Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Neaktuální verze 20160810 (platná do 31. července 2017)
Toto není aktuální verze otázek a slouží pouze pro porovnání.
Test z aktuálních otázek ke zkoušce odborné způsobilosti můžete zkoušet zde.
Platná do 31. července 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Znehodnocené střelivo je zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie A.
2. Pro výkon práva myslivosti podle zvláštního právního předpisu může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení a nošení zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů
a) Policie České republiky,
b) Ministerstvo zemědělství,
c) Ministerstvo životního prostředí.
3. Držitel zbraně kategorie D nesmí mimo jiné
a) zbraň držet, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, léků nebo v důsledku nemoci,
b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
c) zbraň vlastnit a manipulovat s ní, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci.
4. Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu
a) 15 let,
b) 16 let,
c) 18 let.
5. Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E prokazuje odbornou způsobilost zkouškou, jejíž místo a čas konání určuje
a) Ministerstvo vnitra,
b) Policejní prezidium České republiky,
c) příslušný útvar policie.
6. K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu držitel zbrojního průkazu doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo
a) připojuje,
b) připojuje pouze na žádost příslušného útvaru policie,
c) nepřipojuje.
7. Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo obsahuje nesprávné údaje, které nejsou způsobeny z důvodu změny místa pobytu
a) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie jej odejme.
8. Je-li zbrojní průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
a) jeho platnost se zkracuje,
b) příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,
c) příslušný útvar policie jej odejme.
9. Zbraň kategorie A, na kterou byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou bylo uděleno povolení, nebo zbraň kategorie C, je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu
a) skupiny D,
b) skupiny A,
c) skupiny E.
10. Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň
a) kategorie A, B nebo C, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit,
b) kategorie B, C nebo D, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit,
c) kategorie A, C nebo E, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.
11. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva na zbraně kategorie A, B nebo C pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence vydává
a) Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,
c) příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
12. Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné způsobilost k právním úkonům, rozhodne
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu o jeho zajištění,
b) příslušný útvar policie o jeho odnětí,
c) Ministerstvo vnitra o jeho zadržení.
13. V uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, se zabezpečuje
a) více než 5 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 5 000 nábojů,
b) více než 10 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 10 000 nábojů,
c) více než 20 uschovaných, uložených nebo uskladněných (přechovávaných) zbraní nebo více než 20 000 nábojů.
14. Držitel znehodnocené zbraně
a) smí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,
b) nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení neni povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,
c) nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení této zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
15. Podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních před zahájením hodnocené střelby si žadatel o zkoušku odborné způsobilosti ověří
a) předepsaný poměr délky hlavně zbraně určené k provedení střelby, délky stoupání vývrtu její hlavně a délky záměrné; k tomu je oprávněn použít schválené měřidlo, které musí být na střelnici k dispozici,
b) správnost nastřelení zbraně v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně třemi výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem,
c) pěti výstřely správnost nastřelení zbraně.
16. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí ostatních činností dosáhne
a) nejméně jeden zásah v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně jeden zásah v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně jeden zásah terče z brokové zbraně na vzdálenost 30 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,
b) nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut,
c) nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 30 m z pěti možných výstřelů v čase nejdele pěti minut, nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut.
17. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny B hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a) nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle čtyři minuty,
b) nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,
c) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut.
18. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny C hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a) nejméně tři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pět minut,
b) nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze dvou možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty,
c) nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 20 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle čtyři minuty.
19. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. při přebíjení nábojů
a) nelze používat ohně a kouřit,
b) lze mimo jiné používat i některá nekrytá elektrická osvětlení,
c) nelze jíst, pít a provádět nesouvisející činnosti.
20. V trestním zákoníku je o nutné obraně stanoveno, že
a) čin jinak trestný, kterým někdo v sebeobraně odvrací napadení nebezpečným pachatelem, není trestným činem. O nutnou obranu jde i tehdy, byla-li obrana nepřiměřená útoku,
b) čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku,
c) čin jinak trestný, kterým někdo zneškodní nebezpečného ozbrojeného pachatele, který porušuje zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana účinná.
21. Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva se mimo jiné nevztahuje na
a) stanovené střelné zbraně a střelivo určené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, pokud Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva toto určení potvrdí,
b) expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka,
c) historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní.
22. Podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva výrobce, vývozce a dovozce je povinen informovat Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva o všech změnách ve výrobě stanovených střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti některého z těchto výrobků
a) telefonicky do 15 dnů,
b) písemně do 30 dnů,
c) telefonicky nebo písemně do 5 dnů.
23. Vložná hlaveň je
a) hlaveň větší ráže vkládaná do vývrtu hlavně menší ráže,
b) hlaveň menší ráže vkládaná do vývrtu hlavně větší ráže,
c) zařízení nebo součást hlavně, která upravuje účinky výstřelu.
24. Rám zbraně je
a) součást revolveru, která vytahuje a vyhazuje vystřelené nábojnice,
b) část zbraně, která je určena k podávání nábojů,
c) součást revolveru, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně.
25. Palná zbraň - dvoják je
a) dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe,
b) lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou,
c) lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe.
26. Cílový prostor je prostor, kde
a) se zdržuje střelec po zasažení cíle,
b) je prováděno vyhodnocení střelby na cíl,
c) je umístěn terč a terčová zařízení.
27. Bezpečný prostor je prostor střelnice, který
a) není při střelbě ohrožen při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici,
b) je za zády řídícího střeleb,
c) slouží k ukládání vystřelených nábojnic.
28. Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo
a) se snažíme chemicky neutralizovat,
b) otřeme čistým kouskem látky dosucha,
c) poléváme co největším množstvím vody.
29. Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením
a) elastického obinadla a provedeme protišoková opatření,
b) elastického obinadla v místě bolesti,
c) dlahy a provedeme závěs, nejlépe šátkem.
30. Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu
a) na kterémkoli místě v jejím průběhu,
b) nad ránou,
c) proti kosti.