Seznam testových otázek ke zkoušce odborné způsobilosti

Neaktuální verze 2017 (platná od 1. srpna 2017)
Toto není aktuální verze otázek a slouží pouze pro porovnání.
Aktuální seznam otázek a odpovědí ke zkoušce odborné způsobilosti naleznete zde.
Platná od 1. srpna 2017

Otázka č. 1

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

a)

zbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji obecní policií,

b)

zbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky, pokud tak rozhodne Ministerstvo obrany,

c)

zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky.

Otázka č. 2

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

a)

zbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy poskytovateli bezpečnostních služeb pověřenými zajišťováním fyzické ostrahy objektů ústředních orgánů státní správy,

b)

zbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky bezpečnostních sborů či strážníky obecní policie, pokud tak rozhodne Ministerstvo vnitra,

c)

zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji bezpečnostními sbory.

Otázka č. 3

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

a)

zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,

b)

zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k certifikaci tuzemskými i cizozemskými subjekty působícími na úseku technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví,

c)

zbraně, střelivo a munici, které jsou z působnosti zákona o zbraních vyjmuty rozhodnutím Ministerstva vnitra. Toto rozhodnutí je podmíněné získáním předchozího souhlasného stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka č. 4

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

a)

zbraně, střelivo a munici, které byly prohlášeny za veřejnou památku na základě rozhodnutí tuzemského nebo cizozemského orgánu státní památkové péče. Toto rozhodnutí musí být dodatečně potvrzeno Ministerstvem vnitra,

b)

zbraně, střelivo a munici, které jsou na základě žádosti orgánu státní památkové péče v příslušném rejstříku Ministerstva vnitra vedeny jako kulturně významné předměty,

c)

zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí.

Otázka č. 5

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

a)

zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,

b)

zřizování a provozování střelnic obecní policií, pokud má být střelnice následně využívána pouze pro potřeby výcviku strážníků obecní policie,

c)

zřizování a provozování střelnic Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Otázka č. 6

Na zaměstnance poskytovatele bezpečnostních služeb pověřené zajišťováním fyzické ostrahy státních jaderných zařízení se zákon o zbraních

a)

vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Státní úřad pro jadernou bezpečnost,

b)

vztahuje,

c)

nevztahuje.

Otázka č. 7

Umožní - li mimo jiné stát disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jeho držení a nevztahuje se na ně zákon o zbraních, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle zákona o zbraních,

a)

vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, a to počínaje dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo provedeno komisionální převzetí příjemcem či jeho pověřeným zástupcem,

b)

vztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí zákon o zbraních,

c)

vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie nebo Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 8

Na zaměstnance obou komor Parlamentu České republiky se zákon o zbraních

a)

vztahuje,

b)

nevztahuje,

c)

vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne mandátový a imunitní výbor příslušné komory.

Otázka č. 9

Na zaměstnance České obchodní inspekce se zákon o zbraních

a)

vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu,

b)

nevztahuje,

c)

vztahuje.

Otázka č. 10

Místem pobytu zákon o zbraních rozumí

a)

adresu dlouhodobého pobytu občana České republiky nebo cizince,

b)

adresu trvalého pobytu občana České republiky nebo adresu trvalého nebo přechodného pobytu cizince,

c)

adresu dlouhodobého či přechodného pobytu občana České republiky.

Otázka č. 11

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na

a)

výbušniny uvedené v rejstříku Ministerstva vnitra,

b)

výbušniny uvedené v rejstříku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,

c)

výbušniny vymezené zákonem upravujícím nakládání s výbušninami.

Otázka č. 12

Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice,

a)

se nepovažuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních, pokud Český báňský úřad na základě žádosti Ministerstva vnitra nerozhodne jinak,

b)

se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních,

c)

se považuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne Český báňský úřad na základě žádosti příslušného útvaru policie.

Otázka č. 13

Přenecháním zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních rozumí

a)

poskytnutí možnosti příslušnému útvaru policie se zbraní a střelivem fakticky nakládat, a to nejdéle na dobu 10 pracovních dnů,

b)

neposkytnutí možnosti jiným osobám se zbraní a střelivem fakticky nakládat,

c)

poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.

Otázka č. 14

Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva mít

a)

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí s ověřeným písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň pokud možno nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném pevném obalu splňujícím technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a to za účelem jejího přemístění z místa na místo,

b)

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,

c)

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř alespoň částečně ohraničených nemovitostí s písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v pevném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo.

Otázka č. 15

Pro účely zákona o zbraních se rozumí nošením zbraně nebo střeliva mít

a)

zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů, kdy se jedná o držení,

b)

zbraň nebo střelivo umístěné v prostoru vymezeném poloměrem 10 metrů kolem dotčené osoby,

c)

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí.

Otázka č. 16

Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též

a)

podstatné části zbraní, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,

b)

všechny významné části zbraně, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu,

c)

hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.

Otázka č. 17

V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie dle zákona o zbraních rozhoduje

a)

příslušný útvar policie,

b)

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 18

Samočinné zbraně jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 19

Zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 20

Zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně) jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie A.

Otázka č. 21

Střelná nástrahová zařízení jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie A.

Otázka č. 22

Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 23

Plynové nebo expanzní zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 24

Zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie A.

Otázka č. 25

Tlumiče hluku výstřelu jsou doplňky zbraní, které jsou zařazeny mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 26

Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů jsou doplňky zbraní, které jsou zařazeny mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 27

Střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou je zařazeno mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 28

Střelivo pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku je zařazeno mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie A.

Otázka č. 29

Střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, je střelivo zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie A.

Otázka č. 30

Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 31

Krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie B,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 32

Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 33

Samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 34

Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie D,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 35

Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 36

Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie B,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 37

Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie B,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 38

Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 39

Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintballových zbraní, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie C,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 40

Více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie B,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie C.

Otázka č. 41

Historické zbraně jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 42

Zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie D,

c)

zbraně kategorie C.

Otázka č. 43

Palné zbraně určené pro střelbu náboji typu Flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie C,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 44

Plynové zbraně na vzduchovou kartuš jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie C.

Otázka č. 45

Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie B,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 46

Expanzní zbraně a expanzní přístroje s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie D,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 47

Mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie B,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie D.

Otázka č. 48

Znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie B,

c)

zbraně kategorie C.

Otázka č. 49

Zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, jsou zbraně zařazené mezi

a)

zbraně kategorie A,

b)

zbraně kategorie D,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 50

Neaktivní střelivo a munice jsou zařazené mezi

a)

zbraně kategorie D,

b)

zbraně kategorie A,

c)

zbraně kategorie B.

Otázka č. 51

Pro sběratelské účely může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A držiteli zbrojního průkazu skupiny A

a)

policie,

b)

Ministerstvo kultury,

c)

Ministerstvo obrany.

Otázka č. 52

Pro výkon práva myslivosti podle zvláštního právního předpisu může držiteli zbrojního průkazu skupiny C udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení a nošení zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů

a)

policie,

b)

Ministerstvo zemědělství,

c)

Ministerstvo životního prostředí.

Otázka č. 53

Policie může udělit výjimku na zbraně kategorie A, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, a

a)

lze ji časově omezit, pokud nebyla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost,

b)

nelze jí časově omezit,

c)

lze ji časově omezit, pokud byla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost.

Otázka č. 54

Žádost o udělení výjimky na zbraně kategorie A se podává u

a)

Ministerstva vnitra,

b)

příslušného útvaru policie,

c)

Ministerstva obrany.

Otázka č. 55

Příslušným útvarem policie zákon o zbraních rozumí

a)

krajské ředitelství policie příslušné podle místa, na jehož území se fyzická osoba převážně zdržuje, nebo podle místa, na jehož území je uskutečňována převážná část aktivit právnické osoby,

b)

obvodní ředitelství policie příslušné podle místa, na jehož území se fyzická osoba převážně zdržuje, nebo podle sídla právnické osoby,

c)

krajské ředitelství policie příslušné podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby.

Otázka č. 56

Platnost výjimky udělené pro zbraně kategorie A zaniká, jestliže

a)

uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J,

b)

její držitel dočasně vycestoval z území České republiky na dobu delší než 2 měsíce,

c)

jestliže tak rozhodlo Ministerstvo vnitra, a to na základě žádosti podané příslušným krajským úřadem, na jehož katastrálním území je zbraň kategorie A přechovávána.

Otázka č. 57

Výjimka udělená pro zbraně kategorie A bude odňata

a)

pominul-li důvod, pro který byla udělena,

b)

nebyla-li držitelem po 5 letech obnovena,

c)

nebyla-li držitelem do 3 let obnovena.

Otázka č. 58

Zbraň kategorie B může držitel zbrojního průkazu nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě

a)

oznámení,

b)

povolení,

c)

udělení výjimky.

Otázka č. 59

Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit

a)

pouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,

b)

pouze držitel udělené výjimky nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny,

c)

pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.

Otázka č. 60

Povolení vlastnit, držet případně rovněž nosit zbraň kategorie B vydá

a)

Ministerstvo vnitra, pokud má k tomu žadatel řádný důvod,

b)

příslušný obecní úřad, pokud má k tomu žadatel řádný důvod,

c)

příslušný útvar policie, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.

Otázka č. 61

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti vydá

a)

příslušný útvar policie,

b)

Ministerstvo kultury,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 62

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravy na povolání vydá

a)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

b)

příslušný útvar policie,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 63

Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B mimo jiné z důvodu provozování

a)

volných živností v oboru zbraní a střeliva,

b)

vázaných živností v oboru zbraní a střeliva,

c)

koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva.

Otázka č. 64

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zajišťování ostrahy majetku a osob vydá

a)

příslušný útvar policie,

b)

Ministerstvo obrany,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 65

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, např. zákona o obecní policii, vydá

a)

obecní úřad,

b)

příslušný útvar policie,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 66

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku vydá

a)

Ministerstvo spravedlnosti,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

příslušný útvar policie.

Otázka č. 67

Platnost povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B zaniká

a)

jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu,

b)

jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence,

c)

jestliže jeho držitel dočasně opustil Českou republiku.

Otázka č. 68

Platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B zaniká mimo jiné, není-li využito

a)

do 12 měsíců ode dne jeho vydání,

b)

do 6 měsíců ode dne jeho vydání,

c)

do 1 měsíce ode dne jeho vydání.

Otázka č. 69

Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Jiným členským státem se v tomto případě rozumí

a)

jiný členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace,

b)

jiný členský stát Evropské unie nebo jiný členský stát Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,

c)

jiný členský stát Evropské unie nebo jiný členský stát Organizace Severoatlantické smlouvy.

Otázka č. 70

Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, a to s překladem do jazyka českého. Tento překlad může být vyhotoven pouze

a)

tlumočníkem zapsaným ve společné evropské databázi akreditovaných tlumočníků,

b)

tlumočníkem zapsaným v národní databázi členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

c)

tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

Otázka č. 71

Pomine-li řádný důvod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B vydáno, příslušný útvar policie povolení

a)

odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zajišťování ostrahy majetku a osob,

b)

odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku,

c)

odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zabezpečení úkolů podle zvláštního právního předpisu.

Otázka č. 72

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze

a)

držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie,

b)

držitel průkazu zbraně nebo provozovatel střelnice, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu,

c)

držitel loveckého lístku, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému krajskému úřadu.

Otázka č. 73

Zbraň kategorie C může držitel zbrojního průkazu nosit pouze

a)

v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po vydání povolení,

b)

v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po udělení výjimky,

c)

v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci.

Otázka č. 74

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší

a)

16 let způsobilá k právním úkonům,

b)

14 let způsobilá k právním úkonům,

c)

18 let způsobilá k právním úkonům.

Otázka č. 75

Z historické zbraně nebo zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů lze střílet

a)

jen na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu,

b)

jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu,

c)

jen na místě povoleném příslušným obecním úřadem, kde by střelbou nemohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou.

Otázka č. 76

Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti

a)

korozi a pravidelně ji čistit,

b)

zneužití, ztrátě nebo odcizení,

c)

technickému zastarání.

Otázka č. 77

Držitel zbraně kategorie D mimo jiné

a)

nesmí zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a účel uvedené v § 15 odstavcích 2 nebo 3 zákona o zbraních,

b)

smí zbraň nosit viditelně na všech veřejnosti přístupných místech, na kterých není toto výslovně zakázáno rozhodnutím Ministerstva vnitra,

c)

smí zbraň nosit viditelně pouze tehdy, pokud obdržel předchozí souhlas příslušného útvaru policie.

Otázka č. 78

Držitel zbraně kategorie D nesmí mimo jiné

a)

zbraň držet, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci,

b)

zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

c)

zbraň vlastnit a manipulovat s ní, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci.

Otázka č. 79

Držitel zbraně kategorie D mimo jiné

a)

nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě,

b)

může převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, a může je takové osobě přenechat,

c)

nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, ale může je takové osobě přenechat.

Otázka č. 80

Doba platnosti zbrojního průkazu je

a)

10 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let,

b)

5 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let,

c)

3 roky a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 3 roky.

Otázka č. 81

Zbrojní průkaz vydává

a)

Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou,

b)

příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou,

c)

obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou.

Otázka č. 82

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit

a)

výpis z Rejstříku trestů,

b)

doklad o odborné způsobilosti,

c)

doklad o spolehlivosti vystavený příslušným obecním úřadem.

Otázka č. 83

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit

a)

3 fotografie o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,

b)

2 fotografie žadatele, které splňují požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem,

c)

fotografii žadatele, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem.

Otázka č. 84

Předchozí souhlas jiného členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto jiného členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků, je povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který

a)

je občanem jiného členského státu,

b)

je občanem jiného členského státu či rodinným příslušníkem občana jiného členského státu,

c)

má místo pobytu ještě v jiném členském státě.

Otázka č. 85

Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se

a)

v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 12 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,

b)

v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o zbraních,

c)

v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 24 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.

Otázka č. 86

Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit též

a)

předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků,

b)

předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie. Souhlas je nutné předložit s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků či v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Povinné obsahové náležitosti tohoto předchozího souhlasu stanoví prováděcí právní předpis,

c)

předchozí souhlas vystavený zastupitelským úřadem tohoto členského státu akreditovaným pro Českou republiku. Pokud je tento souhlas vystaven v anglickém jazyce a příslušný útvar policie nevznese námitky, není nutné zajišťovat překlad souhlasu do jazyka českého vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

Otázka č. 87

Posudek o zdravotní způsobilosti, který se přikládá dle § 21a zákona o zbraních k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než

a)

1 měsíc,

b)

3 měsíce,

c)

6 měsíců.

