

trestného činu,

c)

jednání, které není trestné s ohledem na § 1 odst. 1 zákona o zbraních.

Otázka č. 280

Střelná zbraň je podle zákona o zbraních zbraň, u které je

a)

funkce odvozena od postupného opožděného uvolnění mechanické energie při výstřelu,

b)

funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost,

c)

požadovaná funkce odvozena od množství uvolněných zplodin při výstřelu, která je konstruovaná na požadovaný výkon.

Otázka č. 281

Palná zbraň je podle zákona o zbraních

a)

zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné mechanické energie,

b)

střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění dynamické energie,

c)

střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.

Otázka č. 282

Plynová zbraň je dle zákona o zbraních střelná zbraň, u které je funkce odvozena od

a)

okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu,

b)

uvolnění energie střelného prachu,

c)

okamžitého uvolnění dynamické nebo mechanické energie.

Otázka č. 283

Poplašná a signalizační zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou, a tuto zbraň nelze upravit tak, aby z ní mohl být vystřelen kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou, je podle zákona o zbraních

a)

mechanická zbraň,

b)

expanzní zbraň,

c)

plynová zbraň.

Otázka č. 284

Kulová zbraň je podle zákona o zbraních

a)

zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovými náboji nebo mechanickými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň,

b)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň,

c)

plynovková zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu chemickými náboji nebo plynovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.

Otázka č. 285

Broková zbraň je podle zákona o zbraních

a)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,

b)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,

c)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami, případně speciálními nábojkami pro brokovou zbraň.

Otázka č. 286

Kombinovaná zbraň je podle zákona o zbraních

a)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu náboji s okrajovým zápalem nebo nábojkami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovkovými nábojkami, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,

b)

expanzní zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,

c)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.

Otázka č. 287

Podle zákona o zbraních je krátká zbraň

a)

palná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 350 mm, ale jejíž celková délka nepřesahuje 700 mm,

b)

palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm,

c)

palná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 400 mm a jejíž celková délka dosahuje nejméně 650 mm.

Otázka č. 288

Podle zákona o zbraních je dlouhá zbraň

a)

palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 250 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm,

b)

palná zbraň, která není krátkou zbraní,

c)

palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 200 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm.

Otázka č. 289

Samočinná zbraň je podle zákona o zbraních palná zbraň, u níž se

a)

opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

b)

opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

c)

opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.

Otázka č. 290

Samonabíjecí zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň, u níž se

a)

opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

b)

opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

c)

opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.

Otázka č. 291

Opakovací zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň

a)

se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

b)

bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce,

c)

se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.

Otázka č. 292

Odpalovací zařízení jsou podle zákona o zbraních

a)

zařízení určená pro odpalování zábavní pyrotechniky podle zákona o pyrotechnice,

b)

zbraně zvláště účinné,

c)

zpravidla elektrické zařízení určené pro vzdálené odpálení ženijní nálože.

Otázka č. 293

Sportovní zbraň je podle zákona o zbraních

a)

střelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro národní a mezinárodní disciplíny,

b)

střelná zbraň, jejímž oprávněným držitelem je člen registrované střelecké asociace,

c)

střelná zbraň, která je jako sportovní zbraň vedena v rejstříku uznaných sportovních pomůcek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Otázka č. 294

Lovecká zbraň je podle zákona o zbraních

a)

střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,

b)

střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle prováděcího předpisu k zákonu o zbraních,

c)

střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.

Otázka č. 295

Paintballová zbraň je podle zákona o zbraních

a)

plynová nebo palná zbraň vystřelující barvu nebo jinou značkovací látku,

b)

plynová zbraň konstruovaná pro vystřelování neletální střely určená pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,

c)

zbraň kategorie C-I.

Otázka č. 296

Mezi historické zbraně se podle zákona o zbraních zařazují mimo jiné

a)

mechanické zbraně a chladné zbraně včetně bajonetů,

b)

střelné zbraně, které byly vyrobeny do 31. prosince 1890,

c)

střelné zbraně, které byly vyrobeny do 31. prosince 1880, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny před nabytím platnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/853.

Otázka č. 297

Historická zbraň je podle zákona o zbraních mimo jiné

a)

střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,

b)

střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1895, nebo platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1895,

c)

střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1900, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1900.

Otázka č. 298

Historická zbraň je podle zákona o zbraních mimo jiné

a)

více jak dvouraná palná zbraň, která byla zkontruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,

b)

více než dvouranová nebo opakovací zbraň zkonstruovaná na principu perkusních zámkových systémů,

c)

jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů.

Otázka č. 299

Historická zbraň je podle zákona o zbraních mimo jiné

a)

jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880,

b)

jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890,

c)

jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1881.

Otázka č. 300

Jehlovka se podle zákona o zbraních řadí mezi historické zbraně, pokud

a)

je kapacita zásobníku nebo nábojové schránky této jehlovky nejvýše 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo nejvýše 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně,

b)

jde o jehlovku, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880,

c)

jde o jehlovku, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890.

Otázka č. 301

Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné

a)

hlaveň; hlavní se rozumí také vložná hlaveň, nikoliv však vložná nábojová komora,

b)

hlaveň; hlavní se rozumí také vložná hlaveň a vložná nábojová komora,

c)

hlaveň; nikoliv vložná hlaveň a vložná nábojová komora.

Otázka č. 302

Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné

a)

válec revolverové zbraně,

b)

sklopná ramenní opěra a nadlimitní zásobník,

c)

kohout krátké zbraně.

Otázka č. 303

Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné

a)

závěr; závěrem se rozumí také závorník, nosič závorníku a závora,

b)

závěr; závěrem se rozumí také závorník a nosič závorníku,

c)

závěr; závěrem se nerozumí závorník a nosič závorníku.

Otázka č. 304

Hlavními částmi střelné zbraně podle zákona o zbraních jsou mimo jiné

a)

pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru; horní a dolní části děleného pouzdra závěru se za hlavní části zbraně nepovažují,

b)

pouzdro zbraně, kterým se rozumí obal, ve kterém je zbraň přepravována,

c)

pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru, včetně horní a dolní části děleného pouzdra závěru.

Otázka č. 305

Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné

a)

nadlimitní zásobník,

b)

tlumič hluku výstřelu,

c)

noktovizor.

Otázka č. 306

Znehodnocená zbraň podle zákona o zbraních je

a)

střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu či zbrojní licence postupem stanoveným soudním znalcem v oboru zbraní,

b)

střelná zbraň, která byla učiněna trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny její hlavní části jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být taková zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě. Přitom je vždy nezbytné dodržet postup stanovený přímo použitelným předpisem Evropské unie, popřípadě prováděcím právním předpisem,

c)

střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny postupem stanoveným směrnicí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka č. 307

Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní, nejedná-li se o munici, je podle zákona o zbraních

a)

střelivo,

b)

střelivina,

c)

náboje.

Otázka č. 308

Střelivo, které využívá již použitých nábojnic, je podle zákona o zbraních střelivo

a)

dobíjené,

b)

přebíjené,

c)

nabíjené.

Otázka č. 309

Jednotná střela je podle zákona o zbraních

a)

těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí,

b)

těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí,

c)

nábojka určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.

Otázka č. 310

Hromadná střela podle zákona o zbraních je

a)

nábojka ve skupenství kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně nerozdělí,

b)

těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí,

c)

těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.

Otázka č. 311

Složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje, je podle zákona o zbraních střela

a)

výbušná,

b)

průbojná,

c)

zápalná.

Otázka č. 312

Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela

a)

výbušná,

b)

průbojná,

c)

zápalná.

Otázka č. 313

Náboj je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do

a)

mechanické zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože a střely,

b)

paintballové zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, výmetné náplně a střely,

c)

palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.

Otázka č. 314

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují technické požadavky stanovené

a)

příslušným útvarem policie,

b)

v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

c)

v nařízení vlády č. 217/2017 Sb.

Otázka č. 315

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje zvláštní uzamčené zařízení, které splňuje technické požadavky stanovené v

a)

v nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu č. 5/2019,

b)

v nařízení vlády č. 217/2017 Sb,

c)

v obecně závazném nařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČSN EN 2017.

Otázka č. 316

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamčená místnost nebo samostatný objekt, které splňují technické požadavky stanovené

a)

ve směrnici Evropské Rady 91/477/EHS,

b)

v nařízení vlády č. 217/2017 Sb,

c)

v obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČSN EN 2017.

