Zkouška odborné způsobilosti

Podle toho, jak rychle jste schopni naučit se všechny otázky v testu, se rozhodněte, kdy se přihlasíte se ke zkoušce odborné způsobilosti. Obvykle se konají jednou měsíčně nebo každý druhý měsíc. Přihlásíte se tak, že na svém příslušném útvaru policie odevzdáte vyplněnou Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti. Pokud ještě nejste držitelem ZP, k přihlášce ke zkoušce musíte přiložit také posudek o zdravotní způsobilosti. Za podání se vybírá poplatek 100 Kč). Policie vám poté do jednoho měsíce oznámí datum a místo konání zkoušky, a to s minimálně desetidenním předstihem.

U zkoušky budete muset kromě teoretického testu předvést také bezpečnou manipulaci se zbraní, rozborku, sborku a střelbu. Pokud nemáte se zbraněmi žádné nebo jen malé zkušenosti, důrazně vám doporučujeme absolvovat přípravný kurs, který nabízejí na většině komerčních střelnic. Případně požádejte kamaráda či známého, který dané zbraně vlastní a může vám předvést, jak s nimi bezpečně zacházet. Třetí možností je podívat se do našeho seznamu dobrovolníků, kteří vás rádi a zdarma (jen za cenu nákladů) naučí, jak se stát zodpovědným bezpečným střelcem.

Zkouška probíhá na střelnici a se zkušebním komisařem, které vám určí policie. Před zkouškou komisař zkontroluje vaši totožnost a vybere poplatek za zkoušku (600 Kč pro komisaře + poplatek za střelnici, zápůjčku zbraní a střelivo – pohybuje se od stokorun až po dva tisíce, dle střelnice). Poté následuje teoretická část (písemný test), který bude ihned vyhodnocen a zkoušející vám sdělí váš výsledek, zda jste dosáhli dostatečného počtu bodů. Po úspěšném absolvování testu následuje dále praktická část, kde musíte prokázat znalost bezpečné manipulace se zbraní a střelbu.

Pokud uspějete i v praktické části, získáte Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, jehož platnost je jeden rok.

Teoretická část

Probíhá formou písemného testu, na který je vyhrazeno 40 minut. Vylosujete si papír s otázkami a do jiného dokumentu Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, který vám dá komisař, křížkem označujete správné odpovědi. Není třeba spěchat, obvykle stačí i méně než polovina vyhrazeného času. Test se skládá z 30 otázek vybraných z celkového počtu 485 otázek, které byste měli znát. Ne všechny otázky jsou do testů zařazovány, ale nikde není oficiálně přesně specifikováno, ze kterých otázek probíhá výběr a je tedy lepší naučit se vše, není to tak těžké.

Ze 30 testových otázek je 22 otázek právnických (hodnocených po 3 bodech), 5 otázek z nauky o zbraních a střelivu (po 2 bodech) a 3 otázky ze zdravotnického minima (po 1 bodu). Celkem tak můžete získat max. 79 bodů. Minimální počet bodů závisí na skupině, o kterou žádáte (pokud žádáte o více skupin, je za minimum považováno to nejvyšší):

SkupinaMinimální počet bodů
A67
B71
C71
D74
E74

Je rozumné neučit se jen otázky, ale zběžně si pročíst i dané zákony. Jako budoucí držitelé ZP byste je měli znát a dodržovat, navíc chápat paragrafy v souvislostech pomůže i při učení testových otázek.

Testové otázky si zde můžete velmi pohodlně procvičovat. Pro lepší pochopení souvislostí je u všech otázek, které vyplývají ze zákona, i odkaz na konkrétní paragraf. Před samotnou zkouškou si můžete test zkusit nanečisto.

Praktická část

Pokud uspějete v teoretickém testu, čeká vás praktická část zkoušky. Podle zákona musíte v praktické části předvést komisaři následující:

  • prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
  • částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
  • postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby,
  • střelbu na pevný cíl

Pokud jste zkušení střelci, neměl by to pro vás být žádný problém. Nováčkům doporučujeme přípravný kurs na některé ze střelnic. Při manipulaci se zbraní dávejte pozor hlavně na to, abyste stále mířili bezpečným směrem (pokud ho komisař neurčil a vy si nejste jistí, raději se zeptejte) a neměli prst na spoušti. Jednou z fint komisařů je zavolat na zkoušeného, který se otočí i se zbraní a přestane tak mířit bezpečným směrem či dokonce zamíří přímo na komisaře nebo jinou osobu – následuje hodnocení "neprospěl".

Jakmile uchopíte zbraň do ruky, měli byste jako první věc vyndat zásobník, stáhnout závěr (nebo zlomit brokovnici) a přesvědčit se, že zbraň není nabitá, zejména před rozborkou. Někdy si vás komisař ověří tak, že schová do zbraně školní náboj a požádá vás o rozborku – pokus o rozebrání zbraně snábojem v zásobníku nebo komoře je závažným porušením bezpečnosti. Při manipulaci není třeba spěchat, postupujte raději pomalu a bezpečně.

Při střelbách vyčkejte vždy pokynů zkušebního komisaře (začít pálit dříve než určí komisař by se vám mohlo vymstít negativním hodnocením zkoušky). Pokud by se na zbrani během střelby objevila závada, je lepší oznámit závadu komisaři, než pokoušet se o opravu sám/sama. Stačí zvednout slabou ruku a za neustálého míření zbraní směrem k terčům a s prstem mimo spoušť zvolat "Závada!" a vyčkat dalších pokynů.

Druhy zbraní a minimální požadavky na přesnost střelby se liší podle skupin zbrojního průkazu o které žádáte. V případě, že žádáte o více skupin, se vždy bere kombinace tak, aby žadatel vykonal tu nejnáročnějí střelbu ze zvolených skupin:

Skupina Krátká kulová zbraň Dlouhá kulová zbraň Dlouhá broková zbraň
A min. 2 zásahy* z 5
na 10 metrů,
během 5 minut
nebo min. 2 zásahy* z 5
na 25 metrů,
během 5 minut
B min. 4 zásahy* z 5
na 10 metrů,
během 5 minut
nebo min. 4 zásahy* z 5
na 25 metrů,
během 5 minut
C min. 4 zásahy* z 5
na 25 metrů,
během 5 minut
a min. 3 zásahy* ze 2
na 25 metrů,
během 3 minut
D min. 4 zásahy* z 5
na 15 metrů,
během 2 minut
E min. 4 zásahy* z 5
na 10 metrů,
během 3 minut
* Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů

Přesné typy zbraní, se kterými se u zkoušky setkáte se liší, avšak většinou jde o pistoli typu CZ-75, CZ-83 či CZ-50 (krátká kulová zbraň), CZ-452 či obdobná malorážná puška s klasickým otáčivým válcovým závěrem ovládaným klikou (dlouhá kulová zbraň) a různé typy zlamovací brokové dvojky (dlouhá broková zbraň); více v sekcích manipulace se zbraněmi a nauka o zbraních. Pokud chcete mít jistotu, které zbraně na vás čekají u vaší zkoušky, zeptejte se předem na střelnici, kde budete zkoušku vykonávat.

Po úspěšném vyhodnocení zásahů je zkouška u konce a komisař vám vystaví Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.

V případě neúspěchu

Pokud v teoretické části zkoušky neuspějete, můžete se znovu přihlásit ke zkoušce až po uplynutí tří měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. V tomto případě máte právo požádat o určení jiného zkušebního komisaře.

Pokud uspějete v teoretické části, ale neuspějete v praktické části, můžete praktickou část jednou opakovat, a to nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději 2 měsíce ode dne neúspěšné zkoušky.