Otázka č. 88

Doklad o odborné způsobilosti, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než

a)

1 rok,

b)

2 roky,

c)

6 měsíců.

Otázka č. 89

Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,

a)

že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních,

b)

že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních,

c)

že proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.

Otázka č. 90

Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která

a)

má místo pobytu na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá,

b)

má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, dosáhla předepsané věkové hranice trestní odpovědnosti, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá,

c)

v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě pobývala na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá a odborně způsobilá.

Otázka č. 91

Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E vydat jen osobě

a)

starší 21 let,

b)

starší 18 let,

c)

starší 16 let.

Otázka č. 92

Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze vydat zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osobě

a)

starší 12 let,

b)

starší 21 let,

c)

starší 18 let.

Otázka č. 93

Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší

a)

15 let,

b)

14 let,

c)

12 let.

Otázka č. 94

Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu

a)

15 let,

b)

14 let,

c)

16 let.

Otázka č. 95

Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu

a)

15 let,

b)

16 let,

c)

18 let.

Otázka č. 96

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné

a)

odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky,

b)

registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,

c)

odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.

Otázka č. 97

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné

a)

oční lékař na základě komplexní diagnostiky zraku,

b)

poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu,

c)

odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.

Otázka č. 98

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné

a)

poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie na základě příslušného odborného vyšetření,

b)

registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let,

c)

v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B, který je mladší než 15 let, ošetřující lékař na základě vyjádření školy, jejímž žákem je žadatel.

Otázka č. 99

Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku pro žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu je

a)

internista nebo psychiatr, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči,

b)

praktický lékař nebo psychiatr, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu v závodní preventivní péči nebo psychiatrické péči,

c)

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.

Otázka č. 100

Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou, jejíž místo a čas konání určuje

a)

Ministerstvo vnitra,

b)

provozovatel střelnice,

c)

příslušný útvar policie.

Otázka č. 101

Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost

a)

zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití,

b)

zákona o Policii České republiky a zákona o obecní policii,

c)

zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně.

Otázka č. 102

Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se skládá

a)

ze zjištění znalosti povelů používaných na střelnici a střelby na pohyblivý nebo pevný cíl,

b)

ze zjištění znalosti provozního řádu střelnice a střelby na pohyblivý cíl,

c)

ze zjištění znalosti bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby na pevný cíl.

Otázka č. 103

Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje

a)

na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis,

b)

na tiskopise, jehož vzor stanoví příslušný útvar policie,

c)

osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Otázka č. 104

Termín a místo konání zkoušky odborné způsobilosti musí být žadateli o vydání zbrojního průkazu oznámeny nejpozději

a)

5 dnů přede dnem konání zkoušky,

b)

10 dnů přede dnem konání zkoušky,

c)

20 dnů přede dnem konání zkoušky.

Otázka č. 105

Pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí

a)

6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,

b)

3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky,

c)

1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

Otázka č. 106

Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí

a)

příslušný útvar policie,

b)

jen držitel zbrojní licence,

c)

žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.

Otázka č. 107

Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit

a)

posudek o zdravotní způsobilosti,

b)

čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,

c)

výpis z evidence Rejstříku trestů.

Otázka č. 108

Doklad o odborné způsobilosti na úseku zbraní a střeliva vystavený žadateli o vydání zbrojního průkazu v jiném členském státě

a)

může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních,

b)

může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,

c)

není v zákoně o zbraních uveden jako rovnocenná náhrada za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.

Otázka č. 109

Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným

a)

trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,

b)

z přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z přestupků uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních,

c)

z jiného správního deliktu uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních, nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z jiných správních deliktů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.

Otázka č. 110

Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby

a)

požádá příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů,

b)

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů,

c)

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání písemný souhlas opravňující příslušný útvar policie požádat o opis z evidence Rejstříku trestů.

Otázka č. 111

Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby, která je žadatelem o vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu a k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen

a)

nepřihlíží,

b)

přihlíží,

c)

přihlíží pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo spravedlnosti.

Otázka č. 112

Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula zkušební doba, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil

a)

se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,

b)

se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného,

c)

se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.

Otázka č. 113

Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky

a)

se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého,

b)

se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého,

c)

se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.

Otázka č. 114

Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby

a)

je příslušný útvar policie oprávněn vyžádat si opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů,

b)

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů,

c)

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání prohlášení o spolehlivosti vystavené příslušným obecním úřadem.

Otázka č. 115

Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie

a)

nejméně jeden měsíc a nejdříve 4 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,

b)

nejméně dva měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu,

c)

nejméně tři měsíce a nejdříve 5 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

Otázka č. 116

K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu držitel zbrojního průkazu doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo

a)

připojuje,

b)

připojuje pouze na žádost příslušného útvaru policie,

c)

nepřipojuje.

Otázka č. 117

Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti

a)

3 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu,

b)

10 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu,

c)

6 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.

Otázka č. 118

Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je povinen předložit žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se

a)

v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 12 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku,

b)

v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o zbraních,

c)

v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 24 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.

Otázka č. 119

Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne,

a)

nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu,

b)

nebudou-li splněny podmínky osobnostní způsobilosti a bezkonfliktního společenského chování stanovené pro vydání zbrojního průkazu,

c)

nebude-li ke dni podání žádosti splněna podmínka společenské způsobilosti stanovená pro vydání zbrojního průkazu. Splnění podmínky zdravotní způsobilosti musí žadatel doložit pouze tehdy, pokud je k tomu písemně vyzván příslušným útvarem policie.

Otázka č. 120

K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit

a)

doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii,

b)

doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii,

c)

doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.

Otázka č. 121

Ukončil-li držitel zbrojního průkazu pobyt na území České republiky

a)

platnost zbrojního průkazu nezaniká,

b)

příslušný útvar policie platnost zbrojního průkazu pozastaví,

c)

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku platnosti zbrojního průkazu.

Otázka č. 122

Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení zbrojního průkazu

a)

jeho platnost zaniká,

b)

příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,

c)

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.

Otázka č. 123

Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo obsahuje nesprávné údaje, které nejsou způsobeny z důvodu změny místa pobytu

a)

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,

b)

příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,

c)

příslušný útvar policie jej odejme.

Otázka č. 124

Je-li zbrojní průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost

a)

jeho platnost se zkracuje,

b)

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti,

c)

příslušný útvar policie jej odejme.

Otázka č. 125

Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl způsobilost k právním úkonům, rozhodne příslušný útvar policie

a)

o zajištění zbrojního průkazu,

b)

o odnětí zbrojního průkazu,

c)

o zadržení zbrojního průkazu.

Otázka č. 126

Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar policie

a)

o odnětí zbrojního průkazu,

b)

o zajištění zbrojního průkazu,

c)

o zadržení zbrojního průkazu.

Otázka č. 127

Jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti, rozhodne příslušný útvar policie

a)

o zadržení zbrojního průkazu,

b)

o zajištění zbrojního průkazu,

c)

o odnětí zbrojního průkazu.

Otázka č. 128

Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu

a)

nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie,

b)

má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru policie,

c)

má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen do 10 pracovních dní po dni nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání odevzdat příslušnému útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, a to ve stavu vylučujícím okamžité použití.

Otázka č. 129

Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky

a)

nesmí zbraň nosit viditelně,

b)

může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,

c)

může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.

Otázka č. 130

Zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení, nebo zbraň kategorie C, je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu

a)

skupiny D,

b)

skupiny A,

c)

skupiny E.

Otázka č. 131

Střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení, je oprávněn pro sběratelské účely nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit držitel zbrojního průkazu

a)

skupiny A,

b)

skupiny D,

c)

skupiny E.

Otázka č. 132

Podle účelu užívání je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla udělena výjimka, sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C, držitel zbrojního průkazu

a)

skupiny A,

b)

skupiny B nebo C,

c)

skupiny A nebo C.

Otázka č. 133

Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je mimo jiné oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do

a)

zbraní kategorie A nebo D. Střelivo a jednotlivé části nábojů smí nosit viditelně,

b)

zbraní kategorie B nebo C. Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně,

c)

zbraní kategorie D nebo E. Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.

Otázka č. 134

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání

a)

držet zbraň kategorie D nebo E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn držet střelivo,

b)

nosit zbraň kategorie B, D a E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn nosit střelivo,

c)

nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo.

Otázka č. 135

Strážník obecní policie

a)

je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie,

b)

nesmí zbraň nosit viditelně,

c)

může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.

Otázka č. 136

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání

a)

nosit nejvíce 3 zbraně kategorie B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; dlouhou zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně,

b)

nosit nejvíce 3 zbraně kategorie A nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně smí nosit viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,

c)

nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.

Otázka č. 137

Zaměstnanec poskytovatele bezpečnostních služeb zajišťující fyzickou ochranu objektů státních jaderných zařízení

a)

nesmí zbraň nosit viditelně,

b)

může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů,

c)

může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.

Otázka č. 138

Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit

a)

zbraň kategorie B, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D,

b)

zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D,

c)

zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C.

Otázka č. 139

Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví

a)

střelivo do všech zbraní kategorie B nebo C,

b)

střelivo do zbraní kategorie A, B nebo C, které je oprávněn držet, a to po předložení zbrojního průkazu. Toto střelivo je oprávněn nosit, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,

c)

střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně. Toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit.

Otázka č. 140

Držitel zbrojního průkazu skupiny E je mimo jiné oprávněn

a)

nosit nejvíce 1 zbraň a střelivo do této zbraně; střelivo smí nosit viditelně,

b)

nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně,

c)

nosit nejvíce 3 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně a střelivo smí nosit viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

Otázka č. 141

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen

a)

zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo,

b)

zabezpečit zbraň kategorie B, C nebo E a střelivo,

c)

zabezpečit zbraň kategorie B, D nebo E a střelivo.

Otázka č. 142

Držitel zbrojního průkazu

a)

smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze pokud se jedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,

b)

smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu nebo na místě, které bylo ke střelbě schváleno příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku,

c)

smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Otázka č. 143

Držitel zbrojního průkazu je dle zákona o zbraních mimo jiné povinen

a)

zabezpečit zbrojní průkaz a doklad o odborné způsobilosti proti zneužití, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo ocelové skříně,

b)

zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

c)

zabezpečit evropský zbrojní pas a zbrojní průkaz proti zneužití, poškození, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové skříně splňující požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

Otázka č. 144

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen

a)

předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady,

b)

předložit na výzvu Ministerstva vnitra nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady,

c)

předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo D, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole, zda je používáno rážově odpovídající střelivo.

Otázka č. 145

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen

a)

neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně,

b)

neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie B, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,

c)

neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie poškození nebo odcizení zbraně kategorie A, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

Otázka č. 146

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud u něho došlo ke změně jména nebo příjmení, do

a)

5 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní,

b)

10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní,

c)

15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.

Otázka č. 147

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen

a)

mít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, E nebo F nebo střelivo do této zbraně,

b)

mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, F nebo G nebo střelivo do této zbraně,

c)

mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně.

Otázka č. 148

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen odevzdat zbrojní průkaz

a)

do 5 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně,

b)

do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně,

c)

do 30 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně.

Otázka č. 149

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen ohlásit

a)

do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,

b)

do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,

c)

do 30 dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

Otázka č. 150

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu

a)

zaměstnance obecní policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

b)

pracovníka Ministerstva vnitra orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

c)

příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Otázka č. 151

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen neprodleně ohlásit

a)

Ministerstvu vnitra použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,

b)

obecnímu úřadu použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,

c)

útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.

Otázka č. 152

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen umožnit

a)

příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A,

b)

Ministerstvu vnitra vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A,

c)

příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie B nebo D.

Otázka č. 153

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře

a)

ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu,

b)

ve lhůtě 4 měsíců přede dnem uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu,

c)

ve lhůtě 3 měsíců přede dnem uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.

Otázka č. 154

Držitel zbrojního průkazu

a)

by neměl bez odpovídajícího důvodu nosit zbraň na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek nebo v důsledku nemoci. Manipulovat s ní v tomto stavu na výše uvedených místech může pouze za účelem bezpečného vybití zbraně, a to pod dohledem jiného držitele zbrojního průkazu,

b)

nesmí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

c)

smí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném v malém rozsahu manipulovat i tehdy, pokud je jeho schopnost k této činnosti mírně snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Otázka č. 155

Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné nosit zbraň kategorie A, B nebo C

a)

na kterou nebyl vydán zbrojní průkaz,

b)

na kterou nebyl vydán zbrojní průvodní list,

c)

na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.

Otázka č. 156

Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné

a)

střílet ze zbraně, která je označena zkušební značkou starší 10 let,

b)

střílet ze zbraně, která není označena certifikační značkou výrobce zbraně, nebo používat přebíjené střelivo starší 5 let,

c)

střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.

Otázka č. 157

Držitel zbrojního průkazu skupiny B je mimo jiné

a)

povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,

b)

povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu,

c)

povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, jen ve stavu nevylučujícím jejich okamžité použití; při této přepravě není oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.

Otázka č. 158

Držitel zbrojního průkazu skupiny C je mimo jiné povinen

a)

přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, ve stavu nevylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, není povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném pevném obalu,

b)

přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu,

c)

přepravovat nošenou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pokud možno ve stavu znesnadňujícím její použití; při této přepravě není za žádných okolností oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.

Otázka č. 159

Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu

a)

5 let příslušný útvar policie,

b)

10 let Policejní prezidium České republiky,

c)

5 let Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 160

Dokladem o jmenování zkušebním komisařem je

a)

průkaz zkušebního komisaře, který vydává Ministerstvo vnitra,

b)

osvědčení zkušebního komisaře, které vydává Ministerstvo vnitra,

c)

průkaz zkušebního komisaře, který vydává příslušný útvar policie.

Otázka č. 161

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné

a)

dosáhla věku 20 let,

b)

dosáhla věku 25 let,

c)

dosáhla věku 30 let.

Otázka č. 162

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která má mimo jiné

a)

minimálně vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně,

b)

minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání,

c)

minimálně vyšší odborné vzdělání.

Otázka č. 163

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné

a)

prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou policejním prezidentem,

b)

prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou příslušným útvarem policie,

c)

prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra.

Otázka č. 164

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je mimo jiné

a)

držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E,

b)

držitelem zbrojní licence skupiny A, B nebo C,

c)

držitelem evropského zbrojního pasu skupiny A, B, C, D nebo E.