Otázka č. 317

Za technicky způsobilý se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje komorový trezor, který splňuje technické požadavky stanovené v

a)

v nařízení vlády č. 217/2017 Sb,

b)

ve směrnici Evropské Rady 91/477/EHS,

c)

v příslušné směrnici vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Otázka č. 318

Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. přechovávat mimo jiné

a)

v jednom prostoru pouze v jedné společné skříni či schránce, která je pro tento účel schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a je neoddělitelně ukotvena do stěny nebo podlahy,

b)

v jednom prostoru pouze ve skříních, které jsou pro tento účel schváleny Českým báňským úřadem a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300,

c)

v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití.

Otázka č. 319

Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. přechovávat mimo jiné pouze

a)

v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C,

b)

v prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše do 70%, a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 25 °C,

c)

v suchém prostoru, jehož stavební provedení zabraňuje přístupu přímého slunečního záření, a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 30 °C.

Otázka č. 320

Při přebíjení nábojů nelze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb.

a)

používat elektrická topná tělesa,

b)

používat těkavé látky a zdroje mikrovlnného záření,

c)

používat otevřeného ohně a kouřit.

Otázka č. 321

Při přebíjení nábojů lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. mimo jiné

a)

používat pouze nově vyrobenou nábojnici,

b)

používat pouze nepoškozenou nábojnici,

c)

kromě nepoškozené nábojnice používat i mírně poškozenou nábojnici. V tomto případě je při přebíjení nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Otázka č. 322

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. v praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem samostatně předvede

a)

prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu; částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, postup při zjištění závady na zbrani při střelbě a postup při ukončení střelby,

b)

úvodní prohlídku zbraně doplněnou stručným slovním popisem funkce hlavních částí zbraně; kompletní rozebrání a složení zbraně v rámci stanoveného časového limitu; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při kontrole nastavení mířidel; postup při ukončení střelby,

c)

postup při přebírání zbraně od jiné osoby; kompletní rozebrání a složení zbraně, které je nutné k celkovému vyčištění zbraně; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při ukončení střelby; základní postup při přebíjení nábojů.

Otázka č. 323

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. zbraň nebo zbraně k předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadateli o vydání zbrojního průkazu určí

a)

správce střelnice po předchozí dohodě se zkušebním komisařem,

b)

příslušník policie kontrolující dodržování povinností zkušebním komisařem v rámci provádění zkoušky odborné způsobilosti,

c)

zkušební komisař.

Otázka č. 324

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. se k předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadatelem o vydání zbrojního průkazu použije

a)

zbraň početně rozšířeného typu, se kterou nebylo k okamžiku dne zkoušky odborné způsobilosti provedeno více než 1000 výstřelů,

b)

zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce,

c)

zbraň, jejíž běžné sériové provedení je na tuzemském trhu nabízeno již déle než 5 let.

Otázka č. 325

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. se ke střelbě na pevný cíl v rámci zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu použije

a)

v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C krátká kulová a dlouhá broková zbraň; v řípadě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň a dlouhá kulová zbraň,

b)

v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová nebo dlouhá broková zbraň a krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň,

c)

v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň.

Otázka č. 326

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. je v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu

a)

povinen při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které určí zkušební komisař nebo které jsou stanoveny provozním řádem střelnice,

b)

povinen při střelbě použít ochranné pomůcky zraku a sluchu, které určí před konáním zkoušky odborné způsobilosti příslušný útvar policie nebo které jsou stanoveny zkušebním řádem střelnice,

c)

oprávněn při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které jsou blíže vymezeny zkušebním řádem střelnice.

Otázka č. 327

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. je žadatel o vydání zbrojního průkazu před zahájením hodnocené střelby na pevný cíl v rámci zkoušky odborné způsobilosti

a)

oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně třemi výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem,

b)

povinen ověřit si na výzvu správce střelnice či zkušebního komisaře správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně deseti výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem,

c)

oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně dvěma výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně třemi výstřely.

Otázka č. 328

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. se teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu provádí písemným testem

a)

trvajícím nejdéle 30 minut, který je složen z 30 otázek,

b)

trvajícím nejdéle 40 minut, který je složen z 30 otázek,

c)

trvajícím nejdéle 60 minut, který je složen z 30 otázek.

Otázka č. 329

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. činí odměna zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo za provedení opakované praktické části této zkoušky

a)

600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu; zkušební komisař není oprávněn požadovat žádnou další platbu ani v případě, že zapůjčí ke zkoušce své vlastní zbraně,

b)

200 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu,

c)

1000 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu a nejvýše 10 Kč za každý náboj spotřebovaný při praktické části zkoušky (střelba na pevný cíl).

Otázka č. 330

Pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice

a)

patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona o zbraních,

b)

nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného nařízení Ministerstva vnitra,

c)

patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného nařízení vlády.

Otázka č. 331

Podle přílohy č. 3 zákona o zbraních postup při vzniku mimořádných událostí na střelnici

a)

patří mezi povinné obsahové náležitosti evakuačního řádu střelnice,

b)

patří mezi nepovinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice,

c)

patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice.

Otázka č. 332

Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici

a)

patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona o zbraních,

b)

nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle zákona o zbraních,

c)

patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného nařízení vlády.

Otázka č. 333

Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů

a)

nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle zákona o zbraních,

b)

patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného nařízení vlády,

c)

patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona o zbraních.

Otázka č. 334

Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. zkušební komisař vyhlašuje výsledek teoretické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

a)

pro všechny žadatele současně a veřejně pouze tehdy, pokud tak rozhodne přítomný příslušník policie,

b)

neveřejně, kdy s výsledkem postupně seznámí každého žadatele zvlášť. Pořadí vyhlašovaných výsledků jednotlivých žadatelů volí dle abecedního seznamu žadatelů,

c)

pro všechny žadatele současně a veřejně.

Otázka č. 335

Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. praktickou část zkoušky odborné způsobilosti vykoná žadatel o vydání zbrojního průkazu

a)

zpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být v odůvodněných případech praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne zkušební komisař,

b)

zpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne přítomný příslušník policie po dohodě se zkušebním komisařem,

c)

vždy ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Zkušební komisař ani příslušný útvar policie nejsou oprávněni rozhodnout o udělení výjimky z tohoto pravidla.

Otázka č. 336

Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. provádí žadatel o vydání zbrojního průkazu při praktické části zkoušky odborné způsobilosti střelbu

a)

pokud možno v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů přítomného příslušníka policie,

b)

v souladu se zásadami stanovenými střeleckým řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře nebo správce střelnice,

c)

v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře.

Otázka č. 337

Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. před vykonáním praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

a)

zkušební komisař seznámí žadatele s průběhem zkoušky a v potřebném rozsahu s provozním řádem střelnice, zejména se zásadami bezpečné manipulace se zbraní a chováním na střelnici. Zkušební komisař žadatele dále seznámí s povely, které bude používat při praktické části zkoušky,

b)

zkušební komisař nebo přítomný příslušník policie může na základě žádosti jednotlivé žadatele blíže seznámit s průběhem zkoušky a se zásadami chování v bezpečnostním sektoru střelnice. S jednotlivými ustanoveními provozního řádu střelnice žadatele na výzvu zkušebního komisaře seznámí správce střelnice,

c)

zkušební komisař, přítomný příslušník policie nebo správce střelnice seznámí žadatele s průběhem zkoušky a se všemi ustanoveními provozního řádu střelnice. Zkušební komisař vždy za přítomnosti příslušníka policie žadatele seznámí s vybranými ukázkami povelů, které může používat při praktické části zkoušky.

Otázka č. 338

Se vzorem dokladu o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu

a)

je možné se seznámit v příloze č. 2 nařízení vlády č. 315/2011 Sb,

b)

je možné se seznámit pouze v rámci prezenční návštěvy na pracovišti příslušného útvaru policie, jelikož tento vzor není určen k běžnému veřejnému šíření,

c)

je možné se seznámit v příloze zákona o zbraních.

Otázka č. 339

Podle přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. může zkušební komisař v průběhu praktické části zkoušky, kdy žadatel prokazuje znalosti bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, zadat pouze odstranění závady (nebo několika závad)

a)

typu „zádržka“, „selhač“ a „slabá rána“,

b)

typu „zádržka“, „selhač“, „slabá rána“ a jejich zároveň se vyskytující kombinace,

c)

která v průběhu zkoušky skutečně vznikla, závadu nelze simulovat.

