Vzorová zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.
Snažili jsme se jej co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky.

Neaktuální verze 20160810 (platná do 31. července 2017)
Toto není aktuální verze otázek a slouží pouze pro porovnání.
Test z aktuálních otázek ke zkoušce odborné způsobilosti můžete zkoušet zde.
Platná do 31. července 2017

VYHODNOCENÍ
zkoušky odborné způsobilosti žadatele
o vydání zbrojního průkazu
Teoretická část zkoušky:
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c
5 a b c
6 a b c
7 a b c
8 a b c
9 a b c
10 a b c
11 a b c
12 a b c
13 a b c
14 a b c
15 a b c
16 a b c
17 a b c
18 a b c
19 a b c
20 a b c
21 a b c
22 a b c
23 a b c
24 a b c
25 a b c
26 a b c
27 a b c
28 a b c
29 a b c
30 a b c

Hodnocení:     prospěl - neprospěl

Odejít od zkoušky
1. Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, jsou zbraně zařazené mezi
a) zbraně kategorie C,
b) zbraně kategorie D,
c) zbraně kategorie E.
2. Pro výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní kategorie A může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A držiteli zbrojní licence
a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
b) Policie České republiky,
c) Ministerstvo obrany.
3. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit mimo právnické osoby i fyzická osoba starší
a) 15 let způsobilá k právním úkonům,
b) 16 let způsobilá k právním úkonům,
c) 18 let způsobilá k právním úkonům.
4. Doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který se přikládá k žádosti vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
a) 1 rok,
b) 2 roky,
c) 6 měsíců.
5. Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,
a) že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních,
b) že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,
c) že proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.
6. Držitel zbrojního průkazu
a) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze pokud se jedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,
b) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,
c) smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
7. Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami je mimo jiné povinen držitel
a) zbrojního oprávnění,
b) zbrojního průkazu skupiny A až E,
c) průkazu zbraně.
8. Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je mimo jiné povinen
a) do 1 měsíce po uplynutí 20 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie,
b) nejpozději ke dni uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie,
c) do 3 měsíců po uplynutí 12 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie.
9. Držitel zbrojního průkazu skupiny C je oprávněn lovit zvěř
a) na schválené střelnici,
b) pouze v souladu se zvláštním právním předpisem, kterým je zákon o myslivosti,
c) pouze zbraní kategorie C v odpovídajícím technickém stavu.
10. Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je mimo jiné
a) držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E,
b) držitelem zbrojní licence A, B nebo C,
c) držitelem zbrojního průvodního listu.
11. Vydat vlastníku zbraně potvrzení o provedení řezu zbraně nebo střeliva je mimo jiné povinen držitel zbrojní licence
a) skupiny C nebo F,
b) skupiny B nebo E,
c) skupiny D nebo H.
12. Držitel zbrojní licence skupiny E je při ničení zbraně nebo střeliva mimo jiné povinen
a) dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem a vydat vlastníku zbraně potvrzení o zničení zbraně nebo střeliva,
b) předložit následně zbraň nebo střelivo k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
c) uvědomit výrobce zbraně nebo střeliva a postupem podle prováděcího právního předpisu mu předat zničené hlavní části zbraně nebo střeliva.
13. Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba
a) starší 18 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo D,
b) starší 21 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E,
c) starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.
14. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D nebo střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou
a) držitele zbrojního průkazu,
b) jejich oprávněného držitele,
c) držitele zbrojní licence.
15. Orgán, který v trestním řízení nebo v řízení o přestupku rozhodl o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, zašle opis tohoto rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
a) Kriminalistickému ústavu,
b) Ministerstvu financí,
c) příslušnému útvaru policie.
16. Informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů vede
a) Ministerstvo vnitra,
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
c) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
17. Střelná zbraň je podle zákona o zbraních zbraň, u které je
a) její funkce odvozena při uvolnění energie při výstřelu,
b) funkce odvozena okamžitým uvolněním energie při výstřelu, konstruovaná na požadovaný účinek na definovanou vzdálenost,
c) požadovaná funkce odvozena množstvím uvolněných zplodin při výstřelu, která je konstruovaná na požadovaný výkon a vzdálenost.
18. Průbojná střela je podle zákona o zbraních
a) jednotná střela, jejíž jádro je z tvrdého kovu,
b) hromadná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 150 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely,
c) jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely.
19. Při střelbě na pevný cíl v praktické části zkoušky je podle vyhlášky provádějící zákon o zbraních žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny D hodnocen stupněm "prospěl", jestliže mimo zvládnutí jiných činností dosáhne
a) nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 5 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut,
b) nejméně tři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle tří minut,
c) nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle dvou minut.
20. Podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní mimo jiné považuje uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání
a) 10 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy B podle České technické normy ČSN EN 1300,
b) 15 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300,
c) 20 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1, a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy C podle České technické normy ČSN EN 1300.
21. Zacházet s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami při přebíjení nábojů lze podle nařízení vlády č. 338/2002 Sb. provádět
a) pouze v uzavřených prostorách,
b) kdekoli na volných prostranstvích,
c) jen na střelnici nebo na neuzavřených prostranstvích, kam nemá veřejnost volný přístup.
22. Ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a stanovených doplňků provádí podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva
a) Státní zkušebna zbraní a střeliva,
b) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
c) Licenční správa pro zkoušení zbraní a střeliva.
23. Podle České technické normy se expanzní zbraně z hlediska konstrukce a střeliva dělí na
a) akustické, plynovky a zbraně na granule,
b) akustické, signální a zbraně na granule,
c) paintballové, plynovky a zbraně na granule.
24. Hlaveň slouží
a) k uzavírání nebo uzamykání náboje ve zbrani,
b) k zásobování zbraně náboji,
c) k přeměně určitého druhu energie v pohybovou energii střely; vodicí část vývrtu hlavně vede střelu v požadovaném směru.
25. Palná zbraň - kulobroková kozlice je
a) zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe,
b) zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulová a broková hlaveň bez ohledu na jejich vzájemnou polohu,
c) zbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe.
26. Účinný dostřel je
a) největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,
b) největší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,
c) maximální vzdálenost od zbraně, kam dopadne střela.
27. Vydutí hlavně je
a) rozšíření ústí brokové hlavně,
b) místní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu,
c) prasknutí hlavně po výstřelu.
28. Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo
a) pod ránou, to je dále od srdce,
b) nad ránou, to je blíže k srdci,
c) nad i pod ránou.
29. První pomoc je povinen poskytnout
a) každý, pokud již dosáhl věku 18 let,
b) každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,
c) ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.
30. Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
a) poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,
b) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,
c) neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.