Otázka č. 165

Ministerstvo vnitra, které eviduje žádosti o jmenování zkušebním komisařem, oznámí termín a místo konání zkoušky tak, aby bylo žadateli doručeno nejpozději do

a)

5 pracovních dnů přede dnem konání zkoušky,

b)

10 dnů přede dnem konání zkoušky,

c)

14 dnů přede dnem konání zkoušky.

Otázka č. 166

Ministerstvo vnitra odvolá zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, mimo jiné jestliže

a)

mu byla odebrána zbrojní licence,

b)

přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E,

c)

o to požádá příslušný útvar policie nebo obecní policie.

Otázka č. 167

Zkušebního komisaře, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá

a)

příslušný útvar policie,

b)

Policejní prezidium České republiky,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 168

Zkušebního komisaře, který požádal o odvolání před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá

a)

příslušný útvar policie,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

Policejní prezidium České republiky.

Otázka č. 169

Zkušební komisař, který byl odvolán, protože závažných způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, může požádat o jmenování zkušebním komisařem nejdříve po uplynutí

a)

6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání,

b)

1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání,

c)

3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.

Otázka č. 170

Ministerstvo vnitra pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže mu byl

a)

uložen kázeňský trest,

b)

zajištěn zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra,

c)

zničen zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen oznámit Ministerstvu vnitra do 5 pracovních dnů.

Otázka č. 171

Zkušebnímu komisaři, který je důvodně podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, pozastaví činnost

a)

příslušný útvar policie,

b)

Policejní prezidium České republiky,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 172

Na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise vydává zbrojní licenci

a)

příslušný útvar policie,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Otázka č. 173

Žádost o vydání zbrojní licence může podat

a)

pouze podnikající právnická osoba,

b)

podnikající i nepodnikající právnická osoba. Fyzická osoba může žádost podat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, a to pouze pokud obdrží předběžný souhlas Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu,

c)

právnická nebo fyzická osoba.

Otázka č. 174

Návrh vnitřního předpisu dle § 39 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních

a)

je žadatel povinen připojit k žádosti o vydání zbrojní licence,

b)

je žadatel povinen připojit k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie,

c)

je žadatel povinen připojit k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud následně jako držitel zbrojní licence zamýšlí přechovávat více než 100 kusů zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 200 000 kusů střeliva do těchto zbraní.

Otázka č. 175

Výpis ze živnostenského rejstříku za účelem posouzení žádosti o vydání zbrojní licence

a)

žadatel připojí k žádosti o vydání zbrojní licence,

b)

žadatel připojí k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie,

c)

si opatří příslušný útvar policie.

Otázka č. 176

Držitel zbrojní licence žádá o rozšíření skupin zbrojní licence

a)

příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise,

b)

Ministerstvo vnitra na předepsaném tiskopise,

c)

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Otázka č. 177

Pominul-li důvod, pro který byla vydána zbrojní licence, rozhodne příslušný útvar policie mimo jiné o

a)

zajištění licence,

b)

odnětí licence,

c)

zadržení licence.

Otázka č. 178

Jestliže držitel zbrojní licence opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních a svým jednáním tak představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost, může příslušný útvar policie rozhodnout o

a)

zajištění licence,

b)

odnětí licence,

c)

zadržení licence.

Otázka č. 179

Pokud odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, přestanou splňovat podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti dle § 22 a § 23 zákona o zbraních, rozhodne mimo jiné příslušný útvar policie o

a)

odnětí licence,

b)

zajištění licence,

c)

zadržení licence.

Otázka č. 180

Držitel zbrojní licence skupiny F je mimo jiné oprávněn za účelem výuky nebo výcviku svěřit za dohledu oprávněné osoby zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, kterou je oprávněn držet; zbraň kategorie A nebo střelivo do této zbraně je oprávněn svěřit

a)

pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny B nebo E,

b)

pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny B,

c)

pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D.

Otázka č. 181

Držitel zbrojní licence skupiny G je mimo jiné oprávněn přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli

a)

zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

b)

zbrojního průkazu skupiny E nebo B, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

c)

zbrojního průkazu skupiny E, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru již nejméně 2 roky a dosáhl věku 30 let.

Otázka č. 182

Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen odevzdat příslušnému útvaru policie

a)

do 5 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem,

b)

do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem,

c)

do 15 dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem.

Otázka č. 183

Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ustanovit zbrojíře do

a)

10 pracovních dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Příslušný útvar policie může vůči nově jmenovanému zbrojíři vznést námitky a vyzvat k jeho neprodlenému odvolání,

b)

30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,

c)

15 pracovních dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Zbrojířem nemůže být ustanovena osoba, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním poměru.

Otázka č. 184

Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ohlásit příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně

a)

do 15 pracovních dnů,

b)

do 20 dnů,

c)

do 10 pracovních dnů.

Otázka č. 185

Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen

a)

kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo nejsou používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny ve zbrojní licenci, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné skupiny,

b)

kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo jsou používány zejména k účelům uvedeným ve zbrojní licenci a zda jsou používány osobami se zbrojním průkazem či s evropským zbrojním pasem,

c)

kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo jsou používány zejména k účelům uvedeným ve vnitřním předpisu a zda jsou používány osobami staršími 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům.

Otázka č. 186

Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen

a)

zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci,

b)

zajistit nejméně jednou za dva roky provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách může vést pomocnou evidenci,

c)

zajistit nejméně jednou měsíčně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vede evidenci, pokud tak stanoví vnitřní předpis.

Otázka č. 187

Zapisovat údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní

a)

je držitel zbrojní licence povinen,

b)

je držitel zbrojní licence povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie,

c)

je držitel zbrojní licence povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 188

Zbrojíř je povinen

a)

vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je více než 5 let držitelem zbrojního průkazu skupiny D nebo E,

b)

vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu,

c)

vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním nebo obdobném poměru, a to za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu skupiny E a úspěšně absolvovala úvodní odborné školení k bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem, jehož obsahovou náplň stanoví zbrojíř vždy po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.

Otázka č. 189

V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních

a)

odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby,

b)

zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence,

c)

mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.

Otázka č. 190

Zaregistrována musí být každá zbraň kategorie

a)

A, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,

b)

B, C nebo D; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo,

c)

A, C nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakázané střelivo.

Otázka č. 191

Registraci zbraně kategorie A, B nebo C provádí

a)

Ministerstvo vnitra na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně,

b)

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně,

c)

příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.

Otázka č. 192

Dokladem o registraci zbraně kategorie A, B nebo C je

a)

zbrojní průkaz, který je veřejnou listinou,

b)

průkaz zbraně, který je veřejnou listinou,

c)

průkaz zbraně, který není veřejnou listinou.

Otázka č. 193

Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň

a)

podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena cizozemskou zkušební značkou,

b)

podléhající ohlášení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena českou zkušební značkou starší 5 let,

c)

podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu, pokud není označena zkušební značkou.

Otázka č. 194

Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň

a)

kategorie A, B nebo C, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit,

b)

kategorie B, C nebo D, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit,

c)

kategorie A, C nebo E, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.

Otázka č. 195

Jestliže při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření

a)

Strojírenskému zkušebnímu ústavu podle zvláštního právního předpisu,

b)

Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu,

c)

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu.

Otázka č. 196

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie

a)

do 5 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň,

b)

do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň,

c)

do 10 dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.

Otázka č. 197

Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise do

a)

10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně,

b)

10 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně,

c)

15 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně.

Otázka č. 198

Povinnost registrace zbraně podle § 41 zákona o zbraních se netýká zbraní, které

a)

jsou určeny rozhodnutím příslušného útvaru policie,

b)

jsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva,

c)

jsou uvedeny v seznamu zbraní nepodléhajících registraci, který je vedený společně Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Otázka č. 199

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva

a)

nemá povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních,

b)

má povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních,

c)

má povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

Otázka č. 200

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně vydává

a)

Ministerstvo vnitra,

b)

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)

příslušný útvar policie.

Otázka č. 201

K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně je žadatel povinen doložit

a)

souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků,

b)

souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje a v závislosti na konkrétní trase vývozu i souhlas příslušných státních orgánů země, přes jejíž státní území bude trvalý vývoz uskutečněn, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků,

c)

souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků.

Otázka č. 202

Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B a C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povinen nejpozději do

a)

3 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,

b)

5 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky,

c)

10 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.

Otázka č. 203

Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva vydává

a)

útvar cizinecké policie či útvar služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, v jehož obvodu se budou tito cizinci převážně zdržovat během jejich návštěvy České republiky,

b)

příslušný zastupitelský úřad České republiky, který je akreditovaný pro jejich domovský stát,

c)

útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně.

Otázka č. 204

Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, žádost zamítne, mimo jiné

a)

jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise,

b)

pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Ministerstva vnitra,

c)

pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Otázka č. 205

V případě trvalého vývozu zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie z oblasti obchodování se zbraněmi a střelivem

a)

vydává povolení Policejní prezidium České republiky na základě předchozího souhlasného stanoviska věcně příslušného generálního ředitelství Evropské Komise. Postupuje přitom podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,

b)

vydává povolení Ministerstvo vnitra postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,

c)

vydává povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.

Otázka č. 206

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého dovozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva pro tyto zbraně pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence vydává

a)

Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,

b)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,

c)

příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

Otázka č. 207

Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do

a)

15 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole,

b)

20 pracovních dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole,

c)

10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.

Otázka č. 208

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani

a)

kategorie A, C nebo E nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky,

b)

kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky,

c)

kategorie B, C nebo D nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.

Otázka č. 209

V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky

a)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,

b)

příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky,

c)

Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

Otázka č. 210

V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky. Tento předběžný souhlas

a)

musí držitel vydaného zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vrátit příslušnému útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu České republiky, pokud nebyl využit nejpozději do 6 měsíců od jeho vydání,

b)

může být po dohodě s příslušným útvarem policie předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit, ovšem pouze ve formě úředně ověřené kopie. Originál předchozího souhlasu nesmí trvale opustit území České republiky,

c)

může být využit dle potřeby držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva, tj. může být zejména předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit jako podklad pro vydání příslušného cizozemského vývozního povolení.

Otázka č. 211

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat mimo jiné

a)

Ministerstvo vnitra,

b)

Ministerstvo dopravy,

c)

zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.

Otázka č. 212

K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva je žadatel povinen předložit

a)

úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva,

b)

pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. Pozvání nemusí být úředně ověřené, pokud plánovaná doba pobytu žadatele na území České republiky nepřekročí 2 dny. V ostatních případech tranzitu je žadatel povinen písemně doložit účel tranzitu zbraní nebo střeliva,

c)

čestné prohlášení prokazující účel tranzitu zbraní nebo střeliva. K žádosti žadatel předkládá rovněž písemné prohlášení o způsobu, jakým budou jeho zbraně a střelivo zabezpečeny během jeho pobytu na území České republiky.

Otázka č. 213

Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné způsobilost k právním úkonům, rozhodne

a)

příslušný obecní úřad o jeho zajištění,

b)

příslušný útvar policie o jeho odnětí,

c)

Ministerstvo vnitra o jeho zadržení.

Otázka č. 214

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít mimo jiné

a)

lovec ze státu Schengenského prostoru pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec ze státu Schengenského prostoru pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 1 pracovního dne,

b)

lovec z členského státu pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce,

c)

lovec z členského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu Evropské unie pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 2 dnů, nebude převážet více než 2 zbraně a 100 kusů střeliva pro tyto zbraně a pokud je držitelem úředně ověřeného pozvání vystaveného uživatelem honitby nebo pořadatelem sportovní akce.

Otázka č. 215

Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné zdravotní způsobilost, rozhodne

a)

příslušný útvar policie o jeho odnětí,

b)

Ministerstvo vnitra o jeho zadržení,

c)

příslušný obecní úřad o jeho zajištění.

Otázka č. 216

Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich mimo jiné závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne

a)

Ministerstvo vnitra o jeho zajištění,

b)

příslušný obecní úřad o jeho zadržení,

c)

příslušný útvar policie o jeho odnětí.

Otázka č. 217

Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie pouze fyzické osobě, která

a)

má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně,

b)

má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie a je vlastníkem zbraně,

c)

má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, je vlastníkem zbraně a v žádosti o vydání evropského zbrojního pasu uvede jako řádný důvod výkon práva myslivosti nebo účast na sportovních střeleckých soutěžích v zahraničí.

Otázka č. 218

Příslušný útvar policie evropský zbrojní pas zadrží

a)

pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy Ministerstva vnitra pozastaví platnost zbrojního průkazu či průkazu zbraně,

b)

pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy příslušného obecního úřadu dočasně odejme zbrojní průkaz či průkaz zbraně,

c)

pokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.

Otázka č. 219

Zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně může podnikatel v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení. Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky povoluje přepravu

a)

příslušný útvar policie,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

Ministerstvo dopravy.

Otázka č. 220

Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B nebo C nebo se střelivem do těchto zbraní a podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu jejich přepravy povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví

a)

vnitřní předpis tohoto podnikatele vydaný po dohodě s příslušným útvarem policie,

b)

obecně závaznou směrnicí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy,

c)

prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu.

Otázka č. 221

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo bude nacházet na území České republiky,

a)

nejdéle však na dobu 1 měsíce,

b)

nejdéle však na dobu 3 měsíců,

c)

nejdéle však na dobu 6 měsíců.

Otázka č. 222

Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do

a)

10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list kterémukoliv útvaru policie. A to včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu,

b)

20 dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie nebo obecní policie. A to včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu,

c)

15 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra. A to včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.

Otázka č. 223

Jestliže provozování střelnice prokazatelně ohrožuje život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo majetek, rozhodne příslušný útvar policie o

a)

pozastavení provozování střelnice,

b)

zastavení provozování střelnice, a to ve spolupráci s příslušným obecním úřadem,

c)

zrušení střelnice.

Otázka č. 224

Jestliže správce střelnice nevykonává svou funkci a provozovatel střelnice neustanoví nového správce střelnice do

a)

10 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne mimo jiné o zastavení provozování střelnice,

b)

30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, kterýkoliv útvar policie rozhodne o zrušení střelnice,

c)

30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne o pozastavení provozování střelnice.

Otázka č. 225

Jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo vydáno povolení k provozování střelnice

a)

může příslušný útvar policie rozhodnout o pozastavení provozování střelnice,

b)

může kterýkoli útvar policie rozhodnout o pozastavení provozování střelnice,

c)

musí příslušný útvar policie rozhodnout mimo jiné o zastavení provozu střelnice.

Otázka č. 226

Pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno

a)

kterýkoliv útvar policie povolení k provozování střelnice odejme,

b)

příslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší,

c)

obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování střelnice odejme.