Otázka č. 340

Správný postup při závadě typu „selhač“ (nedojde k iniciaci náboje) podle přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. v průběhu praktické části zkoušky, je:

a)

Provést neprodleně kontrolu zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně provést kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně, které bude u zbraní většiny konstrukcí předcházet rozebrání zbraně. V případě, že střela je uvízlá v hlavni, provede se její odstranění,

b)

Vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru (pokud výrobce zbraně nebo střeliva použitých k předvedení činností předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí zkušební komisař žadatele s touto skutečností); po uplynutí příslušné doby se provede kontrola zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně je také třeba zkontrolovat otisk zápalníku na zápalce pro zjištění, zda je závada zapříčiněna zbraní nebo střelivem,

c)

Nejprve provést vyjmutí zásobníku, je-li zbraň vybavena odnímatelný zásobníkem, a vnější vizuální kontrolu zbraně a zjištění druhu závady. Po vyjmutí zásobníku ze zbraně vyčkat minimálně 10 vteřin. Po uplynutí doby již není třeba zbraní mířit do bezpečného směru. Následně se provede odstranění příčiny závady, tj. vyhození selhaného náboje z nábojové komory zbraně.

Otázka č. 341

Správný postup při závadě typu „slabá rána“ podle přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. v průběhu praktické části zkoušky, je:

a)

Provést kontrolu zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně provést kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně, které bude u zbraní většiny konstrukcí předcházet rozebrání zbraně. V případě, že střela je uvízlá v hlavni, provede se její odstranění. (Vyčkání při vzniku tohoto druhu závady před provedením kontroly zbraně není povinné, ale není také chybou.),

b)

Vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru (pokud výrobce zbraně nebo střeliva použitých k předvedení činností předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí zkušební komisař žadatele s touto skutečností); po uplynutí příslušné doby se provede kontrola zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně je také třeba zkontrolovat otisk zápalníku na zápalce pro zjištění, zda je závada zapříčiněna zbraní nebo střelivem. Kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně není třeba provést, neboť u školních nábojů nemůže dojít k uvíznutí střely ve vývrtu hlavně,

c)

Nejprve provést vyjmutí zásobníku, je-li zbraň vybavena odnímatelný zásobníkem, a následně opětovně stisknout spoušť. Potom se provede vyhození selhaného náboje z nábojové komory zbraně. Kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně není třeba provést ani upozornit na nezbytnost jejího provedení, pokud zkušební komisař nevydá k tomuto postupu výslovný pokyn nebo se na toto nezeptá.

Otázka č. 342

Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. zjistí-li zkušební komisař, že žadateli o vydání zbrojního průkazu v řádném vykonání zkoušky brání jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků,

a)

vyloučí žadatele z účasti na zkoušce a oznámí mu po dohodě se správcem střelnice náhradní termín a místo konání zkoušky,

b)

navrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním termínu, popřípadě žadatele z účasti na zkoušce vyloučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie,

c)

může žadateli navrhnout vykonání zkoušky v náhradním termínu a místě, které žadateli oznámí po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.

Otázka č. 343

V trestním zákoníku je o krajní nouzi stanoveno, že

a)

čin jinak trestný, kterým někdo odvrací mimořádně důrazný útok směřovaný vůči většímu množství občanů, kteří jsou chráněni tímto zákoníkem, není trestným činem, pokud tak rozhodne soud na návrh Ministerstva spravedlnosti. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno tento útok odvrátit jinými prostředky,

b)

čin jinak trestný, kterým někdo zabraňuje útočníkovi v páchání trestného nebo jiného činu, který je uveden v trestním zákoníku, není trestným činem. Jde o krajní nouzi, i jestliže bylo možno pachateli v páchání činu zabránit jiným způsobem,

c)

čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Otázka č. 344

Jednat v krajní nouzi je obecně oprávněn

a)

kdokoliv, tedy nejen ten, komu nebezpečí hrozí přímo a jehož zájmy jsou ohroženy, ale i ten, jehož zájmy ohroženy v daném případě nejsou (tzv. pomoc v krajní nouzi),

b)

pouze ten, komu hrozí nebezpečí a jehož zájmy jsou ohroženy,

c)

pouze příslušník policie, strážník obecní policie nebo příslušník hasičského záchranného sboru.

Otázka č. 345

Při posuzování oprávněnosti krajní nouze je rozhodující

a)

zda osoba jednající v krajní nouzi nezpůsobila škodu na majetku nebo nezpůsobila újmu na zdraví osoby,

b)

výsledek psychologického vyšetření osoby jednající v krajní nouzi,

c)

to, zda nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak nebo zda způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

Otázka č. 346

Základní podmínkou vzniku stavu krajní nouze je nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem. Toto nebezpečí

a)

musí hrozit přímo (tedy bezprostředně),

b)

musí hrozit nepřímo,

c)

musí hrozit nejpozději ve střednědobé budoucnosti.

Otázka č. 347

Nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem může být s ohledem na vznik stavu krajní nouze způsobeno

a)

pouze přírodní silou,

b)

zejména člověkem, ale i zvířetem, neovladatelným dopravním prostředkem, oprávněným zásahem orgánu veřejné moci nebo i technickou závadou na zbrani,

c)

různými faktory, např. přírodní silou, člověkem nebo různými fyziologickými a biologickými procesy.

Otázka č. 348

V trestním zákoníku je o nutné obraně stanoveno, že

a)

čin jinak trestný, kterým někdo v sebeobraně odvrací napadení nebezpečným útočníkem, a to za použití střelné zbraně, není trestným činem, pokud byla střelná zbraň držena v souladu se zákonem o zbraních a pokud její držitel před jejím použitím opakovaně vyzval osobu útočníka, aby upustil od protiprávního jednání. O nutnou obranu jde i tehdy, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená útoku,

b)

čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku,

c)

čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Otázka č. 349

Při posuzování oprávněnosti nutné obrany je rozhodující zda

a)

nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak,

b)

obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená ve srovnání se způsobem útoku,

c)

způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

Otázka č. 350

Pokud obránce hodlá proti útočníkovi použít střelnou zbraň ve stavu nutné obrany

a)

je povinen vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby,

b)

není povinen vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního jednání,

c)

je povinen za všech okolností vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Střelnou zbraň obránce nesmí nikdy použít vůči zjevně těhotné ženě či osobě zjevně vysokého věku.

Otázka č. 351

Použití střelné zbraně vůči útočníkovi ve stavu nutné obrany je obecně

a)

možné pouze tehdy, pokud nabitou střelnou zbraň používá nebo alespoň má v průběhu útoku k dispozici rovněž útočník,

b)

možné pouze tehdy, pokud dané nebezpečí není možné odvrátit jinak a pokud způsobený následek nebude zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil obránci,

c)

možné i tehdy, pokud útočník v rámci útoku sám nepoužije střelnou zbraň. Obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Otázka č. 352

V případě jednání ve stavu nutné obrany z povahy věci vyplývá, že

a)

obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku,

b)

obrana nesmí být intenzivnější než útok, může být pouze přiměřená intenzitě útoku,

c)

obrana musí být intenzivnější než útok, přičemž otázka stupně její přiměřenosti není podstatná. V odůvodněných případech tak může být i zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Otázka č. 353

Jednání ve stavu nutné obrany je při splnění dalších podmínek možné tehdy, pokud někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok

a)

pouze na život a zdraví,

b)

pouze na zdraví a majetek,

c)

na zájem chráněný trestním zákonem.

Otázka č. 354

Jednáním v nutné obraně někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Ohrožení těchto zájmů může být způsobeno

a)

pouze protiprávním jednáním fyzické osoby. Přitom může jít i o jednání, které je samo nutnou obranou nebo krajní nouzí, v nichž jedná útočník. V takovém případě je pak zásadní vzájemné porovnání přiměřenosti jednání útočníka a napadeného,

b)

pouze opomenutím fyzické osoby,

c)

protiprávním jednáním fyzické osoby, může být způsobeno i opomenutím fyzické osoby, pokud je toto opomenutí taky protiprávní.

Otázka č. 355

Při jednání v nutné obraně je možné

a)

bránit pouze své zájmy,

b)

bránit pouze své zájmy či zájmy rodinných příslušníků,

c)

bránit své zájmy i zájmy jiné osoby (pomoc v nutné obraně), a to za stejných zákonných podmínek.

Otázka č. 356

Jednání v nutné obraně musí směřovat

a)

přímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout újma nejen na majetku, ale též na zdraví či dokonce na životě a případně i na jiných hodnotách chráněných trestním zákonem,

b)

přímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout pouze újma na majetku či na zdraví a tu je mu obránce povinen nahradit,

c)

přímo proti útočníkovi či jeho rodinným příslušníkům, kteří se v čase zahájení protiprávního útoku nalézají v blízkosti místa útoku, i když se samotného útoku neúčastní.

Otázka č. 357

Pokud je útočníků více,

a)

musí nutná obrana směřovat v první řadě na osobu, která dle subjektivního vnímání obránce udílí pokyny ostatním útočníkům,

b)

musí být kroky podniknuté v rámci nutné obrany rovnoměrně zaměřeny vůči všem útočníkům,

c)

může nutná obrana směřovat proti kterémukoliv z nich.

Otázka č. 358

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte náboj do brokovnice s jednotnou střelou. Jedná se o náboj nacházející se

a)

vlevo na začátku řady,

b)

uprostřed řady,

c)

vpravo na konci řady.

Otázka č. 359

Je prostřední náboj určen pro nábojovou komoru o minimální délce 65 mm?

a)

Ne, náboj je určen pro nábojové komory s minimální délkou 70 mm,

b)

Ne, náboj je určen pro nábojové komory s minimální délkou 89 mm,

c)

Ano, vyznačená délka se nevztahuje k délce nábojové komory, ale k celkové navážce broků v náboji; jak je zřejmé z obrázku, červený náboj označený „70 mm“ a černý náboj označený „65“ jsou ve skutečnosti stejně dlouhé.

Otázka č. 360

Brokovou zbraň označenou touto zkušební značkou: lze použít

a)

ke střelbě jednotnou střelou bez ohledu na velikost zahrdlení,

b)

ke střelbě ocelovými broky,

c)

ke střelbě tzv. magnumovými náboji.

Otázka č. 361

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte výkonné střelivo určené původně pro střelbu z revolveru. Jedná se o vzorek nacházející se

a)

vlevo na začátku řady,

b)

vpravo na konci řady,

c)

uprostřed řady.

Otázka č. 362

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo typu Flobert. Jedná o vzorek nacházející se

a)

vlevo na začátku řady,

b)

vpravo na konci řady,

c)

uprostřed řady.

Otázka č. 363

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo ráže 45 AUTO původně určené pro samonabíjecí pistoli Colt typu M1911. Jedná o vzorek nacházející se

a)

vlevo na začátku řady,

b)

vpravo na konci řady,

c)

uprostřed řady.

Otázka č. 364

V případě vyobrazených vzorků se jedná o

a)

nábojky,

b)

malorážkové náboje se zapuštěnou homogenní střelou,

c)

náboje určené pouze pro expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení.

Otázka č. 365

V případě vyobrazeného vzorku se jedná o střelivo ráže

a)

22 Long Rifle,

b)

22 Hornet,

c)

222 Rem.

Otázka č. 366

Porovnejte vyobrazené vzorky a určete konstrukci nábojů. Jedná se o náboje

a)

se zápalem typu Lefaucheux,

b)

se středovým zápalem,

c)

s okrajovým zápalem.

Otázka č. 367

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo ráže 223 Rem. vycházející z původně vojenského náboje 5,56 x 45 mm. Jedná se o vzorek nacházející se

a)

nahoře na začátku sloupce,

b)

dole na konci sloupce,

c)

uprostřed sloupce.

Otázka č. 368

Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na nich vyobrazen náboj vycházející původně z náboje vz. 43 určeného mimo jiné i pro československý 7,62 mm samopal vz. 58.

a)

Ano, jde o vzorek na horním obrázku,

b)

Ano, jde o vzorek na dolním obrázku,

c)

Uvedené střelivo není vyobrazeno ani na jedné z fotografií; v obou případech se jedná o signální náboje.

Otázka č. 369

V případě vyobrazeného vzorku se jedná o

a)

celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,

b)

poloplášťovou střelu s ogivální přední částí,

c)

celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.

Otázka č. 370

V případě vyobrazeného vzorku se jedná o

a)

celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,

b)

homogenní olověnou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,

c)

celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.

Otázka č. 371

V případě vyobrazeného vzorku střely se jedná o část střeliva, která byla pravděpodobně vystřelena

a)

z expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení,

b)

ze samonabíjecí pistole ráže 45 AUTO,

c)

z dlouhé palné zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně.

Otázka č. 372

Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na některém z nich pojistka zbraně přesunuta do zajištěné polohy.

a)

V zajištěné poloze je pojistka zbraně na horním obrázku,

b)

V zajištěné poloze je pojistka zbraně na dolním obrázku,

c)

V zajištěné poloze není pojistka zbraně ani na jednom z přiložených obrázků.

Otázka č. 373

Na fotografii je palná zbraň částečně rozebraná k čištění. Jedná se o

a)

samonabíjecí pistoli s uzamčeným závěrem, která je rozebraná na následující součásti: závěr, hlaveň, vratnou (předsuvnou) pružinu a tělo (pouzdro zbraně),

b)

samonabíjecí pistoli s dynamickým závěrem, která je rozebraná na následující součásti: závěr, hlaveň, vratnou (předsuvnou) pružinu a nosič závěru,

c)

revolver, který je rozebrán na následující součásti: závěr, hlaveň, odpružená osa válce a rám.

Otázka č. 374

Zobrazená šipka označuje

a)

pružinu záchytu závěru,

b)

pružinu vytahovače,

c)

vratnou (předsuvnou) pružinu.

Otázka č. 375

Zobrazená šipka označuje umístění

a)

záchytu (zádržky) zásobníku,

b)

pojistky,

c)

záchytu závěru.

Otázka č. 376

Zobrazená šipka označuje umístění

a)

záchytu (zádržky) zásobníku,

b)

záchytu závěru,

c)

pojistky.

Otázka č. 377

Zobrazená šipka označuje umístění

a)

vyhazovače,

b)

vytahovače,

c)

podavače.

Otázka č. 378

Umístění lučíku v rámci konstrukce zbraně je označeno

a)

písmenem A,

b)

písmenem B,

c)

písmenem C.

Otázka č. 379

Na fotografii je zobrazen pohled na spodní stranu závěru samonabíjecí pistole. Šipka označuje tzv. automatickou pojistku. Tento pojistný prvek je obvykle ovládán spoušťovým mechanismem a jeho funkcí je

a)

zajistit, aby úderník nemohl iniciovat náboj v nábojové komoře, aniž by byla stisknuta spoušť,

b)

zamezit pohybu závěru v okamžiku, kdy je stisknuta spoušť,

c)

umožnit činnost spoušťového a bicího mechanismu pouze v případě, že je v nábojové komoře nabit a uzamčen náboj.

Otázka č. 380

Zobrazená šipka označuje

a)

tlumič hluku výstřelu,

b)

kompenzátor zdvihu,

c)

kolimátor.

Otázka č. 381

Umístění plynového nástavce (mechanismu k odběru plynů) v rámci konstrukce zbraně je značeno

a)

písmenem A,

b)

písmenem B,

c)

písmenem C.

Otázka č. 382

Zobrazená šipka označuje

a)

závoru,

b)

pojistník,

c)

úderník.

Otázka č. 383

Na fotografii je zobrazena střední část částečně rozebrané palné zbraně typu AR-15. Číslice „1“ a „2“ označují

a)

číslice „1“ označuje horní pouzdro závěru (tzv. upper receiver) a číslice „2“ označuje dolní pouzdro závěru (tzv. lower receiver). Pod horním pouzdrem závěru je položen vyjmutý závěrový mechanismus,

b)

číslice „1“ označuje dolní pouzdro závěru (tzv. upper receiver) a číslice „2“ označuje horní pouzdro závěru (tzv. lower receiver). Pod dolním pouzdrem závěru je položen vyjmutý závěrový mechanismus,

c)

číslice „1“ označuje horní pouzdro závěru (tzv. upper receiver) a číslice „2“ označuje baskuli. Pod horním pouzdrem závěru je položen vyjmutý závěrový mechanismus.

Otázka č. 384

Závorník u zbraně je součást, která

a)

uzavírá nebo uzamyká nábojovou komoru v případě zbraně se složeným závěrovým mechanismem,

b)

slouží k manuálnímu otevření závěru,

c)

u některých zbraní (zejména loveckých) slouží jako pojistný mechanismus, který se řadí mezi automatické pojistky.

Otázka č. 385

Nosič závorníku u zbraně je součást, která

a)

unáší při nabíjecím cyklu zbraně závorník a zajišťuje tak jeho odemčení a uzamčení,

b)

může být připojena ke zbrani se složeným závěrovým mechanismem a umožňuje její bezpečné nošení s vyjmutým závorníkem,

c)

je součástí pouzdra závěru, do které je při výstřelu uzamčen závorník.

Otázka č. 386

Zobrazený zásobník je typický pro

a)

čsl. 7,62 mm samopal vzor 58 a jeho verze,

b)

pistoli vzor CZ 75,

c)

pušku Mauser K98.