Otázka č. 227

Změnu provozního řádu střelnice, změnu správce střelnice, změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo ukončení provozování nebo zrušení střelnice je povinen provozovatel střelnice oznámit do

a)

5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,

b)

10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,

c)

20 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.

Otázka č. 228

Provozovatel střelnice je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen vybavit střelnici

a)

ručními hasicími přístroji, jejichž druh stanoví prováděcí právní předpis,

b)

lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis,

c)

vzduchotechnickým zařízením, jehož provedení stanoví prováděcí právní předpis.

Otázka č. 229

Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba

a)

starší 18 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo D,

b)

starší 21 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E,

c)

starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.

Otázka č. 230

Správce střelnice je mimo jiné povinen při výkonu funkce

a)

nosit uniformu stanovenou střeleckým řádem střelnice,

b)

nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,

c)

nosit viditelně označení správce střelnice stanovené zkušebním řádem střelnice.

Otázka č. 231

Zajistit přístupnost a dodržování provozního řádu střelnice a ostrahu střelnice je povinen

a)

správce střelnice,

b)

zbrojíř střelnice,

c)

vlastník střelnice.

Otázka č. 232

Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, je povinen

a)

zbrojíř střelnice,

b)

vlastník střelnice,

c)

správce střelnice.

Otázka č. 233

Správce střelnice je mimo jiné povinen

a)

přerušit provoz střelnice v případě ohrožení života, zdraví a majetku,

b)

zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku,

c)

omezit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku.

Otázka č. 234

Zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem o zbraních, je oprávněn

a)

příslušník policie,

b)

pracovník Ministerstva vnitra,

c)

zaměstnanec policie, strážník obecní policie a pověřený pracovník Ministerstva vnitra.

Otázka č. 235

Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, pokud

a)

držitel zbrojního průkazu nemůže doložit důvod, pro který má u sebe zbraň kategorie B nebo C a střelivo do ní,

b)

byl odňat zbrojní průkaz nebo zbrojní licence a dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně příslušnému útvaru policie,

c)

držitel zbrojního průkazu v rozporu se zákonem o zbraních nosí současně se zbraní kategorie B nebo C střelivo, které přebila jiná osoba, která dané střelivo nepřebíjela výhradně pro svou potřebu.

Otázka č. 236

Pokud držitel zbrojního průkazu na výzvu příslušníka policie neprodleně neodevzdá zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz a průkaz zbraně, které mají být zadrženy, nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií

a)

je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají, a zadržet je,

b)

příslušný útvar policie odejme zbrojní průkaz a současně rozhodne o zajištění zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně a průkazu zbraně,

c)

je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek a provést zde domovní prohlídku, souhlas soudu s domovní prohlídkou lze v takovém případě nahradit souhlasem Ministerstva vnitra.

Otázka č. 237

Rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, B, C nebo D, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropského zbrojního pasu, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních může mimo jiné

a)

příslušný útvar obecní policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno správní řízení,

b)

příslušný útvar policie, a to v případě věcí, které byly zadrženy, a v dané věci má být vedeno řízení podle zákona o zbraních nebo podle zvláštního zákona,

c)

Policejní prezidium České republiky, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno exekuční řízení.

Otázka č. 238

Kontrolní orgán dle § 75a zákona o zbraních rozhodne o odstranění střeliva, které

a)

je ve špatném technickém stavu. Držiteli střeliva k tomu určí přiměřenou lhůtu,

b)

není přechováváno v původním ochranném obalu výrobce. Držiteli střeliva k tomu určí lhůtu nepřekračující 10 pracovních dnů,

c)

není přechováváno společně s odpovídajícím certifikátem původu.

Otázka č. 239

Policie zajistí odstranění střeliva, které je ve špatném technickém stavu,

a)

pokud by v budoucnu díky dalšímu skladování tohoto střeliva mohlo ze strany jeho držitele dojít k porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Náklady spojené s odstraněním střeliva uhradí vždy příslušný útvar policie,

b)

je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo prohlásí-li vlastník střeliva, že ve lhůtě určené kontrolním orgánem pro odstranění střeliva není schopen odstranění střeliva zajistit, nebo jej v určené lhůtě neodstraní. Příslušný útvar policie může držiteli střeliva, které bylo odstraněno, uložit povinnost uhradit náklady spojené s odstraněním střeliva,

c)

nelze-li v budoucnu díky dalšímu skladování střeliva zcela vyloučit ohrožení životního prostředí, majetku či zdraví. Náklady spojené s odstraněním střeliva uhradí vždy místně příslušný krajský úřad a držitel střeliva rovným dílem.

Otázka č. 240

Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou

a)

držitele muničního průkazu, zbrojní nebo muniční licence anebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,

b)

držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje,

c)

držitele muniční licence nebo evropského zbrojního pasu, který přepravu realizuje.

Otázka č. 241

Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou

a)

držitele zbrojního průkazu,

b)

jejich oprávněného držitele,

c)

držitele zbrojní licence.

Otázka č. 242

Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů

a)

se vždy zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně, pokud tato schránka nebo skříň splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

b)

je jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení,

c)

je jejich držitel povinen zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení dle podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Zabezpečit je uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně splňujícími technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie je držitel povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

Otázka č. 243

Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, B nebo C v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů

a)

se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo uzamykatelného skříňového trezoru, pokud tato schránka, skříň nebo trezor splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

b)

se zabezpečují uložením do uzamykatelné schránky zhotovené z oceli či z tvrzených kompozitních materiálů nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

c)

se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.

Otázka č. 244

Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, B nebo C v počtu více než 10 kusů nebo střelivo v počtu více než 10 000 nábojů

a)

se zabezpečují v uzamykatelném skříňovém trezoru, uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,

b)

se zabezpečují kromě jiného také v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

c)

se zabezpečují v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, zvláštním uzamčeném zařízení, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Otázka č. 245

Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, B nebo C v počtu více než 20 kusů nebo střelivo v počtu více než 20 000 nábojů

a)

se zabezpečují v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

b)

se zabezpečují v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti, pokud jsou chráněny elektronickým či mechanickým signalizačním zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie,

c)

se zabezpečují v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

Otázka č. 246

Uschovaná, uložená nebo uskladněná (přechovávaná) zbraň musí být v

a)

ochranném pouzdru ve stavu okamžitého použití, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,

b)

nabitém stavu, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru,

c)

nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.

Otázka č. 247

Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní

a)

kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,

b)

kategorie B; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí,

c)

kategorie B; při této kontrole není oprávněn vstupovat do jejich obydlí.

Otázka č. 248

Držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může jiné fyzické osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, svěřit za podmínek uvedených v zákoně o zbraních zbraň

a)

kategorie A, E nebo C,

b)

kategorie B nebo C,

c)

kategorie C, D nebo E.

Otázka č. 249

Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba, která není držitelem zbrojního průkazu

a)

mladší 15 let, nejméně ve věku 7 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 5 let a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem,

b)

mladší 16 let, nejméně ve věku 8 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 30 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 2 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem,

c)

mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.

Otázka č. 250

Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň

a)

podílí-li se na zabezpečení akce; souhlas pořadatele se nevyžaduje,

b)

podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba,

c)

udělil-li k tomu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností souhlas.

Otázka č. 251

Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň, pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku a nošení zbraně povolí

a)

pořadatel,

b)

útvar policie příslušný podle místa konání akce,

c)

obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa konání akce.

Otázka č. 252

Zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní mohou být veřejně vystavovány jen na základě povolení vydaného

a)

krajským úřadem příslušným podle místa konání akce,

b)

útvarem policie příslušným podle místa konání akce,

c)

obecním úřadem obce s rozšířenou působností příslušným podle místa konání akce.

Otázka č. 253

Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení

a)

příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,

b)

kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně,

c)

Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.

Otázka č. 254

Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke zničení nebo znehodnocení zbraně kategorie A, B nebo C nebo k výrobě jejího řezu, je povinen ji předat ke zničení, znehodnocení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna do

a)

20 pracovních dnů ode dne vydání povolení,

b)

30 dnů ode dne vydání povolení,

c)

15 dnů ode dne vydání povolení.

Otázka č. 255

Vlastník zbraně kategorie A, B nebo C je povinen předložit ji před jejím znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejího řezu

a)

kterémukoli útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise,

b)

příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise,

c)

Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva k expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise.

Otázka č. 256

Pokud bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní kategorie A, B nebo C, která má být znehodnocena, zničena nebo má být provedena výroba jejího řezu, byl spáchán trestný čin nebo přestupek

a)

příslušný útvar policie žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne,

b)

kterýkoli útvar policie žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu odloží,

c)

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne.

Otázka č. 257

Držitel znehodnocené zbraně

a)

smí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,

b)

nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar obecní policie; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,

c)

nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení této zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.

Otázka č. 258

Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud s nimi nenaloží jinak v souladu se zákonem o zbraních, do

a)

6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,

b)

4 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,

c)

2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.

Otázka č. 259

Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak v souladu se zákonem o zbraních, požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna, do

a)

1 měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,

b)

6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,

c)

10 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.

Otázka č. 260

Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak v souladu se zákonem o zbraních, požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy, do

a)

10 dnů ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,

b)

1 měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti,

c)

6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.

Otázka č. 261

V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti,

a)

povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie,

b)

povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O provedeném oznámení vydá policie potvrzení,

c)

je povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému obecnímu úřadu na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je neprodleně osobně příslušnému útvaru policie nebo obecnímu úřadu.

Otázka č. 262

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do

a)

4 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu,

b)

2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu,

c)

10 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu.

Otázka č. 263

Každý, kdo nalezne zbraň nebo zakázaný doplněk zbraně, je povinen

a)

neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie,

b)

nejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu oznámit jejich nález zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie,

c)

nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu oznámit jejich nález strážníkovi obecní policie, zaměstnanci policie nebo krajskému úřadu.

Otázka č. 264

Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen tyto doklady odevzdat

a)

nejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,

b)

nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie, pracovníkovi Ministerstva vnitra nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie,

c)

neprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie.

Otázka č. 265

Zbraň nebo zakázaný doplněk zbraně, které jejich vlastník opustil, připadají do vlastnictví

a)

obce, v rámci jejíhož katastrálního území k opuštění došlo,

b)

státu,

c)

kraje, v rámci jehož katastrálního území k opuštění došlo.

Otázka č. 266

Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna nabývat do vlastnictví a držet

a)

fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,

b)

fyzická osoba starší 16 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,

c)

fyzická osoba starší 15 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.

Otázka č. 267

Při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami podle zákona o zbraních

a)

je nutné respektovat obecně závazné pokyny pro manipulaci vydávané Český báňským úřadem ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom je nutné dbát základní opatrnosti,

b)

musí každý dbát doporučujících pokynů pro manipulaci vydávaných Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom by nemělo být ve zvýšené míře ohroženo životní prostředí,

c)

musí každý dbát zvýšené opatrnosti, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.

Otázka č. 268

Fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, je oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit

a)

nejvýše celkem 5 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 5 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije, pokud tak nerozhodne příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem,

b)

nejvýše celkem 3 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije,

c)

nejvýše celkem 1 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 1 000 zápalek.

Otázka č. 269

Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije, pokud tak nerozhodne Český báňský úřad po dohodě s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. Technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanoví

a)

prováděcí právní předpis. Stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí,

b)

svým rozhodnutím příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem. Příslušný útvar policie stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí,

c)

obecně závaznou směrnicí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva po dohodě s Českým báňským úřadem. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí.

Otázka č. 270

Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, B nebo C smí pouze

a)

držitel osvědčení o získání zvláštní odborné způsobilosti pro oblast samostatné manipulace se střelivem, které po úspěšném absolvování odborného kurzu vydává Ministerstvo vnitra,

b)

držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence,

c)

držitel zbrojního průkazu, který dosáhl věku alespoň 30 let a úspěšně absolvoval odborný kurz pro manipulaci se střelivem pořádaný Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka č. 271

Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie D smí

a)

osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,

b)

osoba starší 16 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba,

c)

osoba starší 15 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.

Otázka č. 272

Nestanoví-li příslušná hlava zákona o zbraních jinak, použijí se pro nakládání s municí ustanovení

a)

zákona o zbraních upravující nakládání se zakázaným střelivem,

b)

nařízení Ministerstva vnitra upravujícího nakládání s vojenskými výbušninami,

c)

zákona upravujícího nakládání s bezpečnostním materiálem.

Otázka č. 273

Zakázanou municí je munice, jejíž použití, vývoj, výroba, skladování, převod nebo hromadění je zakázáno

a)

nařízením vlády či meziresortní dohodou,

b)

mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu,

c)

zákonem upravujícím nakládání s výbušninami a zákonem upravujícím obchodování s vojenským materiálem.

Otázka č. 274

V pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, rozhoduje na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě vyjádření Ministerstva obrany, Českého báňského úřadu, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a policie

a)

Ministerstvo vnitra,

b)

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Otázka č. 275

Muniční průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu v rozsahu podle druhu muničního průkazu opravňuje k

a)

provádění činností při nakládání s municí a k provádění pyrotechnického průzkumu, a to pouze v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční licence. Doba platnosti průkazu je 10 let,

b)

provádění činností při nakládání s municí, a to pouze v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční licence nebo k držiteli zbrojní licence skupiny A a B. Doba platnosti průkazu je 5 let,

c)

provádění pomocných činností při nakládání s municí, a to jak v rámci výkonu činnosti samostatně podnikající fyzické osoby, tak i v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční či zbrojní licence. Doba platnosti průkazu je 5 let.

Otázka č. 276

Muniční průkaz se rozlišuje podle rozsahu oprávnění na

a)

muniční průkaz 1. třídy, muniční průkaz 2. třídy a muniční průkaz 3. třídy,

b)

základní muniční průkaz, vyšší muniční průkaz a průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu,

c)

muniční průkaz kategorie A, muniční průkaz kategorie B, muniční průkaz kategorie C.

Otázka č. 277

Držitel základního muničního průkazu je za podmínek stanovených zákonem o zbraních nebo zvláštním právním předpisem při nakládání s municí oprávněn

a)

zajišťovat manipulaci s municí a provádět činnosti při skladování munice,

b)

zajišťovat manipulaci s municí, provádět činnosti při skladování munice a odpalovat munici,

c)

zajišťovat manipulaci s municí a vykonávat činnost muničáře.

Otázka č. 278

Fyzická osoba, která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a ve stanoveném rozsahu zabezpečuje plnění povinností při nakládání s municí, je dle zákona o zbraních

a)

muničářem,

b)

muničním technikem,

c)

muničním zbrojířem.

Otázka č. 279

Muniční průkaz vydává

a)

Ministerstvo vnitra,

b)

Český báňský úřad,

c)

příslušný útvar policie.

Otázka č. 280

Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád stanoví

a)

prováděcí právní předpis,

b)

svým rozhodnutím Český báňský úřad,

c)

obecně závaznou směrnicí Český báňský úřad po dohodě s Ministerstvem vnitra.

Otázka č. 281

Muniční licence je veřejná listina, opravňující v rozsahu podle druhu muniční licence k nakládání s municí nebo k zajišťování provádění pyrotechnického průzkumu. Jejím držitelem může být

a)

pouze právnická osoba,

b)

právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,

c)

právnická osoba, podnikající i nepodnikající fyzická osoba.

Otázka č. 282

Muniční licenci vydává

a)

příslušný útvar policie,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

Český báňský úřad.

Otázka č. 283

Nabývat do vlastnictví, držet, přechovávat, skladovat munici a jinak nakládat s municí je oprávněn

a)

pouze držitel muniční licence skupiny A,

b)

pouze držitel obecné muniční licence,

c)

pouze držitel muniční licence 1. bezpečnostní třídy.

Otázka č. 284

Při zjištění špatného technického stavu munice je držitel obecné muniční licence povinen

a)

učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a učiněná opatření neprodleně oznámit policii,

b)

učinit základní opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a učiněná opatření nejpozději do 10 pracovních dnů oznámit policii,

c)

učinit po dohodě s příslušným útvarem hasičského záchranného sboru přiměřená opatření k zajištění základní bezpečnosti osob a majetku. Tato opatření následně oznámí Ministerstvu vnitra a policii.

Otázka č. 285

Odpalovat nebo střílet munici je dovoleno na

a)

střelnici pro munici nebo v k tomu určeném zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

b)

střelnici povolené příslušným obvodním báňským úřadem,

c)

střelnici povolené Českým báňským úřadem, který si před vydáním příslušného povolení vyžádá vyjádření Ministerstva vnitra.

Otázka č. 286

Každý, kdo nalezne munici, střelivo nebo výbušninu, je povinen

a)

oznámit jejich nález příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu,

b)

oznámit jejich nález místně příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru nejpozději do 6 hodin od okamžiku nálezu,

c)

neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.

Otázka č. 287

Nalezená munice, střelivo nebo výbušnina, jakož i munice, střelivo nebo výbušnina, které jejich vlastník opustil, připadá do vlastnictví

a)

obce, v rámci jejíhož katastrálního území k nálezu či k opuštění vlastníkem došlo,

b)

státu,

c)

kraje, v rámci jehož katastrálního území k nálezu či k opuštění vlastníkem došlo.

Otázka č. 288

Informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů vede

a)

Policejní prezidium České republiky,

b)

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 289

Správcem centrálního registru zbraní je

a)

Ministerstvo vnitra,

b)

policie,

c)

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka č. 290

Do centrálního registru zbraní je povinen zapisovat údaje ve stanoveném rozsahu

a)

držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách; dále držitel obecné muniční licence, policie a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,

b)

držitel zbrojního průkazu, držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B, C nebo D a střelivu do těchto zbraní, na které má vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu a bezdýmném prachu; dále držitel zvláštní muniční licence, policie, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Český báňský úřad,

c)

držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B, C nebo D a střelivu do těchto zbraní, na které má vydán průkaz zbraně; dále držitel obecné muniční licence, policie, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad.

Otázka č. 291

Státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu vykonává podle zákona o zbraních

a)

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, policie, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,

b)

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, policie, Český báňský úřad a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,

c)

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, policie, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka č. 292

Soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu k provádění pyrotechnického průzkumu a žadatele o jmenování zkušebním komisařem vydává

a)

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,

b)

policie,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 293

Kontrolovat v místě uložení fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, je oprávněno

a)

Ministerstvo obrany,

b)

Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)

Ministerstvo vnitra.

Otázka č. 294

Ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie

a)

Obvodní ředitelství policie,

b)

Krajské ředitelství policie,

c)

Policejní prezidium České republiky.

Otázka č. 295

Dokladem o pověření ke kontrole, který policie vydá příslušníkovi nebo zaměstnanci policie zařazenému v Policejním prezidiu České republiky nebo v příslušném útvaru policie, je

a)

kontrolní průkaz,

b)

osvědčení o způsobilosti k provádění kontrolní činnosti,

c)

kontrolní certifikát.

Otázka č. 296

Dodržování povinností držitelem zbrojní licence, pokud má provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, kontroluje

a)

Ministerstvo obrany,

b)

Ministerstvo vnitra,

c)

Policejní prezidium České republiky.

Otázka č. 297

Zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní, střeliva nebo munice nebo jiný veřejný zájem, je podle zákona o zbraních oprávněn

a)

příslušník policie,

b)

strážník obecní policie nebo zaměstnanec policie,

c)

zaměstnanec Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany.

Otázka č. 298

Zastavovat vozidla převážející zbraně, střelivo nebo munici a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice a doklady k přepravovaným zbraním, střelivu nebo munici je podle zákona o zbraních oprávněn

a)

zaměstnanec Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany,

b)

strážník obecní policie nebo zaměstnanec policie,

c)

příslušník policie.

Otázka č. 299

Fyzická osoba, která nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60 zákona o zbraních, se dopustí

a)

přestupku,

b)

jiného správního deliktu,

c)

provinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazná vyhláška obce, na jejímž katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo.

Otázka č. 300

Fyzická osoba, která znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1 zákona o zbraních, se dopustí

a)

přečinu,

b)

jiného správního deliktu,

c)

přestupku.

Otázka č. 301

Držitel zbraně kategorie D, který nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, se dopustí

a)

provinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazné nařízení kraje, na jehož katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo,

b)

přestupku,

c)

jiného správního deliktu.

Otázka č. 302

Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně, se dopustí

a)

přestupku,

b)

přečinu,

c)

jiného správního deliktu.

Otázka č. 303

Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany, se dopustí

a)

přestupku,

b)

trestného činu,

c)

jiného správního deliktu.

Otázka č. 304

Držitel zbrojního průkazu, který neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, se dopustí

a)

jiného správního deliktu,

b)

přestupku,

c)

trestného činu.

Otázka č. 305

Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí

a)

trestného činu,

b)

jiného správního deliktu,

c)

přestupku.

Otázka č. 306

Pokud zbrojíř vydá zbraň nebo střelivo jiné osobě než pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, je zároveň držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu uvedenému ve zbrojním průkazu, dopustí se tento zbrojíř

a)

přestupku,

b)

trestného činu,

c)

přečinu.

Otázka č. 307

Držitel zbrojního průkazu střílející ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo na kterou nebyl vydán průkaz zbraně, je-li vydáván, nebo používající střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, se dopustí

a)

jiného správního deliktu,

b)

trestného činu,

c)

přestupku.

Otázka č. 308

Fyzická osoba, která provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, aniž by byla držitelem příslušného druhu muničního průkazu, se dopustí

a)

trestného činu,

b)

přestupku,

c)

přečinu.

Otázka č. 309

Fyzická osoba, která vykonává činnost muničáře, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, se dopustí

a)

trestného činu,

b)

přečinu,

c)

přestupku.

Otázka č. 310

Střelná zbraň je podle zákona o zbraních zbraň, u které je

a)

funkce odvozena od postupného opožděného uvolnění mechanické energie při výstřelu,

b)

funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost,

c)

požadovaná funkce odvozena od množství uvolněných zplodin při výstřelu, která je konstruovaná na požadovaný výkon.

Otázka č. 311

Palná zbraň je podle zákona o zbraních

a)

zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné mechanické energie,

b)

střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění dynamické energie,

c)

střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.

Otázka č. 312

Plynová zbraň je podle zákona o zbraních střelná zbraň, u které je funkce odvozena od

a)

okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu,

b)

uvolnění energie střelného prachu,

c)

okamžitého uvolnění dynamické nebo mechanické energie.

Otázka č. 313

Mechanická zbraň je podle zákona o zbraních

a)

střelná zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění dynamické energie,

b)

střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie,

c)

zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné chemické energie.

Otázka č. 314

Expanzní zbraň je podle zákona o zbraních

a)

mechanická zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje,

b)

střelná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje použití náboje s hromadnou střelou,

c)

palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.

Otázka č. 315

Expanzní přístroj je podle zákona o zbraních

a)

plynové zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie plynová látka obsažená ve střelivu pro tyto přístroje,

b)

pracovní zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro expanzní přístroje,

c)

střelná zbraň, u které je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro střelné zbraně.

Otázka č. 316

Kulová zbraň je podle zákona o zbraních

a)

zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovými náboji nebo mechanickými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň,

b)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň,

c)

plynovková zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu chemickými náboji nebo plynovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.

Otázka č. 317

Střelná zbraň, která je určená k vedení námořní, letecké nebo pozemní války, je podle zákona o zbraních

a)

válečná zbraň,

b)

vojenská zbraň,

c)

armádní zbraň.

Otázka č. 318

Broková zbraň je podle zákona o zbraních

a)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,

b)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,

c)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami, případně speciálními nábojkami pro brokovou zbraň.

Otázka č. 319

Kombinovaná zbraň je podle zákona o zbraních

a)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu náboji s okrajovým zápalem nebo nábojkami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovkovými nábojkami, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,

b)

expanzní zbraň s hlavni (hlavněmi) pro střelbu nábojkami nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň,

c)

palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.

Otázka č. 320

Podle zákona o zbraních je krátká zbraň

a)

palná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 350 mm, ale jejíž celková délka nepřesahuje 700 mm,

b)

palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm,

c)

palná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 400 mm a jejíž celková délka dosahuje nejméně 650 mm.

Otázka č. 321

Podle zákona o zbraních je dlouhá zbraň

a)

palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 250 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm,

b)

palná zbraň, která není krátkou zbraní,

c)

palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 200 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm.

Otázka č. 322

Samočinná zbraň je podle zákona o zbraních palná zbraň, u níž se

a)

opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

b)

opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

c)

opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.

Otázka č. 323

Samonabíjecí zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň, u níž se

a)

opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

b)

opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

c)

opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.

Otázka č. 324

Opakovací zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň

a)

se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

b)

bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce,

c)

se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.

Otázka č. 325

Sportovní zbraň je podle zákona o zbraních

a)

střelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro národní a mezinárodní disciplíny,

b)

střelná zbraň, jejímž oprávněným držitelem je člen registrované střelecké asociace,

c)

střelná zbraň, která je jako sportovní zbraň vedena v rejstříku uznaných sportovních pomůcek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Otázka č. 326

Lovecká zbraň je podle zákona o zbraních

a)

střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,

b)

střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle prováděcího předpisu k zákonu o zbraních,

c)

střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.

Otázka č. 327

Paintballová zbraň je podle zákona o zbraních

a)

mechanická zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,

b)

plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,

c)

expanzní zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.

Otázka č. 328

Signální zbraň je podle zákona o zbraních

a)

jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm,

b)

jednoúčelové zařízení na principu krátké zbraně pro použití signálních nábojů ráže menší než 16 mm,

c)

víceúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 10 mm.

Otázka č. 329

Historická zbraň je podle zákona o zbraních

a)

střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,

b)

střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1895, nebo platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1895,

c)

střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1918, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1918.

Otázka č. 330

Hlavní části střelné zbraně podle zákona o zbraních jsou

a)

hlaveň, vložná hlaveň, rám, mířidla, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr,

b)

hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr,

c)

hlaveň, vložná hlaveň, kohout, spoušť, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.

Otázka č. 331

Znehodnocená zbraň podle zákona o zbraních je

a)

střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu či zbrojní licence postupem stanoveným soudním znalcem v oboru zbraní,

b)

střelná zbraň, která byla znehodnocena postupem stanoveným právním předpisem,

c)

střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny postupem stanoveným směrnicí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Otázka č. 332

Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní, nejedná-li se o munici, je podle zákona o zbraních

a)

střelivo,

b)

střelivina,

c)

náboje.

Otázka č. 333

Střelivo, které využívá již použitých nábojnic, je podle zákona o zbraních střelivo

a)

dobíjené,

b)

přebíjené,

c)

nabíjené.

Otázka č. 334

Jednotná střela je podle zákona o zbraních

a)

těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí,

b)

těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí,

c)

nábojka určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.

Otázka č. 335

Hromadná střela podle zákona o zbraních je

a)

nábojka ve skupenství kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně nerozdělí,

b)

těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí,

c)

těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.

Otázka č. 336

Složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje, je podle zákona o zbraních střela

a)

výbušná,

b)

průbojná,

c)

zápalná.

Otázka č. 337

Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela

a)

výbušná,

b)

průbojná,

c)

zápalná.

Otázka č. 338

Náboj je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do

a)

mechanické zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože a střely,

b)

paintballové zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, výmetné náplně a střely,

c)

palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.

Otázka č. 339

S bližším vymezením pojmu elektronického zabezpečovacího zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště stejně jako s technickými požadavky na toto zařízení se lze podrobně seznámit

a)

v příslušném nařízení vlády,

b)

v příslušné vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu,

c)

v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Otázka č. 340

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují technické požadavky stanovené v

a)

v příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra,

b)

v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

c)

v příslušném nařízení vlády.

Otázka č. 341

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje zvláštní uzamčené zařízení, které splňuje technické požadavky stanovené v

a)

v příslušném nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu,

b)

v příslušném nařízení vlády,

c)

v příslušném obecně závazném nařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Otázka č. 342

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamčená místnost nebo samostatný objekt, které splňují technické požadavky stanovené v

a)

v příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra,

b)

v příslušném nařízení vlády,

c)

v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Otázka č. 343

Za technicky způsobilý se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje komorový trezor, který splňuje technické požadavky stanovené v

a)

v příslušném nařízení vlády,

b)

v příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra,

c)

v příslušné směrnici vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Otázka č. 344

Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze dle příslušného prováděcího nařízení vlády přechovávat mimo jiné

a)

v jednom prostoru pouze v jedné společné skříni či schránce, která je pro tento účel schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a je neoddělitelně ukotvena do stěny nebo podlahy,

b)

v jednom prostoru pouze ve skříních, které jsou pro tento účel schváleny Českým báňským úřadem a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300,

c)

v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití.

Otázka č. 345

Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze dle příslušného prováděcího nařízení vlády přechovávat mimo jiné pouze

a)

v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C,

b)

v prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše do 70%, a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 25 °C,

c)

v suchém prostoru, jehož stavební provedení zabraňuje přístupu přímého slunečního záření, a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 30 °C.