Otázka č. 387

Porovnejte jednotlivé vzorky revolverů. Perkusní revolver

a)

je na horním obrázku,

b)

je na dolním obrázku,

c)

není ani na jednom obrázku.

Otázka č. 388

Funkční cyklus revolveru je obvykle založen na

a)

manuálním ovládání spoušťového a bicího mechanismu. Revolver je až na výjimky opakovací zbraní,

b)

manuálním ovládání spoušťového a bicího mechanismu. Revolver je až na výjimky samonabíjecí zbraní,

c)

impulzu zpětného rázu při výstřelu, který působí na osu válce. Revolver je až na výjimky opakovací samonabíjecí zbraní.

Otázka č. 389

S baskulí

a)

se lze setkat u druhu zbraně na horním obrázku,

b)

se lze setkat u druhu zbraně na dolním obrázku,

c)

se nelze setkat ani u jednoho z vyobrazených druhů zbraní, jelikož baskule je typická pouze pro krátké samonabíjecí zbraně.

Otázka č. 390

V případě vyobrazené zbraně se jedná o zbraň

a)

jednoranovou,

b)

samonabíjecí,

c)

opakovací.

Otázka č. 391

Zobrazená hlavní část zbraně je typická pro

a)

dvouranové zbraně zkonstruované na principech kolečkových zámkových systémů,

b)

dlouhé opakovací zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně,

c)

krátké víceranové zbraně s perkusním zámkem.

Otázka č. 392

Podle České technické normy se druhy střelných zbraní z hlediska charakteru střelby dělí na

a)

jednoranové, opakovací, víceranové, automatické,

b)

jednokomorové, vícekomorové a samonabíjecí,

c)

jednohlavňové, vícehlavňové a automatické.

Otázka č. 393

Funkční cyklus opakovací kulovnice s otočným odsuvným závěrem je obvykle založen na

a)

manuálním ovládání odsuvného závěru obvykle prostřednictvím kliky spojené se závěrem, kdy otočením závěru dochází k jeho uzamčení. V závěru bývá typicky umístěn také přímoběžný bicí mechanismus,

b)

manuálním ovládání odsuvného závěru prostřednictvím spodní páky (tzv. lever action), kdy pohybem páky směrem dolů dochází k uzamčení zbraně. Bicí mechanismus má typicky podobu vnějšího bicího kohoutu umístěného na zámkové desce,

c)

impulzu tlaku spalných plynů, které jsou odebírány z vývrtu hlavně a působí na nosič otočného odsuvného závěru buď prostřednictvím pístu nebo přímo. Bicí mechanismus má typicky podobu vnitřního kladívka nebo přímoběžného úderníku.

Otázka č. 394

Funkční cyklus opakovací brokovnice ovládané posuvným předpažbím je obvykle založen na

a)

manuálním ovládání posuvného předpažbí, kterým se ovládá závěrový a nabíjecí mechanismus zbraně. Při posunu předpažbí směrem vzad dochází standardně také k natažení bicího mechanismu,

b)

manuálním ovládání posuvného předpažbí, kterým se ovládá závěrový a spoušťový mechanismus zbraně. Při posunu předpažbí směrem vpřed dochází standardně také k vypuštění napnutého bicího mechanismu,

c)

impulzu zpětného rázu při výstřelu. Před prvním výstřelem dochází k nabití zbraně pohybem posuvného předpažbí; následně je již funkce zbraně zajišťována automatikou zbraně.

Otázka č. 395

Druhy střelných zbraní se podle způsobu držení dělí na

a)

lovecké a sportovní,

b)

dlouhé a krátké,

c)

speciální a samonabíjecí.

Otázka č. 396

Palná zbraň, u níž se vyhození vystřelené nábojnice, opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu, a jejíž konstrukce umožňuje střílet jednotlivé rány, je

a)

samonabíjecí zbraň palná,

b)

opakovací zbraň palná,

c)

samočinná zbraň se spoušťovým mechanismem DAO.

Otázka č. 397

Funkce neuzamčeného závěru samonabíjecí pistole se obvykle odvozuje od

a)

impulzu zpětného rázu při výstřelu (tzn. tlaku spalných plynů na dno nábojnice v nábojové komoře),

b)

impulzu zpětného rázu při výstřelu (tzv. „kopnutí“, které pociťuje střelec při střelbě a které je vyvoláno expanzí spalných plynů u ústí hlavně),

c)

impulzu spalných plynů působících v případě samonabíjecích pistolí s tzv. dynamickým závěrem na nosič závorníku a odebíraných z vývrtu hlavně.

Otázka č. 398

Funkční cyklus samonabíjecí pušky určené pro náboje středního balistického výkonu (např. 223 Remington nebo 7,62 x 39 mm) je obvykle založen na

a)

impulzu tlaku spalných plynů, a to standardně buď prostřednictvím jejich odběru z vývrtu hlavně (v případě uzamčených závěrových mechanismů) nebo jejich tlaku na dno nábojnice (v případě bržděných nebo též polouzamčených závěrových mechanismů),

b)

impulzu zpětného rázu při výstřelu, který působí na dynamický (neuzamčený) otočný odsuvný závěr,

c)

manuálním ovládání závěrového mechanismu přes páku, kliku nebo obdobný ovládací prvek, který může být s ohledem na konkrétní konstrukci zbraně spojen buď přímo se závěrem, s pístem nebo pístnicí. Přímoběžný bicí mechanismus bývá umístěn typicky v dutině závorníku.

Otázka č. 399

Palná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje střílet dávkou nebo dávkami i jednotlivými ranami, je

a)

samonabíjecí zbraň,

b)

opakovací zbraň,

c)

samočinná zbraň.

Otázka č. 400

Hlaveň je část zbraně

a)

sloužící k uzavírání nebo uzamykání náboje ve zbrani,

b)

sloužící k zásobování zbraně náboji,

c)

v níž se určitý druh energie přeměňuje v pohybovou energii střely; vodicí část vývrtu hlavně vede střelu v požadovaném směru.

Otázka č. 401

Závěr u zbraně je zařízení, které

a)

uzavírá nebo uzamyká nábojovou komoru,

b)

slouží k zamíření zbraně,

c)

slouží k zásobování zbraně náboji.

Otázka č. 402

Bicí mechanismus u palných zbraní je mechanismus

a)

sloužící k vedení střely,

b)

způsobující úder na zápalku,

c)

sloužící k zamíření zbraně.

Otázka č. 403

Pojistka je

a)

součást zajišťující zbraň proti výstřelu,

b)

součást, která přidržuje nábojnici,

c)

zařízení, které vyhazuje nábojnici nebo náboj.

Otázka č. 404

Je-li dlouhá broková zbraň vybavena automatickou pojistkou, která zajišťuje zbraň při každém sklopení hlavně nebo hlavňového svazku, před výstřelem

a)

není nutno ji odjistit,

b)

je nutno ji odjistit pomocí příslušného ovládacího prvku umístěného například na hřbetě krku pažby,

c)

dojde k jejímu automatickému odjištění stisknutím spouště.

Otázka č. 405

Mířidla jsou zařízení sloužící

a)

k měření ráže zbraně,

b)

k zamíření zbraně,

c)

k nabíjení zbraně.

Otázka č. 406

Vložná hlaveň je

a)

hlaveň větší ráže vkládaná do vývrtu hlavně menší ráže,

b)

hlaveň menší ráže vkládaná do vývrtu hlavně větší ráže,

c)

zařízení nebo součást hlavně, která upravuje účinky výstřelu (například nábojové redukce).

Otázka č. 407

Rám zbraně je

a)

součást revolveru, která vytahuje a vyhazuje vystřelené nábojnice,

b)

část zbraně, která je určena k podávání nábojů,

c)

součást revolveru, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně.

Otázka č. 408

Spoušťový mechanismus palné zbraně slouží

a)

k zamíření zbraně na cíl,

b)

k ovládání bicího mechanismu,

c)

k vytažení nábojnice z nábojové komory.

Otázka č. 409

Palná zbraň – jednuška je

a)

jednoranová dvouhlavňová brokovnice,

b)

jednohlavňová jednoranová brokovnice,

c)

víceranová brokovnice.

Otázka č. 410

Palná zbraň – dvojka je

a)

dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe,

b)

dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi nad sebou,

c)

lovecká zbraň s brokovou a kulovou hlavní vedle sebe.

Otázka č. 411

Palná zbraň - lankasterka je

a)

dvojka se skrytými kladívky,

b)

dvojka s vnějšími kohouty,

c)

jednohlavňová jednoranová brokovnice.

Otázka č. 412

Palná zbraň - hamerleska je

a)

dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní,

b)

dvojka s vnějšími kohouty,

c)

dvojka se sklopnými hlavněmi a se skrytými kladívky.

Otázka č. 413

Palná zbraň - broková kozlice je

a)

dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní,

b)

zbraň se dvěma hlavněmi vedle sebe; obě hlavně brokové,

c)

zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové.

Otázka č. 414

Palná zbraň - kombinovaná zbraň je

a)

lovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi; hlavně mají různý vývrt,

b)

zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové,

c)

jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji.

Otázka č. 415

Palná zbraň - kulobroková kozlice je

a)

zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe,

b)

zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulovou a brokovou hlavní bez ohledu na jejich vzájemnou polohu,

c)

zbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe.

Otázka č. 416

Palná zbraň - kulovnice je

a)

jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji,

b)

vícehlavňová lovecká zbraň určená pro střelbu brokovými náboji,

c)

jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu signálními náboji.

Otázka č. 417

Palná zbraň - dvoják je

a)

dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe,

b)

lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou,

c)

lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe.

Otázka č. 418

Palná zbraň - kulová kozlice je

a)

lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou,

b)

dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe,

c)

lovecká dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi nad sebou.

Otázka č. 419

Podle České technické normy se za malorážku považuje palná zbraň, kterou je

a)

dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj se středovým zápalem,

b)

krátká zbraň určená pro střelbu náboji typu Flobert,

c)

dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem.

Otázka č. 420

Palná zbraň - flobertka je

a)

krátká nebo dlouhá jednohlavňová nebo vícehlavňová zbraň určená pro náboje typu Flobert,

b)

krátká nebo dlouhá zbraň s hladkým vývrtem pro kulový náboj s jiným než středovým nebo okrajovým zápalem,

c)

dlouhá kulová zbraň pro střelbu kulovými náboji se středovým zápalem.

Otázka č. 421

Palná zbraň - pistole je

a)

krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně,

b)

dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),

c)

krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).

Otázka č. 422

Palná zbraň - revolver je

a)

krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně,

b)

krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),

c)

dlouhá zbraň s pohyblivou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.

Otázka č. 423

Ráže palné zbraně pro kulový náboj je

a)

vyjádřena některými nebo všemi údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, technickým popisem použitelného náboje, doplňkovými označeními,

b)

vyjádřena všemi údaji: zvykovou velikostí poloměru vodicí linie vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, smluvním popisem použitého náboje,

c)

přesně vyjádřena údaji: smluvní velikostí objemu vodicí části hlavně, smluvním popisem komory.

Otázka č. 424

Zahrdlení je úprava

a)

úsťové části brokové hlavně ovlivňující velikost a charakter krytí,

b)

nábojové komory brokové zbraně,

c)

přechodového kužele brokové zbraně.

Otázka č. 425

Ráže palné zbraně pro brokový náboj je

a)

vyjádřena přesnou velikostí průměru vývrtu hlavně a smluvním číslem udávajícím počet koulí libovolného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou lehce vývrtem hlavně,

b)

přesná velikost průměru vodicí části vývrtu hlavně, což je smluvní číslo udávající počet koulí stejného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou vývrtem hlavně,

c)

smluvní označení, ke kterému přísluší technický popis náboje a vývrtu hlavně dané ráže nábojové komory.

Otázka č. 426

Střelivo se podle zápalu dělí na

a)

střelivo s dynamickým nebo mechanickým zápalem,

b)

střelivo s elektrickým nebo plynovým zápalem,

c)

střelivo s elektrickým nebo mechanickým zápalem.

Otázka č. 427

Střelivo s mechanickým zápalem se dělí na střelivo

a)

s okrajovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux,

b)

s okrajovým nebo středovým zápalem,

c)

s okrajovým zápalem, středovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux.

Otázka č. 428

Školní náboj je náboj

a)

určený ke světelné a akustické imitaci ostré střelby,

b)

bez výmetné náplně a zápalky, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji: slouží pro výuku a výcvik v nabíjení a spouštění zbraně a pro kontrolu funkce zásobníku, závěru a spušťadla,

c)

s výmetnou náplní, který rozměrově neodpovídá skutečnému náboji.

Otázka č. 429

Náboj typu Flobert je náboj

a)

se středovým zápalem pro brokové zbraně,

b)

se středovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 7 mm a 10 mm,

c)

s okrajovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou, obvykle v rážích 4 mm, 6 mm nebo 9 mm.

Otázka č. 430

U perkusního zámku se iniciace výmetné náplně vyvozuje

a)

úderem kladívka (kohoutu) na perkusní zápalku,

b)

úhozem kladívka (kohoutu) na ocílku,

c)

úderem křemene upevněného v čelistech zámku na ocílku.

Otázka č. 431

Záměrná je

a)

kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru,

b)

přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí,

c)

přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.

Otázka č. 432

Maximální dostřel je

a)

největší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,

b)

největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,

c)

nejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně.

Otázka č. 433

Maximální dostřel při výstřelu z pistole ráže 9 mm Luger nebo jiné srovnatelné ráže, při použití standardního střeliva, může činit

a)

přibližně 100 až 150 m, přičemž střela je schopná způsobit člověku vážné či smrtelné poranění po celé dráze svého letu,

b)

i více než 1,5 km, přičemž střela je schopná způsobit člověku vážné či smrtelné poranění po více než polovinu dráhy svého letu,

c)

při optimálním náměru přibližně až 3 km, přičemž ale účinný dostřel představuje pouze přibližně 50 m.

Otázka č. 434

Maximální dostřel při výstřelu z dlouhé kulové zbraně ráže 308 Winchester nebo srovnatelné ráže, při použití standardního střeliva, může činit přibližně

a)

až 800 m, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu,

b)

až 4 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu,

c)

až 10 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu.

Otázka č. 435

Maximální dostřel při výstřelu z dlouhé kulové zbraně ráže 22 Long Rifle, při použití standardního střeliva, může činit

a)

až stonásobek délky hlavně měřené v metrech. Střela může způsobit vážnou újmu na zdraví přibližně do vzdálenosti 150 m,

b)

více než 1,5 km. Střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po více než polovinu dráhy svého letu,

c)

až 4 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu.

Otázka č. 436

Maximální dostřel při výstřelu hromadné střely (broky o velikosti 2,4 mm až 3,5 mm) z dlouhé brokové zbraně ráže 12 nebo 16 činí přibližně

a)

i více než 1,5 km, přičemž větší shluk broků může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé dráze letu,

b)

stovky metrů. Hodnotu maximálního dostřelu v metrech lze přibližně určit jako stonásobek průměru broku v milimetrech (tzn. např. přibližně 250 m v případě broků velikosti 2,4 mm),

c)

desítky metrů. Maximální dostřel se shoduje s tzv. mysliveckou vzdáleností střelby.

Otázka č. 437

Účinný dostřel je

a)

největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit mířenou střelbou zvolený cíl,

b)

největší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,

c)

maximální vzdálenost od zbraně, kam dopadne střela.

Otázka č. 438

Krytí brokovnice je

a)

poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci o stanovené úhlopříčce,

b)

poměr počtu zásahů broků v kruhovém zkušebním terči v určené vzdálenosti od ústí zbraně k celkovému počtu broků v náboji, vyjádřený v procentech,

c)

prodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem.

Otázka č. 439

Ranivý účinek je

a)

ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,

b)

ničivý účinek střel na pevné cíle, jehož výsledkem je zničení cíle,

c)

rozdíl mezi dopadovou a zbytkovou energií střely.

Otázka č. 440

Průbojný účinek je

a)

účinek střely, který způsobí zapálení předmětu,

b)

ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,

c)

ničivý účinek střely spočívající v pronikání střely cílem.

Otázka č. 441

Střelnice je komplex zařízení a prostorů určených

a)

pro střelbu,

b)

výhradně pro výuku a výcvik ve střelbě,

c)

jen pro nastřelování a zkoušení zbraní.

Otázka č. 442

Střelecké stanoviště je

a)

přibližně určené místo, popřípadě ohrazené, kde řídící střeleb vydává střelcům náboje,

b)

přesně určené místo, popřípadě ohrazené, z něhož se střílí,

c)

přesně určené místo, popřípadě ohrazené, na kterém se střelcům udělují instrukce.

Otázka č. 443

Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem

a)

k terčové čáře,

b)

k místu, kde jsou vydávány náboje,

c)

k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.

Otázka č. 444

Cílový prostor je prostor, kde

a)

se zdržuje střelec po zasažení cíle,

b)

je prováděno vyhodnocení střelby na cíl,

c)

je umístěn terč a terčová zařízení.