Otázka č. 346

Při přebíjení nábojů nelze dle příslušného prováděcího nařízení vlády

a)

používat elektrická topná tělesa,

b)

používat těkavé látky a zdroje mikrovlnného záření,

c)

používat otevřeného ohně a kouřit.

Otázka č. 347

Při přebíjení nábojů lze dle příslušného prováděcího nařízení vlády mimo jiné

a)

používat pouze nově vyrobenou nábojnici,

b)

používat pouze nepoškozenou nábojnici,

c)

kromě nepoškozené nábojnice používat i mírně poškozenou nábojnici. V tomto případě je při přebíjení nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Otázka č. 348

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra v praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem samostatně předvede

a)

prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu; částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, postup při zjištění závady na zbrani při střelbě a postup při ukončení střelby,

b)

úvodní prohlídku zbraně doplněnou stručným slovním popisem funkce hlavních částí zbraně; kompletní rozebrání a složení zbraně v rámci stanoveného časového limitu; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při kontrole nastavení mířidel; postup při ukončení střelby,

c)

postup při přebírání zbraně od jiné osoby; kompletní rozebrání a složení zbraně, které je nutné k celkovému vyčištění zbraně; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při ukončení střelby; základní postup při přebíjení nábojů.

Otázka č. 349

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra zbraň nebo zbraně k předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadateli o vydání zbrojního průkazu určí

a)

správce střelnice po předchozí dohodě se zkušebním komisařem,

b)

příslušník policie kontrolující dodržování povinností zkušebním komisařem v rámci provádění zkoušky odborné způsobilosti,

c)

zkušební komisař.

Otázka č. 350

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se k předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadatelem o vydání zbrojního průkazu použije

a)

zbraň početně rozšířeného typu, se kterou nebylo k okamžiku dne zkoušky odborné způsobilosti provedeno více než 1000 výstřelů,

b)

zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce,

c)

zbraň, jejíž běžné sériové provedení je na tuzemském trhu nabízeno již déle než 5 let.

Otázka č. 351

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra provádí žadatel o vydání zbrojního průkazu v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti střelbu na pevný cíl

a)

v poloze vkleče,

b)

v poloze vstoje,

c)

v poloze vleže.

Otázka č. 352

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se ke střelbě na pevný cíl v rámci zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu použije

a)

v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C krátká kulová a dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň a dlouhá kulová zbraň,

b)

v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová nebo dlouhá broková zbraň a krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň,

c)

v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň.

Otázka č. 353

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra je v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu

a)

povinen při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které určí zkušební komisař nebo které jsou stanoveny provozním řádem střelnice,

b)

povinen při střelbě použít ochranné pomůcky zraku a sluchu, které určí před konáním zkoušky odborné způsobilosti příslušný útvar policie nebo které jsou stanoveny zkušebním řádem střelnice,

c)

oprávněn při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které jsou blíže vymezeny zkušebním řádem střelnice.

Otázka č. 354

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra je žadatel o vydání zbrojního průkazu před zahájením hodnocené střelby na pevný cíl v rámci zkoušky odborné způsobilosti

a)

oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně třemi výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem,

b)

povinen ověřit si na výzvu správce střelnice či zkušebního komisaře správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně deseti výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem,

c)

oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně dvěma výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně třemi výstřely.

Otázka č. 355

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu provádí písemným testem

a)

trvajícím nejdéle 30 minut, který je složen z 30 otázek,

b)

trvajícím nejdéle 40 minut, který je složen z 30 otázek,

c)

trvajícím nejdéle 60 minut, který je složen z 30 otázek.

Otázka č. 356

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra činí odměna zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo za provedení opakované praktické části této zkoušky

a)

600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu,

b)

200 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu,

c)

1000 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu.

Otázka č. 357

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra v případě režimu stanoveného pro zabezpečení zbraní, střeliva a munice v průběhu přepravy (§ 50b a § 70n odst. 5 zákona o zbraních) je osobou provádějící přepravu

a)

osoba přítomná v dopravním prostředku, zejména řidič, člen osádky, člen ostrahy, nebo v doprovodném vozidle,

b)

řidič. Dále se touto osobou vždy rozumí zástupce provozovatele dopravního prostředku oprávněný přijmout opatření k zajištění bezpečnosti konkrétního dopravního prostředku v průběhu přepravy zbraní, střeliva a munice,

c)

osoba přítomná v dopravním prostředku, zejména řidič, člen osádky. Osoba přítomná v doprovodném vozidle se za osobu provádějící přepravu nepovažuje.

Otázka č. 358

Pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice

a)

patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra,

b)

nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra,

c)

patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády.

Otázka č. 359

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra postup při vzniku mimořádných událostí na střelnici

a)

patří mezi povinné obsahové náležitosti evakuačního řádu střelnice,

b)

patří mezi nepovinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice,

c)

patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice.

Otázka č. 360

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní, v případě opravy zápisu

a)

nemusí při svém vedení pouze v elektronické podobě umožňovat zobrazení opravených zápisů, pokud tuto povinnost držiteli zbrojní licence neuloží příslušný útvar policie,

b)

by měly při svém vedení pouze v elektronické podobě pokud možno umožňovat zobrazení přesného data, kdy došlo k opravě zápisu. Zobrazení opravených zápisů umožňovat nemusí,

c)

musí při svém vedení pouze v elektronické podobě umožňovat zobrazení opravených zápisů.

Otázka č. 361

Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici

a)

patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra,

b)

nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra,

c)

patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády.

Otázka č. 362

Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů

a)

nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra,

b)

patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády,

c)

patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra.

Otázka č. 363

Dle prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se k zapisování údajů do evidencí, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní a jsou vedeny v listinné podobě, používají

a)

pouze psací prostředky, jejichž dodavatelé doloží certifikát o shodě vlastností prostředku s normou ISO 14145-2,

b)

psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam,

c)

pouze psací prostředky uvedené v seznamu Ministerstva vnitra, který obsahuje přehled psacích prostředků povolených pro provádění úředních evidenčních záznamů.

Otázka č. 364

Dle příslušného prováděcího nařízení vlády zkušební komisař vyhlašuje výsledek teoretické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

a)

pro všechny žadatele současně a veřejně pouze tehdy, pokud tak rozhodne přítomný příslušník policie,

b)

neveřejně, kdy s výsledkem postupně seznámí každého žadatele zvlášť. Pořadí vyhlašovaných výsledků jednotlivých žadatelů volí dle abecedního seznamu žadatelů,

c)

pro všechny žadatele současně a veřejně.

Otázka č. 365

Dle příslušného prováděcího nařízení vlády praktickou část zkoušky odborné způsobilosti vykoná žadatel o vydání zbrojního průkazu

a)

zpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být v odůvodněných případech praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne zkušební komisař,

b)

zpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne přítomný příslušník policie po dohodě se zkušebním komisařem,

c)

vždy ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Zkušební komisař ani příslušný útvar policie nejsou oprávněni rozhodnout o udělení výjimky z tohoto pravidla.

Otázka č. 366

Dle příslušného prováděcího nařízení vlády provádí žadatel o vydání zbrojního průkazu při praktické části zkoušky odborné způsobilosti střelbu

a)

pokud možno v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů přítomného příslušníka policie,

b)

v souladu se zásadami stanovenými střeleckým řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře nebo správce střelnice,

c)

v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře.

Otázka č. 367

Dle příslušného prováděcího nařízení vlády před vykonáním praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

a)

zkušební komisař seznámí žadatele s průběhem zkoušky a v potřebném rozsahu s provozním řádem střelnice, zejména se zásadami bezpečné manipulace se zbraní a chováním na střelnici. Zkušební komisař žadatele dále seznámí s povely, které bude používat při praktické části zkoušky,

b)

zkušební komisař nebo přítomný příslušník policie může na základě žádosti jednotlivé žadatele blíže seznámit s průběhem zkoušky a se zásadami chování v bezpečnostním sektoru střelnice. S jednotlivými ustanoveními provozního řádu střelnice žadatele na výzvu zkušebního komisaře seznámí správce střelnice,

c)

zkušební komisař, přítomný příslušník policie nebo správce střelnice seznámí žadatele s průběhem zkoušky a se všemi ustanoveními provozního řádu střelnice. Zkušební komisař vždy za přítomnosti příslušníka policie žadatele seznámí s vybranými ukázkami povelů, které může používat při praktické části zkoušky.

Otázka č. 368

Se vzorem dokladu o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu

a)

je možné se seznámit v příloze příslušného nařízení vlády,

b)

je možné se seznámit pouze v rámci prezenční návštěvy na pracovišti příslušného útvaru policie, jelikož tento vzor není určen k běžnému veřejnému šíření,

c)

je možné se seznámit v příloze zákona o zbraních.

Otázka č. 369

Dle příslušného prováděcího nařízení vlády zjistí-li zkušební komisař, že žadateli o vydání zbrojního průkazu v řádném vykonání zkoušky brání jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků,

a)

vyloučí žadatele z účasti na zkoušce a oznámí mu po dohodě se správcem střelnice náhradní termín a místo konání zkoušky,

b)

navrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním termínu, popřípadě žadatele z účasti na zkoušce vyloučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie,

c)

může žadateli navrhnout vykonání zkoušky v náhradním termínu a místě, které žadateli oznámí po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.

Otázka č. 370

V trestním zákoníku je o krajní nouzi stanoveno, že

a)

čin jinak trestný, kterým někdo odvrací mimořádně důrazný útok směřovaný vůči většímu množství občanů, kteří jsou chráněni tímto zákoníkem, není trestným činem, pokud tak rozhodne soud na návrh Ministerstva spravedlnosti. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno tento útok odvrátit jinými prostředky,

b)

čin jinak trestný, kterým někdo zabraňuje útočníkovi v páchání trestného nebo jiného činu, který je uveden v trestním zákoníku, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno pachateli v páchání činu zabránit jiným způsobem,

c)

čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Otázka č. 371

Jednat v krajní nouzi je obecně oprávněn

a)

kdokoliv, tedy nejen ten, komu nebezpečí hrozí přímo a jehož zájmy jsou ohroženy, ale i ten, jehož zájmy ohroženy v daném případě nejsou (tzv. pomoc v krajní nouzi),

b)

pouze osoba, které hrozí nebezpečí a jejíž zájmy jsou ohroženy,

c)

pouze příslušník policie, strážník obecní policie nebo příslušník hasičského záchranného sboru.

Otázka č. 372

Při posuzování oprávněnosti krajní nouze je rozhodující

a)

přiměřenost způsobu odvracení hrozícího útoku, a to zejména s ohledem na prostředky použité k obraně. V případě odvracení útoku v krajní nouzi za použití střelné zbraně se vždy posuzuje také to, nemohl-li obránce střelbou ohrozit nezúčastněné osoby nebo způsobit nepřiměřenou škodu na majetku,

b)

zcela zjevná nepřiměřenost způsobu odvracení hrozícího nebezpečí,

c)

to, zda nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak nebo zda způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

Otázka č. 373

Základní podmínkou vzniku stavu krajní nouze je nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem. Toto nebezpečí

a)

musí hrozit přímo (tedy bezprostředně),

b)

musí hrozit nepřímo,

c)

musí hrozit nejpozději ve střednědobé budoucnosti.

Otázka č. 374

Nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem může být s ohledem na vznik stavu krajní nouze způsobeno

a)

pouze přírodní silou,

b)

zejména člověkem, ale i zvířetem, neovladatelným dopravním prostředkem, oprávněným zásahem orgánu veřejné moci nebo i technickou závadou na zbrani,

c)

různými faktory, např. přírodní silou, člověkem nebo různými fyziologickými a biologickými procesy.

Otázka č. 375

V trestním zákoníku je o nutné obraně stanoveno, že

a)

čin jinak trestný, kterým někdo v sebeobraně odvrací napadení nebezpečným útočníkem, a to za použití střelné zbraně, není trestným činem, pokud byla střelná zbraň držena v souladu se zákonem o zbraních a pokud její držitel před jejím použitím opakovaně vyzval osobu útočníka, aby upustil od protiprávního jednání. O nutnou obranu jde i tehdy, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená útoku,

b)

čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku,

c)

čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Otázka č. 376

Při posuzování oprávněnosti nutné obrany je rozhodující zda

a)

nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak,

b)

obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená ve srovnání se způsobem útoku,

c)

způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

Otázka č. 377

Pokud obránce hodlá proti útočníkovi použít střelnou zbraň ve stavu nutné obrany

a)

je povinen vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby,

b)

není povinen vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního jednání,

c)

je povinen za všech okolností vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Střelnou zbraň obránce nesmí nikdy použít vůči zjevně těhotné ženě či osobě zjevně vysokého věku.

Otázka č. 378

Použití střelné zbraně vůči útočníkovi ve stavu nutné obrany je obecně

a)

možné pouze tehdy, pokud nabitou střelnou zbraň používá nebo alespoň má v průběhu útoku k dispozici rovněž útočník,

b)

možné pouze tehdy, pokud dané nebezpečí není možné odvrátit jinak a pokud způsobený následek nebude zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil obránci,

c)

možné i tehdy, pokud útočník v rámci útoku sám nepoužije střelnou zbraň. Obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Otázka č. 379

V případě jednání ve stavu nutné obrany z povahy věci vyplývá, že

a)

obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku,

b)

obrana nesmí být intenzivnější než útok, může být pouze přiměřená intenzitě útoku,

c)

obrana musí být intenzivnější než útok, přičemž otázka stupně její přiměřenosti není podstatná. V odůvodněných případech tak může být i zcela zjevně nepřiměřená.

Otázka č. 380

Jednání ve stavu nutné obrany je při splnění dalších podmínek možné tehdy, pokud někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok

a)

pouze na život a zdraví,

b)

pouze na zdraví a majetek,

c)

na zájem chráněný trestním zákonem.

Otázka č. 381

Jednáním v nutné obraně někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Ohrožení těchto zájmů může být způsobeno

a)

pouze protiprávním jednáním fyzické osoby. Přitom může jít i o jednání, které je samo nutnou obranou nebo krajní nouzí, v nichž jedná útočník. V takovém případě je pak zásadní vzájemné porovnání přiměřenosti jednání útočníka a napadeného,

b)

pouze opomenutím fyzické osoby,

c)

protiprávním jednáním fyzické osoby, může být způsobeno i opomenutím fyzické osoby, pokud je toto opomenutí taky protiprávní.