Otázka č. 445

Bezpečný prostor je prostor střelnice, který

a)

není při střelbě ohrožen při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici,

b)

je za zády řídícího střeleb,

c)

slouží k ukládání vystřelených nábojnic.

Otázka č. 446

Ohrožený prostor je prostor střelnice, kde

a)

lze předpokládat přímý dopad střel (primární ohrožený prostor) nebo střel a jejich částí po odrazu (sekundární ohrožený prostor) při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici,

b)

jsou uloženy zbraně, střelivo a další munice,

c)

se provádí výuka a výcvik ve střelbě.

Otázka č. 447

Terčové zařízení je zařízení sloužící

a)

k umístění a případnému pohybu terčů,

b)

k automatickému lepení terčů po provedené střelbě,

c)

k uskladnění používaných terčů na střelnici.

Otázka č. 448

Nástřelná série je

a)

série sloužící k ověření zkušební značky zbraně,

b)

série sloužící k ověření nastřelení a funkce zbraně zpravidla před soutěží,

c)

série sloužící k ověření průměrné hodnoty bodu zásahu.

Otázka č. 449

Vydutí hlavně je

a)

rozšíření ústí brokové hlavně,

b)

místní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu,

c)

prasknutí hlavně po výstřelu.

Otázka č. 450

V případě značného znečištění hlavně nebo je-li v hlavni jiná cizí překážka (např. způsobená nechtěným nabráním hlíny do vývrtu hlavně), hrozí při výstřelu

a)

vydutí nebo roztržení hlavně a případně další destrukce zbraně s možností vážného zranění střelce nebo v okolí se nacházejících osob,

b)

že samonabíjecí zbraň začne tzv. kulometit, neboli vystřelí dávku ran v důsledku selhání správné činnosti bicího mechanismu. Přitom hrozí ztráta kontroly nad zbraní a zasažení nezúčastněných osob střelbou,

c)

snížení tlaku spalných plynů v hlavni, neboť střela musí při průchodu vývrtem hlavně překonávat zvýšený odpor. V důsledku toho může obvykle dojít k výraznému zhoršení přesnosti a střela může mít nižší (suboptimální) účinek střely v cíli.

Otázka č. 451

Dva různými směry současně vržené asfaltové terče se nazývají

a)

dvojterč,

b)

nástřelný terč,

c)

zadní terč.

Otázka č. 452

Terč definovaných rozměrů, hmotnosti a barvy, používaný pro brokové disciplíny, vrhaný vrhacím zařízením se nazývá

a)

nástřelný terč (pohyblivý terč),

b)

dvojterč (klouzavý terč),

c)

asfaltový terč (letící terč).

Otázka č. 453

Zápalka je

a)

prachová tableta určená jako zápalná látka v palných střelných zbraních,

b)

součást náboje obsahující zápalkovou slož, která se nárazem nebo jiným způsobem vznítí a zažehne výmetnou náplň,

c)

nábojnice obsahující zažehovací nebo zápalnou látku určenou pro palné střelné zbraně.

Otázka č. 454

Ke střelbě ze zbraně v dobrém technickém stavu lze bezpečně použít

a)

střelivo ráže a případně též konkrétního výrobního provedení, pro které je zbraň určena a které je vyznačeno na zbrani,

b)

střelivo, které lze do zbraně vložit a uzamknout, aniž by musela být použita větší síla,

c)

náboje označené typem dané zbraně. To platí vždy v případě civilních zbraní, zatímco u vojenských zbraní může být stanoven odlišný postup.

Otázka č. 455

Kulové střelivo s výrazně zdeformovanou střelou nebo střelou pokrytou např. rzí

a)

by nemělo být použito ke střelbě, protože může způsobit poškození, případně i havárii zbraně,

b)

může být použito ke střelbě pouze na schválených střelnicích,

c)

může být použito ke střelbě pouze ve zbraních určených pro použití střeliva se zvýšeným ranivým účinkem.

Otázka č. 456

Střelivo může být použito ke střelbě

a)

ze zbraně, která je pro takové střelivo určena, a pouze v případě, že je jak střelivo, tak i zbraň v dobrém technickém stavu,

b)

pouze v případě, že bylo vyrobeno před méně než 10 lety, po uplynutí této doby je střelivo považováno za expirované, a jeho použití je vysoce rizikové,

c)

ve zbrani příslušné nebo obdobné ráže. Pokud zbraň není určena přímo pro toto střelivo, ale lze jej do této zbraně nabít, lze jej v takové zbrani vždy bezpečně použít, pokud je výkonově slabší než střelivo, pro které je daná zbraň určena.

Otázka č. 457

Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:

a)

S každou zbraní je na místě zacházet, jakoby byla nabitá; zejména není přípustné „jen tak“ mířit na jiného člověka, a to i se zbraní, o níž jsme přesvědčeni, že nabitá není,

b)

S každou zbraní je na místě zacházet, jakoby byla nabitá; to neplatí, pokud zacházíme se zbraní, která byla jako nenabitá bezpečně uložena v trezoru odpovídajícím požadavkům nařízení vlády č. 217/2017 Sb,

c)

Se zbraní není dovoleno mířit na jiného člověka, zvířata nebo věci vyšší hodnoty, pokud je zbraň nabitá a pokud k tomu takový člověk nebo vlastník zvířete anebo věci nedal souhlas.

Otázka č. 458

Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:

a)

Střílet ze zbraně je možné pouze v případě, že víme, na co střílíme, uvědomujeme si, kam dále může střela letět v případě průstřelu cíle nebo jiné překážky, a zohledníme riziko odrazu střely,

b)

Pouze na schválené střelnici nebo v honitbě lze střílet bez obav ze zasažení jiné osoby nebo způsobení škody na majetku,

c)

Střílet ze zbraně lze do cílového prostoru, o kterém jsme si jisti, že se v něm nevyskytnou osoby, a to zejména s ohledem na denní dobu. To neplatí na schválené střelnici, na níž je výskyt osob v zásadě vyloučen.

Otázka č. 459

Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:

a)

Se zbraní lze střílet pouze tehdy, pokud je v dobrém technickém stavu; při každém pravidelném čištění zbraně a pokud možno před každou střelbou je proto na místě alespoň zběžná prohlídka zbraně, nevykazuje-li defekty (vydutí hlavně, cizí předměty v hlavni, prasklé součásti), které by bezpečné použití zbraně ke střelbě vylučovaly,

b)

Technickou způsobilost zbraně ke střelbě zajišťuje ověření zbraně příslušnou zkušební značkou. Je-li zbraň adekvátně ověřena, je možné ji ke střelbě bezpečně použít vždy,

c)

Se zbraní lze střílet pouze tehdy, pokud její technický stav odpovídá použitému střelivu a úrovni výcviku střelce; čím je technická kompetentnost střelce důkladnější, tedy zejména v případě dlouhodobější zkušenosti se zacházením se zbraní, tím menší důraz lze klást na technickou způsobilost zbraně nebo použitého střeliva.

Otázka č. 460

Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:

a)

Než zbraň odložíme nebo uložíme, vždy je nutné se přesvědčit, že není nabitá a případně provést její vybití,

b)

Zbraň lze odložit nabitou pouze v případě, že tak učiníme v místnosti, ve které je alespoň ještě jeden jiný držitel zbrojního průkazu,

c)

Při každém odložení zbraně je nutné provést její úplné vybití, a to včetně vyjmutí nábojů ze všech zásobníků a provedení částečného rozebrání zbraně tak, aby nebylo možné zbraň rychle znovu nabít.

Otázka č. 461

Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:

a)

Při střelbě je potřeba použít ochranu sluchu a zraku, pokud je to možné,

b)

Při střelbě lze použít ochranu sluchu, zejména pokud střílíme častěji; ochranu zraku je nutné použít pouze tehdy, pokud hrozí odrazy střel,

c)

Při střelbě je nezbytné použití střeleckých rukavic, pokud je střelba prováděna ve ztížených klimatických podmínkách.

Otázka č. 462

Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:

a)

Nošení zbraně je komplexní problematika; zejména je třeba zohledňovat platná právní pravidla, nosit krátkou zbraň v odpovídajícím pouzdře a volit oděv tak, aby umožňoval bezpečné nošení zbraně; dlouhou zbraň je na místě nosit vždy buď zajištěnou, a není-li vybavena spolehlivou manuální pojistkou nebo obdobným mechanismem, tak ji nosit bez náboje v nábojové komoře,

b)

Nošení zbraně je komplexní problematika; vždy je třeba věnovat nošení zbraně důsledný trénink, a to zejména s ohledem na rychlost tasení zbraně. Zbraň musí být nošena ve stavu umožňujícím okamžité použití,

c)

Nošení zbraně je přípustné pouze na místech, kde je nižší koncentrace osob, především tedy mimo intravilán obcí a měst.

Otázka č. 463

Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo

a)

překryjeme čistým obvazem,

b)

poléváme chladnou vodou, dokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co nejčistší tkaninou,

c)

ošetříme mastí na spáleniny.

Otázka č. 464

Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo

a)

se snažíme chemicky neutralizovat,

b)

otřeme čistým kouskem látky dosucha,

c)

poléváme co největším množstvím vody.

Otázka č. 465

Při kolapsu (mdlobě) postiženého

a)

uložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, dáváme studené obklady na čelo,

b)

posadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa,

c)

položíme, nejlépe do polohy na břiše.

Otázka č. 466

Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat

a)

pouze po větším úrazu,

b)

pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,

c)

u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.

Otázka č. 467

V rámci protišokových opatření při úrazu provádíme

a)

stavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo přehřátím, znehybnění zlomenin,

b)

obyčejně znehybnění končetin a uložení do polohy vleže,

c)

podávání tekutiny podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s pacientem nemanipulujeme, abychom mu neublížili.

Otázka č. 468

Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo

a)

pod ránou, to je dále od srdce,

b)

nad ránou, to je blíže k srdci,

c)

nad i pod ránou.

Otázka č. 469

Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme

a)

tlakový obvaz,

b)

normální obvaz,

c)

obvaz na ránu a nad ní škrtidlo.

Otázka č. 470

Je-li dýchání z plic do plic neúčinné

a)

snažíme se prudkým fouknutím odstranit event. překážku,

b)

provedeme předklon hlavy,

c)

zdokonalíme záklon hlavy.

Otázka č. 471

Při bezvědomí

a)

zjistíme stav dýchání - dýchá-li postižený pravidelně, orientačně ho vyšetříme a trvale sledujeme do příjezdu záchranné služby,

b)

postiženého uložíme na měkkou podložku, orientační vyšetření neprovádíme,

c)

ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme.

Otázka č. 472

Při dýchání z plic do plic

a)

provádíme vždy dva vdechy po sobě; hloubka vdechu by měla být taková, aby se hrudník postiženého viditelně zvedal,

b)

provádíme vždy dva vdechy v intervalu asi 5 sekund; objem vdechnutého vzduchu by měl být asi 1 litr (u dospělého),

c)

provádíme vždy 1 vdech maximálním možným objemem.

Otázka č. 473

Zevní masáž srdce při resuscitaci provádíme

a)

v poloze na zádech postiženého rytmickým masírováním hrudníku oběma rukama přeloženýma přes sebe frekvencí asi 60krát za minutu,

b)

stlačováním hrudníku uprostřed hrudní kosti dlaňovou hranou jedné ruky, druhá ruka je shora přiložena na hřbet ruky spodní, frekvencí 100 - 120krát za minutu,

c)

přiložením dlaně na hrudní kost postiženého v její dolní části a stlačujeme frekvencí 80krát za minutu.

Otázka č. 474

Při poranění páteře transport poraněného

a)

není možný,

b)

je možný jen na tvrdé rovné podložce,

c)

je možný na jakékoliv podložce.

Otázka č. 475

Při žilním krvácení většího rozsahu

a)

přiložíme přímo na ránu tlakový obvaz,

b)

přiložíme normální obvaz a pod ránu škrtidlo,

c)

postačí normální obvaz.

Otázka č. 476

Při tepenném krvácení na krku, v oblasti klíční kosti nebo v podpažní jamce zastavujeme krvácení

a)

tlakovým obvazem,

b)

pomocí škrtidla,

c)

tlakem prstu přímo v ráně.

Otázka č. 477

Cizí těleso

a)

z rány zásadně nevyjímáme,

b)

z rány můžeme vyjmout, jen pokud to jde zcela volně; ránu poté ošetříme běžným způsobem,

c)

z rány pokaždé neprodleně vyjímáme, i když to nejde volně.

Otázka č. 478

Stabilizovaná poloha je

a)

vleže na zádech se zakloněnou hlavou,

b)

na břiše,

c)

na boku, s pokrčenou spodní dolní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem a spodní paže je v mírném zapažení za tělem.

Otázka č. 479

Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější

a)

okamžité stavění krvácení přímým tlakem prstů v ráně, pak si rozmyslíme další postup,

b)

nejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky,

c)

dát poraněnému ve velkém množství pít a uložit ho do stabilizované polohy.

Otázka č. 480

Krvácení z nosu ošetříme

a)

stlačením nosních dírek prsty a předklonem hlavy, případně přikládáním studených obkladů na zátylek,

b)

záklonem hlavy,

c)

uložením postiženého do vodorovné polohy.

Otázka č. 481

Otevřenou zlomeninu končetiny

a)

znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose,

b)

ošetříme poraněnému přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu,

c)

ošetříme přiložením obvazu na ránu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází.

Otázka č. 482

Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí

a)

uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe,

b)

uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně,

c)

uložíme jej do polohy na břiše.

Otázka č. 483

Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením

a)

elastického obinadla a provedeme protišoková opatření,

b)

elastického obinadla v místě bolesti,

c)

dlahy a provedeme závěs, nejlépe šátkem.

Otázka č. 484

Zlomeninu dolní končetiny ošetříme přiložením

a)

dlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů,

b)

elastického obinadla v místě bolesti,

c)

elastického obinadla od prstů až k tříslu.

Otázka č. 485

První pomoc je povinen poskytnout

a)

každý, pokud již dosáhl věku 18 let,

b)

každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,

c)

ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.

Otázka č. 486

Při střelném poranění

a)

musíme ránu pro zvýšenou možnost infekce důkladně vyčistit a vydezinfikovat,

b)

musíme dbát na možnost komplikací, proto vždy ránu důkladně vymyjeme a dezinfikujeme pouze okolí,

c)

je při prvním ošetření riziko infekce málo podstatné; snažíme se pouze zastavit krvácení a u končetin provést znehybnění.

Otázka č. 487

Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu

a)

poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,

b)

neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,

c)

neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.

Otázka č. 488

Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí,

a)

obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena,

b)

na ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít,

c)

ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst.

Otázka č. 489

Při střelném poranění končetiny poraněnému

a)

přiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme tepnu nad ránou,

b)

ránu omyjeme, vyjmeme kulku a obvážeme,

c)

ránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou.

Otázka č. 490

Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve

a)

zastavit velké tepenné krvácení a uvolnit dýchací cesty,

b)

přivolat odbornou pomoc,

c)

zahájit umělé dýchání.

Otázka č. 491

Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby

a)

znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou,

b)

sahala od zlomeniny ke kloubu,

c)

znehybňovala celou končetinu.

Otázka č. 492

Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu

a)

na kterémkoli místě v jejím průběhu,

b)

nad ránou,

c)

proti kosti.

Otázka č. 493

Podezření na poranění míchy vyvolává

a)

bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty,

b)

ztráta hybnosti a citlivosti končetin,

c)

škubavé křeče dolních končetin.

Otázka č. 494

Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je

a)

světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,

b)

tmavá a teče z rány bez pulzace,

c)

světlá a vytéká z rány bez tlaku.

Otázka č. 495

Po zahájení resuscitace je nejdůležitější

a)

resuscitovat v přesně daném poměru 30:2,

b)

resuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZZS, obnovení dýchání či vědomí nebo vlastního vyčerpání,

c)

pravidelně kontrolovat puls a dech poraněného.

Otázka č. 496

Autotransfúzní poloha se provádí

a)

uložením pacienta do polohy na zádech se zvednutými dolními končetinami,

b)

uložením pacienta do polohy na břiše,

c)

uložením pacienta do polosedu s podloženou hlavou.

Otázka č. 497

Záchranná služba má telefonní číslo

a)

150,

b)

155,

c)

158.

Otázka č. 498

Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné

a)

vždy,

b)

nedojde-li k rychlé úpravě stavu,

c)

nikdy.

Otázka č. 499

Mezi protišoková opatření nepatří

a)

zabránění podchlazení,

b)

tišení bolesti,

c)

podání energeticky bohaté stravy.

Otázka č. 500

Při poranění oka úlomkem kovu při střelbě

a)

opatrně vyjmeme pinzetou úlomek z oka,

b)

oko nedráždíme, úlomek nevyndáváme, obě oči překryjeme sterilním obvazem a postiženého dopravíme co nejrychleji k lékaři,

c)

provedeme výplach oka a pokusíme se ostrým předmětem tento úlomek vyjmout.