Otázka č. 382

Při jednání v nutné obraně je možné

a)

bránit pouze své zájmy,

b)

bránit pouze své zájmy či zájmy rodinných příslušníků,

c)

bránit své zájmy i zájmy jiné osoby (pomoc v nutné obraně), a to za stejných zákonných podmínek.

Otázka č. 383

Jednání v nutné obraně musí směřovat

a)

přímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout újma nejen na majetku, ale též na zdraví či dokonce na životě a případně i na jiných hodnotách chráněných trestním zákonem,

b)

přímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout pouze újma na majetku či na zdraví a tu je mu obránce povinen nahradit,

c)

přímo proti útočníkovi či jeho rodinným příslušníkům, kteří se v čase zahájení protiprávního útoku nalézají v blízkosti místa útoku, i když se samotného útoku neúčastní.

Otázka č. 384

Pokud je útočníků více,

a)

musí nutná obrana směřovat v první řadě na osobu, která dle subjektivního vnímání obránce udílí pokyny ostatním útočníkům,

b)

musí být kroky podniknuté v rámci nutné obrany rovnoměrně zaměřeny vůči všem útočníkům,

c)

může nutná obrana směřovat proti kterémukoliv z nich.

Otázka č. 385

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte brokové střelivo s jednotnou střelou. Jedná se o vzorek nacházející se

a)

vlevo na začátku řady,

b)

uprostřed řady,

c)

vpravo na konci řady.

Otázka č. 386

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte výkonné střelivo určené původně pro střelbu z revolveru. Jedná se o vzorek nacházející se

a)

vlevo na začátku řady,

b)

vpravo na konci řady,

c)

uprostřed řady.

Otázka č. 387

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo typu Flobert. Jedná o vzorek nacházející se

a)

vlevo na začátku řady,

b)

vpravo na konci řady,

c)

uprostřed řady.

Otázka č. 388

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo ráže .45 ACP původně určené pro samonabíjecí pistoli typu M1911. Jedná o vzorek nacházející se

a)

vlevo na začátku řady,

b)

vpravo na konci řady,

c)

uprostřed řady.

Otázka č. 389

V případě vyobrazených vzorků se jedná o

a)

nábojky,

b)

malorážkové náboje se zapuštěnou homogenní střelou,

c)

náboje určené pouze pro expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení.

Otázka č. 390

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo s nábojnicí s okrajem. Jedná se o vzorky

a)

tři krajní ve směru zleva,

b)

prostřední a první krajní ve směru zleva,

c)

dva krajní ve směru zprava.

Otázka č. 391

V případě vyobrazeného vzorku se jedná o střelivo ráže

a)

.22 LR,

b)

.22 Hornet,

c)

.222 Rem.

Otázka č. 392

Porovnejte vyobrazené vzorky a určete konstrukci nábojů. Jedná se o náboje

a)

se zápalem typu Lefaucheux,

b)

se středovým zápalem,

c)

s okrajovým zápalem.

Otázka č. 393

Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo ráže .223 Rem. vycházející z původně vojenského náboje 5,56x45 mm. Jedná se o vzorek nacházející se

a)

nahoře na začátku řady,

b)

dole na konci řady,

c)

uprostřed řady.

Otázka č. 394

Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na nich vyobrazen náboj vycházející původně z náboje vz. 43 určeného pro samopal vz. 58.

a)

Ano, jde o vzorek na horním obrázku,

b)

Ano, jde o vzorek na dolním obrázku,

c)

Ne, toto konkrétně vymezené střelivo zde není vyobrazeno.

Otázka č. 395

V případě vyobrazeného vzorku se jedná o

a)

celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,

b)

poloplášťovou střelu s ogivální přední částí,

c)

celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.

Otázka č. 396

V případě vyobrazeného vzorku se jedná o

a)

celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,

b)

homogenní olověnou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele,

c)

celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.

Otázka č. 397

V případě vyobrazeného vzorku střely se jedná o část střeliva, která byla vystřelena

a)

z expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení,

b)

ze samonabíjecí pistole ráže .45 ACP,

c)

z dlouhé palné zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně.

Otázka č. 398

Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na některém z nich pojistka zbraně přesunuta do zajištěné polohy.

a)

V zajištěné poloze je pojistka zbraně na horním obrázku,

b)

V zajištěné poloze je pojistka zbraně na dolním obrázku,

c)

V zajištěné poloze není pojistka zbraně ani na jednom z přiložených obrázků.

Otázka č. 399

Zobrazená šipka označuje

a)

pružinu záchytu závěru,

b)

pružinu vytahovače,

c)

vratnou (předsuvnou) pružinu.

Otázka č. 400

Zobrazená šipka označuje umístění

a)

záchytu (zádržky) zásobníku,

b)

pojistky,

c)

záchytu závěru.

Otázka č. 401

Zobrazená šipka označuje umístění

a)

záchytu (zádržky) zásobníku,

b)

záchytu závěru,

c)

pojistky.

Otázka č. 402

Zobrazená šipka označuje umístění

a)

vyhazovače,

b)

vytahovače,

c)

podavače.

Otázka č. 403

Umístění lučíku v rámci konstrukce zbraně je označeno

a)

písmenem A,

b)

písmenem B,

c)

písmenem C.

Otázka č. 404

Zobrazená šipka označuje umístění

a)

tlumiče hluku výstřelu,

b)

kompenzátoru zdvihu,

c)

kolimátoru.

Otázka č. 405

Umístění plynového násadce (mechanismu k odběru plynů) v rámci konstrukce zbraně je označeno

a)

písmenem A,

b)

písmenem B,

c)

písmenem C.

Otázka č. 406

Zobrazená šipka označuje

a)

závoru,

b)

pojistník,

c)

úderník.

Otázka č. 407

Zobrazený zásobník je typický pro

a)

zbraně vycházející ze samopalu vz. 58,

b)

pistoli vzor CZ 75,

c)

pušku Mauser K98.

Otázka č. 408

Porovnejte jednotlivé vzorky revolverů. Perkusní revolver

a)

lze nalézt na horním obrázku,

b)

lze nalézt na dolním obrázku,

c)

nelze nalézt ani na jednom obrázku.

Otázka č. 409

S baskulí

a)

se lze setkat u druhu zbraně na horním obrázku,

b)

se lze setkat u druhu zbraně na dolním obrázku,

c)

se nelze setkat ani u jednoho z vyobrazených druhů zbraní, jelikož baskule je typická pouze pro krátké samonabíjecí zbraně.

Otázka č. 410

Rozhodněte, zda je vyobrazená zbraň vybavena pojistkou.

a)

Ano, je. Tato pojistka má podobu temenní kličkové pojistky označené písmenem A,

b)

Ano, je. Tato pojistka má podobu manuální šoupátkové pojistky označené písmenem B,

c)

S ohledem na rozsah zobrazené plochy zbraně nelze určit.

Otázka č. 411

V případě vyobrazené zbraně se jedná o zbraň

a)

jednoranovou,

b)

samonabíjecí,

c)

opakovací.

Otázka č. 412

Zobrazená hlavní část zbraně je typická pro

a)

dvouranové zbraně zkonstruované na principech kolečkových zámkových systémů,

b)

dlouhé opakovací zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně,

c)

krátké víceranové zbraně s perkusním zámkem.

Otázka č. 413

Podle České technické normy se druhy střelných zbraní z hlediska charakteru střelby dělí na

a)

jednoranové, opakovací, víceranové, automatické,

b)

jednokomorové, vícekomorové a samonabíjecí,

c)

jednohlavňové, vícehlavňové a automatické.

Otázka č. 414

Podle České technické normy se expanzní zbraně z hlediska konstrukce a střeliva dělí na

a)

akustické, plynovky a zbraně na granule,

b)

akustické, signální a zbraně na granule,

c)

paintballové, plynovky a zbraně na granule.

Otázka č. 415

Druhy střelných zbraní se podle způsobu držení dělí na

a)

lovecké a sportovní,

b)

dlouhé a krátké,

c)

speciální a samonabíjecí.

Otázka č. 416

Palná zbraň, u níž se vyhození vystřelené nábojnice, opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu, a jejíž konstrukce umožňuje střílet jednotlivé rány, je

a)

samonabíjecí zbraň palná,

b)

opakovací zbraň palná,

c)

samočinná zbraň.

Otázka č. 417

Palná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje střílet dávkou nebo dávkami i jednotlivými ranami, je

a)

samonabíjecí zbraň palná,

b)

opakovací zbraň palná,

c)

samočinná zbraň.

Otázka č. 418

Hlaveň je část zbraně

a)

sloužící k uzavírání nebo uzamykání náboje ve zbrani,

b)

sloužící k zásobování zbraně náboji,

c)

v níž se určitý druh energie přeměňuje v pohybovou energii střely; vodicí část vývrtu hlavně vede střelu v požadovaném směru.

Otázka č. 419

Závěr u zbraně je zařízení, které

a)

uzavírá nebo uzamyká nábojovou komoru,

b)

slouží k zamíření zbraně,

c)

slouží k zásobování zbraně náboji.

Otázka č. 420

Bicí mechanismus u palných zbraní je mechanismus

a)

sloužící k vedení střely,

b)

způsobující úder na zápalku,

c)

sloužící k zamíření zbraně.

Otázka č. 421

Pojistka je

a)

součást zajišťující zbraň proti výstřelu,

b)

součást, která přidržuje nábojnici,

c)

zařízení, které vyhazuje nábojnici nebo náboj.

Otázka č. 422

Mířidla jsou zařízení sloužící

a)

k měření ráže zbraně,

b)

k zamíření zbraně,

c)

k nabíjení zbraně.

Otázka č. 423

Vložná hlaveň je

a)

hlaveň větší ráže vkládaná do vývrtu hlavně menší ráže,

b)

hlaveň menší ráže vkládaná do vývrtu hlavně větší ráže,

c)

zařízení nebo součást hlavně, která upravuje účinky výstřelu.

Otázka č. 424

Rám zbraně je

a)

součást revolveru, která vytahuje a vyhazuje vystřelené nábojnice,

b)

část zbraně, která je určena k podávání nábojů,

c)

součást revolveru, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně.

Otázka č. 425

Spoušťový mechanismus palné zbraně slouží

a)

k zamíření zbraně na cíl,

b)

k ovládání bicího mechanismu,

c)

k vytažení nábojnice z nábojové komory.

Otázka č. 426

Palná zbraň - jednuška je

a)

jednoranová dvouhlavňová brokovnice,

b)

jednohlavňová jednoranová brokovnice,

c)

víceranová brokovnice.

Otázka č. 427

Palná zbraň - dvojka je

a)

dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe,

b)

dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi nad sebou,

c)

lovecká zbraň s brokovou a kulovou hlavní vedle sebe.

Otázka č. 428

Palná zbraň - lankasterka je

a)

dvojka se skrytými kladívky,

b)

dvojka s vnějšími kohouty,

c)

jednohlavňová jednoranová brokovnice.

Otázka č. 429

Palná zbraň - hamerleska je

a)

dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní,

b)

dvojka s vnějšími kohouty,

c)

dvojka se sklopnými hlavněmi a se skrytými kladívky.

Otázka č. 430

Palná zbraň - broková kozlice je

a)

dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní,

b)

zbraň se dvěma hlavněmi vedle sebe; obě hlavně brokové,

c)

zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové.

Otázka č. 431

Palná zbraň - brokový troják je

a)

kulová zbraň se třemi kulovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi,

b)

zbraň se třemi brokovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi,

c)

zbraň se třemi malorážkovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi.

Otázka č. 432

Palná zbraň - kombinovaná zbraň je

a)

lovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi; hlavně mají různý vývrt,

b)

zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové,

c)

jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji.

Otázka č. 433

Palná zbraň - obojetnice je

a)

zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe,

b)

dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe,

c)

dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní vedle sebe.

Otázka č. 434

Palná zbraň - kulobroková kozlice je

a)

zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe,

b)

zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulová a broková hlaveň bez ohledu na jejich vzájemnou polohu,

c)

zbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe.

Otázka č. 435

Palná zbraň - dvojákový troják je

a)

zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková,

b)

zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková,

c)

broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.

Otázka č. 436

Palná zbraň - troják je

a)

zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková,

b)

zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi,

c)

broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.

Otázka č. 437

Palná zbraň - trojáček je

a)

broková zbraň se třemi brokovými hlavněmi,

b)

zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe, nad nimi nebo pod nimi je hlaveň broková,

c)

zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.

Otázka č. 438

Palná zbraň - trojče je

a)

zbraň se třemi hlavněmi; kulová a broková hlaveň nad sebou, po stranách hlaveň malorážková nebo kulová malé ráže,

b)

broková zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi,

c)

zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.

Otázka č. 439

Palná zbraň - čtyřče je

a)

zbraň se čtyřmi brokovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose,

b)

zbraň se čtyřmi hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose; dvě hlavně brokové, jedna kulová a jedna malorážková nebo dvě hlavně kulové, jedna broková a jedna malorážková,

c)

kulová zbraň se čtyřmi kulovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose.

Otázka č. 440

Palná zbraň - kulovnice je

a)

jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji,

b)

vícehlavňová lovecká zbraň určená pro střelbu brokovými náboji,

c)

jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu signálními náboji.

Otázka č. 441

Palná zbraň - dvoják je

a)

dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe,

b)

lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou,

c)

lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe.

Otázka č. 442

Palná zbraň - kulová kozlice je

a)

lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou,

b)

dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe,

c)

lovecká dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi nad sebou.

Otázka č. 443

Palná zbraň - kulový troják je

a)

dlouhá lovecká zbraň se třemi brokovými hlavněmi,

b)

dlouhá lovecká zbraň se třemi kulovými hlavněmi,

c)

lovecká zbraň se dvěma kulovými a jednou brokovou hlavní.

Otázka č. 444

Podle České technické normy se za malorážku považuje palná zbraň, kterou je

a)

dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj se středovým zápalem,

b)

krátká zbraň určená pro střelbu náboji typu Flobert,

c)

dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem.

Otázka č. 445

Palná zbraň - flobertka je

a)

krátká nebo dlouhá jednohlavňová nebo dvouhlavňová zbraň určená pro náboje typu Flobert,

b)

krátká nebo dlouhá zbraň s hladkým vývrtem pro kulový náboj s jiným než středovým nebo okrajovým zápalem,

c)

dlouhá kulová zbraň pro střelbu kulovými náboji se středovým zápalem.

Otázka č. 446

Palná zbraň - pistole je

a)

krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně,

b)

dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),

c)

krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).

Otázka č. 447

Palná zbraň - revolver je

a)

krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně,

b)

krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová),

c)

dlouhá zbraň s pohyblivou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.

Otázka č. 448

Ráže palné zbraně pro kulový náboj je

a)

vyjádřena některými nebo všemi údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, technickým popisem použitelného náboje, doplňkovými označeními,

b)

vyjádřena všemi údaji: zvykovou velikostí poloměru vodicí linie vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, smluvním popisem použitého náboje,

c)

přesně vyjádřena údaji: smluvní velikostí objemu vodicí části hlavně, smluvním popisem komory.

Otázka č. 449

Zahrdlení je úprava

a)

úsťové části brokové hlavně ovlivňující velikost a charakter krytí,

b)

nábojové komory brokové zbraně,

c)

přechodového kužele brokové zbraně.

Otázka č. 450

Ráže palné zbraně pro brokový náboj je

a)

vyjádřena přesnou velikostí průměru vývrtu hlavně a smluvním číslem udávajícím počet koulí libovolného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou lehce vývrtem hlavně,

b)

přesná velikost průměru vodicí části vývrtu hlavně, což je smluvní číslo udávající počet koulí stejného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou vývrtem hlavně,

c)

vyjádřena údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně a technickým popisem nábojové komory.

Otázka č. 451

Střelivo se podle zápalu dělí na

a)

střelivo s dynamickým nebo mechanickým zápalem,

b)

střelivo s elektrickým nebo plynovým zápalem,

c)

střelivo s elektrickým nebo mechanickým zápalem.

Otázka č. 452

Střelivo s mechanickým zápalem se dělí na střelivo

a)

s okrajovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux,

b)

s okrajovým nebo středovým zápalem,

c)

s okrajovým zápalem, středovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux.

Otázka č. 453

Školní náboj je náboj

a)

určený ke světelné a akustické imitaci ostré střelby,

b)

bez výmetné náplně a zápalky, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji: slouží pro výuku a výcvik v nabíjení a spouštění zbraně a pro kontrolu funkce zásobníku, závěru a spušťadla,

c)

s výmetnou náplní, který rozměrově neodpovídá skutečnému náboji.

Otázka č. 454

Náboj typu Flobert je náboj

a)

se středovým zápalem pro brokové zbraně,

b)

se středovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 7 mm a 10 mm,

c)

s okrajovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 6 mm a 9 mm.

Otázka č. 455

U perkusního zámku se iniciace výmetné náplně vyvozuje

a)

úderem kladívka (kohoutu) na perkusní zápalku,

b)

úhozem kladívka (kohoutu) na ocílku,

c)

úderem křemene upevněného v čelistech zámku na ocílku.

Otázka č. 456

Záměrná je

a)

kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru,

b)

přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí,

c)

přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.

Otázka č. 457

Maximální dostřel je

a)

největší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,

b)

největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,

c)

nejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně.

Otázka č. 458

Účinný dostřel je

a)

největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl,

b)

největší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje,

c)

maximální vzdálenost od zbraně, kam dopadne střela.

Otázka č. 459

Krytí zbraně je

a)

poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci o stanovené úhlopříčce,

b)

poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve svislém kruhu o stanoveném průměru v určené vzdálenosti od ústí zbraně k celkovému počtu broků v náboji, vyjádřený v procentech,

c)

prodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem.

Otázka č. 460

Ranivý účinek je

a)

ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,

b)

ničivý účinek střel na pevné cíle, jehož výsledkem je zničení cíle,

c)

rozdíl mezi dopadovou a zbytkovou energií střely.

Otázka č. 461

Průbojný účinek je

a)

účinek střely, který způsobí zapálení předmětu,

b)

ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění,

c)

ničivý účinek střely spočívající v pronikání neživým cílem.

Otázka č. 462

Střelnice je komplex zařízení a prostorů určených

a)

pro střelbu,

b)

výhradně pro výuku a výcvik ve střelbě,

c)

jen pro nastřelování a zkoušení zbraní.

Otázka č. 463

Střelecké stanoviště je

a)

přibližně určené místo, popřípadě ohrazené, kde řídící střeleb vydává střelcům náboje,

b)

přesně určené místo, popřípadě ohrazené, z něhož se střílí,

c)

přesně určené místo, popřípadě ohrazené, na kterém se střelcům udělují instrukce.

Otázka č. 464

Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem

a)

k terčové čáře,

b)

k místu, kde jsou vydávány náboje,

c)

k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.

Otázka č. 465

Cílový prostor je prostor, kde

a)

se zdržuje střelec po zasažení cíle,

b)

je prováděno vyhodnocení střelby na cíl,

c)

je umístěn terč a terčová zařízení.

Otázka č. 466

Bezpečný prostor je prostor střelnice, který

a)

není při střelbě ohrožen při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici,

b)

je za zády řídícího střeleb,

c)

slouží k ukládání vystřelených nábojnic.

Otázka č. 467

Ohrožený prostor je prostor střelnice, kde

a)

lze předpokládat přímý dopad střel nebo střel a jejich částí po odrazu při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici,

b)

jsou uloženy zbraně, střelivo a další munice,

c)

se provádí výuka a výcvik ve střelbě.

Otázka č. 468

Terčové zařízení je zařízení sloužící

a)

k umístění a případnému pohybu terčů,

b)

k automatickému lepení terčů po provedené střelbě,

c)

k uskladnění používaných terčů na střelnici.

Otázka č. 469

Nástřelná série je

a)

série sloužící k ověření zkušební značky zbraně,

b)

série sloužící k ověření nastřelení a funkce zbraně zpravidla před soutěží,

c)

série sloužící k ověření průměrné hodnoty bodu zásahu.

Otázka č. 470

Vydutí hlavně je

a)

rozšíření ústí brokové hlavně,

b)

místní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu,

c)

prasknutí hlavně po výstřelu.

Otázka č. 471

Dva různými směry současně vržené asfaltové terče se nazývají

a)

dvojterč,

b)

nástřelný terč,

c)

zadní terč.

Otázka č. 472

Terč definovaných rozměrů, hmotnosti a barvy, používaný pro brokové disciplíny, vrhaný vrhacím zařízením se nazývá

a)

nástřelný terč (pohyblivý terč),

b)

dvojterč (klouzavý terč),

c)

asfaltový terč (letící terč).

Otázka č. 473

Zápalka je

a)

prachová tableta určená jako zápalná látka v palných střelných zbraních,

b)

součást náboje obsahující zápalkovou slož, která se nárazem nebo jiným způsobem vznítí a zažehne výmetnou náplň,

c)

nábojnice obsahující zažehovací nebo zápalnou látku určenou pro palné střelné zbraně.

Otázka č. 474

Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo

a)

překryjeme čistým obvazem,

b)

poléváme chladnou vodou, dokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co nejčistší tkaninou,

c)

ošetříme mastí na spáleniny.

Otázka č. 475

Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo

a)

se snažíme chemicky neutralizovat,

b)

otřeme čistým kouskem látky dosucha,

c)

poléváme co největším množstvím vody.

Otázka č. 476

Při kolapsu (mdlobě) postiženého

a)

uložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, dáváme studené obklady na čelo,

b)

posadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa,

c)

položíme, nejlépe do polohy na břiše.

Otázka č. 477

Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat

a)

pouze po větším úrazu,

b)

pouze při větší ztrátě tělesných tekutin,

c)

u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.

Otázka č. 478

V rámci protišokových opatření při úrazu provádíme

a)

stavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo přehřátím, znehybnění zlomenin,

b)

obyčejně znehybnění končetin a uložení do polohy vleže,

c)

podávání tekutiny podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s pacientem nemanipulujeme, abychom mu neublížili.

Otázka č. 479

Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo

a)

pod ránou, to je dále od srdce,

b)

nad ránou, to je blíže k srdci,

c)

nad i pod ránou.

Otázka č. 480

Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme

a)

tlakový obvaz,

b)

normální obvaz,

c)

obvaz na ránu a nad ní škrtidlo.

Otázka č. 481

Je-li dýchání z plic do plic neúčinné

a)

snažíme se prudkým fouknutím odstranit event. překážku,

b)

provedeme předklon hlavy,

c)

zdokonalíme záklon hlavy.

Otázka č. 482

Při bezvědomí

a)

zjistíme stav dýchání a srdeční činnosti, není-li porucha, orientačně vyšetříme a trvale sledujeme do příjezdu záchranné služby,

b)

postiženého uložíme na měkkou podložku, orientační vyšetření neprovádíme,

c)

ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme.

Otázka č. 483

Při dýchání z plic do plic

a)

provádíme vždy dva vdechy po sobě; hloubka vdechu by měla být taková, aby se hrudník postiženého viditelně zvedal,

b)

provádíme vždy dva vdechy v intervalu asi 5 sekund; objem vdechnutého vzduchu by měl být asi 1 litr (u dospělého),

c)

provádíme vždy 1 vdech maximálním možným objemem.

Otázka č. 484

Zevní masáž srdce při resuscitaci provádíme

a)

v poloze na zádech postiženého rytmickým masírováním hrudníku oběma rukama přeloženýma přes sebe frekvencí asi 60krát za minutu,

b)

stlačováním středu hrudníku na hrudní kosti dlaňovou hranou jedné ruky, druhá ruka je přiložena na spodní, frekvencí 100krát za minutu,

c)

přiložením dlaně na hrudní kost postiženého v její dolní části a stlačujeme frekvencí 80krát za minutu.

Otázka č. 485

Při poranění páteře transport poraněného

a)

není možný,

b)

je možný jen na tvrdé rovné podložce,

c)

je možný na jakékoliv podložce.

Otázka č. 486

Při žilním krvácení většího rozsahu

a)

přiložíme tlakový obvaz,

b)

přiložíme normální obvaz a pod ránu škrtidlo,

c)

postačí normální obvaz.

Otázka č. 487

Při tepenném krvácení na krku v oblasti klíční kosti v podpažní jamce zastavujeme krvácení

a)

tlakovým obvazem,

b)

pomocí škrtidla,

c)

tlakem prstu v ráně.

Otázka č. 488

Cizí těleso

a)

z rány zásadně nevyjímáme,

b)

z rány můžeme vyjmout, pokud to jde volně; ránu poté ošetříme běžným způsobem,

c)

z rány pokaždé neprodleně vyjímáme, i když to nejde volně.

Otázka č. 489

Stabilizovaná poloha je

a)

vleže na zádech se zakloněnou hlavou,

b)

na břiše,

c)

na boku, s pokrčenou spodní dolní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem a spodní paže je v mírném zapažení za tělem.

Otázka č. 490

Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější

a)

okamžité stavění krvácení stiskem prstu v ráně, pak si rozmyslíme další postup,

b)

nejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky,

c)

dát poraněnému ve velkém množství pít a uložit ho do stabilizované polohy.

Otázka č. 491

Krvácení z nosu ošetříme

a)

stlačením nosních dírek prsty a předklonem hlavy, případně přikládáním studených obkladů na zátylek,

b)

záklonem hlavy,

c)

uložením postiženého do vodorovné polohy.

Otázka č. 492

Otevřenou zlomeninu končetiny

a)

znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose,

b)

ošetříme poraněnému přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu,

c)

ošetříme poraněnému přiložením obvazu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází.

Otázka č. 493

Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí

a)

uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe,

b)

uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně,

c)

uložíme jej do polohy na břiše.

Otázka č. 494

Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením

a)

elastického obinadla a provedeme protišoková opatření,

b)

elastického obinadla v místě bolesti,

c)

dlahy a provedeme závěs, nejlépe šátkem.

Otázka č. 495

Zlomeninu dolní končetiny ošetříme přiložením

a)

dlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů,

b)

elastického obinadla v místě bolesti,

c)

elastického obinadla od prstů až k tříslu.

Otázka č. 496

První pomoc je povinen poskytnout

a)

každý, pokud již dosáhl věku 18 let,

b)

každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,

c)

ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.

Otázka č. 497

Při střelném poranění

a)

musíme ránu pro zvýšenou možnost infekce důkladně vyčistit a vydezinfikovat,

b)

musíme dbát na možnost komplikací, proto vždy ránu důkladně vymyjeme a dezinfikujeme pouze okolí,

c)

je při prvním ošetření riziko infekce málo podstatné; snažíme se pouze zastavit krvácení a u končetin provést znehybnění.

Otázka č. 498

Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu

a)

poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav,

b)

neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda,

c)

neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.

Otázka č. 499

Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí,

a)

obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena,

b)

na ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít,

c)

ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst.

Otázka č. 500

Při střelném poranění končetiny poraněnému

a)

přiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme tepnu nad ránou,

b)

ránu omyjeme, vyjmeme kulku a obvážeme,

c)

ránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou.

Otázka č. 501

Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve

a)

zastavit velké tepenné krvácení a uvolnit dýchací cesty,

b)

přivolat odbornou pomoc,

c)

zahájit umělé dýchání.

Otázka č. 502

Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby

a)

znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou,

b)

sahala od zlomeniny ke kloubu,

c)

znehybňovala celou končetinu.

Otázka č. 503

Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu

a)

na kterémkoli místě v jejím průběhu,

b)

nad ránou,

c)

proti kosti.

Otázka č. 504

Podezření na poranění míchy vyvolává

a)

bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty,

b)

ztráta hybnosti a citlivosti končetin,

c)

škubavé křeče dolních končetin.

Otázka č. 505

Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je

a)

světlá a vystřikuje souhlasně s tepem,

b)

tmavá a teče z rány bez pulzace,

c)

světlá a vytéká z rány bez tlaku.

Otázka č. 506

Po zahájení resuscitace je nejdůležitější

a)

resuscitovat v přesně daném poměru 30:2,

b)

resuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZS, obnovení dýchání nebo vlastního vyčerpání,

c)

pravidelně kontrolovat puls a dech poraněného.

Otázka č. 507

Autotransfuzní poloha je

a)

mýtem první pomoci - nemá žádný praktický význam a může být i škodlivá,

b)

na břiše, tlakem na břišní orgány se dostane krev do srdce,

c)

v polosedě s podloženou hlavou.

Otázka č. 508

Záchranná služba má telefonní číslo

a)

150,

b)

155,

c)

158.

Otázka č. 509

Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné

a)

vždy,

b)

nedojde-li k rychlé úpravě stavu,

c)

nikdy.

Otázka č. 510

Mezi protišoková opatření nepatří

a)

zabránění podchlazení,

b)

tišení bolesti,

c)

podání energeticky bohaté stravy.

Otázka č. 511

Při poranění oka úlomkem kovu při střelbě

a)

opatrně vyjmeme pinzetou úlomek z oka,

b)

oko nedráždíme, úlomek nevyndáváme, obě oči překryjeme sterilním obvazem a postiženého dopravíme co nejrychleji k lékaři,

c)

provedeme výplach oka a pokusíme se ostrým předmětem tento úlomek vyjmout.